Zn + H2SO4 → ZnSO4 + SO2 + H2O được trung học phổ thông Lê Thánh Tôn soạn hướng dẫn viết và cân bằng khi cho Zn chức năng với H2SO4 đặc, sau bội nghịch ứng thu được kẽm sunfua cùng khí lưu huỳnh đioxit. Mong muốn tài liệu mang lại lợi ích cho chúng ta học sinh trong quy trình học và vận dụng làm những dạng bài tập. Mời các bạn tham khảo.

Bạn đang xem: Zn + h2so4 → znso4 + so2 + h2o


2. Điều khiếu nại phản ứng Zn và dung dịch H2SO4 đặc 

Nhiệt độ thường

3. Cách tiến hành phản ứng Zn với dung dịch H2SO4 đặc 

Bỏ mẩu kẽm vào ống nghiệm, sau đó nhỏ dại vài giọt hỗn hợp H2SO4 đặc vào trong ống thử đựng sẵn mẩu kẽm.

Bạn đang xem: Zn + H2SO4 → ZnSO4 + SO2 + H2O


Mẩu kẽm rã dần, xuất hiện khí không màu, bám mùi hắc chính là lưu huỳnh đioxit (SO2)

5. đặc thù của học tập của Kẽm (Zn)

Kẽm là kim loại chuyển động có tính khử bạo gan Zn → Zn2+ + 2e

a. Tác dụng với phi kim

Zn công dụng trực tiếp với tương đối nhiều phi kim (nhiệt độ)

2Zn + O2 → 2ZnO

Zn + Cl2 → ZnCl2

b. Tác dụng với axit

Với các dung dịch axit HCl, H2SO4 loãng:

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Với hỗn hợp HNO3, H2SO4 đặc:

Zn + 4HNO3 đặc → Zn(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

Zn + 2H2SO4 quánh → ZnSO4 + SO2 + 2H2O

c. Công dụng với H2O

Phản ứng này phần nhiều không xẩy ra vì trên mặt phẳng của kẽm tất cả màng oxit bảo vệ.

d. Tác dụng với bazơ

Kẽm tính năng với hỗn hợp bazơ mạnh: NaOH, KOH, Ca(OH)2….

Zn + 2KOH + 2H2O → K2 + H2

5. Bài xích tập vận dụng liên quan

Câu 1. dãy nào dưới đây sắp xếp những kim các loại đúng theo vật dụng tự tính khử tăng dần?

A. Pb, Ni, Sn, Zn

B. Pb, Sn, Ni, Zn

C. Ni, Sn, Zn, Pb

D. Ni, Zn, Pb, Sn


Đáp án B

Câu 2. sắt tây là sắt được lấp lên mặt phẳng bởi kim loại nào sau đây?

A. Zn

B. Ni

C. Sn

D. C


Đáp án C

Câu 3. cho dung dịch đựng FeCl2 cùng ZnCl2 tác dụng với hỗn hợp NaOH dư, tiếp đến lấy kết tủa nung trong bầu không khí đến trọng lượng không thay đổi thu được chất rắn gồm:

A. Fe2O3

B. FeO

C. FeO, ZnO

D. Fe2O3, ZnO


Đáp án A

FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaCl

ZnCl2 + 4NaOH dư → Na2ZnO2 + 2NaCl + 2H2O

4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3

Fe(OH)3 → Fe2O3 + H2O

Vậy chất rắn là Fe2O3


Câu 4. Để khử trọn vẹn hỗn đúng theo FeO với ZnO thành sắt kẽm kim loại cần 2,24 lít H2 (đktc). Nếu lấy hỗn kim loại tổng hợp loại nhận được hòa tan hoàn toàn bằng hỗn hợp HCl thì thể tích H2 (đktc) chiếm được là:

A. 4,48 lít

B. 2,24 lít

C. 3,36 lít

D. 1,12 lít


Đáp án B

nhh oxit = nH2 = nhh sắt kẽm kim loại = 0,1 mol

Khi hoà rã hỗn kim loại tổng hợp loại thuộc hóa trị II vào axit thì: nH2 = nhh kim loại = 0,1 mol

VH2 = 22,4.0,1 = 2,24 lít


Câu 5. làm phản ứng của sắt kẽm kim loại Zn với hỗn hợp H2SO4 loãng có phương trình ion thu gọn là

A. Zn + 2H+ → H2 + Zn2+

B. Zn + 2H+ + SO42- → H2 + ZnSO4

C. Zn + 4H+ + SO42- → 2H2O + Zn2+ + SO2

D. Zn + SO42- → ZnSO4


Đáp án A

Câu 6: sắt kẽm kim loại nào sau đây không tính năng với hỗn hợp H2SO4 loãng dư?

A. Al

B. Mg

C. Na

D. Cu


Đáp án D

2Al + 3H2SO4 loãng → Al2(SO4)3 + 3H2

2Al + 3Na2SO4→ Al2(SO4)3 + 6Na

2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2

Mg + H2SO4 loãng → MgSO4 + H2


Câu 7: Dãy kim loại nào trong số dãy sau đây gồm các kim loại đều không tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng?

A. Al, Mg, Cu

B. Fe, Mg, Ag

C. Al, Fe, Mg

D. Al, Fe, Cu


Đáp án C

2Al + 3H2SO4 loãng → Al2(SO4)3 + 3H2

Fe + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2

Mg + H2SO4 loãng → MgSO4 + H2


Câu 8: Dãy kim loại nào trong những dãy tiếp sau đây gồm những kim một số loại đều không chức năng với dung dịch H2SO4 đặc, nguội?

A. Al, Fe, Au, Mg

B. Zn, Pt, Au, Mg

C. Al, Fe, Zn, Mg

D. Al, Fe, Au, Pt


Đáp án D

Câu 9. Phương trình chất hóa học nào dưới đây không đúng?

A. Cu + 2H2SO4 (đặc) → CuSO4 + SO2 + 2H2O

B. Sắt + S

*
FeS

C. 2Ag + O3 → Ag2O + O2

D. 2Fe + 3H2SO4 (loãng) → Fe2(SO4)3 + 3H2


Đáp án D

Câu 10: Trong đk thích hợp, có thể xảy ra các phản ứng sau:

H2SO4 + C → 2SO2 + CO2 + 2H2O

H2SO4 + Fe(OH)2 → FeSO4 + 2H2O

4H2SO4 + 2FeO → Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

6H2SO4 + 2Fe → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Trong các phản ứng trên, khi hỗn hợp H2SO4 là dung dịch loãng thì phản bội ứng nào có thể xảy ra?

A. (a)

B. (c)

C. (b)

D. (d)


Đáp án B

Phản ứng xảy ra với hỗn hợp H2SO4 loãng là bội phản ứng biểu thị tính axit (tác dụng cùng với kim loại, bazơ, oxit bazơ, muối), kim loại không thể từ bỏ số lão hóa thấp lên số lão hóa cao nhất.

H2SO4 loãng không tác dụng với phi kim => nhiều loại A

Ở lời giải C, D ta thấy fe từ số oxi hóa 0 và +2 lên số thoái hóa +3 => bắt buộc là H2SO4 loãng

=> Phương trình hóa học trong các số đó H2SO4 loãng là: H2SO4 + Fe(OH)2 → FeSO4 + 2H2O.


Câu 11. Cho các thành phần hỗn hợp A gồm Fe(NO3)2 với ZnO vào dung dịch H2SO4 loãng (dư) thu được hỗn hợp B. Cho dung dịch KOH loãng (dư) vào B nhận được kết tủa là

A. Fe(OH)3 và Zn(OH)2.

B. Fe(OH)3.

C. Fe(OH)2 với Zn(OH)2.

D. Fe(OH)2.


Đáp án B

3Fe2+ + 4H+ + NO3– → 3Fe3+ + NO + 2H2O

ZnO + 2H+ → Zn2+ + H2O

Fe3+ + 3OH– → Fe(OH)3 ↓

Zn2+ + 2OH– → Zn(OH)2 ↓

Zn(OH)2 ↓ + 2OH– → ZnO22- + 2H2O

Sau phản ứng chỉ chiếm được kết tủa là Fe(OH)3


Câu 12. Cho dung dịch đựng FeCl2 và ZnCl2 chức năng với dung dịch KOH dư, tiếp đến lấy kết tủa nung trong bầu không khí đến khối lượng không thay đổi thu được chất rắn gồm

A. Fe2O3

B .FeO

C. FeO, ZnO

D. Fe2O3, ZnO


Đáp án B

FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaCl

ZnCl2 + 4NaOH dư → Na2ZnO2 + 2NaCl + 2H2O

4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3

Fe(OH)3 → Fe2O3 + H2O

Vậy hóa học rắn là Fe2O3


Câu 13. cho 1 lượng hỗn hợp bột Zn vào dung dịch X có FeCl2 và CuCl2. Cân nặng chất rắn sau khoản thời gian các phản bội ứng xẩy ra hoàn toàn nhỏ tuổi hơn khối lượng bột Zn ban sơ là 1 gam. Cô cạn phần hỗn hợp sau bội nghịch ứng nhận được 27,2 gam

A. 13,1g

B. 17,0g

C. 19,5g

D. 26,2g


Đáp án D

Theo bảo toàn khối lượng: mZn + Mx = m c.rắn + m dd sau (1)

Mà m c.rắn = mZn – 1 (2)

=> mdd sau – 1 = m X (thế 2 vào 1)

Từ kia , m X = 27,2 – 1 = 26,2 g


Câu 14. đến V lít dung dịch NaOH 0,1M vào cốc cất 200ml dung dịch ZnCl2 chiếm được 1,485g kết tủa. Tra cứu V

A. 0,3 lít

B. 0,15 lít

C. 0,25 lít

D. 1 lít


Đáp án A

nZnCl2 = V.CM = 0,2.0,1 = 0,02 mol => nZn2+ = 0,02 mol

nZn(OH)2 = 1,485/99 = 0,015 mol

Ta thấy nZn(OH)2 Zn2+ => có thể xảy ra nhị trường hợp

Trường thích hợp 1: chỉ chế tạo kết tủa

Trường thích hợp 2: tạo thành kết tủa cực lớn sau đó kết tủa bị hòa hợp 1 phần

Đề yêu cầu tìm giá chỉ trị nhỏ nhất của V => tương ứng với trường hòa hợp 1, lúc ấy OH- bội phản ứng hết, Zn2+ dư

Phương trình ion: Zn2+ + 2OH– → Zn(OH)2

(mol) 0,03 ←0,015

Theo phương trình hóa học: nOH– = 2nZn(OH)2 = 2.0,015 = 0,03 mol => nNaOH = nOH– = 0,03 mol

=> VNaOH = nNaOH/CM = 0,03/0,1 = 0,3 lit


……………………….

Trên đây trung học phổ thông Lê Thánh Tôn đã gửi tới các bạn bộ tư liệu rất bổ ích Zn + H2SO4 → ZnSO4 + SO2 + H2O. Để có hiệu quả cao rộng trong học tập, trung học phổ thông Lê Thánh Tôn xin trình làng tới các bạn học sinh tài liệu chuyên đề Toán 9, siêng đề vật dụng Lí 9, định hướng Sinh học tập 9, Giải bài xích tập hóa học 9, Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 9 mà thpt Lê Thánh Tôn tổng hợp và đăng tải.

Xem thêm: Tổng Hợp Các Công Thức Tính Nhanh Số Phức, Công Thức Tính Nhanh Số PhứcĐăng bởi: trung học phổ thông Lê Thánh Tôn

Chuyên mục: lớp 8


Tags
Hóa học tập 8 Phương trình bội nghịch ứng chất hóa học 8
*
0 24 6 phút
Facebook Twitter LinkedIn Tumblr Pinterest Reddit VKontakte mô tả via e-mail Print
*

THPT Lê Thánh Tôn


Trường thpt Văn Hiến đã thử qua hơn đôi mươi năm cách tân và phát triển với rất nhiều thế hệ học viên thành đạt và luôn luôn là trong những trường thpt top đầu của khối kế bên công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Bài viết ngay sát đây


*

NH4NO3 + NaOH → NaNO3 + NH3 + H2O


*

NH4NO2 → N2 + H2O


*

NH4NO3 → N2O + 2H2O


*

NH4Cl → NH3 + HCl


Trả lời Hủy

Email của các bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường nên được ghi lại *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang web

lưu lại tên của tôi, email, và website trong trình chu đáo này mang lại lần bình luận kế tiếp của tôi.


Check Also
Close
Chuyên mục
Bài viết nổi bật
Xem các nhất
Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber
Back to đứng top button
Close
tìm kiếm cho:
Chuyên mục
Bài viết new nhất
Close
kết quả tìm kiếm cho
Close
Log In
Forget?
Remember me Log In

Don't have an account?