a. Một hình thang có diện tích s 20m2, đáy to 55dm cùng đáy bé nhỏ 45dm. Tính độ cao của hình thang.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 tập 2 trang 6

b. Tính trung bình cộng hai đáy của một hình thang, biết rằng diện tích hình thang bằng 7m2 và chiều cao bằng 2m.

3. Một thửa ruộng hình thang gồm đáy bé 26m, đáy lớn hơn đáy bé xíu 8m, đáy bé nhiều hơn chiều cao 6m. Mức độ vừa phải cứ 100m2 thu hoạch được 70,5kg thóc. Hỏi thu hoạch được từng nào ki-lô-gam thóc bên trên thửa ruộng kia ?

4. Viết số tương thích vào nơi chấm.

*

Cho hình chữ nhật ABCD gồm các form size như hình vẽ mặt :

Diện tích phần sẽ tô đậm của hình chữ nhật là………… cm2

Bài giải

1.

Diện tích hình thang ô trống thứ nhất :

 (S = left( 15 + 10 ight) imes 12 over 2 = 150cm^2)

Diện tích hình thang ô trống trang bị hai :

 (S = left( 4 over 5 + 1 over 2 ight) imes 2 over 3 over 2 = 13 over 30m^2)

Diện tích hình thang ô trống thứ bố :

 (S = left( 1,3 + 1,8 ight) imes 0,6 over 2 = 0,93dm^2)

Hình thang

Đáy lớn

Đáy bé

Chiều cao

Diện tích

15cm

10cm

12cm

150cm2

 (4 over 5m)

(1 over 2m) 

(2 over 3m) 

(13 over 30m^2) 

1,8dm

1,3dm

0,6dm

0,93dm2

2.

Xem thêm: 6 Bài Văn Kể Về Một Kỉ Niệm Đáng Nhớ Của Em Hay Nhất, 11 Bài Kể Về Một Kỉ Niệm Đáng Nhớ Hay Chọn Lọc

Bài giải

a. 20m2 = 2000dm2

Chiều cao hình thang :

 (2 imes 2000 over 55 + 45 = 40,left( dm ight))

b. điện thoại tư vấn đáy lớn, đáy nhỏ, chiều cao, diện tích s của hình thang theo thứ tự là: a; b; h; S

(S = a + b over 2 imes h Rightarrow a + b over 2 = S:h)

Trung bình cùng hai lòng của hình thang là:

( 7:2 = 3,5,left( m ight))

Đáp số : a. 40dm ; b. 3,5m

3.

Đáy lớn của thửa ruộng hình thang là :

26 + 8 = 34 (m)

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là :

26 – 6 = 20 (m)

Diện tích thửa ruộng hình thang là :

 (left( 34 + 26 ight) imes 20 over 2 = 600,left( m^2 ight))