- Chọn bài xích -Bài 1: Sự năng lượng điện liBài 2: Phân loại các chất điện liBài 3: Axit, bazơ và muốiBài 4: Sự năng lượng điện li của nước - pH - chất chỉ thông tư axit-bazơBài 5: rèn luyện Axit, bazơ với muốiBài 6: bội nghịch ứng hội đàm ion vào dung dịch các chất điện liBài 7: rèn luyện Phản ứng hiệp thương ion vào dung dịch các chất điện liBài 8: thực hành Tính axit-bazơ. Làm phản ứng hiệp thương ion vào dung dịch

Xem cục bộ tài liệu Lớp 11: trên đây

Giải bài bác Tập chất hóa học 11 – bài xích 11: bội nghịch ứng hội đàm ion vào dung dịch các chất năng lượng điện li (Nâng Cao) góp HS giải bài tập, hỗ trợ cho những em một khối hệ thống kiến thức và sinh ra thói quen học tập làm việc khoa học, làm căn nguyên cho bài toán phát triển năng lực nhận thức, năng lực hành động:

Bài 1 (trang 28 sgk Hóa 11 nâng cao): Điều kiện để xẩy ra phản ứng dàn xếp ion trong dung dịch những chất điện li là gì? Lấy những thí dụ minh họa.

Bạn đang xem: Viết phương trình điện li của nahso3

Lời giải:

Điều kiện để xẩy ra phản ứng hiệp thương ion:

Chất tham gia phản ứng yêu cầu tan ( trừ bội nghịch ứng với axit)

Có sự tạo thành thành:

– hóa học kết tủa (chất không nhiều tan hơn, hóa học không tan)

– hóa học dễ cất cánh hơi

– chất điện li yếu ớt hơn.

Ví dụ:

+ thành phầm là hóa học kết tủa

Phương trình bên dưới dạng phân tử:

Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4↓ + 2NaCl

Phương trình ion rút gọn:

Ba2+ + SO42- → BaSO4↓

+ sản phẩm là chất điện li yếu

Phương trình dưới dạng phân tử:

2HCl + Na2CO3 → 2NaCl + H2O + CO2

Phương trình ion rút gọn:

2H+ + CO32- → CO2↑ + H2O

Bài 2 (trang 28 sgk Hóa 11 nâng cao): Viết phương trình ion rút gọn của các phản ứng (nếu có) xảy ra trong dung dịch giữa những cặp hóa học sau:

a) Fe2(SO4)3 + NaOH


b) KNO3 + NaCl

c) NaHSO3 + NaOH

d) Na2HPO4 + HCl

e) Cu(OH)2 (r) + HCl

g) FeS (r) + HCl

h) Cu(OH)2 (r) + NaOH (đặc)

i) Sn(OH)2 (r) + H2SO4

Lời giải:

a) Fe2(SO4)3 + 6NaOH → 2Fe(OH)3↓ + 3Na2SO4 ( Fe3+ + 3OH– → Fe(OH)3↓)

b) KNO3 + NaCl: không phản ứng

c) NaHSO3 + NaOH → Na2SO3 + H2O (HSO3– + OH– → SO32- + H2O)

d) Na2HPO4 + 2HCl → 2NaCl + H3PO4 ( HPO42- + 2H+ ↔ H3PO4)

e) Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 + 2H2O (Cu(OH)2 + 2H+ → Cu2+ + 2H2O)

f) FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S↑ (FeS + 2H+ → Fe2+ + H2S↑)

h) Cu(OH)2r + NaOH: không phản ứng.

i) Sn(OH)2 + H2SO4 → SnSO4 + 2H2O (Sn(OH)2 + 2H+ → Sn2+ + 2H2O)

Bài 3 (trang 29 sgk Hóa 11 nâng cao): Hãy pha chế kết tủa CuS bằng cha phản ứng thương lượng ion không giống nhau xảy ra vào dung dịch. Từ đó rút ra bản chất của phản ứng trong số dung dịch này.

Lời giải:

Cu(NO3)2 + Na2S → CuS↓ + 2NaNO3

CuSO4 + H2S → CuS↓ + H2SO4

CuCl2 + K2S → CuS↓ + 2KCl

Bản chất của các phản ứng này là phản nghịch ứng dàn xếp ion: Cu2+ + S2- → CuS↓

Bài 4 (trang 29 sgk Hóa 11 nâng cao): Phương trình ion rút gọn gàng của bội nghịch ứng mang đến biết

A. Gần như ion làm sao tồn tại trong dung dịch.

B. Nồng độ mọi ion như thế nào trong dung dịch béo nhất.

C. Thực chất của bạn dạng ứng vào dung dịch các chất điện li.

D. Không tồn tại những phân tử trong dung dịch các chất năng lượng điện li.

Lời giải:

Chọn C.

Bài 5 (trang 29 sgk Hóa 11 nâng cao):

a) sử dụng phản ứng chất hóa học để tách bóc cation Ca2+ ra khỏi dung dịch không NaNO3 cùng Ca(NO3)2.

b) cần sử dụng phản ứng hóa học để tách anion Br– thoát khỏi dung dịch cất KBr cùng KNO3.

Lời giải:

Khác với dìm biết bóc tách chất phải bao gồm bước tái tạo nên (hoàn trả lại sản phẩm ban đầu và thông thường phải bảo đảm khối lượng không đổi của những chất trước và sau khi tách).

a) bóc Ca2+ ngoài dung dịch có chứa Na+, Ca2+.

Cho dung dịch công dụng với một lượng dư hỗn hợp Na2CO3 lọc thu kết tủa.

Ca2+ + CO32- → CaCO3↓

Hòa tan kết tủa trong dung dịch HNO3 thu được Ca2+

CaCO3 + 2H+ → Ca2+ + CO2↑ + H2O

b) tách bóc Br– khỏi dung dịch tất cả chứa Br–, NO3–.

Cho dung dịch chức năng với một lượng dư dung dịch AgNO3, thanh lọc thu kết tủa.

Ag+ +Br– → AgBr↓

Phân diệt AgBr xung quanh ánh sáng, thu Br2. Mang đến Br2 chức năng với na thu được Br–.

2AgBr (as)→ 2Ag + Br2

2Na + Br2 → 2NaBr

Bài 6 (trang 29 sgk Hóa 11 nâng cao): một trong các nguyên nhân gây căn bệnh đau dạ dày là bởi lượng axit HCl vào dạ dày vượt cao. Để giảm bớt lượng axit, fan ta thường xuyên uống dược phẩm Nabica (NaHCO3). Viết phương trình ion rút gọn của phản ứng xảy ra.

Lời giải:

Phương trình dưới dạng phân tử:


NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2↑ + H2O

Phương trình ion rút gọn:

HCO3– + H+ → CO2↑ + H2O

Bài 7 (trang 29 sgk Hóa 11 nâng cao): lúc nhúng cặp điện cực vào ly đựng dung dịch H2SO4 trong bộ chế độ như sống hình 1.1 rồi nối những dây dẫn năng lượng điện với mối cung cấp điện, đèn điện sáng rõ. Sau thời điểm thêm vào ly đó một lượng dung dịch Ba(OH)2, bóng đèn sáng yếu hèn đi. Nếu mang lại dư dung dịch Ba(OH)2 vào, đèn điện lại sáng rõ. Giải thích.

Lời giải:

– H2SO4 là hóa học điện li dạn dĩ vì vậy đèn điện sáng.

H2SO4 → 2H+ + SO42-

– Khi cho dung dịch Ba(OH)2 vào xảy ra phản ứng

H2SO4 + Ba(OH)2 → BaSO4↓ + 2H2O

Nồng độ SO42- cùng H+ giảm sút do tạo nên thành chất nặng nề tan BaSO4 và chất kém năng lượng điện li H2O, phải bóng đèn sáng yếu đi.

– lúc dư hỗn hợp Ba(OH)2 nồng độ các ion trong dung dịch tăng (Ba(OH)2 là hóa học điện li mạnh) đèn điện sáng trở lại.

Ba(OH)2 → Ba2+ + 2OH–

Bài 8 (trang 29 sgk Hóa 11 nâng cao): Viết phương trình hóa học bên dưới dạng phân tử với ion rút gọn của làm phản ứng điều đình ion trong dung dịch chế tạo ra thành từng kết tủa sau (hình 1.9):

*

a) CuS ;

b) CdS ;

c) MnS ;

d) ZnS ;

e) FeS.

Xem thêm: Từ Glyxin Và Alanin Có Thể Tạo Ra Mấy Chất Đipeptit

Lời giải:

a) CuSO4 + Na2S → CuS↓ + Na2SO4 ( Cu2+ + S2- → CuS↓)

b) CdSO4 + Na2S → CdS↓ + Na2SO4 ( Cd2+ + S2- → CdS↓)

c) MnSO4 + Na2S → MnS↓ + Na2SO4 ( Mn2+ + S2- → MnS↓)

d) ZnSO4 + Na2S → ZnS↓ + Na2SO4 ( Zn2+ + S2- → ZnS↓)

e) FeSO4 + Na2S → FeS↓ + Na2SO4 ( Fe2+ + S2- → FeS↓)

Bài 9 (trang 29 sgk Hóa 11 nâng cao): Dung dịch hóa học nào dưới đây có môi trường kiềm?

A. AgNO3 ;

B. NaClO3 ;

C. K2CO3 ;

D. SnCl2.

Lời giải:

Chọn C. K2CO3 :

K2CO3 → 2K+ + CO32-

CO32- + H2O ↔ HCO3– + OH–

Bài 10 (trang 29 sgk Hóa 11 nâng cao): Dung dịch hóa học nào tiếp sau đây có môi trường axit?

A. NaNO3

B. KClO4

C. Na3PO4

D. NH4Cl

Lời giải:

Chọn D. NH4Cl

NH4Cl → NH4+ + Cl–

NH4+ + H2O ↔ NH3 + H3O+

Bài 11 (trang 29 sgk Hóa 11 nâng cao): Tính mật độ H+ (mol/l) trong số dung dịch sau:

a) CH3COONa 0,10M (Kb của CH3COO– là 5,71.10-10);