toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Cho Na(Z=11), Br(Z=35). A. Xác xác định trí của những nguyên tố trên trong bảng tuần hoàn. B. Nêu đặc điểm (kl giỏi pk, hóa trị tối đa trong hợp chất với oxi với với hidro, công thức oxit cao nhất, phương pháp hidroxit tương ứng, công thức hợp hóa học khí cùng với hiđro).

Bạn đang xem: Vị trí của na trong bảng tuần hoàn


*

a) mãng cầu ( Z=11) 

Cấu hình e : (1s^22s^22p^63s^1) => thuộc ô số 11, nhóm IA, chu kỳ luân hồi 3

Br (Z=35)

Cấu hình e: (left3d^104s^24p^5)

=> ở trong ô 35, team VIIA, chu kỳ luân hồi 4

b) mãng cầu :

Tính chất: Là kim loại mạnh

Hóa trị tối đa trong hợp hóa học với oxi : (I)

Công thức oxit tối đa Na2O, là oxit bazo

Công thức hidroxit tương xứng : NaOH

Brom : 

Tính chất: Là phi kim mạnh.

Hóa trị cùng với hiđro là 1

Công thức hợp chất với hiđro là HBr.

Hóa trị cao nhất của Brom với oxi là 7.

Công thức oxit cao nhất là Br2O7 là oxit axit.

 

 

 


Đúng 1
bình luận (0)

ai giups cùng với ạ

 


Đúng 0
bình luận (0)
Các thắc mắc tương từ

Dựa vào địa điểm của nhân tố Br (Z = 35) vào bảng tuần hoàn, hãy nêu các đặc thù sau:

- Tính sắt kẽm kim loại hay tính phi kim.

- Hóa trị cao nhất trong hợp chất với oxi và với hiđro.

- cách làm hợp chất khí của brom với hiđro.


Lớp 10 hóa học
1
0

Dựa vào địa chỉ của yếu tố Mg (Z = 12) trong bảng tuần hoàn:

Hãy nêu tính chất hóa học tập cơ bạn dạng của nó:

- Là kim loại hay phi kim.

- Hóa trị cao nhất đối với oxi.

- Viết công thức của oxit tối đa và hidroxit tương xứng và đặc thù của nó.


Lớp 10 hóa học
1
0

Cho các nguyên tố K(Z=19); Ca(Z=20)

a/ Vi trí trong BTH, đặc thù hóa học.b/ So sánh đặc thù của K, Ca

c/ khẳng định hóa trị tối đa trong hợp chất oxit .Viết cách làm oxit cao nhất, phương pháp hiđroxit tương ứng của K, Ca

3/


Lớp 10 chất hóa học
0
0

Bài 1/ yếu tố X gồm STT 20, chu kì 4, team IIA. Hãy mang đến biết:

- Số proton, số electron trong nguyên tử X?

- Số lớp electron trong nguyên tử X?

- Số eletron lớp ngoài cùng vào nguyên tử X?

 

Bài 2/ cấu hình electron nguyên tử của một yếu tắc Y là: 1s22s22p63s23p5.

Hãy cho biết vị trí của yếu tố Y trong bảng tuần hoàn (ô, chu kỳ, nhóm) của Y trong bảng tuần hoàn (có giải thích)?

 

Bài tập 3/ thành phần X tất cả STT 7, chu kì 2, đội VA với nguyên tố Y gồm STT 13, chu kì 3, nhóm III A

Hãy cho biết thêm các đặc điểm của thành phần X cùng Y:

- Là kim loại hay phi kim? vì chưng sao?

- Hóa trị cao nhất trong hợp chất với oxi?

- Hóa trị trong hợp chất với hidro (nếu có)?

- phương pháp oxit cao nhất?

- phương pháp hợp chất khí với hidro (nếu có) ?

- cách làm hidroxit tương ứng?


Lớp 10 chất hóa học
0
0

Cho thành phần Cl (Z=17)a). Viết cấu hình e không thiếu và thu gọn của Cl?b) Xác xác định trí của Cl vào BTH? Giải thích.b) Là kim loại, phi kim tuyệt khí hiếm? Giải thích.c). Hóa trị cao nhất trong hợp hóa học với oxi? công thức oxit?d) Hoá trị với hidro (nếu có)? phương pháp với hidro?e) công thức hiđroxit tương ứng? Tính axit hay bazo?


Lớp 10 hóa học
0
1

Nguyên tố Z thuộc đội A của bảng tuần hoàn. Oxit ứng với hóa trị tối đa của Z có công thức chất hóa học ZO3. Bí quyết hợp hóa học khí của Z cùng với H là

A. Z H 2 .

B.  Z H 6 .

C.  Z H 3 3.

D.  Z H 4 .


Lớp 10 hóa học
1
0

Một nguyên tố A nằm trong chu kì 3, team IIIA của bảng tuần hoàn. Bao hàm phát biểu tiếp sau đây về nguyên tố A:

(2) Oxit tương xứng với hóa trị cao nhất của A bao gồm công thức chất hóa học A2O3.

(4) Hidroxit của A tất cả tính bazơ mạnh.


Lớp 10 chất hóa học
1
0

Một nguyên tố A nằm trong chu kì 3, team IIIA của bảng tuần hoàn. Có những phát biểu tiếp sau đây về yếu tắc A:

(2) Oxit khớp ứng với hóa trị tối đa của A có công thức hóa học A2O3.

Xem thêm: Định Nghĩa Axit Bazơ Muối - Khái Niệm Oxit Axit Bazơ Muối Là Gì

(4) Hidroxit của A có tính bazơ mạnh.


Lớp 10 hóa học
1
0

b. Hợp hóa học oxit tối đa của yếu tắc R bao gồm công thức là R 2 O 5 . Vào hợp chất khí cùng với Hidro có chứa 8,82% H về khối lượng. Hãy xác minh nguyên tố R? Viết cách làm oxit tối đa và phương pháp hidroxit (cho: ham mê = 28 ; N=14; S=32; p = 31)c. Hợp chất khí với hiđro của yếu tố R là RH 4 . Trong oxit cao nhất của R có 53,3 % oxi về khối lượng. Tìm R. (Cho: C=12; ham mê = 28 ; N=14; S=32)


Lớp 10 hóa học
0
0

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


Khoá học tập trên OLM (olm.vn)