Bạn đang xem bạn dạng rút gọn của tài liệu. Coi và cài đặt ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (49.91 KB, 1 trang )
Bạn đang xem: Từ vựng tiếng anh lớp 7 unit 2

UNIT 2: HEALTH

VOCABULARY

1. Allergy (n) /"ælədʒi/: dị ứng2. Calorie(n) /"kæləri/: calo

3. Compound (n) /"kɒmpaʊnd/: ghép, phức4. Concentrate(v) /"kɒnsəntreɪt/: tập trung5. Conjunction (n) /kən"dʒʌŋkʃən/: liên từ6. Coordinate (v) / kəʊˈɔːdɪneɪt /: kết hợp7. Cough (n) /kɒf/: ho

8. Depression (n) /dɪˈpreʃən/: ngán nản, ai oán rầu9. Diet (adj) /"daɪət/: ăn uống kiêng

10. Essential (n) /ɪˈsenʃəl/: nên thiết11. Expert (n) /"ekspɜːt/: chăm gia

12. Independent (v) /"ɪndɪˈpendənt/: độc lập, không phụ thuộc13. Itchy (adj) /"ɪtʃi/: ngứa, gây ngứa

14. Junk food (n) /dʒʌŋk fu:d/: đồ ăn nhanh, kim cương vặt15. Myth (n) /mɪθ/: việc hoang đường

16. Obesity (adj) /əʊˈbi:sɪti/: bự phì

17. Pay attention /peɪ ə"tenʃən/: chú ý, lưu ý đến18. Put on weight (n) /pʊt ɒn weɪt/: lên cân19. Sickness (n) /"sɪknəs/: nhức yếu, ốm yếu20. Spot (n) /spɒt/: mụn nhọt


21. Stay in shape /steɪ ɪn ʃeɪp/: duy trì dáng, giữ khung hình khoẻ mạnh22. Sunburn (n) /"sʌnbɜːn/: cháy nắng


Tài liệu liên quan


*
giờ anh lớp 7 chương trình mới unit 1 10 766 1
*
tiếng Anh lớp 7 Chương trình new Unit 2: Health 10 918 2
*
bài bác tập tiếng Anh lớp 7 Chương trình new Unit 1, 2, 3 6 932 7
*
giờ đồng hồ Anh lớp 7 Chương trình bắt đầu Unit 3: Community service 10 1 2
*
giờ đồng hồ Anh lớp 7 Chương trình bắt đầu Unit 4: Music và Arts 10 622 2
*
giờ đồng hồ Anh lớp 7 Chương trình bắt đầu Unit 5: VietNam Food & Drink 10 932 5
*
tiếng Anh lớp 7 Chương trình new Unit 6: THE FIRST UNIVERSITY IN VIETNAM 10 574 1
*
bài tập tiếng Anh lớp 7 Chương trình new Unit 6: THE FIRST UNIVERSITY IN VIETNAM 7 1 6
*
bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 7 Chương trình bắt đầu Unit 4, 5, 6 2 483 2
*
bài bác tập giờ Anh lớp 3 Chương trình new Unit 6, 7, 8, 9, 10 4 956 3
*


Tài liệu chúng ta tìm tìm đã sẵn sàng chuẩn bị tải về


(6.92 KB - 1 trang) - cài đặt Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 7 Unit 2 Health - giờ Anh lớp 7 chương trình mới
Tải phiên bản đầy đủ ngay


Xem thêm: Bo Mạch Chủ ( Main Là Gì ? Bạn Biết Gì Về Main Máy Chủ

×