Kỳ thi học tập kỳ hai năm học 2016-2017 sắp đến gần, các em đang tìm kiếm tài liệu để ôn tập con kiến thức, rèn luyện kỹ năng giải đề? nhằm mục đích giúp những em xử lý vấn đề này, girbakalim.net xin gửi đến các em bộ đề thi thử học tập kỳ 2 môn Tin học lớp 11. Đề thi tất cả đáp án kèm theo nhằm giúp những em tiện lợi đối chiếu với tác dụng làm bài của mình. Tài liệu thực thụ hữu ích cho những em học sinh lớp 11 với quý thầy cô bộ môn Tin học tham khảo. Mời các bạn cùng xem thêm tài liệu dưới đây.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm tin học 11 học kì 2 có đáp án


*

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017Môn: Tin học tập 11Thời gian làm cho bài: 45 phút;
(Gồm: 12 câu trắc nghiệm; 2 câu tự luận)
Đề số 1

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3 đim)

Hãy khoanh tròn ch cái đứng trước câu tr li đúng.

Câu 1: Cú pháp nhằm khai báo biến đổi mảng một chiều trực tiếp là:

Var : array < phong cách chỉ số > of ;Type : array of ;Var : array < Kiểu phần tử > of ;Var : array < phong cách chỉ số > : ;

Câu 2: vào các khai báo dưới đây khai báo nào sai?

Var M: array<1..5;1..10> of Integer;Var M: array<1..5,1..10> of Integer;Var M: array<1...5,1...10> of Integer;Var M: array<1..5,1..10> of Interger;

Câu 3: cho 2 xâu kí từ bỏ S1:= ‘abcd’ cùng S2:= ‘ABC’; khi ấy S1 + S2 cho hiệu quả nào?

Abcd b. Aabbccd c. AbcdABC d. ABCabcd

Câu 4: Phép so sánh xâu S1:= ‘Hoa hoc tro’ và xâu S2:= ‘Hoa Hoc Tro’ nhn kết qu nào?

S1 S2 b. S1 > S2 c. S1

Câu 5: Câu lnh nào vào các câu lnh sau không dùng để gán giá tr mang lại trường ca bn ghi A? (Vi bn ghi A có 3 trường là Hoten, Lop, Diem)

Readln(A.Diem);A.Ten:= ‘Nguyen Khanh Chi’A.Lop:= ‘11B1’S:=A.Diem;

Câu 6: trong các phát biểu sau, phát biểu như thế nào đúng?

Hai biến bạn dạng ghi hoàn toàn có thể gán được cho nhau.Hai biến phiên bản ghi cùng kiểu có thể gán được đến nhau.Biến bạn dạng ghi rất có thể nhận bất cứ kiểu tài liệu nào.Các thao tác đọc, ghi biến bản ghi y như các loại đổi thay khác.

Câu 7: trong các khai báo sau, khai báo nào không đúng?

a. Var f: text..; b. Var f: text. C. Var f: text; d. Var f, f1: text..;

Câu 8: trong tập tin dạng văn phiên bản thủ tục nào dưới đây được sử dụng để gán tên file cho biến?

Write(Biến file);Rewrite(Biến file);Assing(Biến file, tên file);Assign(Biến file, thương hiệu file);

Câu 9: Để khai báo biến đổi tệp dạng văn bản ta thực hiện cú pháp nào?

a. Var : tExt;

b. Var : txt;

c. Var : txet;

d. Var : string;

Câu 10: Câu lnh nào dưới đây dùng để gán tên tệp tin “SOLIEU.DAT” mang lại biến file F1?

Assign(F1, SOLIEU.DAT);Assign(F1, ‘SoLIEU.Dat’);Assign(F1, SoLIEU.Dat’);Assign(F1 ‘SoLIEU.Dat’);

Câu 11: T khóa khai báo hàm là:

a. Functiom b. Procedure c. Function d. Proceduce

Câu 12: Phần khai báo chương trình bé được đặt ở đâu trong chương trình chính?

a. Đặt sau tự khóa Type.

b. Đặt sau tự khóa Const.

Đặt cuối lịch trình chính.Đặt sau phần khai báo biếnPHẦN II: THỰC HÀNH (7 đim)

Câu 13:

Viết chương trình nhập vào 2 xâu kí tự, đưa ra screen xâu bao gồm độ nhiều năm ngắn hơn?

Câu 14:

Một đoàn tầu gồm bao gồm 6 toa (Toa 1 gồm 7 hành khách; Toa 2 tất cả 17 hành khách; Toa 3 gồm 11 hành khách; Toa 4 gồm 7 hành khách; Toa 5 tất cả 9 hành khách; Toa 6 tất cả 7 hành khách). Em hãy viết chương trình:

Tính số hành khách trung bình của đoàn tầu này?Đếm số toa có con số hành khách to hơn số lượng du khách trung bình của tất cả đoàn tầu.

------- không còn -------

ĐÁP ÁN THANG ĐIỂM ĐỀ SỐ 1PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3 đim)

CÂU HỎI

ĐÁP ÁN

ĐIỂM

CÂU HỎI

ĐÁP ÁN

ĐIỂM

Câu 1

a

0,25

Câu 7

c

0,25

Câu 2

b

0,25

Câu 8

d

0,25

Câu 3

c

0,25

Câu 9

a

0,25

CÂU 4

D

0,25

CÂU 10

B

0,25

Câu 5

a

0,25

Câu 11

c

0,25

Câu 6

b

0,25

Câu 12

d

0,25

PHẦN II: T LUẬN (7 đim)

Câu 13: (2 đim)

PROGRAM SO_SANH;

VAR s1, s2: string;

BEGIN

Writeln(‘Nhap vao xau thu nhat:’); Readln(s1);

Writeln(‘Nhap vao xau thu nhat:’); Readln(s2);

If length(s1) TB then Dem:=dem+1;

Writeln(’ So khô hanh khach trung binh cua ’,N,’ la: TB:3:3);

Writeln(‘So toa co so luong nguoi cao hon luong nguoi trung binh la:’,Dem);

Readln

END.

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017Môn: Tin học 11Thời gian làm cho bài: 45 phút;(40 câu trắc nghiệm)

Đề số 2

Câu 1: xác minh nào sau đó là đúng?A.Biến tổng thể là biến chuyển chỉ được sử dụng trong chương trình bé chứa nó. B.Biến tổng thể chỉ được áp dụng trong chương trình bao gồm và không được sử dụng trong các chương trình con. C.Biến toàn bộ là phát triển thành chỉ được sử dụng trong chương trình chính. D.Biến toàn thể là biến được dùng trong chương trình con chứa nó cùng trong lịch trình chính.Câu 2: cùng với a, b là 2 số thực, nhằm tính tổng của chúng, ta viết giấy tờ thủ tục với a,b điều làtham trị. Vậy thương hiệu phần đầu như thế nào được xây dựng tiếp sau đây làđúng?A.Procedure Tong (a , b : Real):Real;B.Procedure Tong (a , b : Real);C.Procedure Tong (Vara:Real; Var b : Real);D.ProcedureTong (Vara , b : Real) : Real;Câu 3: Để xong việc ghi dữ liệu vào tệp f, ta cần phải có câu lệnh đóng góp tệp. Vậy để đóng tệp f ta viếtA.Exit(f);B.Stop(f);C.Rewrite(f);D.Close(f);Câu 4: Kiểu dữ liệu nào của hàm chỉ hoàn toàn có thể làA.Integer; Real, char, boolean, string. B.Boolean, Word. C.Integer; Real, char, array, reacord.D.Record, Byte.Câu 5: chương trình con có hai các loại làA.Hàm với thủ tục.B.Hàm cùng biểu thức.C.Thủ tục và hằng.D.Hằng với biến.Câu 6: cho những thủ tục sau: (1) ASSIGN(F, ’D:HOCHIMINH.DOC’); (2) CLOSE(F); (3) READ(F,A,B,C); (4) RESET(F);Chọn máy tựĐọc tệp đúng?A.(4) - (1) - (3) - (2)B.(1) - (4) - (3) - (2)C.(1) - (2) - (3) - (4)D.(1) - (3) - (2) - (4)Câu 7: đưa sử ta gồm hàm Min(X,Y) nhằm tìm số nhỏ tuổi hơn trong hai số X cùng Y. Cần thực hiện hàm Min trên như thế nào để kiếm được số nhỏ tuổi nhất trong ba số 19, 5, 1890?A.Min(19, Min(5,1890));B.Min(Max(19,5),1890);C.Min(5,Max(4,1890));D.Min(19,5,1890);Câu 8: Khi muốn viết một chương trình con, không bắt buộc trả về giá bán trị trải qua tên của chính nó ta nên dùngA.thủ tục.B.chương trình con. C.chương trình chính.D.hàm.Câu 9: Tệp mà dữ liệu của nó được ghi bên dưới dạng những kí tự theo mã ASCII được điện thoại tư vấn làA.tệp truy cập tuần tự.B.tệp văn bản. C.tệp tất cả cấu trúc.D.tệp truy vấn trực tiếp.Câu 10: trường hợp hàmEof ();cho giá trị bằngTruethì con trỏ tệp nằm ở vị tríA.cuối dòng;B.đầu dòng;C.cuối tệp;D.đầu tệp;Câu 11: tự khóa khai báo hàm là:

A. Functiom B. Procedure C. Function D. ProceduceCâu 12: trong NNLT Pascal, khai báo nào tiếp sau đây làđúngkhi khai báo tên trở nên tệp văn bản?A.Var f=text;B.Var g: byte;C.Var g: Text;D.Var f:String;Câu 13: Lệnh hotline hàmMu10(5);thì5được gọi làA.tham trị.B.tham số thực sự.C.tham biến.D.tham số hình thức.Câu 14: Để sáng tỏ giữa tham biến hóa và tham trị trong NNLT Pascal, trước tham biến tín đồ ta dùng từ khóaA.VarB.TypeC.Function D.ConstCâu 15: Số lượng bộ phận của tệpA.không được lớn hơn 255 ký kết tự. B.không bị giới hạn mà chỉ nhờ vào vào dung lượng đĩa. C.không được lớn hơn 210ký tự. D.phải được khai báo trước.Câu 16: muốn khai báo x là tham số cực hiếm và y, z gần như là tham số biến đổi (x, y, z thuộc kiểu dáng Byte) trong thủ tục sau thì khai báo nào sau đó là đúng? A.Procedure THPTLocphat(x: Byte; y: Byte; z: Byte); B.Procedure THPTLocphat(var y: Byte; x: Byte; z: Byte); C.Procedure THPTLocphat(x: Byte; Var y: Byte; z: Byte); D.Procedure THPTLocphat(x: Byte; Var y, z: Byte);Câu 17: Câu lệnh dùng thủ tục đóng tệp bao gồm dạngA.Close();B.Stop(); C.Close();D.Close();Câu 18: tuyên bố nào dưới đây làđúng?A.Tham trị rất có thể bị thay đổi giá trị ví như như trong chương trình tất cả lệnh làm biến hóa giá trị của nó; B.Tham biến rất có thể bị đổi khác giá trị nếu như như vào chương trình tất cả lệnh làm biến đổi giá trị của nó; C.Tham trị chỉ rất có thể nhận các biến; D.Tham biến hoàn toàn có thể nhận những giá trị như: biến, hằng số, biểu thức;Câu 19: đến đoạn chương trình con sau:Function sochan(var a:integer):boolean; Begin If a mod 2=0 then sochan:=true else sochan:=false;End;Phát biểu nào dưới đây làsai?A.Chương trình nhỏ trên trả về giá trịtruekhi a là số chẵn; B.Chương trình bên trên là thủ tục; C.Chương trình con trên là hàm; D.a là tham biến;Câu 20: cho những chương trình con:Exp(x); Abs(x); Length(s1,s2) ;đó là cácA.chương trình chính.B.hàm. C.thủ tục chuẩn.D.thủ tục.Câu 21: những biến được khai báo ở trong phần khai báo của chương trình bao gồm được hotline là:A.Biến toàn cụcB.Biến toàn phần C.Biến toàn bộD.Biến viên bộCâu 22: Thủ tụcRewwirte();có công dụng đểA.đóng biến tệp.B.mở tệp để ghi dữ liệu.C.mở tệp để đọc dữ liệu.D.gán tên tệp cho đổi mới tệp.Câu 23: trả sử thay đổi tệp G đã có gán tên là: ‘LocPhat_BaoLoc.Doc’. Dùng giấy tờ thủ tục nào tiếp sau đây để mở tệp G nhằm đọc dữ liệu?A.Rewrite(G);B.Reset(G, ‘LocPhat_BaoLoc.Doc’); C.Reset(G);D.Reset(‘LocPhat_BaoLoc.Doc’,G);Câu 24: cho những thủ tục sau: (1) CLOSE(F); (2) ASSIGN(F, ’D:BAOLOC.DOC’); (3) REWRITE(F); (4) WRITE(F,A,B,C); chọn thứ tựGhi tệp đúng?A.(2) - (3) - (4) - (1)B.(1) - (2) - (3) - (4) C.(4) - (1) - (3) - (2)D.(1) - (3)- (2) - (4)Câu 25: Để gán một tệp mang tên làXitrum.txtcho trở thành tệpf, ta buộc phải gõ lệnhA.Assign( ’D:Xitrum’ ,f);B.Assign( ’Xitrum.txt’ ,f);C.Assign(f,Xitrum.txt);D.Assign(f, ’Xitrum.txt’ );Câu 26: Điều nào dưới đây làSaikhi nói vềdữ liệukiểu tệp?A.Một bài bác hát được giữ trên USB được xem như là tài liệu kiểu tệp; B.Dung lượng của tài liệu kiểu tệp dựa vào vào dung lượng đĩa cứng. C.Sẽ bị mất sau thời điểm thực hiện chương trình. D.Không bị mất lúc tắt trang bị hoặc mất điện.Câu 27: mẫu đầu củaHàmcó dạng nào trong số dạng sau:A.FUNCTION < ( ) > ; B.FUNCTION < ( ) > ; C.FUNCTION < ( ) > : kiểu tài liệu ; D.PROCEDURE < ( ) > : kiểu tài liệu ;Câu 28: Hai thao tác cơ bạn dạng với tệp đó là:A.Đọc và xóa tệpB.Xóa và ghi tệpC.Đóng và xóa tệpD.Đọc và ghi tệpCâu 29: kết cấu chương trình con bao gồm cóA.phần đầu, phần thân;B.phần đầu, phần khai báo; C.phần đầu, phần khai báo với phần thân;D.phần khai báo, phần thân;Câu 30: Điều nào dưới đây làsaikhi nói đến thủ tục?A.Một thủ tục hoàn toàn có thể được thực hiện nhiều lần vào chương trình;B.Thủ tục là lịch trình con; C.Thủ tục luôn luôn luôn trả về một giá chỉ trị núm thể; D.Thủ tục là được khai báo bằng từ khóaProcedure ;Câu 31: cho đoạn lịch trình sau: Var g:text; i:integer; Begin Assign(g, ‘D:DOREMON.txt’); Rewrite(g); For i:=1 to 15 vì if i mod 2 0 then write(g, i); Close(g);End.Sau khi triển khai chương trình trên, ngôn từ của tệp ‘DOREMON.txt’ có những phần tửA.2;4;6;8;10;12;14.B.1;3;5;7;9;11.C.1;3;5;7;9;11;13;15. D.4; 6; 8;10;12;14.Câu 32: cho các chương trình con:Clrcsr; Rewrite(biến tệp); Write/Writeln; Read/Readln;đó là cácA.hàm chuẩn.B.hàm. C.Chương trình chính. D.thủ tục.Câu 33: đưa sử ta bao gồm chương trình con khai báo như sau: Var x: Integer; Procedure THIHK2 (a:integer; var b: Integer);Lời gọi thủ tục nào sau đây là đúng:A.THIHK2(x,2015) ;B.THIHK2(2015,2015) ; C.THIHK2(2015,2014) ;D.THIHK2(2015,x) ;Câu 34: Phần đầu khai báoThủ tụctrong Pascal bắt đầu bằng tự khoá?A.ProgramB.FunctionC.Var D.ProcedureXét lịch trình sau, để vấn đáp các thắc mắc từ câu 35 cho câu 40. Program Thihocky2;Var m,n: Integer;Procedure Thihk(var x: Integer; y: Integer); Var Temp: Integer; Begin Temp:=x;x:=y;y:=Temp;y:=y + 1890; End;BEGIN m:=19; n:=5; Thihk(m,n); Write(m:4, n:4); Xuat ra man hinhReadlnEND.Câu35:Kết quả trong khi in lên màn hình làA.5 5B.19 5C.19 19 D. 1895 5Câu36:Trong công tác trên biến toàn bộ làA.Temp, m,nB.TempC.m,nD.x, y, TempCâu37:Trong chương trình trên biến cục bộ làA.Temp, x, yB.TempC. M,nD.x, yCâu38:Trong công tác trênA.x là tham trị, y là tham biến;B.x,y rất nhiều là tham biến;C.x là tham biến, y là tham trị;D.x,y phần đa là tham trị;Câu39:Trong công tác trên, tham số vẻ ngoài làA.a, bB.TempC.m,nD.x, yCâu40:Trong công tác trên, nếu như như ta thực hiện thay đổi dòngProcedure Thihk(var x: Integer; y: Integer);bằngProcedure Thihk(var x,y: Integer);thì hiệu quả in lên screen là:A.5 19B.19 5C.

Xem thêm: Trong Cộng Đồng Giới Trẻ Và Game Thủ 1 Shot Nghĩa Là Gì ? Nghĩa Của Từ One Shot Trong Tiếng Việt

5 1909D.1909 5

------- không còn -------

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2
1. A 2. B 3. D 4. A 5. A 6. B 7. A 8. A
9. B 10. C 11. C 12. C 13. B 14. A 15. B 16. D
17. D 18. B 19. B 20. B 21. A 22. B 23. C 24. A
25. D 26. C 27. C 28. D 29. C 30. C 31. C 32. D
33. D34. D 35. A 36. B 37. C 38. C 39. D 40. C

-- xem đầy đủ nội dung ở trong phần xem online hoặc sở hữu về --

Trên đây là trích dẫn một số đề trongBộ 5 đề thi test môn Tin học tập 11 học kỳ 2. Để tham khảo không thiếu thốn và chi tiết hơn những đề thi còn lại, các em hoàn toàn có thể chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập tài khoản trên tranggirbakalim.netđể cài về thiết lập liệu về vật dụng nhé.Trước lúc thử sức với bộ đề thi này, những em mong mỏi củng nắm lại kiến thức và kỹ năng đã học tập thì gồm thể bài viết liên quan tài liệu:Đề cương cứng ôn thi học kì 2 môn Tin học tập lớp 11 năm 2017