cách thức học môn hóa sổ tay hóa học siêng đề chất hóa học chuỗi bội phản ứng chất hóa học bài tập chất hóa học


Bạn đang xem: Tổng hợp kiến thức hóa hữu cơ 11

*
pdf

bài tập áp dụng hóa học tập trong thực tiễn đời sống: Phần 1


*
pdf

bài bác tập hóa học hữu cơ tổng thích hợp (Tập 1): Phần 1


*
pdf

bài xích tập chất hóa học hữu cơ tổng phù hợp (Tập 1): Phần 2


*
pdf

16 phương thức và kỹ thuật giải nhanh bài bác tập trắc nghiệm và những công thức giải cấp tốc trắc nghiệm Hóa học: Phần 1
Xem thêm: Máy In Báo Lỗi Paper Jam Paper, Sửa Lỗi Paper Jams Máy In Hp

Nội dung

Tổng hợp kiến thức Hóa hữu cơ lớp 11ANKAN (PARAFIN)Công thức chung: CnH2n + 2 (n  1)I. Đồng phân: Mạch CacbonII. Danh pháp:Số chỉ địa điểm nhánh + thương hiệu nhánh + mạch thiết yếu + anIII. đặc điểm hóa học: phản bội ứng vắt (đây là phản bội ứng đặc thù của Ankan)asktCnH2n + 2 + aX2CnH2n + 2-aXa + HXVí dụ: C2H6 + Cl2  C2H5Cl + HCl phản ứng cộng: không tồn tại phản ứng. phản bội ứng trùng hợp: ko phản ứng.3n  1 làm phản ứng oxi hóa: CnH2n + 2 + ()O2  nCO2 + (n + 1)H2O2 bội phản ứng phân hủy: CnH2n + 2  nC + (n + 1)H2 phản ứng tách: Dehidro: CnH2n + 2  CnH2n + H2 Cracking: CnH2n + 2  CxH2x + 2 + CyH2y (x + y = n, n>=3)IV. Điều chế:* phương thức Wurtst (điều chế ankan mạch dài)2CnH2n + 1X + 2Na  (CnH2n + 1)2 + 2NaXVí dụ: 2C2H5Cl + 2Na  C4H10 + 2NaClNếu cần sử dụng hai loại dẫn xuất halogen khác biệt thì thu tất cả hổn hợp 3 ankan khác nhau* cách thức Dumas (giảm mạch Cacbon)RCOONa + NaOH(RCOO)2Ca + NaOHCaO, t0CaO, t0RH + Na2CO32RH + CaCO3 + Na2CO3MONOXICLOANKAN* Cấu tạo: mạch một vòng, chỉ chứa links đơn.* cách làm chung: CnH2n (n  3).* Đồng phân: số nguyên tử C tạo vòng, về số nhánh trong vòng.* Danh pháp:Số chỉ vị trí nhánh – tên nhánh + xiclo + tên mạch thiết yếu + an* Hóa tính:- bội nghịch ứng thế: giống như như ankan.- bội phản ứng đốt cháyCnH2n + 3n/2 O2nCO2 + nH2O- làm phản ứng cùng mở vòng:Xoclopropan rất có thể cộng hidro, brom, HBr nhưng xiclobutan chỉ cộng hidro.Xicloankan vòng 5, 6 cạnh trở lên không có phản ứng cộng mở vòng một trong những điều khiếu nại trên.* Điều chế: Dehidro và khép vòng ankanANKEN (OLEFIN)Công thức chung: CnH2n (n  2) gồm một nối đôi.1. Đồng phân: mạch Cacbon, địa chỉ nối đôi, hình học.2. Danh pháp: Tổng hợp kiến thức và kỹ năng Hóa hữu cơ lớp 11Số chỉ địa chỉ nhánh + thương hiệu nhánh + thương hiệu mạch chủ yếu + địa điểm nối đôi + en3. đặc thù hóa học: phản ứng cộng (đặc trưng của anken)Ni, t0CnH2n + H2CnH2n+2CnH2n + X2  CnH2nX2CnH2n + HX  CnH2n+1X (tuân theo qui tắc Macconhicop)+Ví dụ:C 2 H4 + H 2 O0H ,tCnH2n + H2OCnH2n+1OHC2H4 + H2  C2H6CH2 - CH2-OH (etylen glicol)+ 0H ,tOHAnken rất có thể có bội phản ứng cố ở cacbon anpha (nhiệt độ khoảng chừng 450-5000C) phản nghịch ứng trùng thích hợp (tổng thích hợp polime)nA  (A)n bội phản ứng oxi hóa (dùng nhận ra anken)Anken làm mất đi màu dung dịch tímCnH2n + 2KMnO4 + 4H2O  3CnH2n(OH)2 + 2MnO2 + 2KOH3nCnH2n +O2  nCO2 + nH2O24. Điều chế:* từ ancol:H2SO4, 1700CnH2n+1OHCnH2n + H2O* Cracking ankanVí dụ: C4H10  C2H6 + C2H4* Dehidro ankan: C2H6  C2H4 + H2* nhiệt độ phân muối (phương pháp Dumas)CaO, t0RCOONa + NaOHRH + Na2CO3CaO, t0(RCOO)2Ca + NaOH2RH + CaCO3 + Na2CO3* Đi từ bỏ dẫn xuất halogen (X là halogen)R-CHX-CHX-R’ + 2Zn  R-CH=CH-R’ + 2ZnX2ancolR-CHX-CH3 + KOH (đặc)R-CH=CH2 + KX + H2O│CH3ANKADIEN (ĐIOLEFIN)Công thức chung: CnH2n-2 (n  3) gồm hai nối đôi.I. Đồng phân: mạch Cacbon, vị trí nối đôi, hình học.II. Danh pháp:Số chỉ địa điểm + tên nhánh + thương hiệu mạch bao gồm + địa điểm hai nối song + dienIII. đặc thù hóa học:Không gia nhập phản ứng thế.0 phản bội ứng cộng:Ni, t* cùng hidro: CnH2n-2 + 2H2Cn H2n+2* cộng halogen (Cl2, Br2,…): CnH2n-2 + X2  CnH2n-2X2CnH2n-2 + 2X2  CnH2n-2X4* cộng HX Tổng hợp kỹ năng và kiến thức Hóa hữu cơ lớp 11Ankadien rất có thể tham gia bội phản ứng cùng halogen, HX…ở các vị trí 1,2 (giống anken) hoặc 1,4 (khácanken). Ở ánh sáng thấp ưu tiên cộng 1, 2, ở nhiệt độ cao thì cùng 1,4. phản ứng trùng hợp:Ví dụ: nCH2=CH-CH=CH2_CH2-CH=CH-CH2_ cao su thiên nhiên Bu NaNa, t0, P bội nghịch ứng oxi hóa:nAnkadien cũng làm mất đi màu hỗn hợp thuốc tím.3n  1O2  nCO2 + (n-1) H2OCnH2n-2 +2IV. Điều chế buta-1, 3-dien:* Dehidro hóa n-buten cùng n-butan:Al2O3, 6500CH3-CH=CH-CH3CH2=CH-CH=CH2 + H2 ↑* Đi tự axetilen:CuCl/NH4Cl2C2H2CH2=CH-CH≡CH (vinyl axetilen)CH2=CH-CH≡CH + H2* Đi từ bỏ ancolPd/PbCO3CH2=CH-CH=CH202C2H5OH MgO, Al2O3, 450 CH2=CH-CH=CH2 + H2O + H2(buta- 1,3 -dien hay có cách gọi khác là đi vinyl))CH3-CH(OH)-CH(OH)-CH3CH2=CH-CH=CH2H2SO4 đANKINCông thức chung: CnH2n-2 (n  2)I. Đồng phân: Mạch Cacbon, vị trí nối ba.II. Danh pháp:Số chỉ vị trí nhánh + thương hiệu nhánh + thương hiệu mạch thiết yếu + địa điểm nối ba + inTên thông thường = tên cội ankyl + axetilen.III. đặc điểm hóa học: bội phản ứng thế:R-C≡CH + OH → R-C≡C-Ag ↓ (màu kim cương nhạt) + 2NH3 + H2O làm phản ứng cộng:* cùng hidroPd/PbCO3CnH2n-2 + H2Cn H2nVí dụ:Pd/PbCO3C 2 H2 + H 2CH2=CH2* cùng axit: CnH2n-2 + HX  CnH2n-1XVí dụ: CH≡CH + HClCH2=CH-Cl (vinyl clorua)HgCl2, 1500* cộng halogenCnH2n-2 + X2  CnH2n-2X2CnH2n-2 + 2X2  CnH2n-2X4* cùng nước:0HgSO4, 80R- C≡CH + H2OR-C-CH3 (R không giống 0)║O bội nghịch ứng trùng hợp:CuCl, NH4ClVí dụ: C2H2C2H2C, 600CH2=CH-C≡CH0 bội phản ứng oxi hóa hữu hạn: Tổng hợp kiến thức và kỹ năng Hóa cơ học lớp 11Ankin làm mất đi màu dd dung dịch tím.3CnH2n-2 + 8KMnO4 + 4H2O  3CnH2n-4O4 + 8MnO2 + 8KOHTtrong môi trường axit bội phản ứng xảy ra mãnh liệt hơn.C2H2 + 2KMnO4 + 3H2SO4  2CO2 + 2MnSO4 + K2SO4 + 4H2OC2H2 + 2KMnO4  (COOK)2 + 2MnO2 + KOH + 2H2O phản bội ứng thoái hóa vô hạn:3n  1O2  nCO2 + (n-1) H2OCnH2n-2 +2IV. Điều chế:* Đồng đẳng axetilen:* Đi từ bỏ axetilenC2H2 + na  CH≡C-Na + H2C≡CNa + RX  CH≡C-R + NaX* tách bóc HX của dẫn xuất halogenR-CHX2-CHX2-R’ + 2Zn  R-C≡C-R’ + 2ZnX2R-CHX-CHX-R’ + 2KOHR-C≡C-R’ + 2KX + H2OBENZEN cùng ANKYLBENZENCông thức tổng quát: CnH2n-6 (n  6)I. Đồng phân: số nhánh trên vòng, vị trí các nhánh.II. Danh pháp:Số chỉ địa điểm nhánh + tên nhánh + benzenIII. Tính chất hóa học: làm phản ứng thế: cùng với Brom (khan):Fe CnH2n-7Br + HBr (thế sinh hoạt nhân)CnH2n-6 + Br2 →Khi có ánh nắng làm xúc tác thì phản ứng thế xẩy ra ở nhánh.* ankylbenzen làm phản ứng nhanh hơn.- Nếu trong tầm benzen gồm sẵn một tổ thế một số loại I “đẩy electron” (ankyl, -OH, -NH2, -OCH3,halogen) thì team này sẽ kim chỉ nan cho đội thế mới vào địa điểm ortho (o) với para (p).- Nếu trong vòng benzen có sẵn một tổ thế một số loại II “hút electron” (-NO2, -COOH, -CN, -COOR,NH3) thì team này sẽ định hướng cho nhóm thế bắt đầu vào địa điểm meta (m). Với dung dịch HNO3 sệt trong H2SO4 quánh (nitro hóa) theo phép tắc electrophin.H2SO4 đCnH2n-6 + HONO2CnH2n-7NO2 + H2O với RX:AlCl3CnH2n-6 + RXCnH2n-7R + HX phản nghịch ứng cùng (H2, Cl2)Lưu ý: benzen với ankylbenzen không làm mất màu hỗn hợp Br2 như các hidrocacbon ko no. bội phản ứng oxi hóa:Benzen và đồng đẳng của chính nó cháy vào kk sinh ra CO2, H2O và các mụi than.3n  3O2 → nCO2 + (n - 3) H2OCnH2n-6 +2 công dụng với dung dịch KMnO4:Benzen không tính năng với dd KMnO4, dẫu vậy Toluen lại bị oxi hóa ở cội -CH3 khi làm cho nóng với ddKMnO4 tạo thành thành C6H5COOKC6H5CH3 + 2KMnO4  C6H5COOK + 2MnO2 + KOH + H2OIV. Điều chế:- Dehidro hóa xicloankanCnH2n → CnH2n-6 + 3H2- Dehidro hóa n-ankan đôi khi khép vòng, nhờ vào xúc tác và ánh nắng mặt trời thích hợp.CCnH2n+2 Pd,300 CnH2n-6 + 4H2 Tổng hợp kỹ năng Hóa hữu cơ lớp 11- phương pháp tổng vừa lòng (kí hiệu cội hidrocacbon thơm là Ar-)+ Tổng hòa hợp Wurt-FittigAr-X + 2Na + X-R  Ar-R + 2NaX+ Tổng đúng theo Friedel-CraftAr-H + X-RAr-X + HXVí dụC6H6 +CH3ClC6H5CH3 + HClRiêng Benzen: 3C2H2C6H6C, 6000STIREN(vinyl benzen, phenyl etilen)Tính hóa học hóa học bội nghịch ứng cộngC6H5CH=CH2 + Br2  C6H5CHBr-CH2BrC6H5CH=CH2 + HCl  C6H5CHCl-CH3Halogen, hidro halogenua cộng vào nhóm vinyl sinh sống stiren tựa như như anken. phản nghịch ứng đồng trùng hợpnCH=CH2- CH-CH2P, t0, xtnnCH2=CH-CH=CH2 +nCH=CH2-CH2-CH=CH-CH-CH2-CH2nP, t0, xt-CH2-CH=CH-CH2-CH-CH2nCao su Buna-S bội phản ứng oxi hóa: Stiren làm mất đi màu dd KMnO4 ở ngay ánh nắng mặt trời thường (bị oxi hóa ngơi nghỉ nhómvinyl, còn vòng benzen vẫn giữ lại nguyên).Điều chế:CH2-CH3CH=CH2ZnO, t0NAPHTALEN (C10H8)Công thức cấu tạo:Tính hóa học hóa học:Br+ Br2 +HBrNO2+ HONO 2  Tổng hợp kiến thức Hóa hữu cơ lớp 11Naphtalen thâm nhập phản ứng nạm dễ hơn so cùng với benzen. Thành phầm thế vào địa chỉ alpha là sản phẩmchính.Phản ứng cùng hidrotetralindecalin, C 10H18C+ 2H2 Ni,150, 35 atm+3H2 Ni, 200C Naphtalen không biến thành oxi hóa bởi vì KMnO4. Khi có V2O5 sống nhiệt đọ phù hợp nó bị oxi hóa vày oxi kkthành anhidrit phtalic.ANCOLCông thức chung: R(OH)xI. Đồng phân: địa chỉ nhóm –OH, mạch Cacbon.II. Danh pháp:Tên gốc chức:Ancol (hoặc rượu) + tên gốc hidrocacbon tương ứng + icTên vắt thế:Tên hidrocacbon khớp ứng + số chỉ địa chỉ –OH + olIII. đặc điểm hoá học:Tác dụng với sắt kẽm kim loại kiềm:R(OH)x + xNa → R(ONa)x + x/2H2Phản ứng ester hoá (tác dụng với axit)H+, t0 Rx(COO)xyRy’ + H2OR(OH)x + R’(COOH)yPhản ứng cùng với ancol (eter hoá)0H2SO4 đ, 1402CnH2n+1OH(CnH2n+1)2O + H2O Ete hoá các thành phần hỗn hợp n ancol khác nhau rất có thể tạo thành tối đa ½ n(n + 1) ete.Phản ứng tách nước: Qui tắc Zai-xep: đội –OH vẫn ưu tiên bóc ra với H sinh hoạt Cacbon bậc cao hơn lân cận để tạothành liên kết đôi C=C mang những nhóm ankyl hơn.H+, 1700CnH2n+1OHPhản ứng oxi hóa* Ancol bậc một bị oxi hóa mang lại andehyt0tR-CH2-OH + CuOCnH2n + H2ORCHO + Cu + H2O* Ancol bậc nhì bị oxi hóa đến xeton 0tR-CH-R’ + CuOR-C-R’ + Cu + H2O│║OHOAncol bậc cha bị thoái hóa ở điều kiện mãnh liệt với bị cắt đứt thành nhiều sản phẩm.Phản ứng đốt cháyCnH2n+1OH + 3n/2 O2nCO2 + (n + 1)H2OPhản ứng cùng với Ankin mang đến ete ko noR-OH + CH≡C-R’R-O-CH=CH-R’ (R’ khác 0)Nguyên tắc gửi ancol bậc I thành bậc hai với ngược lại: áp dụng theo trình trường đoản cú qui tắc Zai-xep vàMacconhicop.* làm phản ứng riêng biệt của ancol nhiều chức:Những poliancol tất cả 2 team –OH thêm với 2 nguyên tử cacbon làm việc cạnh nhau chức năng với đồng (II)hidroxit đến dung dich màu xanh lá cây trong suốt. Tổng hợp kiến thức Hóa hữu cơ lớp 11 lúc phân tử ancol tất cả nhóm –OH gắn thêm với nguyên tử Cacbon có liên kết đôi thì ancol này khôngbền, đưa vị thành andehyt.R-CH=CH-OH → R-CH2-CHO khi phân tử ancol bao gồm hai team –OH gắn thêm với một nguyên tử cacbon thì ancol này sẽ không bền,chuyển vị thành andehyt hoặc xeton.R-CH(OH)2 → RCHO + H2OOH│R-C-R’ → R-C-R’ + H2O│║OHO lúc phân tử ancol có ba nhóm –OH thêm với một nguyên tử cacbon thì ancol này không bền,chuyển vị thành axit.OH│R-C-OH → RCOOH + H2O│OHIV. Điều chế: xem thêm sách giáo khoa lớp 11 Ban trường đoản cú NhiênPHENOL và ANCOL THƠMPhenol với ancol thơm có công thức chung là CnH2n-7OHTính chất hóa học chức năng với sắt kẽm kim loại kiềm:C6H5OH + na → C6H5ONa + ½ H2 chức năng với hỗn hợp NaOH:Rượu thơm không chức năng với dung dịch NaOH.Phenol là axit yếu còn được gọi là “axit phenic” nên công dụng với dd NaOH.C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2OPhenol là axit yếu, yếu rộng H2CO3 cùng không làm chuyển màu giấy quì.Pt minh chứng tính axit yếu của phenol:C6H5ONa + CO2 + H2O → C6H5OH + NaHCO3 tham gia phản ứng cố ở vòng benzenPhản ứng với dd Br2 với dd HNO3OHBr OH Br+ 3Br2 →(tủa màu trắng) + 3HBrBrOHNO2+ 3HONO2H2SO4 đOH+NO2NO23H2O Phenol gia nhập phản ứng cộngTương từ như benzen, phenol cùng với H2 cho xiclohexanol.Phenol rất có thể tham gia làm phản ứng trùng dừng với andehyt formic chế tạo ra thành vật liệu nhựa bakelit.* Điều chế PhenolTách tách từ nhựa than đáChưng chứa phân đoạn Tổng hợp kỹ năng và kiến thức Hóa cơ học lớp 11Luyện than ly → vật liệu nhựa than đáTổng đúng theo phenol từ bỏ benzen:C6 H 6+ Cl2/FeC6H5Cl+H2O, P, t0+ Propen, xtC6H6C6H5CH(CH3)2 cumen* Điều chế ancol thơmĐiều chế ancol benzylic từ benzenBr2,khanC6H5BrCH3Br, NatoluenPhenol1) O2 kk 2) H2SO4Cl2, asPhenol + CH3COCH3C6H5CH2ClNaOH, t0, PC6 H 6PhenolNhựa than đá+ CH3ClAlCl3ANDEHYT cùng XETONC6H5CH2OHA. ANDEHYTCông thức tổng quát: R(CHO)xI. Danh pháp:Tên thông thường: andehyt + tên nguồn gốc phát sinhTheo IUPAC: tên sửa chữa của andehyt gồm tên hidro cacbon theo mạch chủ yếu + alII. đặc thù hóa học bội phản ứng cộng cùng H2Ni, t0R-CHO + H2R-CH2│OHAndehyt nhiều chứcNi, t0CnH2n+2-2k-x(CHO)x + (k+x)H2C nH2n+2-x(CH2OH)x cùng nước, hidro xianuaHCHO + HOH  H2C-OH ( ko bền)│OHR-CHO + HCN → R-CH-OH│C≡N bội phản ứng oxi hóaMn2+RCHO + ½ O2RCOOHVới andehyt đối chọi chứcRCHO + 2OH → RCOONH4 + 2Ag ↓ + H2O + 3NH3RCHO + 2Cu(OH)2 + NaOH → RCOONa + H2O + Cu2O↓ (màu đỏ gạch)Andehyt rất đơn giản bị oxi hóa, làm mất đi màu dd brom, dd dung dịch tím và bị oxi trở thành axit cacboxylic.RCHO + Br2 + H2O → RCOOH + 2HBr5RCHO + 2KMnO4 + 3H2SO4 → RCOOH + 2MnO4 + K2SO4 + 3H2OVơi andehyt đa chứcR(CHO)x + 2xOH → R(COONH4)x + 2xAg↓ + H2O +3xNH3Tính hóa học của HCHO làm phản ứng cộng * cộng nướcHCHO + HOH  H2C-OH ( ko bền)│ Tổng hợp kiến thức và kỹ năng Hóa cơ học lớp 11OH * cộng ancol etylicHCHO + C2H5OH → CH2-OC2H5│OH * cùng axitilen2HCHO + C2H2 → CH2-C≡C-CH2││OHOH * phản ứng trùng hợpNhị hợp:OH2HCHOCH2-CHO│OHLục hợp6HCHOC6H12O6 (glucose)Cu(OH)2 phản nghịch ứng oxi hóaHCHO + 4OH → (NH4)2CO3 + 4Ag↓ + 2H2O + 6NH3III. Cách thức điều chế1. Phương pháp điều chế andehyt đơn chức thoái hóa ancol bậc IRCH2OH + CuO (t0) → RCHO + Cu + H2O Thủy phân dẫn xuất halogenR-CH=CH-X + NaOH → R-CH2-CHO + NaXR-CH-X + 2NaOH → RCHO + 2NaX + H2O│X2. Điều chế andehyt riêng rẽ biệt: HCHOCác oxit nitơ, 600CH4 + O2Ag, 60002CH3OH + O2 CH3CHOHgSO4, 800CH≡CH + H2O0HCHO + H2O2HCHO + 2H2OCH3CHO0PdCl2, CuCl2,, 80CH2=CH2 + ½ O2CH3CHOB. XETONI. Công thức: R-C-R’║OII. Danh pháp:* Tên thay thế theo IUPAC có tên của hidrocacbon tương ứng cộng cùng với đuôi on* Tên gốc chức có hai cội hidrocacbon gắn thêm với đội –C=O và từ xetonIII. đặc thù hóa học:1. Phản bội ứng cộng- cộng hidro đến ancol bậc IINi, t0R-C-R’ + H2R-C-R’║OOH- bội nghịch ứng cùng hidro xianuaCNR-C-R’ + HCN → R-C-R’║OOHWriter:Truong Giang – 12A1 – Tam Vu 2 high school truonggiang1001