Giải bài bác 2: Phương trình bậc nhất một ẩn - Sách VNEN toán 8 tập 2 trang 9. Phần dưới vẫn hướng dẫn vấn đáp và lời giải các thắc mắc trong bài bác học. Bí quyết làm chi tiết, dễ hiểu, hy vọng các em học viên nắm xuất sắc kiến thức bài học.


A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

Quan liền kề hình vẽ mặt và viết phương trình ẩn x (mét) biểu thị diện tích của hình bởi 168$m^2$

*

Trả lời:

Chia hình bên trên thành 2 hình chữ nhật, diện tích s của hình đó là tổng diện tích của nhì hình chữ nhật

Diện tích hình là: S = 4.6 + 12.x

$Leftrightarrow $ 168 = 24 + 12x

$Leftrightarrow $ x = 12

Vậy x = 12 (m)

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

1. B) trả lời câu hỏi

Trong những phương trình sau đây, phương trình như thế nào là phương trình hàng đầu một ẩn?

(1) - 0,25x + 6 = 0 ; (2) 3$x^2$ + 2x -5 = 0; (3)$frac-23$x +$frac57$ = 0; (4)$frac38$ -$frac13$y = 0

Trả lời:

Phương trình bậc nhất một ẩn là phương trình tất cả dạng ax + b = 0 ( x là ẩn; a,b là ẩn số đã cho, a$ eq $ 0)

Do đó phương trình (1), (3), (4) là phương trình hàng đầu một ẩn.

Bạn đang xem: Toán 8 phương trình bậc nhất một ẩn

2. A) Thực hiện hoạt động sau

Quan sát những hình vẽ sau với điền số phù hợp vào chỗ trống (...) để tìm giá trị của x:

*

*

c) Giải những phương trình sau

x + 6 = 0; $frac12$ - x = 0; 5 = 8 - x.

Trả lời:

a)

*

c)

* Ta có: x + 6 = 0$Leftrightarrow $ x = - 6

* Ta có: $frac12$ - x = 0 $Leftrightarrow $ x = $frac12$

* Ta có: 5 = 8 - x $Leftrightarrow $ x = 8 - 5 = 3

3. A) thực hiện các hoạt động sau

Quan sát các hình vẽ sau, điền số phù hợp vào chỗ trỗng (...) nhằm tìm cực hiếm của x; y:

*

c) Giải những phương trình sau

- 2x = 2; 0.5x = 2.5; $frac-32$ x = 6.

d) Giải các phương trình sau (theo mẫu)

Mẫu: 4x - 3 = 9 $Leftrightarrow $ 4x = 12 $Leftrightarrow $ x = 3.

Xem thêm: Các Công Thức Tiếng Anh 12 Thi Thpt Quốc Gia, Please Wait

- 2x+ 6 = - 4; $frac23$x - 1 = $frac-12$.

Trả lời:

a)

*

c)

* Ta có: - 2x = 2$Leftrightarrow $ x = 2 : (- 2) = -1

* Ta có: 0.5x = 2.5 $Leftrightarrow $ x = 2.5 : 0.5 = 5

* Ta có: $frac-32$ x = 6 $Leftrightarrow $ x = 6 : ($frac-32$) = - 4

d)

* Ta có: - 2x + 6 = -4 $Leftrightarrow $ -2x = - 4 - 6 = - 10 $Leftrightarrow $ x = 5

* Ta có: $frac23$x - 1 = $frac-12$ $Leftrightarrow $ $frac23$x = $frac-12$ + 1 = $frac12$ $Leftrightarrow $ x = $frac34$