Toán lớp 4 tính cực hiếm của biểu thức là bài bác toán học viên vận dụng nhiều kỹ năng và kiến thức của phép nhân, chia, cộng, trừ để thống kê giám sát giá trị.Bài học tập toán lớp 4 tính quý giá của biểu thức hôm nay, girbakalim.net sẽ kể lại những kiến thức nên nhớ và các dạng bài tập áp dụng để học sinh luyện tập.

Bạn đang xem: Tính giá trị biểu thức lớp 4 có đáp án

1. Trình làng về bài học kinh nghiệm tính giá trị của biểu thức

1.1. Lấy ví dụ 1: Tính quý giá biểu thức sau: 2747 + 174951

Đặt tính cùng tính có:

*

Thực hiện nay phép tính theo máy tự từ buộc phải qua trái ta có:

1 cùng 7 bởi 8, viết 8

5 cộng 4 bằng 9, viết 9

9 cùng 7 bởi 16, viết 6 nhớ 1

2 cộng 4 bởi 6 thêm một bằng 7, viết 7

Hạ 17 xuống được 177696

Vậy quý hiếm của biểu thức 2747 + 174951 = 177698

1.2. Lấy ví dụ như 2: Tính cực hiếm biểu thức sau: 15 x 7 + 45 - 19

Thực hiện nay phép tính theo nguyên tắc nhân phân tách trước, cộng trừ sau ta có:

15 x 7 + 45 - 19 = 105 + 45 - 19 = 150 - 19 = 131

Vậy cực hiếm của biểu thức: 15 x 7 + 45 - 19 = 131

2. Tính quý hiếm của biểu thức

a) vào một biểu thức, ví như chỉ bao gồm phép nhân và phép phân chia hoặc phép trừ và phép cộng, ta thực hiện thống kê giám sát từ trái qua phải.

Nếu trong biểu thức, bao gồm cả phép nhân, phép chia, phép cùng và phép trừ, ta tiến hành nhân/ phân tách trước, cộng/ trừ sau.Nếu trong biểu thức, bao gồm dấu ngoặc, ta tiến hành phép tính sống trong ngoặc trước, quanh đó ngoặc sau.

b) thực hiện biểu thức tất cả phép cộng

Nhóm những số hạng trong biểu thức đã mang lại thành nhóm có tổng là các số tròn chục/ tròn trăm/ tròn nghìn.Vận dụng tính chất phối kết hợp của phép cộng: Khi thay đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không cầm đổi.Công thức tổng quát: a + b + c = a + c + b = c + a + b

3. Bài tập áp dụng tính cực hiếm biểu thức

3.1. Bài bác tập

Bài 1: Tính cực hiếm biểu thức

a) 16 + 4748 + 142 -183

b) 472819 + 174 - 19 x 98

c) 5647 - 18 + 1874 : 2

d) 87 x 192 - 216 : 6

Bài 2: Tính giá trị biểu thức theo cách dễ dãi nhất.

a) 103 + 91 + 47 + 9

b) 261 + 192 - 11 + 8

c) 915 + 832 - 45 + 48

d) 1845 - 492 - 45 - 92

Bài 3: tra cứu Y biết:

a) y x 5 = 1948 + 247

b) y : 3 = 190 - 90

c) y - 8357 = 3829 x 2

d) y x 8 = 182 x 4

Bài 4: Tính quý hiếm của phép tính sau:

a) 1245 + 2837

b) 2019 + 194857

c) 198475 - 28734

d) 987643 - 2732

Bài 5: hai ngày cửa hàng bán được 5124 lít dầu, biết ngày lắp thêm hai bán được thấp hơn ngày đầu tiên 124 lít. Hỏi hàng ngày bán được từng nào lít dầu.

Bài 6. Tú có 76 viên bi, số bi của An gấp 7 lần số bi của Tú. An đến Hùng 24 viên. Hỏi toàn bô bi của 3 các bạn là bao nhiêu?

Bài 7: cho dãy số sau: 1, 5, 9, 13, …,65, 69

a) Tính số lượng các số hạng trong dãy số.

b) Tính tổng của hàng số.

3.2. Bài bác giải

Bài 1:

Thực hiện nay theo phép tắc của phép nhân, chia, cộng trừ. Ta có:

a) 16 + 4748 + 142 - 183 = (4748 + 142) - 183 + 16 = 4890 - 167 = 4723

b) 472819 + 174 - 19 x 98 = 472819 + 174 - 1862 = 471131

c) 5647 - 18 + 1874 : 2 = 5629 + 937 = 6566

d) 87 x 192 - 216 : 6 = 16704 - 36 = 16668

Bài 2:

Thực hiện tại theo phép tắc của biểu thức tất cả chứa phép cộng, trừ ta có:

a) 103 + 91 + 47 + 9 = (103 + 47) + (91 + 9) = 150 + 100 = 250

b) 261 + 192 - 11 + 8 = (261 - 11) + (192 + 8) = 250 + 200 = 450

c) 915 + 832 - 45 + 48 = (915 - 45) + (832 + 48) = 870 + 880 = 1750

d) 1845 - 492 - 45 - 8 = (1845 - 45) - (492 +8) = 1800 - 500 = 1300

Bài 3:

a) y x 5 = 1948 + 247

y x 5 = 2195

y = 2195 : 5

y = 439

b) y : 3 = 190 - 90

y : 3 = 100

y = 100 x 3

y = 300

c) y - 8357 = 3829 x 2

y - 8357 = 7658

y = 7658 + 8357

y = 16015

d) y x 8 = 182 x 4

y x 8 = 728

y = 728 : 8

y = 91

Bài 4:

Đặt tính với tính, những chữ số đặt thẳng mặt hàng với nhau. Triển khai phép tính từ đề nghị qua trái. Ta có:

*

7 cộng 5 bởi 12, viết 2 nhớ 1

3 cộng 4 bởi 7 thêm 1 bằng 8, viết 8

8 cộng 2 bởi 10, viết 0 nhớ 1

2 cùng 1 bằng 3 thêm một bằng 4, viết 4

Vậy 1245 + 2837 = 4082

*

7 cộng 9 bằng 16, viết 6 ghi nhớ 1

5 cùng 1 bởi 6 thêm một được 7, viết 7

8 cùng 0 bằng 8, viết 8

4 cộng 2 bởi 6, viết 6

Hạ 19 xuống được công dụng 196876

Vậy 2019 + 194857 = 196876

*

5 trừ 4 bởi 1, viết 1

7 trừ 3 bằng 4, viết 4

4 ko trừ được cho 7 mượn 1, 14 trừ 7 bằng 7, viết 7 ghi nhớ 1

Mượn 1 được 18 trừ 9 bằng 9, viết 9 nhớ 1

2 thêm một bằng 3, 9 trừ 3 bởi 6, viết 6

1 trừ 0 bởi 1, viết 1

Vậy 198475 - 28734 = 169741

*

3 trừ 2 bởi 1, viết 1

4 trừ 3 bởi 1, viết 1

6 ko trừ mang đến 7, mượn 1 được 16 trừ 7 bởi 9, viết 9 ghi nhớ 1

2 thêm 1 bằng 3, 7 trừ 3 bởi 4, viết 4

Hạ 98 xuống được kết quả: 987643 - 2732 = 984911

Bài 5:

Mỗi ngày bán tốt số lít dầu là:

(5124 - 124) : 2 = 5000 : 2 = 2500 (lít dầu)

Ngày trước tiên bán được rộng ngày thứ 2 là:

2500 + 124 = 2624 (lít dầu)

Vậy ngày thứ nhất bán được 2624 lít, ngày thiết bị hai bán tốt 2500 lít dầu

Bài 6:

Số bi của An là:

76 x 7 = 532 (viên bi)

Tổng số bi của 3 chúng ta là: 532 + 76 = 608 viên bi

Bài 7:

a) biện pháp tính số lượng các số hạng trong hàng số là:

Số số hạng = (Số hạng cuối - Số hạng đầu) : d + 1

(d là khoảng cách giữa 2 số hạng liên tiếp)

Theo bài ra ta gồm số số hạng là: (69 - 1) : 4 + 1 = 18

Vậy dãy số trên tất cả 18 số hạng

b) các tính tổng trong hàng số:

Tổng = < (số đầu + số cuối) x con số số hạng > : 2

Theo bài ra ta tất cả tổng của dãy số trên là: <(69 + 1) x 18> : 2 = 630

Vậy tổng các số hạng trong hàng số trên là 630

4. Bài bác tập từ luyện toán lớp 4 tính giá trị biểu thức (Có đáp án)

4.1. Bài bác tập

Bài 1: Tính giá trị biểu thức sau

a) 164 x 6 : 3

b) 7685 + 953 + 747 - 85

c) 584 x 14 x 5

d) 9589 - 987 - 246

Bài 2: Tìm cách tính dễ ợt nhất

a) 211 - 111 - 99

b) 324 x 8 + 45 - 152

c) 525 + 917 - 198 + 320

d) 35 x 7 : 5

Bài 3: tra cứu y biết

a) y x 15 = 7264 + 5111

b) y + 4763 = 1947 x 3

c) y : 8 = 478 - 98

d) y - 9874 = 1984 x 5

Bài 4: Cho dãy số sau: 1, 3, 5, 7, …, 97, 99

a) Tính con số số hạng của các dãy số.

Xem thêm: In The Afternoon Là Thì Gì Mới Nhất 2022, Top 20 Tomorrow Afternoon Là Thì Gì Mới Nhất 2022

b) Tính tổng của hàng số sau.

4.2. Đáp án

Bài 1:

a) 328

b) 9300

c) 40880

d) 8356

Bài 2:

a) 1

b) 2485

c) 1564

d) 49

Bài 3:

a) y = 825

b) y = 1078

c) y = 3040

d) y = 19794

Bài 4

a) tất cả 50 số hạng

b) tổng là 2500

Toán lớp 4 tính quý hiếm của biểu thứcyêu cầuhọc sinh cần vận dụng nhiều con kiến thức, năng lực để giải. Để bé học tập giỏi hơn phụ huynh hoàn toàn có thể tham khảo những khóa học toán online tại girbakalim.net nhé!