toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Tìm tọa độ chân đường phân giác trong

*

Cho tam giác ABC bao gồm A(1;1) ; B(4;10) ; C (1;5)

Tìm tọa độ chân con đường phân giác trong, không tính hạ từ góc A


*

Trong khía cạnh phẳng tọa độ Oxy mang lại tam giác ABC có A(1;5) B(-4;-5) C(4;-1)​​

​a) tìm kiếm tọa độ chân mặt đường phân giác trong và xung quanh cho góc A

b) tìm tọa độ chổ chính giữa đường tròn tiếp liền tam giác ABC​


*

Cho tam giác ABC bao gồm A(3;-5), B(-3;3), C(-1, -2)

a) search độ dài con đường phân giác vào kẻ tự A

b) kiếm tìm tọa độ trung điểm đoạn trực tiếp nối chân phân giác trong với chân phân giác không tính kẻ từ A


a) Từ giả thiết suy ra (overrightarrowAB=left(-6;8 ight),overrightarrowAC=left(-4;3 ight)) do kia AB=10 với AC=5.

Gọi D là chân đường phân giác kẻ tự A

khi đó (overrightarrowDB=-2overrightarrowDC) suy ra (Dleft(-frac53;-frac13 ight)) 

Vậy độ dài đường phân giác trong kẻ trường đoản cú A bằng (AD=sqrtleft(3+frac53 ight)^2+left(-5+frac13 ight)^2=frac14sqrt23)

b) gọi E là chân phân giác ngoại trừ kẻ trường đoản cú A

Khi đó (overrightarrowEB=2overrightarrowEC) suy ra E(1;-7)

Vậy trường hợp J là trung điểm DE thì (Jleft(-frac13;-frac113 ight))


Đúng 0
bình luận (0)

Trong phương diện phẳng với hệ tọa độ Oxy đến tam giác ABC nội tiếp trong con đường tròn trung tâm I; gồm đỉnh A thuộc mặt đường thẳng d: x + y - 2 = 0, D(2; -1) là chân con đường cao của tam giác ABC hạ từ bỏ đỉnh A. Hotline điểm E(3; 1) là chân con đường vuông góc hạ từ bỏ B xuống AI; điểm P(2;1) thuộc đường thẳng AC. Kiếm tìm tọa độ những đỉnh của tam giác ABC.


Lớp 1 Toán
1
0
Gửi bỏ

MAT DAY LOP 6,7,8,9 MA DUA LOP 1 , MAT DAY DI MA


Đúng 0

comment (0)

trong hệ trục tọa độ oxy, đến đường tròn tâm O. Call H(-1;0) với K(1;1) lần lượt là chân các đường vuông góc kẻ từ B với C của tam giác ABC. Tìm kiếm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC, biết A ở trong d:3x-y-1=0


Lớp 11 Toán
0
0
Gửi diệt

trong hệ tọa độ Oxy , đến tam giác ABC cân nặng tại C có A(1;1) B(2;5) . Search tọa độ đỉnh C biết con đường cao hạ từ C xuống AB bằng cạnh đáy


Lớp 10 Toán Chương 3: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ trong MẶT PHẲNG
0
0
gởi Hủy

trong hệ trục tọa độ oxy, mang lại đường tròn trung ương O. Gọi H(-1;0) cùng K(1;1) thứu tự là chân các đường vuông góc kẻ trường đoản cú B cùng C của tam giác ABC. Kiếm tìm tọa độ những đỉnh của tam giác ABC, biết A ở trong d:3x-y-1=0


Lớp 11 Toán
0
0
gởi Hủy

Cho tam giác ABC có A(-1;2) B(0;3) C(5;-2). Search tọa độ chân mặt đường cao hạ từ đỉnh A của tam giác ABC


Lớp 10 Toán Chương 6: CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC. CÔNG THỨC LƯỢNG...
1
0
gửi Hủy

Cách làm: tra cứu phương trình con đường thẳng trải qua 2 điểm B cùng C

có dạng y = ax + b (d)

Viết phương trình con đường thẳng vuông góc với BC 

có dạng y = a'x + b' (d') với a . A' = -1

Đường trực tiếp (d') này đi qua điểm A, cụ tọa độ điểm A => b'

Tọa độ giao điểm của (d) với d' là tọa độ của chân mặt đường cao hạ từ A xuống BC


Đúng 1

phản hồi (0)

cho tam giác ABC nội tiếp mặt đường tròn chổ chính giữa I, bao gồm đỉnh A thuộc đường thẳng d:x+y-2=0, điểm D(-2;1) là chân con đường cao của tam giác ABC hạ trường đoản cú A. Gọi E(3;1) là chân con đường vuông góc hạ từ bỏ B xuống AI, điểm P(2;1) ở trong cạnh AC. Tra cứu tọa độ các đỉnh của tam giác ABC


Lớp 11 Toán
1
0


Xem thêm: 10 Bệnh Hiện Lên Móng Tay Bị Gợn Sóng, Tại Sao Móng Tay Bị Gợn Sóng

Gửi diệt

d:x+y-2=0 A B C I E(3;1) D(-2;1) P(2;1)

Ta dễ có tứ giác ABDE nội tiếp mặt đường tròn 2 lần bán kính AB => ^CDE = ^BAE

Lại bao gồm ^BAE = ^CAD (= 900 - ^ACB), suy ra ^CDE = ^CAD = 900 - ^ACD => DE vuông góc AC

Thấy D,E,P cùng tất cả tung độ bằng 1 => D,E,P thẳng hàng, vì phường thuộc AC đề xuất DE vuông góc với AC trên P

Đường thẳng AC: đi qua P(2;1), VTPT (overrightarrowDE=left(5;0 ight)) (Rightarrow AC:x-2=0)

Xét hệ: (heptegincasesx-2=0\x+y-2=0endcasesLeftrightarrowheptegincasesx=2\y=0endcasesRightarrow Aleft(2;0 ight))

Đường thẳng BC: đi qua (Dleft(-2;1 ight)),VTPT (overrightarrowDA=left(4;-1 ight)Rightarrow BC:4x-y+9=0)

Xét hệ: (heptegincasesx-2=0\4x-y+9=0endcasesLeftrightarrowheptegincasesx=2\y=17endcasesRightarrow Cleft(2;17 ight))

Đường thẳng BE: đi qua (Eleft(3;1 ight)), VTPT (overrightarrowAE=left(1;1 ight)Rightarrow BE:x+y-4=0)

Xét hệ: (heptegincases4x-y+9=0\x+y-4=0endcasesLeftrightarrowheptegincasesx=-1\y=5endcasesRightarrow Bleft(-1;5 ight))