Phần Getting Started sẽ giúp bạn học có cái nhìn tổng quản về chủ thể của unit 3, sẽ là dịch vụ xã hội (Community Service). Bài viết là lưu ý gaiir bài xích tập trong sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

1. Listen and read (Nghe cùng đọc)

Reporter: Today on Global Citizen we interview Mai and Phuc from Hai ba Trung School. Hi Mai, could you tell us about community service?Mai: It"s the work you vì for the benefits of the community.Reporter: Have you ever done volunteer work?Mai: Yes. I"m a thành viên of Be a Buddy - a programme that helps street children. Last year we provided evening classes for fifty children.Reporter: Wonderful! What else have you done?Mai: We"ve asked people to donate books và clothes lớn the children.Reporter: Wow, that certainly makes a difference … J & you Phuc, you"re from Go Green?Phuc: Yes, it"s a non-profit organisation that protects the environment. We"ve encouraged people khổng lồ recycle glass, cansj & paper. We"ve cleaned streets và lakes…Reporter: Did you start a community garden project last month?Phuc: Oh yes, so far we"ve planted…

Dịch: 

Phóng viên: Hôm nay trong chương trình Công dân Toàn cầu, bọn họ sẽ phỏng vấn Mai với Phúc tới từ trường nhị Bà Trưng. Xin chào Mai, bạn có thể cho bọn mình hiểu thêm về dịch vụ xã hội không?Mai: Nó là quá trình mà chúng ta làm vị những lợi ích của cùng đồng.Phóng viên: Bạn đã từng làm quá trình tình nguyện chưa?Mai: Có. Tôi là một trong những thành viên của “Be a buddy” - một chương trình giúp đỡ trẻ em mặt đường phố. Năm trước cửa hàng chúng tôi đã mở phần nhiều lớp học trời tối cho 50 trẻ em em.Phóng viên: tuyệt thật! chúng ta có làm những gì khác nữa không?Mai: chúng tôi đã lôi kéo mọi người quyên góp sách và áo xống cho trẻ em em.Phóng viên: Ồ, điều đó chắc chắn là tạo ra sự khác biệt... Cùng Phúc, bạn tới từ tổ chức Go Green cần không?Phúc: Đúng, đó là một tổ chức phi lợi tức đầu tư để bảo đảm môi trường. Công ty chúng tôi khuyên khích mọi tín đồ tái chế thủy tinh, lon, cùng giấy. Cửa hàng chúng tôi đã dọn đường phố với hồ...Phóng viên: chúng ta đã bước đầu một dự án công trình khu vườn cộng đồng vào tháng trước đề xuất không?Phúc: Vâng, cho tới nay chúng tôi đã trồng được...

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 7 unit 3 community service

a. Read the conversation again & tick true (T) or false (F) (Đọc lại đoạn đối thoại và chọn đúng hoặc sai)

Mai and Phuc work for the benefits of the community. ( Mai và Phúc thao tác làm việc cho những lợi ích cộng đồng.) TBe a Buddy has collected books and clothes for street children. (Be a Buddy đang thu gom sách và xống áo cho trẻ nhỏ đường phố.) TBe a Buddy has provided eduacation for street children. (Be a Buddy đã phụ đạo đến trẻ mặt đường phố.) TGo Green is ana environmental business. (Go Green là một doanh nghiệp về môi trường.) FGo Green has encouraged people lớn recycle rubbish. (Go Green khích lệ mọi fan tái chế rác.) T

b. Read the conversation again. Answer the questions (Đọc lại đoạn hội thoại. Vấn đáp câu hỏi.)

What vị you think the phrase "make a difference" means?( Bạn nghĩ nhiều từ “make a difference” có nghĩa là gì?)Can you guess what Go Green does in their community garden project? (Bạn hoàn toàn có thể đoán Go Green làm cái gi trong dự án công trình khu vườn cùng đồng?)How bởi vì you think the community garden project "makes a difference"?(Bạn nghĩ dự án công trình khu vườn xã hội tạo ra sự khác hoàn toàn như nỗ lực nào?)

Trả lời: 

‘Make a difference’ means doing something good, especially lớn improve a situation. They plant the trees.They plant the trees and make a public garden for everyone.

2. Look at the words in the box. Can you put them in the right groups? (Nhìn vào các từ bao gồm trong khung. Chúng ta có thể đặt nó vào đúng nhóm không?)


nouns

verbs 

adjectives

help, benefit, volunteer, plant

donate, help, benefit, volunteer, recycle, plant, provide, clean, encourage

clean

environmental


3. Fill the gaps with the words in the box (Điền vào chỗ trống hồ hết từ bao gồm trong khung)

You are a _volunteer_ if you help other people willingly and without payment._Homeless people_ are those who vì not have a home and really need help.She often_donate_ money khổng lồ charitable organisations.The activities that individuals or organisations vì chưng to benefit a community are called _community service_.If you are trying to _make a difference_, you are trying lớn have a good effect or a person or situation.

4. Describe the pictures with the verbs in 2.(Miêu tả những bức ảnh với phần lớn động từ ở phần 2)

Donate booksPlant treesHelp children do homeworkClean streetsRecycle rubbish

5. Create word webs (Tạo ra mạng lưới từ)

Donate: books, blood, clothes, organs,…Help: children, homeless people, old people, disabled people,…Clean: streets, walls, lake,floor,…Provide: food, attention, life skills, service,…

6. Game: VOCABULARY PING PONG

In pairs, stand face-to-face with your partner. Think about the topic of this unit, Community Service, & the new words you learned above. To lớn start the game, partner A says a new word and partner B says the first related word that comes to lớn mind. Keep the words going back and forth as quickly as possible until the teacher says stop.

Xem thêm: Sinh Tháng 5 Cung Gì ? Tính Cách, Tình Yêu, Sự Nghiệp Như Thế Nào

Dịch:

Nghĩ về chủ thể của bài học, dịch vụ Cộng đồng, và phần đông từ new mà bạn đã học được ở trên. Bắt đầu trò chơi, A nói một từ mới và B nói một từ liên quan mà mình nghĩ ra được. Nói liên tục cho đến khi thầy giáo nói dừng.