Phần a closer look 1 cung cấp cho bạn học những từ vựng và bí quyết phát âm câu theo nhà đề vận động trong thời gian rỗi. Nội dung bài viết cung cấp các từ vựng cũng tương tự gợi ý giải bài xích tập vào sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

Vocabulary 1. Look at the following pie chart on leisure activities in the US and answer the questions.

Bạn đang xem: Từ vựng và ngữ pháp tiếng anh lớp 8

Nhìn vào biểu đồ hình tròn sau về những hoạt động ở Mỹ và vấn đáp những câu hỏi.

*

Answer the questions:

1. How much leisure time did people in the US have on an average day in 2012?

In 2012, people in the US spent 5.1 hours a day on sports ang leisure activities

2. What did they vị in their leisure time?

The main activities they did include watching TV, socialising & comunicating, reading, participating in sports and exercise, using computers for leisure, relaxing and thinking.

3. What were the three most common activities?

The three most common activities were watching TV, socialising & comunicating, and using computers fot leisure

2. Complete the table with information from the pie chart. Name

Hoàn thành bảng sau với tin tức từ biểu vật dụng hình tròn ở trên.

Name of an activity

Verb

Relaxing

Thinking

Using

Doing

Watching

Reading

Socialising

communicating

Relax

Think

Use

Do

Watch

Read

Socialise

communicate

3. Look at the words. Match them khổng lồ the category labels.

Nhìn vào các từ. Nối bọn chúng với thương hiệu loại.

1. Skateboarding, football, badminton: e. Playing sport2. A novel, poetry, a magazine: b. Reading3. The news, a reality show, a comedy: f. Watching TV4. A new language, a skill: a. Learning something interesting5. Collecting stamps, making origami: d. Having hobbies6. Going to lớn local performances, visiting museums: h. Going lớn cultural events/places7. Visiting relatives, going shopping, doing DIY: c.spending time with family8. Texting, going khổng lồ the cinema, hanging out : g. Socialising with friends

4. How much time vì you spend a day on leisure activities? What are the three ativities that you bởi vì the most? tóm tắt your idea with a partner.

Em dành bao nhiêu thời gian trong một ngày mang lại những chuyển động thư giãn ngủ ngơi? Ba hoạt động thư giãn sinh sống nào mà lại em làm những nhất? share những chủ kiến của em với một các bạn học.

1. How much time vì chưng you spend a day on leisure activities?2. What are the three activities that you do the most? cốt truyện your ideas with a partner.

Pronunciation

/br/ & /pr/ 

5. Complete the words under the pictures with /br/ or /pr/. - Listen to check answers: 

Hoàn thành các từ dưới những bức ảnh với /br/ tốt /pr/. Nghe để kiểm tra những câu vấn đáp của em cùng lặp lại.

*

1. A_pr_icot2. _b_ridge3. _br_acelet4. _br_ead5. _pr_incess6. _pr_esident7. _pr_esent8. _br_occoli

6. Listen & repeat.

Xem thêm: 37 Synonyms & Antonyms For Readiness English Definition And Meaning

Nghe và lặp lại.

1. She loves making apricot jam.2. My dad likes making bread in his không tính phí time.3. Hien is our club president.4. Mai keeps all her bracelets in a beautiful box.5. You will need a brush if you want to paint your room.6. This is a wonderful present. Thanks so much!