Task 2. Read the names in 1 again và listen to the recording. Complete the layout of the Temple of Literature - the Imperial Academy.

Bạn đang xem: A closer look 1 unit 6: the first university in viet nam

(Đọc những tên vào phần 1 lần nữa và lắng nghe bài xích nghe. Ngừng sơ đồ quốc tử giám - Quốc Tử Giám.)

*

Phương pháp giải:

Audio script:

The Temple of Literature — The Imperial Academy (Van Mieu — Quoc Tu Giam) includes four main gates and five courtyards. The entrance khổng lồ the first courtyard is called Van Mieu Gate. The other three gates are Great Middle Gate, Khue Van Pavilion và Gate of Great Success. In the first two courtyards there are old trees, beautiful flowers and lawns. The third courtyard consists of Thien quang Tinh Well & the Doctors’ stone tablets. The next courtyard is the Temple of Literature. It also contains offices, gift shops và a small museum. The buildings in the last courtyard were newly rebuilt.

Dịch bài nghe:

Văn Miếu - học viện Hoàng gia (Văn Miếu - Quốc Tử Giám) bao gồm bốn cổng thiết yếu và năm sân. Lối vào sân trước tiên được điện thoại tư vấn là Cổng Văn Miếu. Cha cổng còn lại là Cổng Trung, Khuê Văn và Cổng thành công xuất sắc vĩ đại. Trong nhị sân bên cổng đầu tiên có phần đa cây cổ thụ, những cành hoa đẹp và kho bãi cỏ. Sân máy ba bao hàm giếng Thiên quang đãng Tinh và những tấm bia Tiến sĩ. Sân tiếp sau là Văn Miếu. Nó cũng chứa những văn phòng, siêu thị quà tặng và một kho lưu trữ bảo tàng nhỏ. Những tòa nhà ở sân ở đầu cuối mới được sản xuất lại.

Lời giải bỏ ra tiết:

1. Van Mieu Gate (Cổng Văn Miếu)

2. Khue Van Pavilion (Khuê Văn Các)

3. Thien quang đãng Tinh well (Giếng Thiên quang quẻ Tinh)

4. Doctor’s stone tablets (Bia tiến sĩ)

5. The Temple of Literature (Văn Miếu)


Bài 3


Video chỉ dẫn giải


Task 3. With a partner, use the prepositions in the box below lớn describe the layout of the The of Literature - the Imperial Academy, your descriptions with the class.

Xem thêm: Từ Trường Của Một Thanh Nam Châm Thẳng Giống Với Từ Trường Tạo Bởi A

(Cùng với những người bạn, áp dụng giới từ trong khung bên dưới để mô tả sơ trang bị của quốc tử giám - Quốc Tử Gỉám. Chia sẻ những miêu tả của em cùng với lớp.)

in

in front of/ at the back of

behind

in the middle of

between

next to

Lời giải đưa ra tiết:

The Temple of Literature - The Imperial Academy is very big. The entrance is called Van Mieu Gate. Khue Van pavilion is behind the Van Mieu. Thien quang Tinh well is between Doctor’s stone tablets. Van Mieu is at the back of Thien quang đãng Tinh well.

(Văn Miếu quốc tử giám rất lớn. Cổng vào được hotline là Cổng Văn Miếu. Khuê Văn những nằm phía đằng sau cổng. Giếng Thiên Quang nằm giữa Bài vị tiến sĩ. Văn miếu quốc tử giám nằm phía sau Giếng Thiên quang Tinh.)