Tiếng Anh lớp 7 Unit 2: PERSONAL INFORMATION

Loạt bài soạn, giải bài xích tập giờ đồng hồ Anh lớp 7 Unit 2: PERSONAL INFORMATION để giúp đỡ Giáo viên, phụ huynh gồm thêm tài liệu để hướng dẫn những em học viên lớp 7 dễ dàng chuẩn bị bài để học giỏi môn giờ Anh lớp 7.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 7 unit 2: personal information

*

Tiếng Anh lớp 7 Unit 2 A. Telephone numbers trang 19-23

A. Telephone numbers (Phần 1-7 trang 19-23 SGK giờ đồng hồ Anh 7)

1. Read.

(Đọc.)

TELEPHONE DIRECTORY

(DANH BẠ ĐIỆN THOẠI)

*

Practice with a partner. Say the telephone numbers for these people. (Thực hành với bạn học, nói số điện thoại cảm ứng thông minh của những người này.)

a) Dao Van An 7345610: seven - three - four - five - six - one - oh.

b) Pham Viet Anh 8269561: eight - two - six - nine - five - six - one.

c) Pham Thanh bố 5267117: five - two - six - seven - one - one - seven.

d) Dinh Thi Bang 9259288: nine - two - five - nine - two - double eight.

e) Vu Thanh Bat 6275564: six - two - seven - double five - six - four.

f) Bui Ngoc Linh 8231236: eight - two - three - one - two - three- six.

2. Listen and write the telephone numbers.

(Lắng nghe và viết những số điện thoại.)

Bài nghe:

a) 8 251 654 b) 8 250 514c) 8 521 963 d) 8 351 793e) 8 237 041 f) 8 821 6523. Listen.

(Nghe.)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Lan: Excuse me, Hoa.

Hoa: Yes. Lan?

Lan: What’s your telephone number?

Hoa: 8 262 019.

Lan: Thanks. I"ll hotline you soon.

Hướng dẫn dịch:

Lan: Xin lỗi Hoa.

Hoa: Gì vậy Lan.

Lan: Số điện thoại của bạn là gì?

Hoa: 8 262 019.

Lan: Cảm ơn. Mình vẫn gọi cho mình sớm.

Now ask your classmates & complete the list. (Bây giờ đồng hồ hỏi chúng ta trong lớp của em và xong xuôi danh mục này.)

Ví dụ:

*

4. Listen and read. Then answer the questions.

(Nghe với đọc. Sau đó trả lời các câu hỏi.)

Bài nghe:

*

Nội dung bài bác nghe:

Phong: Hello. This is 8 537 471.

Tam: Hello. Is this Phong?

Phong: Yes. Who’s this?

Tam: It’s me, Tam. Will you be không lấy phí tomorrow evening?

Phong: Yes, I will

Tam: Would you like to see a movie?

Phong: Sure. What time will it start?

Tam: It’ll start at seven o’clock.

   Let’s meet at 6.45.

Phong: Where will we meet?

Tam: We’ll meet in front of the movie theater.

Phong: Great. I’ll see you tomorrow. Don"t be late!

Hướng dẫn dịch:

Phong: Xin chào. Đây là số 8 537 471.

Tâm : Xin chào. Tất cả phải Phong không?

Phong: Vâng. Ai đấy?

Tâm : tâm đây. Về tối mai các bạn có thanh nhàn không?

Phong: Ừ. Bản thân rảnh.

Tâm : Bạn có muốn đi xem phim không?

Phong: mong chứ. Mấy tiếng phim đang bắt đầu?

Tâm : Phim sẽ bước đầu lúc 7 giờ.

   Chúng ta sẽ chạm mặt nhau thời điểm 6 giờ 45.

Phong: họ sẽ chạm mặt nhau ngơi nghỉ đâu?

Tâm : họ sẽ gặp mặt nhau trước rạp phim.

Phong: giỏi đấy. Mình sẽ gặp gỡ bạn vào ngày mai. Đừng trễ nhé!

Trả lời câu hỏi:

a) Who will meet tomorrow? (Ngày mai ai sẽ gặp mặt nhau?)

=> Tam & Phong will meet each other tomorrow.

b) What will they do? (Họ sẽ làm gì?)

=> They will see a movie.

c) What time will they meet? (Họ sẽ chạm mặt nhau thời điểm nào/ dịp mấy giờ?)

=> They will meet at 6.45.

d) Where will they meet? (Họ sẽ gặp nhau nghỉ ngơi đâu?)

=> They will meet in front of the movie theatre.

5. Listen. Then write the answers.

(Nghe. Sau đó viết các câu trả lời.)

Bài nghe:

Nội dung bài bác nghe:

Nga: Hello. This is 8 545 545.

Lan: Hello. Is this Nga?

Nga: Yes. Who is calling, please?

Lan: It’s Lan. Vày you want to lớn go lớn see a movie?

Nga: Sure. Where will we meet?

Lan: At my house.

Nga: How will we get there?

Nga: We can take a bus.

Lan: OK. Fine. Bye.

Nga: Bye.

Hướng dẫn dịch:

Nga: Xin chào. Đây là 8 545 545.

Lan: Xin chào. Đây liệu có phải là Nga không?

Nga: Vâng. Nhiều người đang gọi vậy?

Lan: Lan đây. Bạn cũng muốn đi xem phim không?

Nga: chắc chắn rằng rồi. Chúng tôi sẽ gặp mặt nhau làm việc đâu?

Lan: tại nhà mình.

Nga: bọn họ sẽ mang đến đó bằng phương pháp nào?

Nga: bạn cũng có thể đi xe pháo buýt.

Lan: OK. Đồng ý. Trợ thời biệt.

Nga: tạm bợ biệt.

*

Hướng dẫn dịch:

a) Số năng lượng điện thoại: 8 545545

b) Họ đã xem: một bộ phim

c) bọn họ sẽ chạm chán nhau tại: nhà đất của Lan

d) Họ sẽ đi bằng: xe pháo buýt

6. Read. Then answer.

(Đọc. Kế tiếp trả lời.)

Bài nghe:

*

Han: Hello. This is 8 674 758.

Phong: Hello. Is that Lan?

Han: No. This is her sister, Han. Who"s calling?

Phong: This is Phong. Can 1 speak to lớn Lan?

Han: I"m sorry. She’s out at the moment.

Phong: When will she be back?

Han: She’ll be back at about six o’clock.

Phong: All right. Please tell her I’ll điện thoại tư vấn again after six.

Han: OK. I’ll tell her. Goodbye.

Phong: Bye.

Hướng dẫn dịch:

Trong đoạn hội thoại này, Hân hoàn toàn có thể là chị hoặc em của Lan. Chú ý trong hình mình thấy Hân còn rất trẻ buộc phải mình vẫn dịch Hân là em của Lan.

Hân : Xin chào. Đây là số 8 674 758.

Phong: Xin chào. Bao gồm phải Lan đó không?

Hân : Không. Đây là em chị ấy, Hân. Nhiều người đang gọi đấy ạ?

Phong: Anh là Phong. Anh nói cách khác chuyện với Lan được không?

Hân : hết sức tiếc. Hiện giờ chị ấy không tồn tại ở nhà.

Phong: khi nào thì chị ấy sẽ về?

Hân : khoảng 6 giờ đồng hồ chị ấy vẫn về.

Phong: Được rồi. Vui vẻ nói mang lại chị ấy là anh sẽ gọi lại sau 6 giờ.

Hân : Vâng ạ. Em đang nói mang lại chị ấy. Trợ thời biệt.

Phong: trợ thời biệt.

Trả lời câu hỏi:

a) Who is caling? (Ai vẫn gọi?)

=> Phong is calling.

b) Who is answering the phone? (Ai đang trả lời điện thoại?)

=> Han, Lan"s sister, answers the phone.

c) Who are they talking about? (Họ đang nói đến ai?)

=> They"re talking about Lan.

d) When will she be back? (Khi như thế nào cô ấy trở về?)

=> She will be back about 6 o"clock.

e) When will Phong call her again? (Khi nào Phong sẽ điện thoại tư vấn lại đến cô ấy?)

=> Phong will gọi her again after six.

7. Play with words.

(Chơi với chữ.)

Bài nghe:

Will you come khổng lồ my party?

(Bạn sẽ tới dự buổi tiệc của tôi chứ?)

Hướng dẫn dịch:

*

Remember.

(Ghi nhớ.)

*

Tiếng Anh lớp 7 Unit 2 B. My birthday trang 24-28

B. My birthday (Phần 1-9 trang 24-28 SGK giờ đồng hồ Anh 7)

1. Listen & repeat.

(Nghe với lặp lại.)

Bài nghe:

first (thứ nhất)second (thứ hai)third (thứ ba)
fourth (thứ tư)fifth (thứ năm)sixth (thứ sáu)
seventh (thứ bảy)eighth (thứ tám)ninth (thứ chín)
tenth (thứ mười)eleventh (thứ mười một)twelfth (thứ mười hai)
thirteenth (thứ mười ba)fourteenth (thứ mười bốn)fifteenth (thứ mười năm)
sixteenth (thứ mười sáu)seventeenth (thứ mười bảy)eighteenth (thứ mười tám)
nineteenth (thứ mười chín)twentieth (thứ nhị mươi)twenty-first (thứ nhị mốt)
twenty-second (thứ hai hai)twenty-third (thứ nhì ba)twenty-fourth (thứ nhị tư)
twenty-fifth (thứ nhì năm)twenty-sixth (thứ hai sáu)twenty-seventh (thứ hai bảy)
twenty-eighth (thứ hai tám)twenty-ninth (thứ nhì chín)thirtieth (thứ tía mươi)
thirty-first (thứ cha mốt)

2. Listen and write the dates.

(Nghe và viết những ngày tháng.)

Bài nghe:

*

a) the first of Julyb) the nineteenthc) the sixthd) the fourteenthe) the seventeenthf) the thirty-first3. Write the months in order from first to lớn twelfth.

(Viết các tháng theo sản phẩm tự từ bỏ tháng thứ nhất đến tháng sản phẩm mười hai.)

*
January : tháng MộtJuly : mon Bảy
February: mon HaiAugust : mon Tám
March : mon BaSeptember: mon Chín
April : tháng TưOctober : mon Mười
May : tháng NămNovember : tháng Mười Một
June : mon SáuDecember : tháng Mười Hai

4. Listen. Then practice with a partner.

(Nghe. Sau đó luyện tập với các bạn học.)

Bài nghe:

Nội dung bài xích nghe:

Mr. Tan: Next, please.

Hoa: Good morning.

Mr. Tan: Good morning. What"s your name?

Hoa: Pham Thi Hoa.

Mr. Tan: What’s your date of birth?

Hoa: June 8th. I"ll be 14 on my next birthday.

Mr. Tan: What’s your address?

Hoa: 12 Tran Hung Dao Street. I live with my uncle và aunt.

Mr. Tan: What’s your telephone number?

Hoa: 8 262 019.

Mr. Tan: Thank you, Hoa. Bởi you lượt thích our school?

Hoa: Yes. It’s very nice. But I"m very nervous. I don"t have any friends. I won"t be happy.

Mr. Tan: Don"t worry. You"ll have lots of new friends soon. I’m sure

Hướng dẫn dịch:

Thầy Tân: Mời người kế tiếp.

Hoa : Em chào thầy.

Thầy Tân: kính chào em. Tên em là gì?

Hoa : Phạm Thị Hoa ạ.

Thầy Tân: Ngày sinh của em là gì?

Hoa : Ngày 8 tháng 6. Sinh nhật cho tới em sẽ được 14 tuổi.

Thầy Tân: Địa chỉ của em?

Hoa : Số 12 đường Trần Hưng Đạo. Em sống với cô chú.

Thầy Tân: Số điện thoại thông minh của em?

Hoa : 8 262 019.

Thầy Tân: Cảm ơn em, Hoa. Em tất cả thích trường bọn họ không?

Hoa : Dạ có. Nó cực kỳ đẹp. Mà lại em cực kỳ lo lắng.

Em không tồn tại người chúng ta nào cả. Em không được vui đến lắm.

Thầy Tân: Đừng lo. Thầy chắc hẳn rằng chẳng bao lâu nữa em sẽ có tương đối nhiều bạn mới.

*

Trả lời câu hỏi:

a) How old is Hoa now? (Bây giờ đồng hồ Hoa từng nào tuổi?)

=> She is thirteen now.

b) How old will she be on her next birthday? (Cô ấy sẽ từng nào tuổi vào sinh nhật tới?)

=> She will be 14 on her next birthday.

c) When is her birthday? (Sinh nhật của cô ấy ấy vào ngày nào?)

=> It"s on the eighteenth of June.

d) Who does Hoa live with? (Hoa sống với ai?)

=> She lives with her uncle và aunt.

e) Why is Hoa worried? (Tại sao Hoa lại lo lắng?)

=> She"s worried because she doesn"t have any friends.

About you. (Về em.)

f) How old will you be on your next birthday? (Em sẽ từng nào tuổi vào sinh nhật tới?)

=> I"ll be fourteen on my next birthday.

g) Who vì chưng you live with? (Em sống với ai?)

=> I live with my parents.

h) What is your address? (Địa chỉ của em?)

=> My address is 1102 Giai Phong Street.

5. Read the dialogue again. Then complete this form.

(Đọc lại đoạn hội thoại. Sau đó dứt phiếu sau.)

Student Registration Form

(Phiếu đăng kí học tập sinh)

Name : Pham Thi Hoa

Date of birth : June 8th

Address : 12 Tran Hung Dao Street

Telephone number: 8 262 019

6. Read. Then complete the card.

(Đọc. Sau đó ngừng thiệp mời này.)

Bài nghe:

*

Nội dung bài xích nghe:

Lan is 12. She will be 13 on Sunday, May 25th. She will have a buổi tiệc ngọt for her birthday. She will invite some of her friends.

She lives at 24 Ly Thuong Kiet Street. The party will be at her home. It will start at five o"clock in the evening & finish at nine.

Hướng dẫn dịch:

Lan 12 tuổi. Vào nhà Nhật, 25 mon 5, cô ấy sẽ được 13 tuổi. Cô ấy sẽ tổ chức triển khai một buổi tiệc cho sinh nhật của cô ý ấy. Cô ấy sẽ mời một vài fan bạn.

Cô ấy sống ở số 24 mặt đường Lý thường Kiệt. Buổi tiệc sẽ ra mắt tại nhà của cô ấy. Nó sẽ bước đầu lúc 5 giờ đồng hồ chiều và kết thúc lúc 9 giờ.

Complete this invitation card to Lan"s party. (Hoàn thành tấm thiệp mời tham dự các buổi tiệc sinh nhật của Lan.)

Dear Nam,

I am having a birthday tiệc nhỏ on Sunday, May 25th. The các buổi tiệc nhỏ will be at my house at 24 Ly Thuong Kiet Street from 5 pm to lớn 9 pm.

I hope you will come và join the fun.

Love,

Lan Telephone: 8 674 758

7. Think and write. Imagine you will be a guest at Lan"s birthday party.

(Suy nghĩ cùng viết. Hãy tưởng tượng em đã là khách hàng mời dự bữa tiệc sinh nhật của Lan.)

a) What will you give Lan? (Bạn sẽ tặng ngay gì đến Lan?)

=> I"ll give her a beautiful pen-box. (hộp đựng bút)

b) How will you get to her home? (Bạn mang lại nhà Lan bằng phương tiện đi lại gì?)

=> I"ll get to her trang chủ by bicycle.

c) What games will you play? (Bạn sẽ chơi game gì?)

=> I"ll plays the trò chơi "Let"s sing".

d) What will you eat? (Bạn sẽ ăn uống gì?)

=> I"ll eat cakes, sweets & fruits.

e) What will you drink? (Bạn vẫn uống gì?)

=> I"ll drink soft drink.

f) What time will you leave? (Khi nào chúng ta ra về?)

=> I"ll leave at about 8.30 pm.

8. Now write an invitation to lớn your birthday party.

Xem thêm: Nghị Luận Về Vấn Đề An Toàn Giao Thông Hay Nhất, Nghị Luận Về Học Sinh Vi Phạm An Toàn Giao Thông

(Bây tiếng hãy viết một thiệp mời tới tiệc sinh nhật của bạn.)

June 25th

Dear Thanh,

I am having a birthday tiệc nhỏ next Sunday, June 27th. The tiệc nhỏ will be at my house at 112 Le Duan street, from 6 pm lớn 10 pm. Will you come lớn join in with us? I hope you will come và have a great time.