Thứ tự triển khai các phép tính là một trong chuyên đề phía bên trong chương trình Toán lớp 6. Trung trung tâm Gia Sư hà thành đưa ra kỹ năng và kiến thức cần ghi nhớ và bài bác tập dạng này ở bên dưới đây.

Bạn đang xem: Thực hiện phép tính lớp 6

CHUYÊN ĐỀ THỨ TỰ THỰC HIỆN PHÉP TÍNH

A. Kỹ năng và kiến thức cần nhớ : 1. Đối cùng với biểu thức không tồn tại dấu ngoặc

Nếu phép tính chỉ gồm cộng, trừ hoặc chỉ bao gồm nhân, chia, ta tiến hành phép tính theo sản phẩm tự từ trái quý phái phải.Nếu phép tính tất cả cả cộng , trừ, nhân, chia, thổi lên lũy thừa, ta thực hiện phép thổi lên lũy thừa trước, rồi đến nhân chia, cuối cùng đến cộng trừ.

Lũy vượt → nhân và phân tách → cộng và trừ. 2. Đối cùng với biểu thức gồm dấu ngoặc nếu biểu thức có những dấu ngoặc: ngoặc tròn ( ), ngoặc vuông < >, ngoặc nhọn , ta triển khai phép tính theo máy tự : ( ) < > B. BÀI TẬP Bài toán 1 : triển khai phép tính. A) 5 . 22 – 18 : 32 b) 17 . 85 + 15 . 17 – 120 c) 23 . 17 – 23 . 14 d) trăng tròn – < 30 – (5 – 1)2 > e) 75 – ( 3.52 – 4.23) f) 2.52 + 3: 710 – 54: 33 g) 150 + 50 : 5 – 2.32 h) 5.32 – 32 : 42 Bài toán 2 : tiến hành phép tính. A) 27 . 75 + 25 . 27 – 150 b) 12 : 400 : <500 – (125 + 25 . 7)> c) 13 . 17 – 256 : 16 + 14 : 7 – 1 d) 18 : 3 + 182 + 3.(51 : 17) e) 15 – 25 . 8 : (100 . 2) f) 25 . 8 – 12.5 + 170 : 17 – 8 Bài toán 3 : triển khai phép tính. A) 23– 53 : 52 + 12.22 g) (62007 – 62006) : 62006 b) 5<(85 – 35 : 7) : 8 + 90> – 50 h) (52001 – 52000) : 52000 c) <(7 – 33 : 32) : 22 + 99> – 100 k) (72005 + 72004) : 72004 d) 27 : 22 + 54 : 53. 24 – 3.25 l) (57 + 75).(68 + 86).(24 – 42) e) (35 . 37) : 310 + 5.24 – 73 : 7 m) (75 + 79).(54 + 56).(33.3 – 92) f) 32.<(52 – 3) : 11> – 24 + 2.103 n) <(52.23) – 72.2) : 2>.6 – 7.25  Bài toán 4 : tìm kiếm số tự nhiên x, biết. A) 70 – 5.(x – 3) = 45 g) 10 + 2x = 45 : 43 b) 12 + (5 + x) = trăng tròn h) 14x + 54 = 82 c) 130 – (100 + x) = 25 k) 15x – 133 = 17 d) 175 + (30 – x) = 200 l) 155 – 10(x + 1) = 55 e) 5(x + 12) + 22 = 92 m) 6(x + 23) + 40 = 100 f) 95 – 5(x + 2) = 45 n) 22.(x + 32) – 5 = 55 Bài toán 5 : tìm x, biết. A) 22 + (x + 3) = 52 f) 5x – 52 = 10 b) 23 + (x – 32) = 53 – 43 g) 9x – 2.32 = 34 c) 4(x – 5) – 23 = 24.3 h) 10x + 22.5 = 102 d) 5(x + 7) – 10 = 23.5 k) 125 – 5(4 + x) = 15 e) 72 – 7(13 – x) = 14 l) 26 + (5 + x) = 34 Bài toán 6 : tìm x, biết. A) 15 : (x + 2) = 3 e) 5(x + 35) = 515 b) 20 : (1 + x) = 2 f) 12x – 33 = 32 . 33 c) 240 : (x – 5) = 22.52 – trăng tròn g) 541 + (218 – x) = 73 d) 96 – 3(x + 1) = 42 h) 1230 : 3(x – 20) = 10 Bài toán 7 : triển khai phép tính. A) 27 . 75 + 25 . 27 – 150; b) 142 – <50 – (23.10 – 23.5)> c) 375 : 32 – < 4 + (5. 32 – 42)> – 14 d) 210 : <16 + 3.(6 + 3. 22)> – 3 e) 500 – 5<409 – (2³.3 – 21)²> – 1724 Bài toán 8 : thực hiện phép tính. A) 80 – (4.52 – 3.23) b) 56 : 54 + 23.22 – 12017 c) 125 – 2.

Xem thêm: Bài Tập Ôn Tập Chương 1 Hình 8 Ôn Tập Chương 1 Phần Hình Học

<56 – 48 : (15 – 7)> d) 75 + 25.10 + 25.13 + 180 e) 2448: <119 -(23 -6)> f) <36.4 – 4.(82 – 7.11)2 : 4 – 20160 g) 303 – 3.<655 – (18 : 2 + 1).43 + 5> : 100 Bài toán 9 : Tìm x, biết. A) 48 – 3(x + 5) = 24 e) 4x + 18 : 2 = 13 b) 2x+1 – 2x = 32 g) 2x – trăng tròn = 35 : 33 c) (15 + x) : 3 = 315 : 312 h) 525.5x-1 = 525 d) 250 – 10(24 – 3x) : 15 = 244 k) x – 48 : 16 = 37 Bài toán 10 : search x, biết. A) <(8x – 12) : 4> . 33 = 36 g) 52x – 3 – 2 . 52 = 52. 3 b) 41 – 2x+1 = 9 h) 52x – 3 – 2 . 52 = 52. 3 c) 32x-4 – x0 = 8 k) 30 – <4(x – 2) + 15> = 3 d) 65 – 4x+2 = 20140 l) 740:(x + 10) = 102 – 2.13 f) 120 + 2.(3x – 17) = 214 m) <(6x – 39) : 7>.4 = 12 Bài toán 11 : Tính tổng sau. A) S = 4 + 7 + 10 + 13 +………………+ năm trước + 2017 b) S = 35 + 38 + 41 +……….+ 92 + 95 c) S = 10 + 12 + 14 +……….+ 96 + 98 lưu ý bài toán 11 : Tổng của hàng số cách đều. Bước 1 : tính số số hạng qua công thức : n = (số cuối – số đầu) : d cùng với d là khoảng cách giữa hai số hạng liên tiếp. Cách 2 : Tính tổng S qua phương pháp :