Bài viết tổng hợp kỹ năng và kiến thức và các bài tập trắc nghiệm từ bỏ cơ bản đến nâng cao kèm theo câu trả lời giúp học viên học tập dễ dàng hơn.

Bạn đang xem: Theo định luật 1 nitơ thì


ĐỊNH LUẬT II NIU-TƠN

1.Định luật:

Gia tốc của một vật cùng hướng cùng với lực công dụng lên vật. Độ béo của vận tốc tỉ lệ thuận với độ mập của lực cùng tỉ lệ nghịch với cân nặng của vật.

Trong đó: F là lực tính năng (N)

*

1. Một lực ko đổi tính năng vào một trang bị có cân nặng 2kg làm tốc độ của nó tăng nhiều từ 2m/s đến 8m/s vào 3s.Hỏi lực công dụng vào trang bị là bao nhiêu?

a. 2N b. 3N c. 4N d. 5N

3. Một ô tô đang chạy với tốc độ 60km/h thì bạn li xe pháo hm phanh, xe đi được 50m thì giới hạn lại. Hỏi ví như ơ tơ chạy với vận tốc 120km/h thì qung đường ô tô đi được từ luc hm đến lc dừng lại l bao nhiu ?(biết lực hm trong hai trường đúng theo là như nhau) a.100m b.150m c.200m d.2500m

4. Phải tác dụng vào đồ gia dụng có trọng lượng là 5 kilogam theo phương ngang một lực là bao nhiêu để vật dụng thu được vận tốc là 1m/s2. A. 3N B. 4N C. 5N D.6N

5. Dưới tác dụng của một lực 20N, một vật chuyển động với gia tốc 0,4m/s2. Hỏi trang bị đó hoạt động với tốc độ bằng bao nhiêu nếu lực chức năng bằng 50N? Chọn công dụng đúng vào các công dụng sau :

A. A = 0,5m/s2; B. A = 1m/s2; C. A = 2m/s2; D. A = 4m/s2;

6. Một thiết bị có cân nặng 1 tấn, bắt đầu chuyển động nhanh dần những và sau khi đi được 100m thì có vận tốc là 5m/s. Lực chức năng vào Vật có mức giá trị

A. 125 N B.150 N C.175 N D.200 N

7. Một vật có khối trọng lượng m = 2kg được kéo thẳng đứng dậy với lực kéo 24N. Làm lơ lực cản của bầu không khí ,g = 10m/s2 .Gia tốc của vật có độ lớn

A . 10m/ s2 B . 12m/ s2 C . 2m/ s2 D . 1giá trị khác


8. thiết bị chịu tác dụng lực 10N thì có gia tốc 2m/s2 .Nếu trang bị đó thu gia tốc là 1 trong m/s2 thì lực công dụng là

A . 1N B . 2N C . 5N D . 50N

9. Một trái bóng có trọng lượng 500g vẫn nằm cùng bề mặt đất thì bị đá bởi một lực 200N. Nếu thời gian quả bóng tiếp xúc với bàn chân là 0,02s thì trơn sẽ bay đi với vận tốc bằng:

a.0,008 m/s. B.2 m/s c.8 m/s d. 0,8 m/s.

10. Một đồ vật có trọng lượng bằng 50 kg, bước đầu chuyển động cấp tốc dần đều. Sau thời điểm đi được 50 cm thì có vận tốc 0,7m/s. Lực đã tính năng vào đồ dùng đã gồm mộy quý giá nào sau đây?

A.F=35N B.F=24,5N C.F=102N D.Một cực hiếm Khác

11. Dưới tính năng của một lực 20N, một vật gửi đông với gia tốc 0,4m/s. Hỏi thiết bị đó chuyển động với tốc độ bằng bao nhiêu nếu lực tính năng bằng 50N?

A. A= 0,5m/s B. A=1m/s C. A=2m/s D. A=4m/s

12.Một ô tô cân nặng 1 tấn đang hoạt động với tốc độ 72km/h thì hm phanh, đi thêm được 500m rồi dừng lại. Lựa chọn chiều dương là chiều đưa động. Lực hm tc dụng ln xe cộ l:


a) 800 N. B) 800 N. C) 400 N. D) -400 N.

13. Lực F truyền đến vật cân nặng m1 tốc độ a1 = 6m/s2, truyền cho vật khối lượng m2 vận tốc a2 = 3m/s2. Hỏi lực F truyền cho vật cân nặng m = m1 + mét vuông một tốc độ l bao nhiu?

A. 1m/s2 B. 2m/s2 C. 3m/s2 A. 4m/s2

14. Phải công dụng vào trang bị có trọng lượng là 5 kilogam theo phương ngang một lực là bao nhiêu để đồ thu được gia tốc là 1m/s2.

A. 3N B. 4N C. 5N D.6N

 

17. lúc một vật chỉ chịu tác dụng của một đồ gia dụng khác thì nó sẽ

a.biến dạng mà không chuyển đổi vận tốc. B.chuyển đụng thẳng hầu như mãi mãi.

c.chuyển đụng thẳng cấp tốc dần đều. D.bị biến dạng và biến đổi vận tốc

18. Nếu hợp lực tính năng vào vật bao gồm huớng không thay đổi và bao gồm độ lớn tăng lên 2 lần thì ngay lúc đó:

a.Vận tốc của vật tạo thêm 2 lần. B.Gia tốc của vật giảm đi 2 lần.

c.Gia tốc của vật tăng lên 2 lần. D.Vận tốc của vật gảm đi 2 lần.


19. Chọn câu đúng:

A. Lực là tại sao gây ra chuyển động B. Lực là tại sao làm biến hóa vận tốc

C. Tất cả lực công dụng lên đồ thì thiết bị mới chuyển động D. Lực cần thiết cùng hướng với gia tốc

20. Định khí cụ II Niutơn xác nhận rằng:

a.Khi lực tc dụng ln vật bởi 0 thì vật vận động thẳng đều vì chưng quán tính

b.Gia tốc của một trang bị tỉ lệ với lực chức năng vào vật cùng tỉ lệ nghịch với cân nặng của thứ đó

c.Khi một vật chịu tc dụng của một đồ khc thì nĩ cũng tc dụng ln thiết bị khc đó một làm phản lực trực đối.

d.Khi chịu công dụng của một lực không thay đổi thì vật vận động với tốc độ không đổi.

21. chọn câu đúng?

A. Khi thấy vận tốc của vật biến đổi thì chắc chắn rằng là tất cả lực chức năng lên vật.

B. Nếu không chịu lực nào tác dụng thì đều vật bắt buộc đứng yên.

C. Khi không còn lực nào công dụng lên đồ gia dụng nữa, thì thứ đang hoạt động thì lập tức dừng lại.

D. Vật vận động được là nhờ gồm lực chức năng lên nó.

22. Điều làm sao sau đây là sai khi nói về tính chất của khối lượng?

a.Khối lượng là đại lượng vô hướng, dương cùng không đổi đối với mỗi vật.


b.Khối lượng có đặc thù cộng . C.Khối lượng đo bằng đơn vị (kg).

d.Vật có trọng lượng càng phệ thì mức độ cửa hàng tính càng bé dại và ngược lại.

23. Từ cách làm của định mức sử dụng II Newton ta suy ra:

A.Gia tốc gồm cùng hương với lực B.Khối lượng của vật tỉ lệ cùng với độ lớn của lực

C.Vật luôn chuyển động theo vị trí hướng của lực tác dụng D.Cả 3 tóm lại trên phần đông đúng

24. tìm phát biểu đúng sau đây:

A. Không có lực tác dụng, đồ dùng không vận động B.Ngừng tác dụng lực, vật đang dừng lại

C.Gia tốc của đồ dùng nhất thiết theo hướng của lực D.khi công dụng lực lên vật, tốc độ của vật tăng

25. lựa chọn câu sai trong các câu sau.

a.Trọng lực bao gồm phương trực tiếp đứng, gồm chiều từ trên xuống. B.Điểm đặt của trọng tải tại trọng tâm của vật.

c.Trọng lượng của vật bởi trọng lực tác dụng lên vật dụng khi vật đứng im hoặc chuyển động thẳng đa số so cùng với trái đất.

d.Trọng lực được tính bởi công thức:

26. Khối lượng của một đồ dùng khơng ảnh hưởng đến đông đảo đại lượng nào, đặc điểm nào sau đây?

a.Gia tốc khi vật chịu tc dụng của một lực b.vận tốc lúc vật chịu tc dụng của một lực


c.cả phương, chiều cùng độ to của lực tính năng lên vật d.Mức qun tính của vật.

27. Điều như thế nào sau đấy là sai khi nói tới trọng lực?

a.Trọng lựơng khẳng định bởi biễu thức phường = mg. B.Điểm để của trọng tải là trung tâm của vật.

 

c.Trọng lực tỉ trọng nghịch với khối lượng của chúng. D.Trọng lực là lực hút của trái đất tính năng lên vật.

a.0,008 m/s. B.2 m/s c.8 m/s d. 0,8 m/s.

10. Moät vaät coù khoái löôïng baèng 50 kg, baét ñaàu chuyeån ñoäng cấp tốc daàn ñeàu. Sau khi ñi ñöôïc 50 centimet thì coù vaän toác 0,7m/s. Löïc ñaõ taùc duïng vaøo vaät ñaõ coù moäy giaù trò naøo sau ñaây?

A.F=35N B.F=24,5N C.F=102N D.Moät Giaù Trò Khaùc

11. Döôùi taùc duïng cuûa moät löïc 20N, moät vaät chuyeån ñoâng vôùi gia toác 0,4m/s. Hoûi vaät ñoù chuyeån ñoäng vôùi gia toác baèng bao nhieâu neáu löïc taùc duïng baèng 50N?

A. A= 0,5m/s B. A=1m/s C. A=2m/s D. A=4m/s

12.Một ô tô cân nặng 1 tấn đang vận động với tốc độ 72km/h thì hãm phanh, đi thêm được 500m rồi ngừng lại. Chọn chiều dương là chiều đưa động. Lực hãm chức năng lên xe cộ là:


a) 800 N. B) 800 N. C) 400 N. D) -400 N.

13. Lực F truyền cho vật cân nặng m1 vận tốc a1 = 6m/s2, truyền đến vật khối lượng m2 gia tốc a2 = 3m/s2. Hỏi lực F truyền mang đến vật trọng lượng m = m1 + m2 một vận tốc là bao nhiêu?

A. 1m/s2 B. 2m/s2 C. 3m/s2 A. 4m/s2

14. Phaûi taùc duïng vaøo vaät coù khoái löôïng laø 5 kilogam theo phöông ngang moät löïc laø bao nhieâu ñeå vaät thu ñöôïc gia toác laø 1m/s2.

*
A. 3N B. 4N C. 5N D.6N

15.Vaät khoái löôïng m=20kg ñaët naèm yeân treân maët phaúng nhaün naèm ngang ñöôïc giöû bôûi moät daây noái vaøo töôøng nhö hình. Taùc duïng leân vaät löïc F= 100N nhö hình veõ, vaät vaãn khoâng chuyeån ñoäng. Löïc caêng daây lúc naøy laø:

A.50N B.86,6N C.100N D.250N

16. Theo định khí cụ II Niu-tơn:

A. Gia tốc của thứ tỉ lệ thuận với lực chức năng vào vật với tỉ lệ nghịch với cân nặng của đồ và được xem bởi công thức

*
.


B. Lực chức năng vào vật tỉ lệ thuận với trọng lượng của trang bị và được tính bởi công thức .

C. Lực công dụng vào vật dụng tỉ lệ thuận với tốc độ của đồ gia dụng và được tính bởi công thức .

D. Khối lượng của đồ tỉ lệ thuận cùng với lực tính năng vào đồ và được xem bởi phương pháp

*
.

17. lúc moät vaät chæ chòu taùc duïng cuûa moät vaät khaùc thì noù seõ

a.bieán daïng maø khoâng cố gắng ñoåi vaän toác. B.chuyeån ñoäng thaúng ñeàu maõi maõi.

c.chuyeån ñoäng thaúng cấp tốc daàn ñeàu. D.bò bieán daïng vaø vậy ñoåi vaän toác

18. Neáu hôïp löïc taùc duïng vaøo vaät coù huôùng khoâng ñoåi vaø coù ñoä lôùn taêng leân 2 laàn thì ngay lúc ñoù:

a.Vaän toác cuûa vaät taêng leân 2 laàn. B.Gia toác cuûa vaät giaûm ñi 2 laàn.

c.Gia toác cuûa vaät taêng leân 2 laàn. D.Vaän toác cuûa vaät gaûm ñi 2 laàn.

19. Choïn caâu ñuùng:

A. Löïc laø nguyeân nhaân gaây ra chuyeån ñoäng B. Löïc laø nguyeân nhaân laøm bieán ñoåi vaän toác

C. Coù löïc taùc duïng leân vaät thì vaät môùi chuyeån ñoäng D. Löïc khoâng theå cuøng höôùng vôùi gia toác


20. Định công cụ II Niutơn xác nhận rằng:

a.Khi lực chức năng lên vật bởi 0 thì vật chuyển động thẳng đều bởi quán tính

b.Gia tốc của một vật dụng tỉ lệ với lực chức năng vào vật cùng tỉ lệ nghịch với khối lượng của đồ vật đó

c.Khi một trang bị chịu tính năng của một đồ vật khác thì nó cũng chức năng lên đồ vật khác đó một bội phản lực trực đối.

d.Khi chịu công dụng của một lực không thay đổi thì vật hoạt động với gia tốc không đổi.

21. Choïn caâu ñuùng?

A. Khi thaáy vaän toác cuûa vaät rứa ñoåi thì chaéc chaén laø coù löïc taùc duïng leân vaät.

B. Neáu khoâng chòu löïc naøo taùc duïng thì moïi vaät phaûi ñöùng yeân.

C. Khi khoâng coøn löïc naøo taùc duïng leân vaät nöõa, thì vaät ñang chuyeån ñoäng thì laäp töùc döøng laïi.

D. Vaät chuyeån ñoäng ñöôïc laø nhôø coù löïc taùc duïng leân noù.

22. Ñieàu naøo sau ñaây laø sai lúc noùi veà tính chaát cuûa khoái löôïng?

a.Khoái löôïng laø ñaïi löôïng voâ höôùng, döông vaø khoâng ñoåi ñoái vôùi moãi vaät.

b.Khoái löôïng coù tính chaát coäng . C.Khoái löôïng ño baèng ñôn vò (kg).


d.Vaät coù khoái löôïng caøng lôùn thì möùc ñoä quaùn tính caøng nhoû vaø ngöôïc laïi.

23.Töø coâng thöùc cuûa ñònh luaät II Newton ta suy ra:

A.Gia toác coù cuøng höông vôùi löïc B.Khoái löôïng cuûa vaät tæ leä vôùi ñoä lôùn cuûa löïc

C.Vaät luoân chuyeån ñoäng theo höôùng cuûa löïc taùc duïng D.Caû 3 keát luaän treân ñeàu ñuùng

24.Tìm phaùt bieåu ñuùng sau ñaây:

A. Khoâng coù löïc taùc duïng, vaät khoâng chuyeån ñoäng B.Ngöøng taùc duïng löïc, vaät seõ döøng laïi

C.Gia toác cuûa vaät nhaát thieát theo höôùng cuûa löïc D.khi taùc duïng löïc leân vaät, vaän toác cuûa vaät taêng

25. Choïn caâu sai vào caùc caâu sau.

a.Troïng löïc coù phöông thaúng ñöùng, coù chieàu töø treân xuoáng. B.Ñieåm ñaët cuûa troïng löïc taïi troïng taâm cuûa vaät.

c.Troïng löôïng cuûa vaät baèng troïng löïc taùc duïng leân vaät lúc vaät ñöùng yeân hoaëc chuyeån ñoäng thaúng ñeàu so vôùi traùi ñaát.

d.Troïng löïc ñöôïc tính bôûi coâng thöùc:

26. Khối lượng của một đồ không ảnh hưởng đến phần đa đại lượng nào, đặc thù nào sau đây?


a.Gia tốc khi thứ chịu chức năng của một lực b.vận tốc khi trang bị chịu tác dụng của một lực

c.cả phương, chiều với độ bự của lực tác dụng lên vật d.Mức tiệm tính của vật.

27. Ñieàu naøo sau ñaây laø sai lúc noùi veà troïng löïc?

a.Troïng löïơng xaùc ñònh bôûi bieãu thöùc p = mg. B.Ñieåm ñaët cuûa troïng löïc laø troïng taâm cuûa vaät.

Xem thêm: Các Công Thức Tính Mol - Các Công Thức Tính Số Mol

c.Troïng löïc tæ leä nghòch vôùi khoái löôïng cuûa chuùng. D.Troïng löïc laø löïc huùt cuûa traùi ñaát taùc duïng leân vaät.

Luyện bài bác tập trắc nghiệm môn thiết bị lý lớp 10 - xem ngay