Fe + HCl → FeCl2 + H2 được thpt Sóc Trăng soạn là phản ứng hóa học. Câu chữ tài liệu giúp các bạn học sinh viết đúng sản phẩm của bội phản ứng khi cho Fe chức năng HCl, thành phầm sinh ra là muối sắt II cùng giải phóng khí hidro. Mời các bạn tham khảo.

Bạn đang xem: Sắt tác dụng với hcl


3. Điều khiếu nại phản ứng Sắt tính năng với axit clohidric

Nhiệt độ thường

4. Cách tiến hành phản ứng Fe tính năng với HCl

Cho một ít kim loại Fe vào lòng ống nghiệm, bé dại 1 – 2 ml hỗn hợp axit HCl vào ống nghiệm đã quăng quật sẵn mẩu Fe.

Bạn sẽ xem: fe + HCl → FeCl2 + H2


5. Hiện tượng kỳ lạ sau làm phản ứng Fe công dụng với HCl

Kim các loại bị chảy dần, đồng thời có bọt khí ko màu bay ra

Axit clohicđric là axit mạnh, gồm khả năng tác dụng với sắt kẽm kim loại đứng trước hidro. Với khi mang đến Fe công dụng với axit HCl chỉ mang lại muối fe (II)

4. Thông tin mở rộng tính hóa chất của Fe

 Tác dụng cùng với phi kim 

Với oxi: 3Fe + 2O2

*
Fe3O4 

Với clo: 2Fe + 3Cl2

*
2FeCl3

Với giữ huỳnh: fe + S

*
FeS

Ở ánh nắng mặt trời cao, sắt bội nghịch ứng được với khá nhiều phi kim.

Tác dụng với dung dịch axit

Tác dụng với với HCl, H2SO4 loãng

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Tác dụng với H2SO4 đặc, nóng; HNO3 đặc:

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Không chức năng với H2SO4 đặc nguội, HNO3 đặc, nguội

Tác dụng với dung dịch muối

Đẩy được sắt kẽm kim loại yếu hơn thoát ra khỏi muối

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

5. Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. Kim các loại Fe không phản ứng được với

A. Dung dịch HCl

B. Hỗn hợp H2SO4 loãng

C. Hỗn hợp CuCl2

D. H2SO4 đặc, nguội


Đáp án D

Câu 2. Để nhận biết sự có mặt của sắt trong hỗn hợp có Fe cùng Ag có thể dùng dung dịch nào

A. HCl

B. AgNO3

C. H2SO4 đặc, nguội

D. NaOH


Đáp án C

Câu 3. Phát biểu nào tiếp sau đây sai?

A. NaCl được dung làm cho muối nạp năng lượng và bảo vệ thực phẩm.

B. HCl tác dụng với sắt tạo ra muối fe (III)

C. Axit HCl vừa tất cả tính oxi hóa, vừa bao gồm tính khử.

D. Nhỏ tuổi dung dịch AgNO3 vào dung dịch HCl, tất cả kết tủa trắng.


Đáp án B

A. Đúng

B. Sai

HCl tan các trong nước

C. Đúng

D. Đúng

Tạo kết tủa AgCl

AgNO3 + HCl→ AgCl + HNO3


Câu 4. Kim loại chức năng với dung dịch HCl và tác dụng với khí Cl2 phần đông thu được cùng một muối là

A. Fe

B. Zn

C. Cu

D. Ag


Đáp án B

Kim loại chức năng với HCl với với Cl2 mang lại cùng 1 một số loại muối clorua là Zn.

Loại A vì chưng Fe đến 2 nhiều loại muối (FeCl2, FeCl3)

Loại B cùng D bởi không làm phản ứng cùng với HCl


Câu 5. Trong phòng thí nghiệm có thể điều chế khí hidro clorua bởi cách

A. Cho NaCl tinh thể chức năng với H2SO4 đặc, đun nóng.

B. đến NaCl tinh thể chức năng với HNO3 đặc, đun nóng.

C. Mang đến NaCl tinh thể chức năng với H2SO4 loãng, đun nóng.

D. đến NaCl tinh thể công dụng với HNO3 loãng, đun nóng.


Đáp án A

Trong chống thí nghiệm rất có thể điều chế khí hiđro clorua bằng cách: mang đến NaCl tinh thể chức năng với H2SO4 đặc, đun nóng.

NaCl rắn + H2SO4 quánh → NaHSO4 + HCl


Câu 6. mang đến 8,4 gam một sắt kẽm kim loại hóa trị II bội phản ứng không còn với hỗn hợp HCl dư, chiếm được 3,36 lít H2 (đktc). Sắt kẽm kim loại đó là

A. Ca

B. Ba

C. Fe

D. Mg


Đáp án C

nH2 = 0,15 mol

Bảo toàn electron

2nM = 2nH2 ⇒ nM = nH2 = 0,15 mol

⇒ M = 8,4 / 0,15 = 56 (Fe)


Câu 7. đến 8,85 gam tất cả hổn hợp X có Al, Mg công dụng với dung dịch HCl dư, nhận được 8,96 lít H2 (đktc). Nguyên tố phần trăm khối lượng của Al vào X là

A. 69,23%

B. 54,24%

C. 45,76%

D. 51,92%


Đáp án C

nH2 = 0,3 mol

Bảo toàn electron

3nAl + 2nMg = 2nH2 ⇒ 3nAl + 2nMg = 0,85 (1)

mhh = 27nAl + 24nMg = 8,85 (2)

Giải hệ (1) với (2) ⇒ nAl = 0,15 (mol); nMg = 0,2 mol

⇒ %mAl = 0,15.27/8,85 .100% = 45,76%


Câu 8. Sắt tác dụng với H2O sống nhiệt độ cao hơn 570oC thì tạo nên H2 và sản phẩm rắn là

A. FeO.

B. Fe3O4.

C. Fe2O3.

D. Fe(OH)2.


Đáp án A

Câu 9. tổng hợp 10 gam các thành phần hỗn hợp bột Fe với Fe2O3 bởi một lượng hỗn hợp HCl vừa đủ, thu được 1,12 lít hidro (đktc) với dd X. Cho dd X công dụng với dd NaOH rước dư. Rước kết tủa thu được lấy nung lạnh trong không khí đến trọng lượng không đổi thu được chất rắn Y. Cân nặng chất rắn Y là:

A. 16 gam.

B. 11,6 gam.

C. 12 gam.

D. 15 gam.


Đáp án C

nH2(đktc) = 1,12: 22,4 = 0,05 (mol)

Phương trình hóa học:

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑ (1)

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O (2)

Theo phương trình chất hóa học (1): nFe = nH2 = 0,05 (mol) → mFe = 0,05×56 = 2,8 (g)

→ mFe2O3 = mhh – mFe = 10 – 2,8 =7,2 (g) → nFe2O3 = 7,2 : 160 = 0,045 (mol)

Theo phương trình chất hóa học (1): nFeCl2 = nFe = 0,05 (mol)

Theo phương trình hóa học (2): nFeCl3 = 2nFe2O3 = 2.0,05 = 0,1 (mol)

dung dịch X thu được chứa: FeCl2: 0,05 (mol) và FeCl3: 0,1 (mol)

FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + NaCl

FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + NaCl

Kết tủa thu được Fe(OH)2 với Fe(OH)3

Nung 2 kết tủa này thu được Fe2O3

BTNT “Fe”: 2nFe2O3 = nFeCl2 + nFeCl3 → nFe2O3 = (0,05 + 0,1)/2 = 0,075 (mol)

→ mFe2O3 = 0,075 × 160 = 12 (g)


Câu 10. Có 4 kim loại X, Y, Z, T đứng sau Mg vào dãy chuyển động hoá học. Biết rằng:

X với Y chức năng với dung dịch HCl giải hòa khí hidro.

Z với T không phản ứng với hỗn hợp HCl.

Y tính năng với dung dịch muối của X và giải phóng X.

T tính năng được với dung dịch muối của Z cùng giải phóng Z.

Hãy xác minh thứ tự sắp xếp nào sau đó là đúng (theo chiều vận động hóa học bớt dần)

A. Y, T, Z, X

B. T, X, Y, Z

C. Y, X, T, Z

D. X, Y, Z, T


Đáp án C

X, Y phản ứng được cùng với HCl => X, Y đứng trước H trong dãy hoạt động hóa học

Z, T không phản ứng cùng với HCl => Z, T thua cuộc H vào dãy chuyển động hóa học

=> X, Y bao gồm tính khử bạo gan hơn Z, T. Giờ chỉ đối chiếu Z và T

T đẩy được Z ra khỏi muối của Z => T gồm tính khử bạo phổi hơn Z

=> Z là tất cả tính khử yếu nhất


Câu 11. Khi pha chế FeCl2 bằng phương pháp cho Fe tác dụng với hỗn hợp HCl. Để bảo quản dung dịch FeCl2 thu được không trở nên chuyển thành hợp chất sắt (III), bạn ta hoàn toàn có thể cho cung ứng dung dịch

A. Một lượng fe dư .

B. Một lượng kẽm dư.

C. Một lượng HCl dư.

D. Một lượng HNO3 dư.


Đáp án A

Dung dịch FeCl2 dễ bị không khí oxi trở thành muối Fe3+. Để bảo vệ FeCl2 fan ta thêm 1 lương fe vì: fe + 2Fe3+ → 3Fe2+

Không dùng HNO3 vì HNO3 oxi hóa luôn luôn ion Fe2+ thành Fe3+,

Không sử dụng Zn sẽ khởi tạo ra 1 lượng muối Zn2+,

Không dùng HCl sẽ không ngăn cản quy trình tạo Fe3+.


Câu 12. Khử m gam Fe3O4 bởi khí H2 thu được hổn hòa hợp X gồm Fe với FeO, các thành phần hỗn hợp X công dụng vừa hết với 1,5 lít dung dịch H2SO4 0,2M (loãng). Cực hiếm của m là

A. 46,4 gam.

B. 23,2 gam.

C. 11,6 gam.

D. 34,8 gam.


Đáp án B

Theo bài xích ra, xác minh được sau bội phản ứng chỉ nhận được FeSO4

→ nFeSO4 = nSO42- = naxit = 0,3 mol.

Bảo toàn nguyên tố sắt → nFe3O4 = 0,3 : 3 = 0,1 mol

→ m = 0,1.232 = 23,2 gam.


……………………………..

Mời các bạn tìm hiểu thêm một số tài liệu liên quan:

Trên đây thpt Sóc Trăng đã đưa tới chúng ta bộ tài liệu rất hữu ích Fe + HCl → FeCl2 + H2. Để có tác dụng cao hơn trong học tập, thpt Sóc Trăng xin ra mắt tới chúng ta học sinh tài liệu chuyên đề Toán 9, chuyên đề trang bị Lí 9, định hướng Sinh học tập 9, Giải bài bác tập chất hóa học 9, Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 9 mà trung học phổ thông Sóc Trăng tổng hợp với đăng tải.

Xem thêm: Top 19 Cách Làm Sao Để Trắng Răng Tại Nhà Hiệu Quả, Cách Làm Trắng Răng Tại Nhà Hiệu QuảĐăng bởi: trung học phổ thông Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo dục


Tags
Hóa học 8 Phương trình bội nghịch ứng chất hóa học 8
*
*

THPT Sóc Trăng


Bài viết ngay gần đây


*

Thuyết minh nhà cửa Hoàng Lê nhất thống chí


9 phút trước
*

Nghị luận thôn hội 200 chữ về địa điểm dựa của mỗi con fan trong cuộc đời


10 giờ trước
*

Cảm dấn khổ thơ sản phẩm 7 trong bài Việt Bắc


11 giờ trước
*

Nghị luận làng hội 200 chữ về câu nói: chiến bại là người mẹ của thành công


12 tiếng trước
*

Phân tích khổ thơ đầu trong bài xích thơ Đây xóm Vĩ Dạ của hàn quốc Mặc Tử


12 tiếng trước
*

Mở bài xích và kết bài xích Tràng Giang của Huy Cận


2 ngày trước
*

Viết 4 – 5 câu kể về một buổi đi chơi cùng người thân (hoặc thầy cô, bạn bè)


3 ngày trước
*

Viết 4 – 5 câu thể hiện tình cảm, cảm hứng của em lúc năm học chuẩn bị kết thúc


3 ngày trước

Trả lời Hủy

Email của các bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường nên được ghi lại *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang web

lưu giữ tên của tôi, email, và website trong trình để mắt này đến lần phản hồi kế tiếp của tôi.


Bài viết nổi bật
Xem các nhất
Giới thiệu
Trường trung học phổ thông Sóc Trăng - Trực nằm trong Sở GDĐT thức giấc Sóc Trăng
Chuyên mục
Giáo dục (11.214)
Chuyên mục

Facebook Twitter Messenger Messenger
Back to top button
Close
Tìm tìm cho:
Close
Kết quả tìm kiếm kiếm cho
Close
Log In
Forget?
Remember meLog In

Bạn đang cần sử dụng trình ngăn quảng cáo!


Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!