Mục tiêu của bài Phương trình sóng là giúp các em học viên nắm được các kiến thức vềcác đặc trưng củamộtphương trình sóng và tổng quát về hiện tượng lạ truyền sóng trên sợi dây .

Bạn đang xem: Phương trình sóng


* Xét sóng truyền từ nguồn O cùng với phương trình(u_O=a.cos(omega t+varphi ))dọc them phương Ox. Trên phương Ox xét điểm M các O một đoạn x.Thời gian sóng truyền từ bỏ O mang lại M:(t_0=fracxv)Sóng trên M vào thời khắc t trùng với sóng trên O vào thời khắc (t - t0).(Rightarrow u_M(t)=u_0(t-t_0)=a.cos)(Rightarrow u_M=a.cos(omega t+varphi -frac2piT .fracxv))Vậy(u_M=a.cos(omega t+varphi -frac2pixlambda ))* Độ lệch pha:(Delta varphi =frac2pixlambda )* Chú ý:1.

Xem thêm: Bài Giảng Và Tài Liệu Ôn Cấp Tốc Lý Thuyết Vật Lý 12 Luyện Thi Thpt Quốc Gia

Xét sóng cơ truyền theo phương OxNếu(u_B=a.cos(omega t+varphi _B))Thì(left{eginmatrix u_A=a.cos(omega t+varphi _B+frac2pi.ABlambda )\ \ u_B=a.cos(omega t+varphi _B-frac2pi.ABlambda ) endmatrix ight.)ĐK:(tgeq fracBCv)2.Hình dạng sóngVD1: Một tua dây đàn hồi vô cùng dài tất cả đầu O giao động với phương trình(u_O=3cos(4pit)(mm))cho tốc độ truyền sóng bằng 40 cm/s.a. Viết phương trình sóng tại M bên trên dây giải pháp O một đoạn 50 cm.b. Tìm(u_M)tại các thời điểm(t_1=1s, t_2=2s)Giảia.(u_M=3.cos(4pi t-frac2pi.OMlambda ) (mm))(OM=x= 50cm)(T=frac2piomega =frac2pi4 pi=0,5s)(Rightarrow lambda =v.T= 40.0,5=20 cm)(Rightarrow frac2pi. OMlambda =frac2pi.5020=5pi)Vậy(u_M=3.cos(4pi t-5pi) (mm))b.Tại t1 = 1sTa có(t_OM=fracOMv=frac5040=1,25s)(t_1=1sTại(t_2=2s>t_OMRightarrow u_M_1=3cos(4 pi.t_2-5pi))(Rightarrow u_M2=3cos(4pi .2 - 5 pi)=-3(mm))VD2:Một sóng cơ truyền theo phương Ox với phương trình(u=5.cos(5pi t+fracpi x2-fracpi3)(mm)). Trong các số đó x(m); t(s). Tìm tốc độ truyền sóng v?Giải(u=5.cos(5pi t+fracpi x2-fracpi3)(mm))(Leftrightarrow u=5.cos(5pi t+fracpi 3-fracpi x2)(mm))(u=a.cos(omega t+varphi -frac2pi xlambda ))(Rightarrow left{eginmatrix omega t=5 pi.t\ \ frac2 pi.xlambda =fracpi .x2 endmatrix ight.Rightarrow left{eginmatrix omega =5pi Rightarrow T=frac2piomega = frac25s \ lambda =4 (m) endmatrix ight.)(Rightarrow v=fraclambda T=frac4frac25=10 (m/s))Nhớ:(=fracomega frac2pilambda =omega .fraclambda 2pi= fraclambda T=v)Áp dụng:(v=frac5pifracpi2=10(m/s))


HỎI ĐÁP PHẦN BÀI HỌC (1)
*

nguyen thuy trang
một số công thức, nội dung của phần tóm tắt: http://girbakalim.net/dang-2-phuong-trinh-song-2627.html không giống với nội dung, công thức của thầy ghi bên trên bảng... Gian lận kiển tra với sửa chửa giúp em... Hoang mang và sợ hãi quá mod ạ