Bạn đang xem: Phân lớp 4f có số electron tối đa là

Hạt nhân nguyên tử của nguyên tố X có điện tích là 35+. địa chỉ của X vào bảng tuần trả là:

Đăng nhập giúp thấy đầy đủ


Các electron của nguyên tử thành phần X được phân bổ trên 3 lớp, lớp sản phẩm công nghệ 3 gồm 6 electron. Số đơn vị chức năng điện tích hạt nhân của nguyên tố X là

Đăng nhập để thấy đầy đủ


Trong trăng tròn nguyên tố đầu tiên của bảng tuần hoàn, đại lượng nào tiếp sau đây biến đổi tuần hoàn?

Đăng nhập để thấy đầy đủ


Nguyên tử của nguyên tố X bao gồm tổng số hạt là 28. Trong số ấy số phân tử không sở hữu điện chiếm khoảng 35,71 % tổng những loại hạt. X là

Đăng nhập giúp xem đầy đủ


A với B là 2 nhân tố thuộc và một phân nhóm với thuộc 2 chu kì liên tục trong bảng tuần hoàn hóa học. Biết
*
(
*

Đăng nhập để xem đầy đủ


Có từng nào nguyên tố nhưng mà nguyên tử của nó tất cả phân lớp electron lớp bên ngoài cùng là 4s1

Đăng nhập giúp thấy đầy đủ


Biết trong tự nhiên cacbon gồm 2 đồng vị
*
*
, oxi tất cả 3 đồng vị
*

Đăng nhập để thấy đầy đủ


Cho 3 nguyên tố X, Y, T. Trong những số ấy X, Y thuộc thuộc chu kì.- Hợp hóa học XH3 tất cả chứa 8,82% khối lượng Hidro.- X kết hợp với T tạo ra hợp chất X2T5, trong đó T chỉ chiếm 56,34% về khối lượng.

Đăng nhập giúp thấy đầy đủ


Cho X, Y, Z, T là những nguyên tố khác biệt trong số tứ nguyên tố: 11Na, 12Mg, 13Al, 19K với các đặc thù được ghi trong bảng sau:

Đăng nhập để xem đầy đủ
Xem thêm: What Are The Different Theories Of Aging? Theories Of Ageing

Cho dung dịch chứa 6,03 gam lếu hợp tất cả hai muối hạt NaX cùng NaY (X, Y là 2 nguyên tố tất cả trong từ nhiên, ở hai chu kì tiếp tục thuộc team VIIA, số hiệu nguyên tử Zx y) vào dung dịch AgNO

Đăng nhập để xem đầy đủ


Cấu hình electron của nguyên tử 39X là 1s22s22p63s23p64s1. Nguyên tử 39X có đặc điểm :(a) Nguyên tố nằm trong chu kì 4, team IA; (b) Số nơtron trong phân tử nhân nguyên tử X là 20; (c) X là nguyên tố kim loại mạnh; (d) X có thể tạo thành ion X+ có thông số kỹ thuật electron là 1s2

Đăng nhập giúp thấy đầy đủ