PHẦN I ĐẠI SỐ – GIẢI TÍCH 13.CHƯƠNG 1 Hàm số lượng giác – Phương trình lượng giác 15.1 công thức lượng giác đề nghị nắm 15.A tóm tắt định hướng 15.2 Hàm con số giác 18.A nắm tắt lý thuyết 18.B các dạng toán thường chạm mặt 20.Dạng 2.1. Tìm kiếm tập khẳng định của hàm con số giác 20.1 bài bác tập áp dụng 21.2 bài xích tập từ luyện 22.Dạng 2.2. Tìm giá chỉ trị khủng nhất, giá bán trị nhỏ nhất của hàm số lượng giác 23.1 ví dụ 23.2 bài bác tập vận dụng 24.3 bài tập rèn luyện 27.Dạng 2.3. Xét tính chẵn lẻ của hàm số lượng giác 28.1 lấy ví dụ 28.2 bài tập vận dụng 29.3 bài bác tập tập luyện 29.CHƯƠNG 2 Hàm số lượng giác – phương trình lượng giác 31.1 Phương trình lượng giác 31.A Phương trình lượng giác cơ phiên bản 31.1 ví dụ 31.2 bài xích tập vận dụng 32.3 bài tập tập luyện 32.B Một số tài năng giải phương trình lượng giác 33.Dạng 1.1. Thực hiện thành thuần thục cung liên kết 33.1 lấy một ví dụ 33.2 bài bác tập áp dụng 34.3 bài bác tập rèn luyện 38.Dạng 1.2. Ghép cung thích hợp để vận dụng công thức tích thành tổng 39.1 ví dụ như 39.2 bài tập vận dụng 40.3 bài xích tập tập luyện 42.Dạng 1.3. Hạ bậc khi gặp bậc chẵn của sin cùng cos 43.1 lấy một ví dụ 43.2 bài xích tập áp dụng 44.3 bài xích tập tập luyện 45.Dạng 1.4. Xác định nhân tử chung để đưa về phương trình tích 46.1 ví dụ như 46.2 bài bác tập vận dụng 47.3 bài tập rèn luyện 49.CHƯƠNG 3 Hàm con số giác – phương trình lượng giác 69.1 Phương trình lượng giác mang lại bậc hai cùng bậc cao cùng một các chất giác 69.A cầm tắt triết lý 69.B Dạng toán và bài tập 69.1 ví dụ 69.2 bài bác tập áp dụng 71.3 bài xích tập từ bỏ luyện 79.2 Phương trình bậc nhất đối với sin cùng cos 81.A cầm tắt triết lý 81.B ví dụ như và bài xích tập 82.1 lấy ví dụ 82.2 bài bác tập áp dụng 86.3 bài bác tập rèn luyện 90.3 Phương trình lượng giác đẳng cấp và sang trọng (bậc 2, bậc 3, bậc 4) 91.A bắt tắt kim chỉ nan 91.B lấy một ví dụ 92.C bài xích tập vận dụng 93.4 Phương trình lượng giác đối xứng 99.A tóm tắt lý thuyết 99.B ví dụ 99.C bài xích tập vận dụng 100.D bài bác tập tập luyện 105.5 một trong những phương trình lượng giác không giống 105.A tóm tắt triết lý 105.B lấy một ví dụ 106.C bài bác tập vận dụng 107.D bài xích tập rèn luyện 111.6 Phương trình lượng giác gồm cách giải đặc trưng 111.A nắm tắt kim chỉ nan 111.B ví dụ 112.C bài bác tập vận dụng 114.D bài bác tập tập luyện 118.7 bài xích tập ôn cuối chương I 119.CHƯƠNG 4 tổ hợp và tỷ lệ 131.1 các quy tắc đếm cơ bạn dạng 131.A nắm tắt kim chỉ nan 131.B Dạng toán và bài bác tập 132.1 ví dụ 132.Dạng 1.1. Bài toán áp dụng quy tắc cộng 132.Dạng 1.2. Bài toán áp dụng quy tắc nhân 132.Dạng 1.3. Bài bác toán sử dụng quy tắc bù trừ 133.1 bài xích tập áp dụng 134.2 hoạn – Chỉnh phù hợp – tổ hợp 145.A tóm tắt lý thuyết 145.B ví dụ minh họa 146.C Dạng toán và bài bác tập 148.Dạng 2.1. Giải phương trình, bất phương trình, hệ phương trình 148.1 lấy ví dụ như 148.2 bài xích tập áp dụng 151.3 bài xích tập tập luyện 153.Dạng 2.2. Các bài toán thực hiện hoán vị 154.1 ví dụ 154.2 bài bác tập vận dụng 156.3 bài xích tập tập luyện 157.Dạng 2.3. Các bài toán thực hiện chỉnh phù hợp 158.1 lấy ví dụ như 158.2 bài xích tập vận dụng 160.3 bài tập rèn luyện 161.Dạng 2.4. Những bài toán sử dụng tổ hợp 162.1 ví dụ 162.2 bài tập áp dụng 164.3 bài tập tập luyện 165.3 Nhị thức Newton 167.A Nhị thức Newton 167.B Tam giác Pascal 167.C Dạng toán và bài tập 168.Dạng 3.1. Tìm hệ số hoặc số hạng vừa lòng điều kiện mang đến trước 168.1 ví dụ minh họa 168.2 bài bác tập vận dụng 170.3 bài xích tập rèn luyện 172.Dạng 3.2. Tìm hệ số trong triển khai nhị thức Niu-tơn (a + b)n 173.1 ví dụ 173.2 bài xích tập vận dụng 175.3 bài tập rèn luyện 178.Dạng 3.3. Chứng minh hoặc tính tổng 181.1 lấy một ví dụ 181.2 bài bác tập áp dụng 183.3 bài bác tập tập luyện 184.4 đổi thay cố và xác suất của trở nên cố 185.A Phép test 185.B biến chuyển cố 185.C xác suất 186.Dạng 4.1. Lựa chọn hoặc thu xếp đồ đồ 188.D Lí thuyết 188.E lấy ví dụ như 188.F bài tập tập luyện 190.G bài tập tự luyện 192.Dạng 4.2. Lựa chọn hoặc bố trí người 194.H Lí thuyết 195.I ví dụ như 195.J bài xích tập rèn luyện 196.K bài bác tập từ bỏ luyện 199.Dạng 4.3. Chọn hoặc thu xếp số 203.L Lí thuyết 203.M ví dụ 204.N bài tập tập luyện 206.O bài tập từ luyện 209.5 các quy tắc tính tỷ lệ 215.A tóm tắt kim chỉ nan 215.1 phép tắc cộng tỷ lệ 215.2 nguyên tắc nhân phần trăm 217.B bài xích tập vận dụng 218.6 bài xích tập ôn chương 2 225.CHƯƠNG 5 hàng số – cấp cho số cộng – cấp cho số nhân 233.1 phương pháp quy nạp toán học tập 233.A cầm tắt triết lý 233.B Dạng toán và bài xích tập 233.Dạng 1.1. Chứng minh mệnh đề P(n) đúng với mọi số thoải mái và tự nhiên n 233.1 ví dụ như 233.2 bài xích tập vận dụng 235.3 bài xích tập tập luyện 239.2 dãy số 244.A nắm tắt triết lý 244.1 Định nghĩa 244.2 biện pháp cho một dãy số 244.3 dãy số tăng, dãy số giảm 244.4 dãy số bị ngăn 244.B Dạng toán và bài tập 245.Dạng 2.1. Tìm kiếm số hạng của hàng số mang lại trước 245.1 lấy một ví dụ 245.2 bài xích tập vận dụng 246.3 bài tập tập luyện 248.Dạng 2.2. Xét tính tăng, bớt của hàng số 249.1 ví dụ như 249.2 bài bác tập vận dụng 250.3 bài bác tập rèn luyện 252.Dạng 2.3. Tính bị ngăn của dãy số 255.1 ví dụ 255.2 bài bác tập áp dụng 256.3 bài xích tập tập luyện 257.3 cung cấp số cộng 259.A nắm tắt lý thuyết 259.B Dạng toán và bài tập 260.1 lấy ví dụ 260.2 bài xích tập áp dụng 262.4 cung cấp số nhân 279.A cầm tắt lý thuyết 279.B Dạng toán và bài bác tập 279.1 lấy ví dụ như 279.2 bài tập áp dụng 281.3 bài tập tập luyện 285.PHẦN II HÌNH HỌC 289.CHƯƠNG 1 Phép vươn lên là hình 291.1 khởi đầu về phép trở thành hình 291.A cầm tắt kim chỉ nan 291.2 Phép tịnh tiến 291.A tóm tắt kim chỉ nan 291.B Dạng toán và bài tập 292.Dạng 2.1. Xác định hình ảnh của một hình qua phép tịnh tiến 292.1 lấy một ví dụ 292.2 bài bác tập áp dụng 293.3 bài xích tập rèn luyện 295.Dạng 2.2. Xác định phép tịnh tiến khi biết hình ảnh và tạo ảnh 295.1 ví dụ 295.2 bài tập vận dụng 296.3 bài tập rèn luyện 297.Dạng 2.3. Các bài toán ứng dụng của phép tịnh tiến 297.1 ví dụ như 298.2 bài bác tập áp dụng 298.3 bài xích tập tập luyện 299.3 Phép đối xứng trục (Bài gọi thêm) 299.A Định nghĩa 299.B Biểu thức tọa độ 299.C đặc thù 300.D Trục đối xứng của một hình 300.4 Phép quay 300.A tóm tắt lý thuyết 300.B Dạng toán và bài tập 301.Dạng 4.1. Tìm tọa độ ảnh của một điểm qua phép quay 301.1 lấy ví dụ 301.2 bài bác tập áp dụng 301.3 bài xích tập rèn luyện 302.Dạng 4.2. Tìm phương trình hình ảnh của một con đường tròn qua phép con quay 302.1 lấy ví dụ 302.2 bài bác tập vận dụng 303.3 bài tập rèn luyện 303.5 Phép đối xứng trọng điểm 307.A tóm tắt lý thuyết 307.6 Phép vị tự cùng phép đồng dạng 308.A nắm tắt lý thuyết 308.B Dạng toán và bài xích tập 310.Dạng 6.1. Phép vị tự vào hệ tọa độ Oxy 310.1 lấy một ví dụ 310.2 bài tập áp dụng 311.CHƯƠNG 2 Đường thẳng với mặt phẳng trong không gian 315.1 Đại cương cứng về con đường thẳng cùng mặt phẳng 315.A cầm tắt triết lý 315.B Dạng toán và bài tập 317.Dạng 1.1. Xác định giao tuyến đường của nhì mặt phẳng 317.1 ví dụ như 317.2 bài bác tập áp dụng 318.3 bài bác tập từ luyện 320.Dạng 1.2. Kiếm tìm giao điểm của mặt đường thẳng d và mặt phẳng (α) 321.1 ví dụ 321.2 bài xích tập áp dụng 322.3 bài bác tập rèn luyện 328.Dạng 1.3. Search thiết diện của hình chóp lúc cắt vì mặt phẳng (α). 329.1 lấy ví dụ 329.2 bài bác tập áp dụng 330.3 bài tập từ luyện 335.Dạng 1.4. Chứng tỏ ba điểm thẳng sản phẩm 335.1 lấy ví dụ 336.2 bài bác tập vận dụng 337.3 bài bác tập tập luyện 342.Dạng 1.5. Chứng minh ba đường thẳng đồng quy 346.1 lấy ví dụ như 346.2 bài bác tập áp dụng 346.3 bài tập rèn luyện 350.CHƯƠNG 3 Đường thẳng với mặt phẳng trong không gian. Quan lại hệ tuy vậy song. 351.1 hai tuyến đường thẳng song song. 351.A nắm tắt định hướng 351.B Dạng toán và bài tập 352.Dạng 1.1. Chứng tỏ hai đường thẳng tuy nhiên song. 352.1 ví dụ như 352.2 bài bác tập áp dụng 353.3 bài tập rèn luyện 354.Dạng 1.2. Search giao tuyến của hai mặt phẳng chứa hai đường thẳng tuy vậy song. 355.1 lấy ví dụ như 355.2 bài tập vận dụng 357.3 bài xích tập tập luyện 360.2 Đường thẳng tuy nhiên song với phương diện phẳng 363.A bắt tắt kim chỉ nan 363.B Dạng toán và bài bác tập 364.Dạng 2.1. Chứng minh dường trực tiếp a tuy nhiên song với khía cạnh phẳng (P) 364.1 ví dụ 364.Dạng 2.2.


Bạn đang xem: Ôn tập lý thuyết toán 11 học kì 1


Xem thêm: Iceap Toronto Is Renowned Explorers: International Society Trên Steam

Tra cứu giao tuyến đường của hai mặt phẳng 365.Dạng 2.3. Tìm thiết diện tuy vậy song cùng với một đường thẳng 366.1 bài tập vận dụng 366.3 nhì mặt phẳng tuy nhiên song 392.A bắt tắt kim chỉ nan 392.1 Vị trí tương đối của hai mặt phẳng rõ ràng 392.2 các định lí 392.3 ví dụ 393.B bài xích tập vận dụng 394.4 bài xích tập ôn cuối chương 2 402.