- chế độ 1: các nguyên tố được xếp theo chiều tăng nhiều của điện tích hạt nhân nguyên tử.

Bạn đang xem: Nhóm trong bảng tuần hoàn

- phương pháp 2: các nguyên tố gồm cùng số lớp electron vào nguyên tử được xếp thành một hàng.

- phép tắc 3: những nguyên tố bao gồm cùng số electron hóa trị trong nguyên tử được bố trí thành một cột.

+ Electron hóa trị là hầu như electron có tác dụng tham gia hình thành liên kết hóa học (electron phần bên ngoài cùng hoặc phân lớp kế ko kể cùng không bão hòa).

II. CẤU TẠO CỦA BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

1. Ô nguyên tố

- từng nguyên tố chất hóa học được xếp vào một ô của bảng call là ô nguyên tố.

- Số đồ vật tự của ô thành phần đúng thông qua số hiệu nguyên tử của nguyên tố đó.

*

2. Chu kì

a) Định nghĩa

- Chu kì là dãy các nguyên tố nhưng mà nguyên tử của chúng tất cả cùng số lớp electron, được thu xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần.

b) reviews các chu kì

- Chu kì 1: có 2 yếu tắc $H,(Z=1)$ mang lại $He,(Z=2)$.

- Chu kì 2: có 8 yếu tố $Li,(Z=3)$ mang đến $Ne,(Z=10)$.

- Chu kì 3: có 8 thành phần $Na,(Z=11)$ đến $Ar,(Z=18)$.

- Chu kì 4: có 18 nguyên tố $K,(Z=19)$ cho $Kr,(Z=36)$.

- Chu kì 5: tất cả 18 yếu tố $Rb,(Z=37)$ cho $Xe,(Z=54)$.

- Chu kì 6: gồm 32 nguyên tố $Cs,(Z=55)$ cho $Rn,(Z=86)$.

- Chu kì 7: bước đầu từ nhân tố $Fr,(Z=87)$ mang đến nguyên tố bao gồm $Z=110$, đó là một chu kì chưa hoàn thành.

c) Phân các loại chu kì

- Chu kì $1,, 2,, 3$ là các chu kì nhỏ.

- Chu kì $4,, 5,, 6,, 7$ là những chu kì lớn.

$ Rightarrow$ nhận xét:

- những nguyên tố trong thuộc chu kì có số lớp electron bằng nhau và thông qua số thứ trường đoản cú của chu kì.

- khởi đầu chu kì là sắt kẽm kim loại kiềm, gần cuối chu kì là halogen (trừ chu kì 1); cuối chu kì là khí hiếm.

- 2 sản phẩm cuối bảng là 2 bọn họ nguyên tố có cấu hình electron sệt biệt: Lantan với Actini.

+ họ Lantan: bao gồm 14 nguyên tố đứng sau $La,(Z=57)$ thuộc chu kì 6.

+ họ Actini: tất cả 14 thành phần sau $Ac,(Z=89)$ nằm trong chu kì 7.

3. Team nguyên tố

a) Định nghĩa

- đội nguyên tố là tập hợp những nguyên tố mà nguyên tử có thông số kỹ thuật electron tương tự nhau, vì vậy có đặc thù hóa học gần giống nhau cùng được bố trí thành một cột.

b) Phân loại

- Bảng tuần hoàn phân thành 8 nhóm A (đánh số tự IA cho VIIIA) và 8 đội B (đánh số từ IB đến VIIIB). Từng nhóm là 1 trong cột, riêng team VIIIB gồm 3 cột.

- Nguyên tử các nguyên tố vào cùng một nhóm có số electron hóa trị bằng nhau và ngay số thứ tự của nhóm (trừ hai cột cuối của nhóm VIIIB).

* team A:

- team A bao gồm 8 team từ IA đến VIIIA.

- những nguyên tố team A tất cả nguyên tố $s$ với nguyên tố $p$:

+ yếu tố $s$: nhóm IA (nhóm kim loại kiềm, trừ $H$) với nhóm IIA (kim nhiều loại kiềm thổ).

+ yếu tố $p$: nhóm IIIA đến VIIIA (trừ $He$).

- STT nhóm = Số $e$ phần ngoài cùng = Số $e$ hóa trị

+ cấu hình electron hóa trị tổng quát của nhóm A:

$ longrightarrow ns^a,,np^b$

$ longrightarrow ĐK: 1 le a le 2 ;,, 0 le b le 6$

+ Số máy tự của nhóm $A = a + b$

$ longrightarrow$ nếu như $a+b le 3$ $Rightarrow$ Kim loại

$ longrightarrow$ giả dụ $5 le a+b le 7$ $Rightarrow$ Phi kim

$ longrightarrow$ trường hợp $a+b = 8$ $Rightarrow$ Khí hiếm

+ Ví dụ:

$ longrightarrow Na,(Z=11): 1s^2,,2s^2,,2p^6,,3s^1 ,Rightarrow ,IA$

$ longrightarrow O,(Z=8): 1s^2,,2s^2,,2p^4 ,Rightarrow ,VIA$

* nhóm B:

- đội B gồm 8 đội được đặt số từ IIIB đến VIIIB, rồi IB và IIB theo chiều từ trái sang phải trong bảng tuần hoàn.

- đội B chỉ gồm các nguyên tố của các chu kỳ lớn.

Xem thêm: Bộ Nhớ Ngoài Của Máy Tính Là Gì ? Có Chức Năng Gì? Gồm Thiết Bị Nào?

- team B gồm những nguyên tố $d$ cùng nguyên tố $f$ (thuộc 2 sản phẩm cuối bảng).

- STT nhóm = Số $e$ phần bên ngoài cùng = Số $e$ hóa trị (Ngoại lệ: Số $e$ hóa trị = 9, 10 thuộc team VIIIB)