Tính năng lượng tỏa ra khi chế tác thành (1g) (_2^4He) từ các proton và notron. Cho thấy thêm độ hụt khối của hạt nhân (He) là (∆m = 0,0304u), (1u = 931 (MeV/c^2)); (1MeV = 1,6.10^-13(J)). Biết số Avôgađrô (N_A = 6,02.10^23 mol^-1), cân nặng mol của (_2^4He) là (4g/mol)
Bạn đang xem: Năng lượng tỏa ra khi tạo thành 1 mol khí heli

Ta có:

+ năng lượng tỏa ra khi sản xuất thành 1 nguyên tử (_2^4He) từ các proton với nơtron: (Delta mc^2)

+ (1g) (_2^4He) có số nguyên tử là: (N = n.N_A = dfracmMN_A = dfrac14.6,02.10^23 = 1,505.10^23) 

+ năng lượng tỏa ra khi tạo nên thành (1g) (_2^4He) từ những proton với nơtron là:

(eginarraylQ = N.Delta mc^2 = 1,505.10^23.0,0304.931.c^2\ = 4,26.10^24MeV = 4,26.10^24.1,6.10^-13=6,82.10^11Jendarray) 


*
*
*
*
*
*
*
*

Xét đồng vị Côban (_27^60Co)hạt nhân có trọng lượng mCo = 59,934u. Biết cân nặng của những hạt: mp= 1,007276u, mn= 1,008665u. Độ hụt khối của phân tử nhân đó


Cho (m_C= 12,00000u); (m_p= 1,00728u); (m_n= 1,00867u), (1u = 1,66058.10^-27kg); (1eV = 1,6.10^-19J); (c = 3.10^8m/s). Năng lượng tối thiểu để tách bóc hạt nhân (_6^12C) thành các nuclon lẻ tẻ bằng


Năng lượng links của (_10^20Ne)là $160,64 MeV$. Biết khối lượng của proton là $1,007825u$ và cân nặng của notron là $1,00866u$. Coi $1u = 931,5MeV/c^2$. Khối lượng nguyên tử ứng với phân tử nhân (_10^20Ne)là:


Tính năng lượng tỏa ra khi tạo thành thành (1g)(_2^4He)từ những proton và notron. Cho biết độ hụt khối của phân tử nhân (He) là (∆m = 0,0304u), (1u = 931 (MeV/c^2)); (1MeV = 1,6.10^-13(J)). Biết số Avôgađrô (N_A= 6,02.10^23 mol^-1), khối lượng mol của (_2^4He)là (4g/mol)


Giả sử nhì hạt nhân X với Y bao gồm độ hụt khối đều nhau và số nuclon của phân tử nhân X lớn hơn số nuclon của hạt nhân Y thì


Cho bố hạt nhân X, Y cùng Z bao gồm số nuclon tương xứng là (A_X, m A_Y, m A_Z)với (A_X = m 2A_Y = m 0,5A_Z). Biết tích điện liên kết của từng phân tử nhân tứng ứng là (Delta E_X,Delta E_Y,Delta E_Z)với (Delta E_Z
Xem thêm: Người Đồng Hành Tiếng Anh - Người Bạn Đồng Hành Mới Tiếng Anh Là Gì


Trên hình là đồ thị biểu diễn sự phát triển thành thiên của năng lượng liên kết riêng (trục tung, theo đơn vị chức năng MeV/nuclôn) theo số khối (trục hoành) của các hạt nhân nguyên tử. Phát biểu nào sau đây đúng?