Vì vậy trong bài viết này họ cùng tổng hợp những dạng toán về luỹ thừa với số nón tự nhiên,qua kia giúp các em cảm thấy câu hỏi giải những bài tập về luỹ thừa chưa hẳn là vấn đề làm nặng nề được chúng ta.

Bạn đang xem: Mũ 2

I. Kiến thức cần lưu giữ về Luỹ thừa

1. Lũy quá với số mũ tự nhiên

- Lũy quá bậc n của a là tích của n vượt số bằng nhau, từng thừa số bằng a :

an= a.a..a (n thừa số a) (n không giống 0)

- vào đó: a được điện thoại tư vấn là cơ số.

n được điện thoại tư vấn là số mũ.

2. Nhân nhị lũy thừa thuộc cơ số

- khi nhân nhì lũy thừa cùng cơ số, ta thân nguyên cơ số với cộng các số mũ.

am. An= am+n

3. Chia hai lũy thừa cùng cơ số

-Khi chia hai lũy thừa cùng cơ số (khác 0), ta giữ nguyên cơ số với trừ các số mũ đến nhau.

am: an= am-n(a 0, m 0)

4. Lũy quá của lũy thừa.

(am)n= am.n

- lấy một ví dụ : (22)4= 22.4= 28

5. Nhân nhì lũy thừa thuộc số mũ, không giống sơ số.

am. Bm= (a.b)m

- ví dụ như : 33. 23= (3.2)3= 63

6. Phân tách hai lũy thừa cùng số mũ, không giống cơ số.

am: bm= (a : b)m

- lấy ví dụ như : 64: 34= (6 : 3)4= 24

7. Một vài ba quy ước.

1n= 1;a0= 1

- ví dụ :12018= 1 ; 20180= 1

*

II. Các dạng toán về luỹ vượt với số nón tự nhiên

Dạng 1: Viết gọn 1 tích bằng cách dùng luỹ thừa

* Phương pháp: Áp dụng công thức:an= a.a..a

Bài1.(Bài 56 trang 27 SGK Toán 6): Viết gọn những tích sau bằng phương pháp dùng lũy vượt :

a) 5.5.5 5.5.5 ; b) 6.6.6.3.2 ;

c) 2 2.2.3.3 ; d) 100.10.10.10.

* Lời giải:

a) 5.5.5.5.5.5 = 56

b) 6.6.6.3.2 = 6.6.6.6 = 64;

c) 2.2.2.3.3 = 23.32;

d) 100.10.10.10 = 10.10.10.10.10 = 105.

Bài2. (Bài 57 trang 28 SGK Toán 6): Tính giá chỉ trị các lũy thừa sau :

a) 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 210;

b) 32, 33, 34, 35;

c) 42, 43, 44;


d) 52, 53, 54;

e) 62, 63, 64.

* Lời giải:

a) 23= 2.2.2 = 8 ; 24= 23.2 = 8.2 = 16.

- Làm tương tự như trên ta được :

25= 32 , 26= 64 , 27= 128 , 28= 256, 29= 512 , 210= 1024.

b) 32= 9, 33= 27 , 34= 81, 35= 243 .

c) 42 = 16, 43= 64, 44= 256 .

d) 52= 25, 53= 125, 54= 625.

e) 62= 36, 63= 216, 64= 1296.

Bài3. (Bài 65 trang 29 SGK Toán 6): bằng cách tính, em hãy cho biết số nào to hơn trong nhì số sau?

a) 23và 32; b) 24và 42;

c)25và 52; d) 210và 100.

* Lời giải

a) 23= 8, 32= 9 . Vì 8 52.

d) 210= 1024 yêu cầu 210>100.

Bài 4 :Viết gọn các tích sau dưới dạng lũy thừa.

a) 4 . 4 . 4 . 4 . 4

b) 10 . 10 . 10 . 100

c) 2 . 4 . 8 . 8 . 8 . 8

d) x . X . X . X

Dạng 2. Viết 1 số dưới dạng luỹ vượt với số mũ lớn hơn 1

* Phương pháp: áp dụng công thứca.a..a = an(n vượt số a) (n không giống 0)

Bài1.(Bài 58b; 59b trang 28 SGK Toán 6)

58b) Viết từng số sau thành bình phương của một số trong những tự nhiên : 64 ; 169 ; 196.

59b) Viết từng số sau ra đời phương của một vài tự nhiên : 27 ; 125 ; 216.

* Lời giải

58b) 64 = 8.8 = 82;

169 = 13.13 = 132;

196 = 14.14 = 142.

59b) 27 = 3.3,3 = 33;

125 = 5.5.5 = 53;

216 = 6.6.6 = 63.

Bài2. (Bài 61 trang 28 SGK Toán 6) trong những số sau, số như thế nào là lũy thừa của một số tự nhiên với số mũ lớn hơn 1 (chú ý rằng gồm có số có rất nhiều cách viết bên dưới dạng lũy thừa) : 8, 16, 20, 27, 60, 64, 81, 90, 100.

* Lời giải:

8 = 23; 16 = 42= 24;

27 = 33; 64 = 82 26= 43;

81 = 92= 34; 100 = 102.


Dạng 3. Nhân 2 luỹ thừa thuộc cơ số

* Phương pháp: vận dụng công thức:am. An= am+n

Bài1.(Bài 60 trang 28 SGK Toán 6): Viết tác dụng phép tính sau dưới dạng một lũy vượt :

a) 33.34; b) 52.57; c) 75.7.

* Lời giải:

a) 33.34= 33+4= 37;

b) 52.57= 52+7= 59;

c) 75.7 = 75+1= 76

Bài2.(Bài 64 trang 29 SGK Toán 6) Viết công dụng phép tính dưới dạng một lũy vượt :

a) 23.22.24;

b) 102.103.105;

c) x. X5 ;

d) a3.a2.a5;

* Lời giải:

a) 23.22.24= 23+2+4= 29;

b) 102.103.105 =102+3+5= 1010;

c) x.x5= x1+5= x6;

d) a3.a2.a5= a3+2+5= 210;

Bài 3 :Viết các tích sau dưới dạng một lũy thừa.

a) 48. 220; 912. 275. 814 ; 643. 45. 162

b) 2520. 1254; x7. X4. X3; 36. 46

Dạng 4: chia 2 luỹ thừa cùng cơ số

* Phương pháp: vận dụng công thức:am: an= am-n(a 0, m 0)

Bài 1 :Viết các hiệu quả sau bên dưới dạng một lũy thừa.

Xem thêm: Mua Bán Chó Dogo Giá Bao Nhiêu Tiền? Mua, Bán Ở Đâu Uy Tín Mua, Bán Ở Đâu

a) 1255: 253b) 276: 93c) 420: 215

d) 24n: 22ne) 644. 165: 420g)324: 86

Bài 2 :Viết các thương sau bên dưới dạng một lũy thừa.

a) 49: 44; 178: 175; 210: 82 ; 1810: 310; 275: 813

b) 106: 100 ; 59: 253; 410: 643; 225: 324: 184: 94

Dạng 5:Một số dạng toán khác

* Phương pháp: vận dụng 7 tính chất ở trên biến đổi linh hoạt