Câu hỏi :

Một hợp hóa học ion tạo nên từ ion M+ và ion X2−. Trong phân tử M2X gồm tổng số các hạt là 140, trong số ấy số hạt sở hữu điện nhiều hơn nữa số phân tử không mang điện là 44. Số khối của M+ to hơn số khối của X2− là 23. Tổng số phân tử trong M+ nhiều hơn thế nữa trong X2− là 31. Tìm điện tích hạt nhân, số khối của M và X. Viết công thức phân tử của đúng theo chất.


*