Ancol. Khái niệm về Ancol, danh pháp, tính chất vật lí, tính chất hóa học của Ancol. Điều chế và nhận thấy Ancol
*

Lý thuyết Ancol


I. ĐỊNH NGHĨA

- Ancol là phần nhiều hợp chất hữu cơ trong phân tử bao gồm chứa nhóm -OH links với nguyên tử C no (C sp3) của nơi bắt đầu hiđrocacbon.

Bạn đang xem: Hoá học 11 bài 40: ancol

*

- Ancol là thành phầm thu được khi sửa chữa thay thế nguyên tử H links với C sp3trong hiđrocacbon bởi nhóm -OH. - Công thức tổng quát của ancol: + CxHyOz(x, y, z ở trong N*; y chẵn; 4 ≤y ≤2x + 2; z ≤x): thường dùng khi viết bội nghịch ứng cháy. + CxHy(OH)zhay R(OH)z: thường dùng khi viết bội phản ứng xẩy ra ở đội OH. + CnH2n+2-2k-z(OH)z(k = số liên kết p + số vòng; n, zlà các số trường đoản cú nhiên; z ≤n): hay được dùng khi viết làm phản ứng cộng H2, cộng Br2, khi biết rõ số chức, no hay là không no… - Độ ancol là % thể tích của C2H5OH nguyên hóa học trong dung dịch C2H5OH - Lần ancol là số đội OH có trong phân tử ancol. - Bậc ancol là bậc của nguyên tử C link với nhóm OH.

II. DANH PHÁP

1. Tên thế thế

Tên thay thế sửa chữa = thương hiệu hiđrocacbon tương ứng + số chỉ địa chỉ nhóm OH + ol

2. Tên thường

Tên thường = ancol (rượu) + Tên nơi bắt đầu hiđrocacbon + ic Chú ý:Một số ancol có tên riêng đề xuất nhớ:

CH2OH-CH2OH Etilenglicol CH2OH-CHOH-CH2OH Glixerin (Glixerol) CH3-CH(CH3)-CH2-CH2OH Ancol isoamylic

III. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

1. Tinh thần

từ bỏ C1đến C12là chất lỏng, từ C13trở lên là hóa học rắn.

2. Nhiệt độ sôi

- So với những chất có M tương tự thì ánh nắng mặt trời sôi của:Muối > Axit > Ancol > Anđehit > Hiđrocacbon, ete cùng este... - Giải thích: nhiệt độ sôi của một chất thường phụ thuộc vào vào những yếu tố: + M: M càng bự thì nhiệt độ sôi càng cao. + Độ phân cực của liên kết: liên kết ion > link cộng hóa trị gồm cực > link cộng hóa trị không cực. + Số links hiđro: càng nhiều links H thì ánh nắng mặt trời sôi càng cao. + Độ bền của links hiđro: links H càng bền thì ánh nắng mặt trời sôi càng cao.

3. Độ tan

- Ancol gồm 1, 2, 3 nguyên tử C vào phân tử chảy vô hạn vào nước. - Ancol tất cả càng các C, độ tung trong nước càng giảm bởi vì tính kiêng nước của nơi bắt đầu hiđrocacbon tăng.

IV. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC

1. Phản ứng với kim loại kiềm

R(OH)z+ zNa →R(ONa)z+ z/2H2 R(ONa)z: Natri ancolat rất dễ bị thủy phân trong nước: R(ONa)z+ zH2O →R(OH)z+ zNaOH Chú ý: - Trong phản bội ứng của ancol với Na:

mbình Natăng= mAncol- mH2= nAncol.(MR+ 16z). Mbình Ancoltăng= mNa- mH2= nAncol.22z.

- Nếu mang lại dung dịch ancol bội phản ứng với na thì không tính phản ứng của ancol còn có phản ứng của H2O với Na. - Số team chức Ancol = 2.nH2/ nAncol.

2. Phản bội ứng với axit

a. Với axit vô sinh HX CnH2n+2-2k-z(OH)z+ (z + k) HX →CnH2n + 2 - zXz + k →số nguyên tử X bằng tổng số nhóm OH và số link pi.

*

b. Cùng với axit hữu cơ (phản ứng este hóa)

ROH + R’COOH ↔R’COOR + H2O yR(OH)x+ xR’(COOH)y↔ R’x(COO)xyRy+ xyH2O

Chú ý: - làm phản ứng được thực hiện trong môi trường axit với đun nóng. - phản bội ứng có tính thuận nghịch nên chăm chú đến vận động và di chuyển cân bằng.

3. Phản nghịch ứng bóc tách nước (đề hiđrat hóa)

a. Bóc tách nước từ một phân tử ancol sinh sản anken của ancol no, 1-1 chức, mạch hở.

CnH2n+1OH →CnH2n+ H2O (H2SO4đặc, >1700C)

Điều kiện của ancol thâm nhập phản ứng: ancol gồm Hα. Chú ý: - trường hợp ancol no, solo chức mạch hở không tách nước sản xuất anken thì Ancol đó không tồn tại Hα(là CH3OH hoặc ancol mà lại nguyên tử C links với OH chỉ liên kết với C bậc 3 khác). - ví như một ancol tách nước tạo ra hỗn hợp những anken thì sẽ là ancol bậc cao (bậc II, bậc III) với mạch C ko đối xứng qua C liên kết với OH. - nhiều ancol tách bóc nước tạo nên một anken thì xảy ra các khả năng sau: + có ancol không tách bóc nước. + các ancol là đồng phân của nhau. - thành phầm chính trong quá trình tách bóc nước theo nguyên tắc Zaixep. - lúc giải bài bác tập có tương quan đến bội nghịch ứng tách nước yêu cầu nhớ:

mAncol= manken+ mH2O+ mAncol dư nancol bội phản ứng= nanken= nnước

- những phản ứng tách nước quánh biệt:

CH2OH-CH2OH →CH3CHO + H2O CH2OH-CHOH-CH2OH→CH2=CH-CHO + 2H2O

b. Bóc nước từ 2 phân tử ancol sản xuất ete

ROH + ROH→ROR + H2O (H2SO4đặc; 1400C) ROH + R’OH→ROR’ + H2O (H2SO4đặc; 1400C)

Chú ý: - từ bỏ n ancol khác nhau khi bóc tách nước ta nhận được n.(n + 1)/2 ete trong các số đó có n ete đối xứng. - Nếu tách bóc nước thu được các ete có số mol cân nhau thì những ancol gia nhập phản ứng cũng có thể có số mol đều bằng nhau và nAncol= 2.nete= 2.nH2Ovà nAncol= mete+ nH2O+ mAncol dư.

4. Làm phản ứng oxi hóa

a. Oxi hóa trả toàn

CxHyOz+ (x + y/4 - z/2)O2→xCO2+ y/2H2O

Chú ý: - bội phản ứng đốt cháy của ancol có điểm sáng tương tự bội phản ứng đốt cháy hiđrocacbon tương ứng. + giả dụ đốt cháy ancol mang lại nH2O> nCO2→ancol đem đốt cháy là ancol no và nAncol= nH2O- nCO2. + giả dụ đốt cháy ancol đến nH2O> 1,5.nCO2→ancol là CH3OH. Chỉ có CH4và CH3OH có đặc thù này (không nhắc amin). - khi đốt cháy 1 hợp hóa học hữu cơ X thấy nH2O> nCO2→chất sẽ là ankan, ancol no mạch hở hoặc ete no mạch hở (cùng bao gồm công thức CnH2n+2Ox). b. Oxi hóa không hoàn toàn (phản ứng với CuO hoặc O2có xúc tác là Cu) - Ancol bậc I + CuO tạo nên anđehit:

RCH2OH + CuO→RCHO + Cu + H2O

- Ancol bậc II + CuO chế tạo ra xeton:

RCHOHR’ + CuO→RCOR’ + Cu + H2O

- Ancol bậc III không trở nên oxi hóa bởi CuO. Chú ý:

mchất rắngiảm= mCuOphản ứng- mCutạo thành= 16.nAncolđơn chức.

5. Làm phản ứng riêng của một vài loại ancol

- Ancol etylic CH3CH2OH:

C2H5OH + O2→CH3COOH + H2O (men giấm) 2C2H5OH→CH2=CH-CH=CH2+ 2H2O + H2(Al2O3, ZnO, 4500C)

- Ancol không no bao gồm phản ứng như hidrocacbon tương xứng ví dụ: alylic CH2= CH - CH2OH

CH2=CH-CH2OH + H2→CH3-CH2-CH2OH (Ni, t0) CH2=CH-CH2OH + Br2→CH2Br-CHBr-CH2OH 3CH2=CH-CH2OH + 2KMnO4+ 4H2O→3C3H5(OH)3+ 2KOH + 2MnO2

- Ancol nhiều chức có các nhóm OH ngay lập tức kề: tạo ra dung dịch blue color lam cùng với Cu(OH)2ở ánh sáng thường:

2R(OH)2+ Cu(OH)2→2Cu + 2H2O

- một số trường hợp ancol ko bền: + Ancol tất cả nhóm OH links với C nối đôi gửi vị thành anđehit hoặc xeton:

CH2=CH-OH→CH3CHO CH2=COH-CH3→CH3-CO-CH3

+ Ancol có 2 đội OH cùng gắn vào 1 nguyên tử C bị bóc tách nước tạo thành anđehit hoặc xeton:

RCH(OH)2→RCHO + H­2O HO-CO-OH→H2O + CO2 RC(OH)2R’→RCOR’ + H2O

+ Ancol tất cả 3 team OH cùng gắn vào 1 nguyên tử C bị bóc nước chế tạo ra thành axit:

RC(OH)3→RCOOH + H2O

V. ĐIỀU CHẾ

1. Thủy phân dẫn xuất halogen

CnH2n+2-2k-xXx+ xMOH→CnH2n+2-2k-x(OH)x+ xMX

2. Cùng nước vào anken chế tạo ancol no, solo chức, mạch hở

CnH2n+ H2O→CnH2n+1OH (H+) phản ứng tuân theo quy tắc cộng Maccopnhicop buộc phải nếu anken đối xứng thì phản nghịch ứng chỉ tạo ra thành 1 ancol.

Xem thêm: Công Ty Tnhh Kỹ Thuật Phần Mềm Việt Có Lừa Đảo Không, Vụ Phá Sàn Ngoại Hối, Tiền Ảo 7

3. Thủy phân este trong môi trường kiềm

RCOOR’ + NaOH→RCOONa + R’OH

4. Cộng H2vào anđehit hoặc xeton

RCHO + H2→RCH2OH (Ni, t0) RCOR’ + H2→RCHOHR’ (Ni, t0)

5. Oxi hóa hòa hợp chất có nối đôi bằng dung dịch KMnO4

3CH2=CH­2+ 2KMnO4+ 4H2O→3CH2OH-CH2OH + 2KOH + 2MnO2

6. Phương thức riêng điều chế CH3OH

CH4+ H2O→CO + 3H2 teo + 2H2→CH3OH (ZnO, CrO3, 4000C, 200atm) 2CH4+ O2→2 CH3OH (Cu, 2000C, 100 atm)

7. Cách thức điều chế C2H5OH

- Lên men tinh bột:

(C6H10O5)n→C6H12O6→ C2H5OH

*

các phản ứng cố kỉnh thể:

(C6H10O5)n+ nH2O→ nC6H12O6 C6H12O6→ 2C2H5OH + 2CO2(men rượu)

- Hidrat hóa etilen, xúc tác axit:

C2H4+ H2O→ C2H5OH

Đây là các cách thức điều chế ancol etylic trong công nghiệp.

VI. NHẬN BIẾT