Cho hình thang vuông ABCD (xem hình vẽ) gồm AB = 4cm, DC = 5cm, AD = 3cm. Nối D với B ta được nhị hình tam giác ABD với BDC. A) Tính diện tích mỗi hình tam giác đó.b) Tính tỉ số xác suất của diện tích s hình tam giác ABD và ăn diện tích hình tam giác BDC.

Bạn đang xem: Luyện tập chung trang 127 lớp 5


Cho hình thang vuông ABCD (xem hình vẽ) gồm AB = 4cm, DC = 5cm, AD = 3cm. Nối D với B ta được hai hình tam giác ABD và BDC.

*

a) Tính diện tích mỗi hình tam giác đó.

b) Tính tỉ số xác suất của diện tích s hình tam giác ABD và ăn mặc tích hình tam giác BDC.

Phương pháp giải:

- Tam giác BDC có chiều cao bằng chiều cao của hình thang ABCD là AD = 3cm.

- ước ao tính diện tích tam giác ta lấy độ nhiều năm đáy nhân với độ cao tương ứng (cùng đơn vị chức năng đo) rồi phân chia cho 2.

- hy vọng tính diện tích s tam giác vuông ta đem tích độ nhiều năm hai cạnh góc vuông (cùng đơn vị chức năng đo) chia mang đến 2.

- mong muốn tính diện tích hình thang ta rước tổng độ nhiều năm hai cạnh lòng nhân với chiều cao (cùng đơn vị chức năng đo) rồi chia cho 2.

- hy vọng tìm tỉ số tỷ lệ của A cùng B ta lấy A phân tách cho B, tiếp đến lấy mến vừa kiếm được nhân cùng với 100 với viết thêm kí hiệu % vào bên đề nghị tích vừa tìm được.

Lời giải bỏ ra tiết:

a) 

Cách 1 : 

Diện tích hình tam giác ABD là:

4 × 3 : 2 = 6 (cm2)

Diện tích hình tam giác BDC là:

5 × 3 : 2 = 7,5 (cm2)

Cách 2 :

Diện tích hình tam giác ABD là:

4 × 3 : 2 = 6 (cm2)

Diện tích hình thang ABCD là:

(4 + 5) × 3 : 2 = 13,5 (cm2)

Diện tích tam giác BDC là : 

13,5 – 6 = 7,5 (cm2)

b) Tỉ số tỷ lệ của diện tích s hình tam giác ABD và ăn diện tích hình tam giác BDC là: 

6 : 7,5 = 0,8 = 80%.

Đáp số: a) 6cm2; 7,5cm2;

b) 80%.


Bài 2


Video trả lời giải


Cho hình bình hành MNPQ (xem hình vẽ) có MN = 12cm, độ cao KH = 6cm. So sánh diện tích hình tam giác KQP với tổng diện tích s của hình tam giác MKQ cùng hình tam giác KNP.

 

*

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức tính diện tích tam giác: S = a × h : 2 (trong kia a là độ lâu năm đáy, h là độ cao tương ứng), tính diện tích từng hình rồi so sánh hiệu quả với nhau.

Lời giải bỏ ra tiết:

*

Diện tích hình bình hành MNPQ là:

12 × 6 = 72 (cm2)

Diện tích hình tam giác KQP là:

12 × 6 : 2 = 36 (cm2)

Tổng diện tích s của hình tam giác MKQ và hình tam giác KNP là:

72 – 36 = 36 (cm2)

Mà 36cm2 = 36cm2.

Vậy diện tích hình tam giác KQP bằng tổng diện tích s hình tam giác MKQ cùng hình tam giác KNP.

(Giải thích: Tổng diện tích hai hình tam giác MKQ và KNP là phần được gạch chéo cánh nên bằng diện tích hình bình hành MNPQ trừ đi diện tích s tam giác KQP).


Bài 3


Video trả lời giải


Trên hình bên, hãy tính diện tích s phần đã tô color của hình tròn.

 

*

Phương pháp giải:

- Quan gần cạnh hình vẽ ta thấy đường kính của hình tròn trụ tâm O là 5cm.

- Tính bán kính hình tròn trụ ta lấy đường kính chia cho 2.

- Tính diện tích hình tròn trụ = bán kính × bán kính × 3,14.

- Tính diện tích tam giác ABC = BA × BC : 2 (vì tam giác ABC vuông tại B).

Xem thêm: Lý Thuyết Bài 13: Bội Và Ước Của Một Số Nguyên Lớp 6, Giải Toán 6 Bài 13: Bội Và Ước Của Một Số Nguyên

- diện tích s phần đã tô màu sắc của hình trụ = diện tích hình tròn trụ tâm O (-) diện tích s tam giác ABC.