*

Lý thuyết về sắt


I. địa điểm trong bảng tuần hoàn

- cấu hình e nguyên tử:26Fe: 1s22s22p63s23p63d64s2. - Vị trí: fe thuộc ô 26, chu kì 4, nhóm VIIIB. - thông số kỹ thuật e của những ion được tạo ra thành từ Fe: Fe2+ 1s22s22p63s23p63d6 Fe3+ 1s22s22p63s23p63d5

II. đặc điểm vật lí

- màu trắng hơi xám, dẻo, dễ rèn, dễ dàng dát mỏng, kéo sợi; dẫn nhiệt cùng dẫn năng lượng điện kém đồng và nhôm. - Sắt bao gồm tính lây nhiễm từ nhưng mà ở nhiệt độ cao (8000C) sắt mất từ tính. T0nc= 15400C.

Bạn đang xem: Loại nguyên tố

III. Tinh thần tự nhiên

Là kim loại thông dụng sau nhôm, tồn tại đa phần ở các dạng: - hòa hợp chất: oxit, sunfua, silicat... - Quặng: hematit đỏ (Fe2O3khan), hematit nâu (Fe2O3.nH2O), manhetit (Fe3O4), xiđerit (FeCO­3) với pirit (FeS2).

IV. đặc thù hóa học

fe là hóa học khử trung bình. Trong số phản ứng, Fe rất có thể nhường 2 hoặc 3e:

sắt →Fe3++ 3e Fe→Fe2++ 2e

1. Tính năng với những phi kim

Sắt chức năng với hầu như các phi kim khi đun nóng: - cùng với halogen→muối sắt (III) halogenua (trừ iot tạo ra muối fe II):

2Fe + 3X2→2FeX3(t0)

- với O­2:

3Fe + 2O2→Fe3O4(t0)

thực tiễn khi giải những bài tập thường chạm chán trường hợp tạo thành hỗn hợp tất cả Fe và các oxit sắt. - cùng với S:

sắt + S→FeS (t0)

2. Tác dụng với nước

- sắt không tác dụng với nước ở nhiệt độ thường, ở ánh nắng mặt trời cao, sắt bội phản ứng mạnh dạn với hơi nước:

3Fe + 4H2O→Fe3O4+ 4H2(0C) fe + H2O→FeO + H2(> 5700C)

3. Chức năng với dung dịch axit

a. Cùng với H+(HCl, H2SO4loãng... ) →muối fe (II) + H2

sắt + 2HCl→FeCl2+ H2 sắt + H2SO4loãng→FeSO4+ H2

b. Tính năng với các axit gồm tính oxi hóa mạnh bạo (HNO3, H2SO4đậm đặc) - Fe thụ động với H2SO4đặc nguội và HNO3đặc nguội→có thể dùng thùng Fe chăm chở axit HNO3đặc nguội với H2SO4đặc nguội.

Xem thêm: Công Thức Tính Đường Tròn Như Thế Nào, Please Wait

- Với dung dịch HNO3loãng→muối sắt (III) + NO + H2O:

sắt + 4HNO3loãng→Fe(NO3)3+ NO + 2H2O

- Với dung dịch HNO3đậm đặc→muối fe (III) + NO2+ H2O:

sắt + 6HNO3→Fe(NO3)3+ 3NO2+ 3H2O

- Với hỗn hợp H2­SO4đậm đặc với nóng→muối sắt (III) + H2O + SO2:

2Fe+ 6H2SO4→Fe2(SO4)3+ 3SO2+ 6H2O

Chú ý:Sản phẩm ra đời trong phản bội ứng của fe với HNO3hoặc H2SO4đậm sệt là muối bột sắt (III) nhưng nếu sau phản ứng gồm Fe dư hoặc tất cả Cu thì tiếp tục xảy ra bội nghịch ứng:

2Fe3++ Fe→3Fe3+

Hoặc

2Fe3++ Cu→2Fe2++ Cu2+

4. Chức năng với hỗn hợp muối

- sắt đẩy được những kim loại yếu hơn ra khỏi muối→muối sắt (II) + kim loại.