Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Loạt bài xích tổng đúng theo Từ vựng đầy đủ, Ngữ pháp chi tiết, dễ dàng nắm bắt và bài xích tập giờ đồng hồ Anh lớp 4 theo từng Unit giúp học sinh học giỏi môn giờ đồng hồ Anh lớp 4 hơn. Để cài tài liệu bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 4 về, chúng ta vào từng Unit tương ứng.

Bạn đang xem: Làm bài tập tiếng anh lớp 4

Mục lục bài tập tiếng Anh 4

Từ vựng, Ngữ pháp, bài xích tập tiếng Anh 4 học kì 1 gồm đáp án

Unit 1: Nice to see you again

Unit 2: I"m from Japan

Unit 3: What day is it today?

Unit 4: When"s your birthday?

Unit 5: Can you swim?

Bài tập giờ Anh lớp 4 giữa kì 1 bao gồm đáp án

Unit 6: Where"s your school?

Unit 7: What do you lượt thích doing?

Unit 8: What subjects vì you have today?

Unit 9: What are nắm doing?

Unit 10: Where were you yesterday?

Đề thi tiếng Anh lớp 4 học tập kì 1 có đáp án

Từ vựng, Ngữ pháp, bài xích tập tiếng Anh 4 học tập kì 2 có đáp án

Unit 11: What time is it?

Unit 12: What does your father do?

Unit 13: Would you like some milk?

Unit 14: What does she look like?

Unit 15: When"s children"s say?

Bài tập tiếng Anh lớp 4 giữa kì 2 gồm đáp án

Unit 16: Let"s go lớn the book shop

Unit 17: How much is the T-shirt?

Unit 18: What"s your phone number?

Unit 19: What animal vì you want lớn see?

Unit 20: What are you to vì this summer?

Đề thi giờ Anh lớp 4 học kì 2 tất cả đáp án

Bài tập giờ Anh lớp 4 Unit 1

Exercise 1: Chọn giải đáp đúng

1. Hi. My name ___________ Sandra. What’s your name?

A. AmB. IsC. WellD. Your

2. Nice lớn ___________ you again, Minh.

A. WatchB. LookC. SeeD. Have

3. – “Hi. How are you today?” – “___________”.

A. I’m very well. ThanksC. Good bye

B. Good nightD. Nice lớn meet you.

4. – Where are you from? – I’m ____________ America.

A. FromB. ToC. ForD. With

5. I’m from ____________. I can speak Vietnamese.

A. EnglandB. JapanC. ChinaD. Vietnam

Hiển thị đáp án
1.B Đây là câu giới thiệu phiên bản thân.
2.C Câu đầy đủ: Nice to see you again: cực kỳ vui được chạm mặt lại cậu.
3.A Đáp lại thắc mắc sức khoẻ “How are you?” là “I’m very well. Thanks”.
4.A Trả lời thắc mắc quê tiệm “where are you from?” là “I’m from…”
5.D Dịch: Tôi đến từ Việt Nam. Tôi có thể nói rằng tiếng Việt.

Exercise 2: chọn từ phù hợp điền vào khu vực trống.

afternoon - tomorrow – and – My – too

A: Good (1)___________. (2)___________ name is Kate.

B. Good afternoon. I’m Clara. Where are you from?

A: I’m from Vietnam. (3)___________ you?

B: I’m from America. Nice to meet you.

A: Nice khổng lồ meet you (4)___________.

B: See you (5)___________. Bye.

Hiển thị đáp án

Exercise 3: Nối cột A cùng với cột B để chế tạo thành hội thoại

AB
1. How are you?a. My name is Queenie.
2. Good night.b. I’m 9 years old.
3. What’s your name?c. I’m fine, thanks.
4. How old are you?d. Nice khổng lồ meet you, too.
5. Nice khổng lồ meet you.e. Good night.
Hiển thị đáp án

Exercise 4: phụ thuộc vào từ gợi ý sắp xếp thành câu hoàn chỉnh

1. I/well/ very/ am/ you/ thank.

________________________________________________________.

2. At/ I’m/ four/ grade.

________________________________________________________.

3. Well/ English/ can/ speak/ I/ very.

________________________________________________________.

4. You/ old/ how/ are?

________________________________________________________?

5. Nice/ again/ you/ to/ see.

________________________________________________________.

Hiển thị đáp án

1. I’m very well, thank you.

2. I’m at grade four.

3. I can speak English very well.

4. How old are you?

5. Nice lớn see you again.


Exercise 5:

Hello. I’m Ben. I’m nine years old. I’m at grade four. Every day I get up at 6. I go khổng lồ Thang Long primary school at 6:45 a.m. I love English & Math. This is my classroom. It’s not big. When my teacher comes into classroom, everybody stands up and say “Good morning, teacher”. Our classes begin at 7:15 & end at 11:00. Before going home, we stand up and say “Good bye”.

1. How old is Ben?

________________________________________________________.

2. What time does he get up?

________________________________________________________.

3. Is his classroom big?

________________________________________________________.

4. What vì they say when the teacher comes in the classroom?

________________________________________________________.

Hiển thị đáp án

1. He’s nine years old.

2. He gets up at 6.

Xem thêm: Vắng Chủ Nhà Gà Mọc Đuôi Tôm Nghĩa Là Gì, Ý Nghĩa Câu Vắng Chủ Nhà Gà Mọc Đuôi Tôm

3. No, it isn’t.

4. They say “Good morning, teacher”.


Giới thiệu kênh Youtube girbakalim.net


Ngân sản phẩm trắc nghiệm lớp 3-4-5 trên khoahoc.girbakalim.net


KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2010 ĐẠT 9-10 LỚP 4

Phụ huynh đăng ký khóa huấn luyện và đào tạo lớp 4 cho nhỏ sẽ được khuyến mãi ngay miễn giá thành khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học test cho nhỏ và được support miễn giá tiền tại khoahoc.girbakalim.net