tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Cho 14,1 g Kali oxit K2O tính năng với nước, thu đc 500ml dd bazo

a) Viết PTHH

b) Tính độ đậm đặc mol dd bazo thu đc

c) Tính V dd H2SO4 10% có trọng lượng riêng 1,14g/ml cần dùng để trung hòa dd bazo nói trên (Cho K=39, O=16, S=32, H=1)


*

K2O + H2O -> 2KOH (1)

nK2O=(dfrac14,194=0,15left(mol ight))

Theo PTHH 1 ta có:

2nK2O=nKOH=0,3(mol)

CM dd KOH=(dfrac0,30,5=0,6M)

c;

2NaOH + H2SO4 -> Na2SO4 + 2H2O (2)

Theo PTHH 2 ta có:

(dfrac12)nNaOH=nH2SO4=0,15(mol)

mH2SO4=98.0,15=14,7(g)

mdd H2SO4=14,7:10%=147(g)

Vdd H2SO4=147:1,14=129(ml)


*

a, K2O + H2O ->2 KOH

b, nK2O= 0,15 ( mol )

K2O + H2O-> 2KOH

Theo pt 1 1 2 ( mol )

Theo đb 0,15 0,15 0,3 ( mol)

c, 2KOH + H2SO4 -> K2SO4 + 2H2O

Theo pt 2 1

Theo đb 0,15 0,075


11- cho 15,5g Na2O chức năng với nước, thu được 0,5 lít dd bazo.

Bạn đang xem: K2o tác dụng với nước

a- Viết PTHH cùng tính độ đậm đặc mol dd bazo thu được?
b- Tính thể tích dd H2SO4 20%, có trọng lượng riêng 1,14g/ml bắt buộc dùng để
trung hòa dd bazo trên?
Cho: mãng cầu = 23 O = 16 H = 1 S = 32

 


Cho 31g Na20 tính năng với nước, thu được 500ml dd X

a) Viết PTHH cùng tính độ đậm đặc mol của dd X thu được

b) tính thể tích dd H2SO4 20% có trọng lượng riêng 1,14g/ml cần dùng làm trung hòa dd X nói trên


a) 

(n_Na_2O=dfrac3162=0,5left(mol ight))

PTHH: Na2O + H2O --> 2NaOH

______0,5--------------->1

=> (C_Mleft(NaOH ight)=dfrac10,5=2M)

b) 

PTHH: H2SO4 + 2NaOH --> Na2SO4 + 2H2O

______0,5 mH2SO4 = 0,5.98 = 49(g)

=> (m_ddleft(H_2SO_4 ight)=dfrac49.10020=245left(g ight))

=> (V_ddleft(H_2SO_4 ight)=dfrac2451,14=214,912left(ml ight))


(n_Na_2O=dfrac3162=0,5(mol)\ a,Na_2O+H_2O o 2NaOH\ Rightarrow n_NaOH=1(mol)\ Rightarrow C_M_NaOH=dfrac10,5=2M\ b,2NaOH+H_2SO_4 o Na_2SO_4+2H_2O\ Rightarrow n_H_2SO_4=0,5(mol)\ Rightarrow m_dd_H_2SO_4=dfrac0,5.9820\%=245(g)\ Rightarrow V_dd_H_2SO_4=dfrac2451,14=214,91(ml))


Cho 23,5gam K2O vào nc nhằm thu đc 500ml dd bazoa, Tính nồng độ mol của dd bazo thu đcb, Tính trọng lượng dd H2SO4 20% bắt buộc để trung hòa dd bazo nói trênc, Nếu mang lại 100ml dd CuCL2 1M vào dd bazo ns trên thì thu được bao nhiêu gam kết tủa?


nK2O = (dfrac23,594=0,25left(mol ight))

Pt: K2O + H2O --> 2KOH

.....0,25 mol-------> 0,5 mol

CM KOH = (dfrac0,50,5=1left(M ight))

b) Pt: 2KOH + H2SO4 --> K2SO4 + 2H2O

..........0,5 mol->0,25 mol

mdd H2SO4 yêu cầu = (dfrac0,25.9820.100=122,5left(g ight))

c) nCuCl2 = 1 . 0,1 = 0,1 mol

Pt: CuCl2 + 2NaOH --> Cu(OH)2 + 2NaCl

.....0,1 mol---------------> 0,1 mol

Xét tỉ trọng mol giữa CuCl2 với NaOH:

(dfrac0,11

Vậy NaOH dư

mCu(OH)2 nhận được = 0,1 . 98 = 9,8 (g)


cho 15,5g natri oxit t/d cùng với nc thu dc 0,5 lít dd bazo

a. Viết PTHH với tính nồng độ mol dd bazo

b. Tính thể tích của H2so4 độ đậm đặc 20/100(D=1,14g/ml) để trung hòa - nhân chính dd bazo thu dc

c tính mật độ mol hóa học dd say pứ trung hòa

 


a)

$Na_2O + H_2O o 2NaOH$

n Na2O = 15,5/62 = 0,25(mol)

n NaOH = 2n Na2O = 0,5(mol)

=> centimet NaOH = 0,5/0,5 = 1M

b) $2NaOH + H_2SO_4 o Na_2SO_4 + 2H_2O$

n H2SO4 = 1/2 n NaOH = 0,25(mol)

=> m dd H2SO4 = 0,25.98/20% = 122,5(gam)

=> V dd H2SO4 = m / D = 122,5/1,14 =107,46(ml)

c) n Na2SO4 = n H2SO4 = 0,25(mol)

CM Na2SO4 = 0,25/0,10746 = 2,33M


a)

`(Na_2O++H_2_ O->2NaOH)

(n_Na_2O=dfrac15,562=0,25mol)

(n_Na_2O=2n_Na_2O=0,5mol)

(C_M_NaOH=dfrac0,50,5)=1M

 

 


Cho 15,5g Na2O công dụng với nước, thu đc 0,5l dd bazo

a. Viết PT làm phản ứng và tính cm của bazo

b. Tính thể tích dd H2SO4 mật độ 20% có trọng lượng riêng là 1,14g/ml cần dùng để làm trung hoà dd bazo thu được?

c. Tính mật độ mol/l chất tất cả trong dd sau làm phản ứng trung hoà


Giải:

a) Số mol Na2O là:

nNa2O = m/M = 15,5/62 = 0,25 (mol)

PTHH: Na2O + H2O -> 2NaOH

---------0,25-----0,25-------0,5---

Nồng độ mol của NaOH là:

CMNaOH = n/V = 0,5/0,5 = 1 (M)

b)

PTHH: 2NaOH + H2SO4 -> Na2SO4 + 2H2O

-----------0,5----------0,25------0,25------0,5--

Khối lượng chất tan H2SO4 là:

mctH2SO4 = n.M = 0,25.98 = 24,5 (g)

Khối lượng dd H2SO4 là:

mddH2SO4 = (mct.100)/C% = (24,5.100)/20 = 122,5 (g)

Thể tích dd H2SO4 là:

VH2SO4 = mdd/D = 122,5/1,14 ≃ 107,5 (ml)

c) nồng độ mol của Na2SO4 là:

CMNa2SO4 = n/V = 0,25/0,1075 ≃ 2,3 (M)

Vậy ...


Đúng 0

comment (2)

a.

(nNa_2O=dfracmM=dfrac15,562=0,25left(mol ight))

(P.tr:Na_2O+H_2O ightarrow2NaOH)

(..........1......1.......2)

(........0,25.....0,25.....0,5)

Nồng độ mol của NaOH:

(C_MNaOH=dfracnV=dfrac0,50,5=1left(M ight))

b)

(Ptr:2NaOH+H_2SO_4 ightarrow Na_2SO_4+2H_2O)

(........2..........1............1.........2)

(.......0,5..........0,25.............0,25.......0,5)

(mH_2SO_4=n.M=0,25.98=24,5left(g ight))

(Rightarrow mddH_2SO_4=dfracmH_2SO_4.100\%C\%=dfrac24,5.100\%20\%=122,5left(g ight))

(Rightarrow VddH_2SO_4=dfracmD=dfrac122,51,14approx107,46left(ml ight))

Vậy thể tích dung dịch H2SO4 đề xuất dùng là 107,46l

c.Đổi:(107,46ml=0,10746l)

Nồng độ mol của Na2SO4 thu được sau bội phản ứng là:

(C_MNa_2SO_4=dfracnV=dfrac0,250,10746approx2,33left(M ight))


Đúng 0
comment (0)

a) PTHH: Na2O + H2O ------> 2NaOH (1)

nNa2O = 0,25 mol

- Theo PTHH(1) : nNaOH = 0,5 mol

=> cm NaOH = 1M

b) PTHH: 2NaOH (0,5) + H2SO4 (0,25) ------> Na2SO4 (0,25) + 2H2O (2)

-Theo PTHH(2): nH2SO4 = 0,25 mol

=> mH2SO4 = 24,5 gam

=> mddH2SO4 = 122,5 gam

=> VddH2SO4 = 122,5/1,14 = 107,456 (ml)

c) - Theo PTHH(2): nNa2SO4 = 0,25 mol

=> centimet Na2SO4 = (dfrac0,250,5+0,107456=0,4116M)


Đúng 0
phản hồi (4)

1. Cho 15.5g Na2O tác dụng với H2O, thu đc 0.5l dd Bazo a/ Viết pthh, tính centimet của dd Bazo b/ Tính V H2SO4 20%, gồm D=1.14g/ml cần dùng để trung hòa dd Bazo trên.

Xem thêm: Tốp 5 Xe Ga Tiết Kiệm Xăng Nhất 2022 Trên Thị Trường Việt Nam

c) Tính độ đậm đặc mol chất bao gồm trong dd sau pứ trung hòa

2. Khử trọn vẹn 4g tất cả hổn hợp hai oxit là CuO cùng PbO bởi khí teo ở ánh nắng mặt trời cao> Khí hình thành sau làm phản ứng được dẫn vào bình đựng dd Ca(OH)2 thu được 10g kết tủa. Tính m hỗn hợp Cu cùng Pb thu đc.


Lớp 9 Hóa học bài bác 4. Một số axit quan trọng
5
0
nhờ cất hộ Hủy

nbaco3=(dfracmM=dfrac10100=0,1left(mol ight))

gọi x, y lần lượt là số mol của CuO và PbO

pthh: CuO + co ( ightarrow) Cu + CO2

x . ..... ...... . ........ ............x

PbO + co ( ightarrow) Pb + CO2

y ...... ...... ....... ........y

CO2 + Ca(OH)2 ( ightarrow) CaCO3 + H2O

Theo pthh: nCO2=nCaCO3=0,1(mol)

Theo đề bài: mét vuông oxit=4(g)

(Leftrightarrow80x+223y=4)

với nCO2=0,1(mol)

(Leftrightarrow) x + y = 0,1

Ta gồm hệ pt:

(Rightarrowleft{eginmatrix80x+223y=4\x+y=0,1endmatrix ight.Leftrightarrowleft{eginmatrixx=0,12797left(mol ight)\y=-0,02797left(mol ight)endmatrix ight.)

Sai đề rồi


Đúng 0

comment (1)

Bài 1 :

a, Ta gồm nNa2O = (dfrac15,562) = 0,25 ( mol )

Na2O + H2O ( ightarrow) 2NaOH

0,25.......0,25.........0,5

=> centimet NaOH = n : V = 0,5 : 0,5 = 1M


Đúng 0
bình luận (0)

Bài 1 :

b,

2NaOH + H2SO4 ( ightarrow) Na2SO4 + 2H2O

0,5.............0,25

=> mH2SO4 = 98 . 0,25 = 24,5 ( gam )

=> VH2SO4 = m : D = 24,5 : 1,14 (approx) 21,5 ( lít )


Đúng 0
comment (1)

Hòa chảy 9,4 gam kali oxit(K2O)vào nước, nhận được 200 ml dung dịch A. Hãy tính :a) nồng độ mol của dung dịch A.b) Tính cân nặng dd HCl 10% cần dùng làm trung hòa vừa đủ dd A.c) Tính thể tích khí CO2(đktc) công dụng với dd A để thu được muối bột trung hòa


Lớp 9 Hóa học bài bác 2. Một số oxit đặc trưng
1
1
Gửi diệt

(n_K2O=dfrac9,494=0,1left(mol ight))

Pt : (K_2O+H_2O ightarrow2KOH|)

1 1 2

0,1 0,2

a) (n_KOH=dfrac0,1.21=0,2left(mol ight))

200ml = 0,2l

(C_M_ddKOH=dfrac0,20,2=1left(M ight))

b) Pt : (KOH+HCl ightarrow KCl+H_2O|)

1 1 1 1

0,1 0,1

(n_HCl=dfrac0,1.11=0,1left(mol ight))

(m_HCl=0,1.36,5=3,65left(g ight))

(m_ddHCl=dfrac3,65.10010=36,5left(g ight))

c) (CO_2+2KOH ightarrow K_2CO_3+H_2O|)

1 2 1 1

0,05 0,1

(n_CO2=dfrac0,1.12=0,05left(mol ight))

(V_CO2left(dktc ight)=0,05.22,4=1,12left(l ight))

 Chúc bàn sinh hoạt tốt

 


Đúng 0

comment (0)

1)cho 15.5 g natri oxit tính năng với nước nhận được 0.5 lít dd bazo

a) tính độ đậm đặc nol của dd bazo ?

b) tính thể tích đ H2SO4 mật độ 20% (D=1.14g/ml) cần dùng làm trung hòa dd bazo chiếm được ?

C) tính mật độ mol của chất có trong dd chiếm được ?

2) trộn 300g dd HCL 7.3% với 200g dd NAOH 4%. Tính nồng độ % của các chất tung ?

3) Trộn 100ml dd H2SO4 20% (D=1.137g/ml) với 400g dd BACL2 độ đậm đặc 5.2 % nhận được kết tủa A cùng dd B?

a. Tính khối lượng kết tủa A?

b. Tính mật độ % của những chất tan trong dd B?

Help !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Lớp 9 Hóa học bài xích 3. đặc thù hóa học của axit
0
0
Gửi hủy

Hòa chảy 6,2 g Natri oxit vào nước thu được 500 ml dd bazo

a Viết phương trình với tìm độ đậm đặc mol của NaOH

b Trung hòa toàn thể lượng bazo trên bởi dd HCL nồng độ 10% kl riêng D= 1,1 g/ml. Search thể tích dd axit đã dùng ???


Lớp 9 Hóa học bài xích 5. Luyện tập: đặc thù hóa học tập của oxit, axit
1
0
nhờ cất hộ Hủy

a) Theo đề : nNa2O = (frac6,262=0,1left(mol ight))

PTHH : Na2O + H2O → 2NaOH

mol : 0,1 → 0,2

⇒ cm = (frac0,20,5=0,4left(M ight))

b) PTHH : NaOH + HCl → NaCl + H2O

mol : 0,2 → 0,2

=> mHCl = 0,2 . 36.5 = 7,3 (g)

=> Vdd = (frac7,31,1=6,63left(ml ight))


Đúng 0

phản hồi (0)
olm.vn hoặc hdtho
girbakalim.net