intestine /in"testin/* danh từ, (thường) số nhiều- (giải phẫu) ruột=small intestine+ ruột non=large intestine+ ruột già* tính từ- nội bộ=intestine war+ nội chiến
Dưới đây là những chủng loại câu tất cả chứa từ bỏ "intestine", trong cỗ từ điển từ điển Anh - girbakalim.netệt. Bạn cũng có thể tham khảo phần nhiều mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ intestine, hoặc tham khảo ngữ cảnh thực hiện từ intestine trong bộ từ điển từ điển Anh - girbakalim.netệt

1. Sheep"s intestine.

Bạn đang xem: Intestine là gì

Ruột cừu.

2. His intestine was folded into itself.

Ruột của thằng bé lồng vào nhau.

3. It"s using her intestine as a blood supply.

Nó đang áp dụng ruột của cô ấy như một nguồn cung cấp máu.

4. The duodenum is a short section of the small intestine located between the stomach và the rest of the small intestine.

Tá tràng là 1 phần ngắn của ruột non nằm giữa dạ dày cùng phần còn lại của ruột non.

5. I took the three elements -- stomach, small intestine và colon.

Tôi gộp 3 nhân tố lại -- dạ dày, đại tràng với kết tràng.

6. The GI tract includes all structures between the mouth & the anus, forming a continuous passageway that includes the main organs of digestion, namely, the stomach, small intestine, & large intestine.

Đường ống tiêu hóa bao hàm tất cả các cấu tạo giữa miệng cùng hậu môn, tạo thành thành một lối đi liên tục bao gồm các ban ngành tiêu hóa chính, cụ thể là dạ dày, ruột non với ruột già.

7. The intestine often includes numerous diverticulae, some of which may be long or branched.

Ruột nó thường bao hàm nhiều ruột thừa, một số trong những trong đó rất có thể dài hoặc phân nhánh.

8. I myself had a tumor removed from my large intestine when I was only 14.

bao gồm tôi đã có được cắt bỏ một khối u vào ruột già lúc tôi chỉ mới 14 tuổi.

9. Cholesterol metabolism primarily takes place in the liver, with significant amounts in the intestine as well.

gửi hóa cholesterol chủ yếu ra mắt ở gan, cùng với lượng đáng chú ý trong ruột là tốt.

10. It"s when part of the intestine folds into another part, sort of lượt thích a collapsible telescope.

Bệnh xẩy ra khi một trong những phần ruột lồng vào 1 phần khác.

11. The pulverised pieces then pass into your small intestine where they get broken down even further.

Rồi đều mảnh vẫn nghiền lấn sân vào ruột non của bạn nơi chúng bị vỡ nhỏ tuổi hơn nữa.

12. Typically, about một nửa of the excreted cholesterol is reabsorbed by the small intestine back into the bloodstream.

Khoảng 1/2 lượng cholesterol bài tiết được tái hấp thu ở ruột non vào hệ tuần hoàn.

13. As a consequence of their abundance in the intestine, bacteria also ảo diệu to 60% of the dry mass of feces.

vì chưng hậu trái của sự phong phú và đa dạng của chúng trong ruột, girbakalim.net khuẩn cũng chiếm đến 60% trọng lượng khô phân.

14. Most lipases act at a specific position on the glycerol backbone of a lipid substrate (A1, A2 or A3)(small intestine).

số đông lipase vận động ở một vị trí rõ ràng trên "mạch xương sống" glycerol của cơ chất lipid (A1, A2 hoặc A3) (trong ruột non).

15. We insert a lighted scope through the rectum, move the intestine till we find the ganglioma, then push it lớn the surface.

chúng ta luồn ống nội soi vào trực tràng tới ruột tính đến khi tra cứu thấy u hạch rồi đẩy nó lên bề mặt.

16. If you haven"t ordered yet, I generally find the rigatoni with the spicy tomato sauce goes best with diseases of the small intestine.

nếu khách hàng chưa call món thì tôi thấy mì ống cùng với sốt quả cà chua cay ăn lẫn tuyệt độc nhất vô nhị là với đa số căn bệnh lý của ruột non.

17. Water & minerals are reabsorbed back into the blood in the colon (large intestine) where the pH is slightly acidic about 5.6 ~ 6.9.

Nước và chất khoáng được tái hấp thu quay lại vào máu trong ruột già nơi độ pH bao gồm tính axit nhẹ khoảng chừng 5,6 ~ 6,9.

18. One observer wrote, "One of the most striking of the complications was hemorrhage from mucous membranes, especially from the nose, stomach, và intestine.

Một bên quan liền kề girbakalim.netết: "Bệnh này tạo thành một triệu triệu chứng kinh hoàng là chảy máu từ màng nhầy, tự mũi, dạ dày và ruột.

19. For the next two decades, attempts at transplanting the small intestine in humans were met with universal failure, and patients died of technical complications, sepsis, or graft rejection.

Trong hai thập kỷ tiếp theo, những nỗ lực cố gắng cấy ghép ruột non ở fan đã gặp mặt phải thua thảm trên trái đất và bệnh nhân đã chết vì các biến hội chứng kỹ thuật, lan truyền trùng tiết hoặc cơ thể từ chối ruột ghép.

20. In the case of an intestinal rupture , a surgeon may remove the diseased section of the intestine or make an incision in the abdomen lớn allow the infected fluid lớn drain .

trong trường thích hợp trẻ bị đứt ruột , bác bỏ sĩ phẫu thuật hoàn toàn có thể cắt vứt đoạn ruột bị hoại tử hoặc rạch bụng của trẻ để triển khai rút khô chất dịch bệnh lây lan .

21. Similarly, straining, such as to deliver a baby or khổng lồ effect a bowel movement, increases pressure on the abdominal cagirbakalim.netty, which impedes the return of blood from the veins of the anus và the large intestine.

Cũng vậy, girbakalim.netệc rặn như khi sanh nhỏ hoặc đi tiêuđi không tính làm tăng áp suất vào bụng, cản trở máu trở về từ các tĩnh mạch hậu môn cùng ruột già.

22. Hence, our Creator empowered the lymphatic system with potent defenses, the lymphoid organs: the lymph nodes—scattered along the lymphatic collecting vessels—the spleen, the thymus, the tonsils, the appendix, & the lymphoid follicles (Peyer’s patches) in the small intestine.

vì vậy Đấng sản xuất Hóa đã trang bị hệ bạch ngày tiết với những hệ thống phòng thủ hữu hiệu, tức các cơ quan liêu bạch máu gồm: những hạch bạch tiết nằm rải rác theo những mạch tích trữ bạch huyết, lách, tuyến ức, amyđan, ruột thừa, và những màng lympho (màng Peyer) vào ruột non.

23. It was thought that blood was produced by the liver from chyle contaminated with ailments by the intestine & stomach, lớn which various spirits were added by other organs, và that this blood was consumed by all the organs of the body.

Xem thêm: Soạn Văn Bài Cách Dẫn Trực Tiếp Và Cách Dẫn Gián Tiếp Và Cách Dẫn Gián Tiếp

người ta tin rằng máu đã có được sản xuất vị gan từ dưỡng trấp nhiễm bệnh tình của ruột cùng dạ dày, để đó các linh hồn không giống nhau đã được bổ sung bởi các cơ quan tiền khác, và rằng ngày tiết này đã có tiêu thụ bởi toàn bộ các cơ sở của cơ thể.