Giải câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 6, 7

Giải cùng em học Toán lớp 4 tập 2 tuần 19 câu 5, 6, 7, 8, vui học tập trang 6, 7 với giải thuật chi tiết. Câu 5: Đánh vệt (×) vào ô trống bên dưới hình bình hành ...
Bạn đang xem: Giải cùng em học toán lớp 4 tập 2

*
Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 5, 6

Giải cùng em học Toán lớp 4 tập 2 tuần 19 câu 1, 2, 3, 4 trang 5, 6 với lời giải chi tiết. Câu 1. Viết tiếp vào địa điểm chấm cho phù hợp ...


Giải câu 5, 6, 7, 8, vui học tập trang 6, 7

Giải cùng em học tập Toán lớp 4 tập 2 tuần 19 câu 5, 6, 7, 8, vui học tập trang 6, 7 với giải mã chi tiết. Câu 5: Đánh vết (×) vào ô trống bên dưới hình bình hành ...


*
Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 8, 9

Giải thuộc em học tập Toán lớp 4 tập 2 tuần 20 câu 1, 2, 3, 4 trang 8, 9 với giải mã chi tiết. Câu 4 : Viết theo chủng loại : a) mẫu mã : 1 : 4 = 1/4 ; ...


*
Giải câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 9, 10

Giải thuộc em học tập Toán lớp 4 tập 2 tuần trăng tròn câu 5, 6, 7, 8, vui học tập trang 9, 10 với lời giải chi tiết. Câu 5 : Viết từng số tự nhiên và thoải mái dưới dạng một phân số có mẫu số bởi 1 (theo mẫu) : chủng loại : 5 = 5/1 ; ...


*
Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 11

Giải cùng em học tập Toán lớp 4 tập 2 tuần 21 câu 1, 2, 3, 4 trang 11 với giải thuật chi tiết. Câu 1: Rút gọn những phân số (theo mẫu) ...


Giải câu 5, 6, 7, 8, vui học tập trang 12, 13, 14

Giải cùng em học Toán lớp 4 tập 2 tuần 21 câu 5, 6, 7, 8, vui học tập trang 12, 13, 14 với giải thuật chi tiết. Câu 5 : Quy đồng mẫu mã số những phân số (theo mẫu) ...


*
Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 15, 16

Giải cùng em học Toán lớp 4 tập 2 tuần 22 câu 1, 2, 3, 4 trang 15, 16 với giải mã chi tiết. Câu 1 : Đánh vết (×) vào ô trống dưới hình vẽ màn trình diễn phân số bằng 1/3 ...


*
Giải câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 16, 17

Giải cùng em học tập Toán lớp 4 tập 2 tuần 22 câu 5, 6, 7, 8, vui học tập trang 16, 17 với giải thuật chi tiết. Câu 6 : Điền lốt (>; xem tiếp...

*
Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 18, 19

Giải thuộc em học Toán lớp 4 tập 2 tuần 23 câu 1, 2, 3, 4 trang 18, 19 với lời giải chi tiết. Câu 4 : Tìm nhị phân số vừa bự hơn 1/5 vừa nhỏ hơn 1/2.


coi tiếp...
*
Giải câu 5, 6, 7, 8, vui học tập trang 19, trăng tròn

Giải cùng em học Toán lớp 4 tập 2 tuần 23 câu 5, 6, 7, 8, vui học tập trang 19, đôi mươi với giải thuật chi tiết. Câu 5: Tính : a) 1/3 + 2/3 = ... ; b) 7/15 + 8/15 = ...


xem tiếp...
*
Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 21

Giải thuộc em học tập Toán lớp 4 tập 2 tuần 24 câu 1, 2, 3, 4 trang 21 với giải mã chi tiết. Câu 1. Tính : a) 3 + 3 phần tư ; 2/5 + 4 ; ...


xem tiếp...
*
Giải câu 5, 6, 7, 8, vui học tập trang 22, 23

Giải cùng em học tập Toán lớp 4 tập 2 tuần 24 câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 22, 23 với giải mã chi tiết. Câu 5 : Tính : 5 - 2/3 = ... ; 12/7 - 1 = ... ; ...


xem tiếp...
*
Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 24

Giải cùng em học tập Toán lớp 4 tập 2 tuần 25 câu 1, 2, 3, 4 trang 24 với giải mã chi tiết. Câu 1 : Tính rồi rút gọn gàng : a) 1/3 x 1 tháng 5 ; b) 3/5 x 2/7 ; ...


coi tiếp...
xem tiếp...
xem tiếp...
xem tiếp...
coi tiếp...
xem tiếp...


Xem thêm: Điểm Chuẩn Đại Học Công Nghệ - Đại Học Quốc Gia Hà Nội Điểm Chuẩn 2020

xem tiếp...