Các dạng bài tập sự điện li chọn lọc, bao gồm đáp án bỏ ra tiết

Với những dạng bài tập sự điện li chọn lọc, tất cả đáp án chi tiết Hoá học lớp 11 tổng hợp các dạng bài xích tập, bên trên 300 bài tập trắc nghiệm có lời giải chi tiết với đầy đủ cách thức giải, ví dụ minh họa để giúp học sinh ôn tập, biết phương pháp làm dạng bài tập sự điện li từ đó đạt điểm cao trong bài thi môn Hoá học tập lớp 11.

Bạn đang xem: Giải bài tập sự điện li lớp 11

*

Tổng hợp kim chỉ nan chương Sự điện li

Phương pháp giải các dạng bài tập chương Sự năng lượng điện li

Bài tập trắc nghiệm

Bài tập định hướng về sự năng lượng điện li, hóa học điện li, viết phương trình năng lượng điện li

A. Lấy ví dụ như minh họa

Bài 1: cho những chất sau: NaCl; HF; CuSO4; NaOH; Mg(NO3)2; H3PO4; (NH4)3PO4; H2CO3; ancol etylic; CH3COOH; AgNO3; Glucozơ; glyxerol; Al(OH)3; Fe(OH)2; HNO3.

Xác định hóa học điện ly mạnh, chất điện ly yếu, chất không điện ly? Viết phương trình năng lượng điện ly của các chất (nếu có).

Hướng dẫn:

- chất điện ly mạnh: NaCl; CuSO4; NaOH; Mg(NO3)2; (NH4)3PO4; AgNO3; HNO3.

Phương trình năng lượng điện ly:

NaCl → Na+ + Cl-CuSO4 → Cu2+ + SO42-

NaOH → Na+ + OH-Mg(NO3)2 → Mg2+ + 2NO3-

(NH4)3PO4 → 3NH4+ + PO43-AgNO3 → Ag+ + NO3-

HNO3 → H+ + NO3-

- hóa học điện ly yếu: HF; H3PO4; H2CO3; CH3COOH; Al(OH)3; Fe(OH)2.

Phương trình điện ly:

HF ⇔ H+ + F-CH3COOH ⇔ CH3COO- + H+

H3PO4 ⇔ H+ + H2PO4-Al(OH)3 ⇔ Al3+ + 3OH-

H2PO4- ⇔ H+ + HPO42-H2CO3 ⇔ H+ + HCO3-

HPO42- ⇔ H+ + PO43- HCO3- ⇔ H+ + CO32-

Fe(OH)2 ⇔ Fe2+ + OH-

- chất không năng lượng điện ly: Glucozơ; glyxerol; ancol etylic.

Bài 2: trộn loãng dần dần một hỗn hợp axit sunfuric, fan ta thấy độ dẫn năng lượng điện của dung dịch lúc đầu tăng dần tiếp đến lại bớt dần. Hãy lý giải hiện tượng.

Hướng dẫn:

Axit sunfuric phân li như sau :

H2SO4 → H+ + HSO4- : năng lượng điện li hoàn toàn.

HSO4- ⇔ H+ + SO42- : K = 10-2

Lúc đầu lúc pha loãng dung dịch, độ năng lượng điện li tăng lên làm tăng nồng độ ion. Vì vậy độ dẫn điện tăng. Trong dung dịch khôn xiết loãng, sự năng lượng điện li coi như hoàn toàn, dịp đó nếu liên tục pha loãng thì độ đậm đặc ion giảm khiến cho độ dẫn điện giảm.

Bài 3: Theo thuyết axit-bazơ của Bronsted, các chất sau giữ vai trò là axit – bazơ - lưỡng tính - trung tính: HSO4-, H2PO4-, PO43-, NH3, S2-, Na+ , Al3+, Cl- , CO32- , NH4+, HS-

Hướng dẫn:

-Axit: NH4+, HSO4-, Al3+

NH4+ + H2O ⇔ NH3 + H3O-

HSO4- + H2O ⇔ SO42- + H3O-

Al3+ + H2O ⇔ 2+ + H+

-Bazơ: PO43-, NH3, S2-, CO32-

PO43- + H2O ⇔ HPO4- + OH-

NH3 + H2O ⇔ NH4+ + OH-

S2- + H2O ⇔ HS- + OH-

CO32- + H2O ⇔ HCO3- + OH-

-Lưỡng tính: H2PO4-, HS-

H2PO4- + H2O ⇔ H3PO4 + OH-

H2PO4- + H2O ⇔ HPO42- + H3O+

HS- + H2O ⇔ H2S + OH-

HS- + H2O ⇔ S2- + H3O+

-Trung tính: Na+, Cl-

Bài 4: Từ cách nhìn axit-bazơ của Bronsted, hãy cho biết tính axit, bazơ, trung tính hay lưỡng tính của các dung dịch sau: NaCl, Na2S, NaHCO3, Cu(NO3)2. NH4Cl, CH3COOK, Ba(NO3)2, Na2CO3.

Hướng dẫn:

- Dung dịch tất cả tính axit: Cu(NO3)2, NH4Cl.

Cu(NO3)2 → Cu2+ + 2NO3-

Cu2+ + H2O ⇔ + + H+

NH4Cl → NH4+ + Cl-

NH4+ + H2O ⇔ NH3 + H3O+

- Dung dịch tất cả tính bazơ: Na2S, CH3COOK.

Na2S → 2Na+ + S2-

S2- + H2O ⇔ HS- + OH-

CH3COOK → CH3COO- + K+

CH3COO- + H2O ⇔ CH3COOH + OH-

- Dung dịch gồm tính lưỡng tính: NaHCO3.

NaHCO3 → Na+ + HCO3-

HCO3- + H2O ⇔ H2CO3 + OH-

HCO3- + H2O ⇔ CO32- + H3O+

- dung dịch trung tính: NaCl, Ba(NO3)2

NaCl → Na+ + Cl-

Ba(NO3)2 → Ba2+ + 2NO3-

Bài 5: Phương trình năng lượng điện li nào tiếp sau đây không đúng ?

A. HCl → H+ + Cl- B. CH3COOH ⇔ CH3COO- + H+

C. H3PO4 → 3H+ + PO43- D. Na3PO4 → 3Na+ + PO43-

Hướng dẫn:

Đáp án C

Bài 6: Phương trình năng lượng điện li nào sau đây viết đúng ?

A. H2SO4 ⇔ H+ + HSO4- B. H2SO3 ⇔ 2H+ + HCO3-

C. H2SO3 → 2H+ + SO32- D. Na2S ⇔ 2Na+ + S2-

Hướng dẫn:Đáp án B

Bài 7: các chất dẫn năng lượng điện là

A. KCl lạnh chảy, dung dịch NaOH, hỗn hợp HNO3.

B. hỗn hợp glucozơ, dung dịch ancol etylic, glixerol.

C. KCl rắn khan, NaOH rắn khan, kim cương.

D. Khí HCl, khí NO, khí O3.

Hướng dẫn:

Đáp án A

Bài 8: Dãy các chất số đông là chất điện li táo tợn là

A. KOH, NaCl, H2CO3. B. Na2S, Mg(OH)2 , HCl.

C. HClO, NaNO3, Ca(OH)3. D. HCl, Fe(NO3)3, Ba(OH)2.

Hướng dẫn:

Đáp án D

B. Bài xích tập trắc nghiệm

Bài 1: hàng nào sau đây chỉ chứa những chất điện li mạnh:

A. NaNO3, HClO3, NaHSO4, Na2S, NH4Cl.

B. NaNO3, Ba(HCO3)2, HF, AgCl, NH4Cl.

C. NaNO3, HClO3, H2S, Mg3(PO4)2, NH4Cl.

D. NaNO3, HClO3, Na2S, NH4Cl, NH3.

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 2: dãy nào tiếp sau đây chỉ cất chất năng lượng điện ly yếu hèn

A. H2S, HCl, Cu(OH)2, NaOH

B. CH3COOH, H2S, Fe(OH)3, Cu(OH)2

C. CH3COOH, Fe(OH)3, HF, HNO3

D. H2S, HNO3, Cu(OH)2, KOH.

Lời giải:

Đáp án: C

Bài 3: Phương trình năng lượng điện ly nào sau đây viết đúng?

A. HF ⇔ H + F-

C. Al(OH)3 → Al3+ + 3OH-

B. H3PO4 → 3H+ + PO43-

D. HCl ⇔ H+ + NO3-

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 4: vào dd NaHSO4 có những loại phân tử và ion nào tiếp sau đây (bỏ qua sự điện li của nước):

A. NaHSO4; H+; HSO4-; SO42-; Na+; H2O

B. HSO4-; Na+; H2O

C. H+; SO42-; Na+; H2O

D. H+; HSO4-; SO42-; Na+; H2O

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 5: kêt nạp CO2 vào nước chiếm được dd có những loại phân tử cùng ion nào tiếp sau đây (bỏ qua sự năng lượng điện li của nước):

A. H2CO3; H+; HCO3-; CO32-; H2O

B. H2CO3; H+; HCO3-; CO32-; H2O; CO2

C. H+; HCO3-; CO32-; H2O

D. H+; CO32-; H2O

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 6: Theo Ahrenius thì tóm lại nào sau đây đúng?

A. Bazơ là hóa học nhận proton

B. Axit là hóa học khi tung trong nước phân ly cho ra cation H+

C. Axit là hóa học nhường proton.

D. Bazơ là hợp hóa học trong thành phần phân tử gồm một hay nhiều nhóm OH–.

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 7: Theo thuyết Areniut, hóa học nào sau đó là axit?

A. NH3 B. KOH C. C2H5OH D. CH3COOH

Lời giải:

Đáp án: D

Bài 8: Theo thuyết Areniut thì chất nào sau đây là bazơ ?

A. HCl B. HNO3 C.CH3COOH D. KOH

Lời giải:

Đáp án: D

Bài 9: Theo thuyết Bronstet, H2O được xem như là axit lúc nó:

A. cho 1 electron B. nhận một electron

C. cho 1 proton D. dấn một proton.

Lời giải:

Đáp án: C

Bài 10: Theo thuyết Bronstet, H2O được xem như là bazơ lúc nó:

A. cho 1 electron B. dấn một electron

C. cho 1 proton D. nhấn một proton.

Lời giải:

Đáp án: D

Bài 11: Theo thuyết Bronstet, hóa học nào tiếp sau đây chỉ là axit?

A. HCl B. HS– C. HCO3– D. NH3.

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 12: Dãy chất và ion nào tiếp sau đây có tính chất trung tính?

A. Cl–, Na+, NH4+, H2O B. ZnO, Al2O3, H2O

C. Cl–, Na+ D. NH4+, Cl–, H2O

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 13: mang đến 2 phương trình:

S2- + H2O → HS- + OH- ; + H2O → NH3 + H3O+

Theo thuyết axit-bazơ của Bronsted thì:

A. S2- là axit, là bazơ B. S2- là bazơ, là axit.

C. S2- và các là axit D. S2- và đông đảo là bazơ.

Lời giải:

Đáp án: C

Bài 14: Theo Bronsted, các chất NaHCO3, NaHS, Al(OH)3, Zn(OH)2 hồ hết là:

A. Axit B. Bazơ C. chất trung tính D. chất lưỡng tính

Lời giải:

Đáp án: D

Bài 15: trong những phản ứng bên dưới đây, ở bội phản ứng nào nước đóng vai trò là một trong bazơ (theo Bronsted).

A. HCl + H2O → H3O+ + Cl-

B. Ca(HCO3)2 → CaCO3 + H2O + CO2 .

C. NH3 + H2O ⇔ NH4+ + OH-.

D. CuSO4 + 5H2O → CuSO4.5H2O.

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 16: Axít làm sao sau đấy là axit một nấc?

A. H2SO4 B. H2CO3 C. CH3COOH D. H3PO4

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 17: Dãy chất nào dưới đây chỉ gồm các hiđrôxit lưỡng tính ?

A. Al(OH)3, Zn(OH)3, Fe(OH)2

B. Zn(OH)2, Sn(OH)2, Pb(OH)2

C. Al(OH)3, Fe(OH)2,Cu(OH)2

D. Mg(OH), Pb(OH)2, Cu(OH)2

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 18: trong số cặp chất sau đây, cặp hóa học nào cùng tồn trên trong hỗn hợp ?

A. AlCl3 với Na2CO3

B. HNO3 cùng NaHCO3

C. NaAlO2 cùng KOH

D. NaCl với AgNO3

Lời giải:

Đáp án: C

Bài 19: phản nghịch ứng hóa học nào sau đâycó phương trình ion thu gọn gàng là H+ + OH- → H2O ?

A. HCl + NaOH → H2O + NaCl

B. NaOH + NaHCO3 → H2O + Na2CO3

C. H2SO4 + BaCl2 → 2HCl + BaSO4

D. H2SO4 +Ba(OH)2 → 2 H2O + BaSO4

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 20: cho 4 hỗn hợp trong suốt, mỗi hỗn hợp chỉ cất một loại cation với một nhiều loại anion trong số ion sau : Ba2+ , Al3+ , Na+, Ag+ ,CO , NO , Cl- , SO42-. Những dung dịch đó là :

A. BaCl2, Al2(SO4)3, Na2CO3, AgNO3.

B. Ba(NO3)2, Al2(SO4)3, Na2CO3, AgCl.

C. BaCl2, Al2(CO3)3, Na2CO3, AgNO3.

D. Ba(NO3)2, Al2(SO4)3, NaCl, Ag2CO3.

Lời giải:

Đáp án: A

Các dạng bài bác tập về sự điện li

A. Cách thức giải & Ví dụ minh họa

a. Tính độ năng lượng điện li

Lý thuyết và phương thức giải

+ Viết phương trình điện li của những chất.

+ màn trình diễn số mol những chất trong phương trình theo từng thời điểm (ban đầu, bội nghịch ứng,cân bằng) tùy theo yêu mong và dữ kiện bài toán.

+ xác minh nồng độ hóa học (số phân tử) ban đầu, nồng độ hóa học (số phân tử) sinh hoạt trạng thái cân bằng, suy ra nồng độ hóa học (số phân tử) đã phản ứng (phân li).

+ Độ điện li

*

Ví dụ minh họa

Bài 1: trong một lít hỗn hợp CH3COOH 0,02M gồm chứa 1,2407.1022 phân tử không phân li cùng ion. Tính độ điện li α của CH3COOH tại độ đậm đặc trên, biết n0=6,022.1023.

Hướng dẫn:

nCH3COOH = 0,02 mol. Số phân tử ban đầu là:

n0 = 1. 0,02.6,022.1023 = 1,2044.1022 phân tử

CH3COOH : H++ CH3COO- (1)
Ban đầun0
Phản ứngnnn
Cân bằng(n0-n)nn

Ở trạng thái thăng bằng có tổng thể phân tử không phân li và những ion là:

Ở (n0 – n) + n + n=1,2047.1022

Vậy α = n/n0 = 0, 029 xuất xắc α = 2,9%

Bài 2: Tính độ năng lượng điện li của axit HCOOH 0,007M trong dung dịch tất cả =0,001M

Hướng dẫn:

HCOOH + H2O → HCOO- + H3O+

Ban đầu: 0,007 0

Phản ứng: 0,007. A 0,007. A

Cân bằng: 0,007(1-a) 0,007. A

Theo phương trình ta có: = 0,007. A (M) ⇒ 0,007. A= 0,001

Vậy α = n/n0 = 0,1428 tuyệt α = 14,28%.

b. Xác minh nồng độ ion

Lý thuyết và phương pháp giải

+ Viết phương trình năng lượng điện li của các chất.

+ địa thế căn cứ vào dữ kiện với yêu mong của đầu bài, màn trình diễn số mol những chất vào phương trình theo từng thời khắc (ban đầu, làm phản ứng,cân bằng) hoặc áp dụng C=C0.

Ví dụ minh họa

Bài 1: Trộn 100 ml hỗn hợp NaCl 0,10M với 100ml dung dịch Na2SO4 0,10M. Xác minh nồng độ những ion có mặt trong dung dịch.

Hướng dẫn:

NaCl → Na+ + Cl- (1)

Na2SO4 → 2Na+ + SO42- (2)

= (0,01 + 0,02)/(0,01+0,01)= 0,15M

= 0,01/(0,01+0,01) = 0,05M

=0,05M

Bài 2: Tính nồng độ mol của những ion CH3COOH, CH3COO-, H+ tại thăng bằng trong dung dịch CH3COOH 0,1M tất cả α = 1,32%.

Hướng dẫn:

CH3COOH : H+ + CH3COO-

Ban đầu C0 0 0

Phản ứng C0 . α C0 . α C0 . α

Cân bởi C0 .(1- α) C0 . α C0 . α

Vậy = = C0 . α = 0,1. 1,32.10-2 M = 1,32.10-3 M

= 0,1M - 0,00132M =0,09868M

Bài 3: Một dung dịch bao gồm chứa các ion: Mg2+, Cl-, Br-.

-Nếu mang lại dd này tác dụng với dd KOH dư thì chiếm được 11,6 gam kết tủa.

-Nếu mang lại dd này tính năng với AgNO3 thì nên vừa đúng 200 ml dd AgNO3 2,5M cùng sau phản nghịch ứng chiếm được 85,1 g kết tủa.

a. Tính vào dd đầu? biết Vdd = 2 lít.

b. Cô cạn dung dịch lúc đầu thì thu được từng nào gam hóa học rắn?

Hướng dẫn:

Phương trình ion: Mg2+ + 2OH- → Mg(OH)2↓

0,2 ← 0,2 mol

Ag+ + Cl- → AgCl↓; Ag+ + Br- → AgBr↓

Gọi x, y lần lượt là mol của Cl-, Br-.

x + y = 0,5 (1) ; 143,5x + 188y = 85,1 (2) . Trường đoản cú (1),(2) ⇒ x = 0,2, y = 0,3

a. = 0,2/2 = 0,1 M; = 0,2/2 = 0,1 M; = 0,3/0,2 = 0,15 M

b. m = 0,2.24 + 0,2.35,5 + 0,3.80 = 35,9 gam

B. Bài tập trắc nghiệm

Bài 1: Trong hỗn hợp CH3COOH 0,043M, cứ 100 phân tử hòa tan có 2 phân tử phân li thành ion. Mật độ của ion H+ là

A. 0,001M. B. 0,086M. C. 0,00086M. D. 0,043M.

Lời giải:

Đáp án: C

Độ năng lượng điện li của CH3COOH là 0,02.

CM(H+)= 0,043.0,02 = 0,00086 (mol)

Bài 2: Trộn 200 ml dung dịch cất 12 gam MgSO4 cùng với 300 ml dung dịch đựng 34,2 gam Al2(SO4)3 thu được hỗn hợp X. độ đậm đặc ion SO42- vào X là

A. 0,2M. B. 0,8M. C. 0,6M. D. 0,4M.

Lời giải:

Đáp án: B

phản bội ứng điện li:

MgSO4 → Mg2+ + SO42-

0,1 0,1 (mol)

Al2(SO4)3 → 2Al3+ + 3SO42-

0,1 0,3 (mol)

nSO42- = 0,4 mol ⇒ CM(SO42-) = 0,4/0,5 = 0,8M

Bài 3: Trộn 400 ml hỗn hợp Fe2(SO4)3 0,2M với 100 ml hỗn hợp FeCl3 0,3m thu được dung dịch Y. độ đậm đặc ion Fe3+ trong Y là

A. 0.38M. B. 0,22M. C. 0,19M. D. 0,11M.

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 4: Trộn 50 ml hỗn hợp NaCl 0,1M cùng với 150 ml dung dịch CaCl2 0,2M. Vậy mật độ của ion Cl- vào dung dịch sau khi trộn là

A. 0,325M. B. 0,175M. C. 0,3M. D. 0,25M.

Lời giải:

Đáp án: A

Số mol Cl- trong dung dịch là: 0,065 mol ⇒ = 0,325 M

Bài 5: Trộn 4g NaOH; 11,7 g NaCl; 10,4 gam BaCl2 H2O thành 200ml dung dịch B. Mật độ mol/lít những ion gồm trong hỗn hợp B là:

A. = 0,5 M; Ba2+ = 0,25 M; = 1 M; = 1,5 M

B. = 1,5 M; Ba2+ = 0,25 M; = 0,5 M; = 1,5 M

C. = 1 M; Ba2+ = 0,25 M; = 0,5 M; = 0,5 M

D. = 1,5 M; Ba2+ = 0,25 M; = 0,5 M; = 0,5 M.

Lời giải:

Đáp án: B

nNaOH = 4/40 = 0,1 mol; nNaCl = 11,7/58,5 = 0,2 mol; nBaCl2 = 10,4/208 = 0,05 mol

nNa+ = 0,3 mol ⇒ = 1,5 M; nBa2+ = 0,05 mol ⇒ = 0,25 M;

nOH- = 0,1 mol ⇒ = 0,5 M; nCl- = 0,3 mol ⇒ = 1,5 M.

Bài 6: mật độ mol/l của ion H+ trong dung dịch H2SO4 là 60% (D = 1,503 g/ml) là:

A. 12,4 M B. 14,4 M C. 16,4 M D. 18,4 M

Lời giải:

Đáp án: D

Giả sử trong 100 gam hỗn hợp H2SO4 là 60% tất cả số mol là: nH2SO4 = (60.100)/(100.98) = 0,61 mol

V = 100/1,503 = 66,5 ml ⇒ CM(H2SO4) = 0,61/0,0665 = 9,2 M

Phương trình đl: H2SO4 → 2H+ + SO42-

= 18,4 M

Bài 7: Tính độ đậm đặc ion H+ trong hỗn hợp CH3COOH 0,1M biết hằng số năng lượng điện li của axit đó là 2.10-5 .

A. 1,5.10-6M B. 1,14.10-3M C. 2.10-5M D. 1,5 .10-5M

Lời giải:

Đáp án: B

*

Theo bài xích ra:

Ka =

*

→ x ≈ 1,4.10-3M.

Bài 8: cho dung dịch HNO2 0,01 M, biết hằng số phân ly Ka = 5.10-5. Nồng độ mol/ lít của NO2- trong hỗn hợp là

A. 5.10-4 B. 6,8. 10-4 C. 7,0.10-4 D. 7,5.10-4

Lời giải:

Đáp án: C

call x là độ đậm đặc của chất bị năng lượng điện ly. Ta có; = = x M

⇒ Ka = x2/(0,01-x) = 5.10-5 ⇒ x = 7.10-4 M

Bài 9: Một dung dịch đựng Mg2+ (0,02 mol), K+ (0,03 mol) , Cl- (0,04 mol) và ion Z (y mol). Ion Z và quý giá của y là

A. NO3- (0,03). B. CO32- (0,015).

C. SO42- (0,01). D. NH4+ (0,01)

Lời giải:

Đáp án: A

Dạng bài tập bội nghịch ứng điều đình ion trong dung dịch

A. Phương pháp giải & Ví dụ minh họa

Viết phương trình ion thu gọn

+ Viết phản ứng dạng phân tử, phân tích dạng phân tử thành dạng ion. Rút gọn số đông ion giống nhau ở nhị vế, cân đối điện tích cùng nguyên tử ở nhị vế, chiếm được phương trình ion rút gọn.

+ các chất kết tủa, hóa học khí và hóa học điện li yếu đuối vẫn giữ ở dạng phân tử.

Ví dụ minh họa

Bài 1: Viết phương trình phân tử với ion rút gọn của các phản ứng sau (nếu có) xẩy ra trong dung dịch:

a) KNO3 + NaCl b) NaOH + HNO3

c) Mg(OH)2 + HCl d) Fe2(SO4)3 + KOH

e) FeS + HCl f) NaHCO3 + HCl

g) NaHCO3 + NaOH h) K2CO3 + NaCl

i) CuSO4 + Na2S

Hướng dẫn:

a. không xảy ra

b. NaOH + HNO3 → NaNO3 + H2O

H+ + OH- → H2O

c. Mg(OH)2 + 2HCl → MgCl2 + H2O

Mg(OH)2 + 2H+ → Mg2+ + H2O

d. Fe2(SO4)3 + 6KOH → 2Fe(OH)3↓ + 3K2SO4

Fe3+ + 3OH- → Fe(OH)3↓

e. FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S↑

FeS + 2H+ → Fe2+ + H2S↑

f. NaHCO3 + HCl→ NaCl + CO2↑ + H2O

HCO3- + H+ → CO2↑ + H2O

g. NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O

HCO3- + OH- → CO32- + H2O

h. không xảy ra

i. CuSO4 + Na2S → CuS↓ + Na2SO4

Cu2+ + S2- → CuS↓

Bài 2: Một dung dịch có chứa những ion: Mg2+, Cl-, Br-.

-Nếu mang lại dd này tính năng với dd KOH dư thì chiếm được 11,6 gam kết tủa.

-Nếu cho dd này tính năng với AgNO3 thì nên vừa đúng 200 ml dd AgNO3 2,5M và sau làm phản ứng thu được 85,1 g kết tủa.

a. Tính vào dd đầu? biết Vdd = 2 lít.

b. Cô cạn dung dịch ban sơ thì thu được bao nhiêu gam chất rắn?

Hướng dẫn:

Phương trình ion:

Mg2+ + 2OH- → Mg(OH)2↓

0,2 ← 0,2 mol

Ag+ + Cl- → AgCl↓; Ag+ + Br- → AgBr↓

Gọi x, y thứu tự là mol của Cl-, Br-.

x + y = 0,5 (1) ; 143,5x + 188y = 85,1 (2) . Từ (1),(2) ⇒ x = 0,2, y = 0,3

a. = 0,2/2 = 0,1 M; = 0,2/2 = 0,1 M; = 0,3/0,2 = 0,15 M

b. M = 0,2.24 + 0,2.35,5 + 0,3.80 = 35,9 gam

Bài 3: Dd X chứa những ion: Fe3+, SO42-, NH4+, Cl-. Phân chia dd X thành hai phần bằng nhau:

Phần 1: chức năng với lượng dư dd NaOH, làm cho nóng thu được 0,672 lít khí (đktc) và 1,07 gam kết tủa.

Phần 2: tính năng với lượng dư dd BaCl2, thu được 4,66 gam kết tủa. Tổng cân nặng các muối bột khan thu được lúc cô cạn dd X là (quá trình cô cạn chỉ gồm nước cất cánh hơi)

Hướng dẫn:

nNH4+= nNH3 = 0,672/22,4 = 0,03 mol

nFe3+ = 1,07/107 = 0,01 mol; nSO42- = 4,66/233 = 0,02 mol

Áp dụng đL bảo toàn điện tích: 3.0,01 + 0,03 = 2.0,02 +x ⇒ x = 0,02

m = 0,01.56 + 0,03.18 + 0,02.96 + 0,02.35,5 = 3,73 gam

Khối lượng muối hạt khan trong dung dịch X: 3,73.2 = 7,46 gam

Bài 4: đến 100ml dung dịch tất cả hổn hợp CuSO4 1M và Al2(SO4)3 1M tác dụng với hỗn hợp Ba(OH)2 dư, lọc đem kết tủa nung đến khối lượng không thay đổi thu được hóa học rắn có cân nặng là

Hướng dẫn:

m = mCuO + mBaSO4 = 80.0,1 + 233.0,4 = 101,2 gam

Bài 5: Cho các thành phần hỗn hợp rắn A tất cả KCl với KBr chức năng với dung dịch AgNO3 dư Lượng kết tủa sinh ra khi có tác dụng khô có khối lượng bằng lượng AgNO3 sẽ phản ứng. Nguyên tố % cân nặng KCl trong hỗn hợp A là

Hướng dẫn:

Gọi mol KCl, KBr lần lượt là x, y mol.

Ta có: 35,5x + 80y = 62.(x+y)

*

B. Bài tập trắc nghiệm

Bài 1: Phương trình ion rút gọn: H+ + HCO3- → CO2 ↑ + H2O tương ứng với PTHH dạng phân tử nào sau đây ?

(1) 2HCl + Na2CO3 → 2 NaCl + CO2 ↑ + H2O

(2) 2NaHCO3 + H2SO4 → Na2SO4 + 2CO2 ↑ + 2 H2O

(3) CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 ↑ + H2O

(4) Ca(HCO3)2 + 2HCl → CaCl2 + 2CO2 ↑ + 2H2O

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 2: những tập hợp ion sau đây có thể tồn tại bên cạnh đó trong cùng một dung dịch

A.Na+, Cu2+, OH-, NO3- B. Ca2+, Fe2+, NO3-, Cl-

C.Na+, Ca2+, HCO3-, OH- D. Fe2+, H+, OH-, NO3-

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 3: hóa học nào tiếp sau đây không tạo kết tủa khi cho vô dung dịch AgNO3

A. KBr B. K3PO4 C. HCl D. H3PO4

Lời giải:

Đáp án: D

Bài 4: cho dung dịch chứa những ion sau : Na+ ,Ca2+ ,Mg2+ ,Ba2+ , H+ , NO3- . Muốn tách bóc được các cation thoát khỏi dung dịch nhưng không gửi ion kỳ lạ vào dung dịch fan ta sử dụng :

A. dung dịch K2CO3 trọn vẹn . B. dung dịch Na2SO4 vừa đủ.

C. hỗn hợp KOH vừa đủ. D. dung dịch Na2SO3 vừa đủ.

Lời giải:

Đáp án: D

Bài 5: trong những cặp chất sau đây, cặp chất nào cùng tồn trên trong hỗn hợp ?

A. AlCl3 và Na2CO3 B. HNO3 và NaHCO3

C. NaAlO2 và KOH D. NaCl và AgNO3

Lời giải:

Đáp án: C

Bài 6: bội nghịch ứng hóa học nào sau đây có phương trình ion thu gọn gàng là H+ + OH → H2O ?

A. HCl + NaOH → H2O + NaCl

B. NaOH + NaHCO3 → H2O + Na2CO3

C. H2SO4 + BaCl2 → 2HCl + BaSO4

D. H2SO4 +Ba(OH)2 → 2 H2O + BaSO4

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 7: Phương trình: S2- + 2H+ → H2S là phương trình ion rút gọn gàng của bội nghịch ứng

A. FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S↑.

B. 2NaHSO4 + 2Na2S → 2Na2SO4 + H2S↑

C. 2HCl + K2S → 2KCl + H2S↑.

D. BaS + H2SO4 → BaSO4↓ + H2S↑.

Lời giải:

Đáp án: C

Bài 8: ko thể tất cả dung dịch chứa đồng thời các ion

A. Ba2+, OH-, Na+, SO42- B. K+, Cl-, OH-, Ca2+.

C. Ag+, NO3-, Cl-, H+ D. A và C đúng.

Lời giải:

Đáp án: D

Bài 9: cho một lượng dư dung dịch AgNO3 vào 100 ml dung dịch các thành phần hỗn hợp NaF 0,05M , NaCl 0,1M , NaBr 0,05M. Cân nặng kết tủa nhận được là

A. 3,01 gam B. 2,375 gam C.

Xem thêm: Tìm Tất Cả Các Giá Trị Thực Của Tham Số M Để Hàm Số Nghịch Biến Trên Khoảng

2,875 gam D. 3,375 gam

Lời giải:

Đáp án: B

m = 0,01.(108 + 35,5) + 0,005.(108 + 80) = 2,375 gam

Bài 10: mang lại 4 dung dịch trong suốt, mỗi hỗn hợp chỉ đựng một một số loại cation cùng một loại anion trong số ion sau : Ba2+ ,Al3+ , Na+, Ag+ ,CO3- ,NO3- ,Cl- ,SO42-. Các dung dịch sẽ là :