Giải bài xích tập trang 13, 14 bài xích 2: hạt nhân nguyên tử - Nguyên tố hóa học - Đồng vị Sách giáo khoa (SGK) chất hóa học 10. Câu 1: nguyên tố hoá học là đều nguyên tử gồm cùng...

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 10 bài 1


Bài 1 trang 13 sgk hoá học 10

Nguyên tố hoá học là hầu như nguyên tử bao gồm cùng

A. Số khối. C. Sô" proton.

B. Số nơtron. D. Số nơtron cùng số proton.

Chọn C.

Bài 2 trang 13 sgk hoá học tập 10

 Kí hiệu nguyên tử biểu hiện đầy đủ đặc trưng cho một nguyên tử của một yếu tố hoá học vày nó mang lại biết

A. Số khối A. C. Nguyên tử khối của nguyên tử.

B. số hiệu nguyên tử z. D. Số khối A với số hiệu nguyên tử z.

Chọn đáp án đúng.

Lời giải:

Chọn D

Bài 3 trang 14 sgk hoá học tập 10

Nguyên tố cacbon gồm hai đồng vị :

*
 chiếm 98,89% với
*
 chiếm 1,11%.

Nguyên tử khối vừa đủ của cacbon là :

a) 12,500; b) 12,011 c) 12,022; d) 12,055.

Lời giải:

Chọn B.

Bài 4 trang 14 sgk hoá học 10

Hãy xác định diện tích phân tử nhân, số proton, số nơtron, số electron, nguyên tử khối của các nguyên tử thuộc các yếu tố sau:

( _3^7 extrmLi); ( _9^19 extrmF); ( _12^24 extrmMg); ( _20^40 extrmCa).

Lời giải:

*

Bài 5 trang 14 sgk hoá học 10

Đồng gồm hai đồng vị ( _29^65 extrmCu) và ( _29^63 extrmCu). Nguyên tử khối vừa đủ của đồng là 63,54. Tính thành phần xác suất của mỗi đồng vị.

Lời giải:

Gọi x là nhân tố % của đồng vị 65Cu. Ta gồm :

( frac65x+63(100-x)100) = 63,54

Giải ra ta được X = 27% 65Cu. Vậy nguyên tố 63Cu là 73%.

Bài 6 trang 14 sgk hoá học 10

Hiđro tất cả nguyên tử khối là 1,008. Hỏi có bao nhiêu nguyên tử của đồng vị ( _1^2 extrmH)trong 1ml nước (cho rằng trong nước chỉ bao gồm đồng vị ( _1^2 extrmH) và ( _1^1 extrmH))? (Cho khối lượng riêng của nước là một trong g/ml).

Lời giải:

Gọi % đồng vị ( _1^2 extrmH) là a:

( frac1(100-a)+2a100) = 1,008 => a = 0,8; %( _1^2 extrmH) là 0,8%

m của 1ml H2O: 1 gam

( M_H_2O) = 16 + 2,016 = 18,016u

—> khối lượng của 1 mol H20 là 18,016g.

Số nguyên tử H có trong 1ml H20

( frac1.6.10^23.218,016) = 0,666.1023 nguyên tử = 666.1020 nguyên tử

18,016

Số nguyên tử ( _1^2 extrmH) chiếm: ( frac666.10^20.0,8100) = 5,325.1020 nguyên tử.

Bài 7 trang 14 sgk hoá học tập 10

Oxi tự nhiên là một láo lếu hợp các đồng vị: 99,757% 16O; 0,039% 17O; 0,204% 18O. Tính số nguyên tử của mỗi nhiều loại đồng vị khi có một nguyên tử 17O.

Lời giải:

Tỉ lệ từng đồng vị O trong các thành phần hỗn hợp 3 đồng vị:

99,757% 16O => 99757 nguyên tử 16O

 0,039% 17O => 39 nguyên tử 17O

0,204% 18O => 204 nguyên tử 18O 

Khi tất cả một nguyên tử 17O thì số nguyên tử:

16O là: (99757 over 39) = 2558 nguyên tử.

18O là: (204 over 29) = 5 nguyên tử.

Xem thêm: Ảnh Trái Tim Đẹp Nhất ❤️ 1001 Hình Ảnh Trái Tim Người, Hình Ảnh Trái Tim Người

Bài 8 trang 14 sgk hoá học 10

Agon tách bóc ra từ không khí là hỗn hợp bố đồng vị : 99,6% 40Ar; 0,063% 38Ar; 0,337% 36Ar. Tính thể tích của 10g Ar ở đk tiêu chuẩn.