FeS2 + O2 → Fe2O3 + SO2 là phản bội ứng oxi hóa khử, được trung học phổ thông Sóc Trăng biên soạn, phương trình này sẽ xuất hiện trong nội dung những bài học hóa học 10 bài xích 33: Axit sunfuric – muối bột sunfat…. Trên đây cũng đó là phản ứng điều chế SO2 trong công nghiệp quặng Pirit sắt.

Bạn đang xem: Fes2 cộng gì ra so2

Hy vọng tư liệu này hoàn toàn có thể giúp chúng ta viết và cân đối phương trình một giải pháp nhanh và đúng mực hơn.


3. Cách thực hiện phản ứng đến FeS2 tính năng với O2

Đốt cháy quặng pirit ở ánh sáng cao

4. Hiện tượng lạ Hóa học

Xuất hiện màu nâu đỏ của sắt (III) oxit Fe2O3

5. Tin tức Pirit sắt FeS2

a. Fe FeS2

Pirit sắt là khoáng đồ gia dụng của sắt tất cả công thức là FeS2. Có ánh kim với sắc vàng đồng từ nhạt cho tới đậm đần. Lúc va đập vào thép tốt đá lửa, quặng pirit sắt tạo thành các tia lửa.

Công thức phân tử: FeS2

Công thức cấu tạo: S-Fe-S.

b. đặc thù vật lí với nhận biết

Là hóa học rắn, bao gồm ánh kim, tất cả màu kim cương đồng.

Không tung trong nước.

c. đặc thù hóa học tập FeS2

Mang tính chất hóa học tập của muối.

Thể hiện tại tính khử khi công dụng với chất oxi hóa mạnh:

Tác dụng với axit:

FeS2 + 8HNO3 → 2H2O + 2H2SO4 + 5NO + Fe(NO3)3

FeS2 + 2HCl → FeCl2 + H2S + S

Tác dụng với oxi:

4FeS2 + 11O2 → 2Fe2O3 + 8SO2

6. Bài tập áp dụng liên quan 

Câu 1: cho các chất : FeS, FeS2 , FeO, Fe2O3. Chất chứa hàm vị sắt lớn nhất là:

A. FeS

B. FeS2

C. FeO

D. Fe2O3


Đáp án C

Hàm lượng fe trong FeO là mập nhất:

%Fe = 56/(56 + 16).100=77,78%


Câu 2: Để nhận thấy khí O2 và O3 ta thực hiện hóa hóa học nào sau đây?

A. Hỗn hợp KI cùng hồ tinh bột

B. Kim loại Fe

C. Đốt cháy cacbon

D. Chức năng với SO2


Đáp án A

Câu 3. Dãy các chất như thế nào sau đây tác dụng với hỗn hợp axit sunfuric loãng?

A. Fe2O3, CuO, Al2O3, MgO

B. Fe2O3, CuO, Al2O3, CO

C. P2O5, CuO, Al2O3, MgO

D. P2O5, CuO, SO3, MgO


Đáp án A

Câu 4. Oxit nào dưới đây khi công dụng với nước tạo thành dung dịch gồm pH > 7?

A. CO2

B. SO2

C. CaO

D. P2O5


Đáp án C

Câu 5. Để nhận thấy 3 khí không màu: SO2, O2, H2 đựng vào 3 lọ mất nhãn ta dùng:

A . Giấy quỳ tím ẩm

B . Giấy quỳ tím ẩm và cần sử dụng que đóm cháy dở còn tàn đỏ

C . Than hồng trên que đóm

D . Dẫn những khí vào nước vôi trong


Đáp án B

Giấy quỳ tím độ ẩm thì nhận thấy được SO2 bởi vì SO2 tung trong nước sinh sản dung dịch axit làm quỳ hóa đỏ

Dùng que đóm cháy dở còn tàn đỏ nhận biết được khí O2 vày Oxi là chất gia hạn sự sống với sự cháy cần sẽ quan gần kề được hiện tượng là tàn đóm bùng cháy


Câu 6. vì sao trong chống thí nghiệm tín đồ ta lại sử dụng phương pháp đẩy nước

A. Oxi nặng hơn không khí

B. Oxi khối lượng nhẹ hơn không khí

C. Oxi không nhiều tan vào nước

D. Oxi tan những trong nước


Đáp án C

Câu 7. Từ 1,6 tấn quặng pirit sắt bao gồm chứa 60% FeS2 có thể sản xuất được bao nhiêu tấn axit H2SO4? Biết hiệu suất của quy trình phản ứng là 90%. Tác dụng gần nhất với giải đáp nào sau đây?

A. 1,4 tấn

B. 1,5 tấn

C. 1,6 tấn

D. 1,5 tấn


Đáp án A

Sơ vật phản ứng: FeS2 → 2SO2 → 2SO3 → 2H2SO4

120 196

1,6.60% = 0,96 tấn → 1,568 tấn

=> khối lượng axit sunfuric thực tế thu được = 1,568.90% = 1,2544 tấn = 1411,2 kg

Đáp án đề nghị chọn là: A


Câu 8. Chất nào sau đây phản ứng với Fe tạo thành hợp chất Fe(II)?

A. Cl2

B. Dung dịch HNO3 loãng

C. Hỗn hợp AgNO3 dư

D. Dung dịch HCl đặc


Đáp án D 

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

Fe + 3HNO3 → 2Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

Fe + 3AgNO3 → Fe(NO3)3 + Ag

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2


Câu 9. Nung Fe(NO3)2 trong bình kín, không có không khí, thu được thành phầm gồm

A. FeO, NO.

B. Fe2O3, NO2 cùng O2.

C. FeO, NO2 cùng O2.

D. FeO, NO với O2.


Đáp án B 4Fe(NO3)2  → 2Fe2O3 + 8NO2 + O2

Câu 10. tổ hợp một oxit sắt vào dung dịch H2SO4 loãng dư được hỗn hợp X.

Chia dung dịch X làm 2 phần bằng nhau:

Phần 1: cho một ít vụn Cu vào thấy tung ra và mang đến dung dịch có màu xanhPhần 2: cho một vài giọt hỗn hợp KMnO4 vào thấy bị mất màu.

Oxit sắt là

A. FeO.

B. Fe3O4.

C. Fe2O3.

D. FeO hoặc Fe2O3.


Đáp án B

Cho Cu vào dung dịch thấy tung ra và có greed color chứng tỏ trong dung dịch bao gồm Fe3+: Cu + 2Fe3+ → 2Fe2+ + Cu2+

Cho KMnO4 vào thấy hỗn hợp bị mất màu sắc → minh chứng dung dịch có cả Fe2+ (xảy ra phản ứng oxi hóa khử thân Fe2+ và KMnO4 vì Mn(+7) + 5e → Mn+2 với Fe+2 → Fe+3 + 1e


Câu 11. phối hợp Fe3O4 vào hỗn hợp HCl được hỗn hợp X. Phân chia X làm cho 3 phần:

Thêm NaOH dư vào phần 1 được kết tủa Y. Lấy Y để xung quanh không khí.

Cho bột Cu vào phần 2.

Sục Cl2 vào phần 3.

Trong các quá trình trên gồm số bội phản ứng oxi hoá – khử là

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.


Đáp án B

Phương trình phản bội ứng

Fe3O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O

X bao gồm FeCl2 cùng FeCl3

Cho phần 1 chức năng với hỗn hợp NaOH:

FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl

FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaCl

Y gồm: Fe(OH)2 cùng Fe(OH)3.

Sau khi để Y ko kể không khí: 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3

Cho phần 2 vào Cu: Cu + 2FeCl3 → 2FeCl2 + 2CuCl2

Cho phần 3 vào Cl2: 2FeCl2 + Cl2 → 2FeCl3.


Câu 12. giải pháp nào sau đây có thể dùng để điều chế FeO?

A. Dùng CO khử Fe2O3 làm việc 500°C.

B. Nhiệt phân Fe(OH)2 trong không khí.

C. Nhiệt độ phân Fe(NO3)2

D. Đốt cháy FeS vào oxi.


Đáp án A

Câu 13: Hòa tan trọn vẹn 2,8 gam hỗn hợp FeO, Fe2O3 cùng Fe3O4 cần vừa đủ V ml dung dịch HCl 1M , thu được hỗn hợp X. Mang lại từ từ dung dịch NaOH dư vào dung dịch X nhận được kết tủa Y. Nung Y trong không gian đến khối lượng không thay đổi thu được 3 gam hóa học rắn. Tính V ?

A. 87,5ml

B. 125ml

C. 62,5ml

D. 175ml


Đáp án A

FeO, Fe2O3, Fe3O4 +HCl→ FeCl2,

FeCl3 + NaOH, toC Fe2O3

Coi láo lếu hợp lúc đầu gồm Fe, O.

nFe = 2nFe2O3 = 0,0375 mol

⇒ nO = (28 – 0,0375. 56) / 16 = 0,04375

Bảo toàn thành phần O → nH2O = nO = 0,04375

Bảo toàn nhân tố H: nHCl = 2nH2O = 0,0875 mol → V = 87,5 ml.


Câu 14. Dãy các chất nào tiếp sau đây tan vào nước?

A. Al2O3, CaO, P2O5, CuO, CO2

B. CuO, CaO, P2O5, CO, CO2

C. Na2O, CaO, P2O5, SO3, SO2

D. Fe2O3, BaO, SO2, SO3, SO2


Đáp án C

Câu 15. Dãy các chất chức năng với lưu huỳnh đioxit là:

A. Na2O, CO2, NaOH, Ca(OH)2

B. CaO, K2O, KOH, Ca(OH)2

C. HCl, Na2O, Fe2O3, Fe(OH)3

D. Na2O, CuO, SO3, CO2


Đáp án B

—————————–

THPT Sóc Trăng sẽ gửi tới các bạn phương trình hóa học FeS2 + O2 → Fe2O3 + SO2 được trung học phổ thông Sóc Trăng soạn là bội nghịch ứng lão hóa khử, khi đốt cháy quặng pirit sau phản ứng thu được hóa học rắn có màu nâu đỏ. Hi vọng tài liệu giúp những viết và cân bằng đúng phương trình bội nghịch ứng.

Chúc các bạn học tập tốt.

Trên đây thpt Sóc Trăng đã trình làng tới bạn đọc tài liệu: FeS2 + O2 → Fe2O3 + SO2. Để có kết quả cao hơn trong học tập tập, trung học phổ thông Sóc Trăng xin ra mắt tới các bạn học sinh tài liệu chất hóa học lớp 10, Giải bài tập chất hóa học lớp 11, hóa học lớp 12, Thi thpt non sông môn Văn, Thi thpt non sông môn kế hoạch sử, Thi thpt nước nhà môn Địa lý, Thi thpt giang sơn môn Toán, đề thi học tập kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà thpt Sóc Trăng tổng hợp với đăng tải.

Xem thêm: Ví Dụ Về Nhu Cầu - Tháp Nhu Cầu Maslow Và Ví Dụ Thực Tế Dễ Hiểu 2022


Để dễ dàng cho chúng ta học sinh trong quá trình trao thay đổi cũng như cập nhật thông tin tài liệu bắt đầu nhất, mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học hành nhé


Đăng bởi: trung học phổ thông Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo dục


Tags
Hóa học tập 8 Phương trình phản ứng hóa học 8
*
Facebook Twitter LinkedIn Tumblr Pinterest Reddit Messenger Messenger chia sẻ via thư điện tử Print
*

THPT Sóc Trăng


Bài viết ngay gần đây


*

Viết đoạn văn cảm giác về nhân vật bé bỏng Thu vào truyện ngắn chiếc lược ngà


15 giờ đồng hồ trước
*

Cảm nhấn khổ 1 bài bác thơ Nói với con


15 giờ đồng hồ trước
*

Viết đoạn văn ngắn nêu cảm thấy của em về nhân đồ dùng Xi-mông


16 giờ đồng hồ trước
*

Viết đoạn văn nêu cảm giác của em về nhân trang bị Phi-líp


17 tiếng trước
*

Viết đoạn văn nêu cảm giác về hình ảnh người bà trong bài xích thơ nhà bếp lửa


17 giờ đồng hồ trước
*

Viết đoạn văn cảm thấy về nhân đồ vật anh bạn trẻ trong truyện ngắn âm thầm Sa Pa


18 tiếng trước
*

Đoạn văn đối chiếu hình ảnh Chiếc lược ngà


19 tiếng trước
*

Đoạn văn Phân tích mẫu vua quang đãng Trung trong Hoàng Lê tuyệt nhất thống chí


19 giờ đồng hồ trước

Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Những trường cần được lưu lại *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang web

lưu lại tên của tôi, email, và website trong trình coi ngó này cho lần bình luận kế tiếp của tôi.


Check Also
Close
Bài viết nổi bật
Xem các nhất
Giới thiệu
Trường trung học phổ thông Sóc Trăng - Trực nằm trong Sở GDĐT thức giấc Sóc Trăng
Chuyên mục
Giáo dục (11.262)
Chuyên mục

Facebook Twitter Messenger Messenger
Back to đứng top button
Close
Tìm tìm cho:
Popular Posts
Close
Kết quả tìm kiếm cho
Close
Log In
Forget?
Remember meLog In

Bạn đang sử dụng trình chặn quảng cáo!


Bạn đang dùng trình ngăn quảng cáo!