toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

Bài 1:Cân bằng các phản ứng hoá học tập sau

1.Fe3O4 + HCl " FeCl2 + FeCl3 + H2O

 2.A2Ox + H2 " A + H2O

 3.A2Ox + H2 " AO + H2O 

 4.A2Ox + H2 " AxOy + H2O

 5..AxOy + H2 " AnOm + H2O 


Bài 1:Cân bằng những phản ứng hoá học tập sau

1. Fe3O4 + HCl → FeCl2 + FeCl3 + H2O

3. A2Ox + H2 → A + H2O

4. A2Ox + H2 → AO + H2O 

5. A2Ox + H2 → AxOy + H2O

6. AxOy + H2 → AnOm + H2O

góp em với ạ


+FeCl2+FeCl3++H2Ob,+Fe+++HNO3 --->+Fe(NO3)3++NO2+HO2c,+ CxHy++O2+--->+CO2++H2OLm+giảng+giải+ra+nhẻ + ">

Cân bởi PTHH sau.

Bạn đang xem: Hcl + fe3o4

a, Fe3O4 +HCl ---> FeCl2+FeCl3 +H2O

b, fe + HNO3 ---> Fe(NO3)3 +NO2+HO2

c, CxHy+ O2 ---> CO2 +H2O

Lm giảng giải ra nhẻ


Co_2+H_2O)2+FexOy+++CO+--->+CO2+++Fe3.+FeS2+++O2+-->+SO2+++Fe2O34.+Fe3O4+++HCl+-->+FeCl2+++FeCl3+++H2O5.+Al+++HNO3+--->+Al(NO3)3+++NO2+++H2O">

Cân bằng phương trình

(1.C_xH_yO_z+O_2--->Co_2+H_2O)

2 FexOy + co ---> CO2 + Fe

3. FeS2 + O2 --> SO2 + Fe2O3

4. Fe3O4 + HCl --> FeCl2 + FeCl3 + H2O

5. Al + HNO3 ---> Al(NO3)3 + NO2 + H2O


2CxHyOz+(4x+y-2z)/2 O2 =>2xCO2+yH2O

FexOy+yCO=>xFe+yCO2

4FeS2+11O2 =>2Fe2O3+8SO2

Fe3O4+8HCl=>FeCl2+2FeCl3+4H2O

Al+6HNO3=>Al(NO3)3+3NO2+3 H2O


1CxHyOz + (x+y/4-z/2) O2 ---> xCO2+ y/2 H2O 

2 FexOy + yCO ---> yCO2 + xFe

3. 4FeS2 + 11O2 --> 8SO2 + 2Fe2O3

4. Fe3O4 + 8HCl --> FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O

5. Al + 6HNO3 ---> Al(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O

 

 

 

++

 


Các chúng ta chỉ mình cách cân đối PTHH này với:

FexOy + HCl ----- FeCl2 + FeCl3 + H2O .

Cảm ơn các bạn nhiều nhé ^^


Phản ứng nào sau đây sai? 

A. Al + Fe2O3 Al2O3 + Fe

B. Fe3O4 + HCl FeCl2 + FeCl3 + H2O 

C. FeO + co Fe + CO2

D. 2Fe + 6HCl 2FeCl3 + 3H2 


Hoàn thành phương trình hóa học sau (biết hệ số trước của những công thức nhờ vào vào x, y):

sắt 3 O 4 + HCl → FeCl 2 + FeCl 3 + H 2 O


Các b ơi góp mình với  

Câu 1. mang lại sơ thiết bị phản ứng hóa học: X + HCl FeCl3 + Y + H2O. Hai chất X,Y thứu tự là:

A. Fe3O4, Cl2 B. FeO, FeCl2 C. Fe3O4, FeCl2 D. Fe2O3, FeCl2

Câu 2. Sục 2,24 lít khí SO2 (đktc) vào 500 ml dung dịch NaOH 0,3M. Muối bột thu được sau phản ứng là

A. Na2SO3 B. NaHSO3 C. Na2SO3 với NaHSO3 D. NaHSO3 và NaOH

Câu 3. kết hợp m gam sắt trong dung dịch H2SO4 loãng, xuất hiện 3,36 lít khí (đktc). Nếu đến m gam sắt này vào dung dịch H2SO4 đặc nóng thì lượng khí (đktc) sinh ra bằng (Fe = 56)

A. 2,24 lít B. 5,04 lít C. 3,36 lít D. 10,08 lít

Câu 4. mang lại 6,4 gam Cu tác dụng hết với dung dịch H2SO4 đặc, dư nhận được V lít khí SO2 (ở đktc). Giá trị của V là

A. 3,36. B. 2,24. C. 6,72. D. 1,12.

Câu 5. mang lại 3,68 gam lếu láo hợp bao gồm Al cùng Zn tính năng với một số lượng vừa đủ dung dịch H2SO4, thu được 2,24 lít khí H2 (ở đktc). Cân nặng muối khan nhận được sau bội nghịch ứng là

A. 15,54 gam. B. 10,78 gam. C. 14,28 gam. D. 13,28 gam.

Xem thêm: Đề Thi Giữa Kì 1 Lớp 3 Giữa Kì 1 Năm 2021, Đề Thi Toán 3 Giữa Kì 1 Năm 2021

Câu 6. cho 0,1mol Fe tác dụng với dung dịch HCl loãng dư. Thể tích khí (đktc) chiếm được sau bội phản ứng là: