Câu hỏi :

Đốt cháy hoàn toàn 50 ml hỗn hợp khí X gồm trimetylamin với hai hiđrocacbon đồng đẳng sau đó bằng một lượng oxi vừa đủ, thu được 375 ml tất cả hổn hợp Y bao gồm khí cùng hơi. Dẫn cục bộ Y đi qua dung dịch H2SO4 đặc (dư), thể tích khí còn lại là 175 ml. Những thể tích khí và hơi đo ở cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất. Hai hiđrocacbon đó là


*