PHẦN ĐẠI SỐ CHƯƠNG 1: CĂN BẬC HAI. CĂN BẬC bố CHƯƠNG 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT PHẦN HÌNH HỌC CHƯƠNG 1: HỆ THỨC LƯỢNG vào TAM GIÁC VUÔNG
*
*

Câu hỏi 1 : toàn bộ các cực hiếm của (x) nhằm biểu thức (sqrt x - 3 ) tất cả nghĩa là: 

A (x B (x le 3) C (x > 3) D (x ge 3)

Phương pháp giải:

Biểu thức (sqrt fleft( x ight) ) xác định ( Leftrightarrow fleft( x ight) ge 0.)


Lời giải bỏ ra tiết:

Biểu thức (sqrt x - 3 ) xác định ( Leftrightarrow x - 3 ge 0 Leftrightarrow x ge 3.)

Chọn D.

Bạn đang xem: Điều kiện xác định của biểu thức


Câu hỏi 2 : Điều kiện khẳng định của biểu thức (sqrt x - 8 ) là

A (x ge 8.) B (x > 8.)C (x D (x le 8.)

Lời giải đưa ra tiết:

Ta có: (sqrt x - 8 ) khẳng định khi (x - 8 ge 0 Leftrightarrow x ge 8)

Chọn A


Câu hỏi 3 : Biểu thức (sqrt 2x - 8 ) gồm nghĩa khi và chỉ còn khi:

A (x le - 4) B (x le 4) C (x ge - 4) D (x ge 4)

Phương pháp giải:

Hàm số (y = sqrt fleft( x ight) ) xác minh ( Leftrightarrow fleft( x ight) ge 0.)


Lời giải chi tiết:

Biểu thức (sqrt 2x - 8 ) khẳng định ( Leftrightarrow 2x - 8 ge 0 Leftrightarrow 2x ge 8 Leftrightarrow x ge 4.)

Chọn D.


Câu hỏi 4 : với (x > 0) thì biểu thức nào tiếp sau đây luôn gồm nghĩa?

A (sqrt 2 - x ) B (sqrt x - 2 ) C (sqrt 2x )D (sqrt - 2x )

Phương pháp giải:

Biểu thức (sqrt fleft( x ight) ) khẳng định ( Leftrightarrow fleft( x ight) ge 0.) 


Lời giải bỏ ra tiết:

Xét đáp án A: (sqrt 2 - x ) khẳng định ( Leftrightarrow 2 - x ge 0 Leftrightarrow x le 2 Rightarrow ) loại đáp án A.

Xét giải đáp B: (sqrt x - 2 ) khẳng định ( Leftrightarrow x - 2 ge 0 Leftrightarrow x ge 2 Rightarrow ) các loại đáp án B.

Xét đáp án C:(sqrt 2x ) khẳng định ( Leftrightarrow 2x ge 0 Leftrightarrow x ge 0 Rightarrow ) chọn lời giải C.

Chọn C.


Câu hỏi 5 : toàn bộ các quý giá của (x) nhằm biểu thức (sqrt - x^2 + 6x - 9 ) xác minh là

A (x = 6) B (x > 3) C (x = 3) D (x = -3)

Lời giải chi tiết:

Biểu thức (sqrt - x^2 + 6x - 9 ) khẳng định ( Leftrightarrow - x^2 + 6x - 9 ge 0).

( Leftrightarrow x^2 - 6x + 9 le 0 Leftrightarrow left( x - 3 ight)^2 le 0,,left( * ight)).

Do (left( x - 3 ight)^2 ge 0,,forall x Rightarrow left( * ight) Leftrightarrow x - 3 = 0 Leftrightarrow x = 3).

Chọn C.


Câu hỏi 6 : Điều kiện xác định của biểu thức (sqrt frac2017x - 2018 ) là

A (x ge 2018)B (x e 2018) C (x > 2018)D (x

Phương pháp giải:

- (sqrt A ) khẳng định (hay tất cả nghĩa) lúc (A ge 0).

- Phân thức (fracA(x)B(x)) xác minh khi (B(x) e 0).


Lời giải chi tiết:

+) (frac2017x - 2018) xác minh khi (x - 2018 e 0,, Leftrightarrow x e 2018,,,,,,,,,,,,(1))

+) (sqrt frac2017x - 2018 ) khẳng định ( Leftrightarrow frac2017x - 2018 ge 0 Leftrightarrow x - 2108 > 0 Leftrightarrow x > 2018.;;;;left( 2 ight))

Kết phù hợp (1) cùng (2) suy ra (x > 2018).

Vậy điều kiện khẳng định của biểu thức(sqrt frac2017x - 2018 ) là (x > 2018).

Chọn C.


Câu hỏi 7 : Biểu thức (sqrt 1 - y^2 )xác định khi và chỉ khi:

A (y le 1) B (y ge 1) C ( - 1 le y le 1) D (y e 1).

Lời giải đưa ra tiết:

(sqrt 1 - y^2 )xác định ( Leftrightarrow 1 - y^2 ge 0 Leftrightarrow y^2 le 1 Leftrightarrow , - 1 le y le 1)

Chọn C


Câu hỏi 8 : Điều kiện của (x) nhằm biểu thức (sqrt 3 - x )có nghĩa là:

A (x le 3) B (x > 3) C (x D (x ge 3)

Lời giải bỏ ra tiết:

(sqrt 3 - x ) gồm nghĩa ( Leftrightarrow 3 - x ge 0 Leftrightarrow x le 3.)

Chọn A


Câu hỏi 9 : Điều kiện của (x) để biểu thức (sqrt 3x - 6 ) bao gồm nghĩa là:

A (x ge - frac12) B (x ge 2) C (x ge - 2) D (x ge frac12)

Phương pháp giải:

Biểu thức (sqrt fleft( x ight) ) tất cả nghĩa ( Leftrightarrow fleft( x ight) ge 0.)


Lời giải chi tiết:

Biểu thức (sqrt 3x - 6 ) xác minh ( Leftrightarrow 3x - 6 ge 0 Leftrightarrow x ge 2.) 

Chọn B.


Câu hỏi 10 : Tìm tất cả các quý hiếm của (x) nhằm biểu thức (P = sqrt x - 2 ) xác định.

A (x B (x > 2) C (x ge 2) D (x le 2)

Phương pháp giải:

Biểu thức: (sqrt fleft( x ight) ) xác định ( Leftrightarrow fleft( x ight) ge 0.) 


Lời giải bỏ ra tiết:

Biểu thức (P = sqrt x - 2 ) xác minh ( Leftrightarrow x - 2 ge 0 Leftrightarrow x ge 2.)

Chọn C.


Câu hỏi 11 : Điều kiện xác định của biểu thức (sqrt 2019 - frac2019x ) là:

A (x e 0) B (x ge 1) C (left< eginarraylx ge 1\x D (0

Phương pháp giải:

Biểu thức (sqrt fleft( x ight) ) xác định ( Leftrightarrow fleft( x ight) ge 0.)


Lời giải bỏ ra tiết:

Biểu thức (sqrt 2019 - frac2019x ) xác định

( Leftrightarrow 2019 - frac2019x ge 0 Leftrightarrow frac2019left( x - 1 ight)x ge 0 Leftrightarrow left< eginarraylleft{ eginarraylx - 1 ge 0\x > 0endarray ight.\left{ eginarraylx - 1 le 0\x

Câu hỏi 12 : Biểu thức (Pleft( x ight) = sqrt 2019 - 3x + x - 2020) tất cả nghĩa khi: 

A (x ge 673) B (x le 673) C (x D (x e 2020) 

Phương pháp giải:

Biểu thức (sqrt fleft( x ight) ) khẳng định ( Leftrightarrow fleft( x ight) ge 0.)


Lời giải chi tiết:

Biểu thức (sqrt 2019 - 3x + x - 2020) xác định ( Leftrightarrow 2019 - 3x ge 0 Leftrightarrow x le 673.)

Chọn B.


Câu hỏi 13 : Điều kiện để biểu thức (M = frac1sqrt x - 1) xác định là

A (x > 1) B (x > 0) C (x > 0,,;,,x e 1)D (x ge 0,,;,,x e 1)

Phương pháp giải:

Biểu thức (frac1fleft( x ight)) xác định ( Leftrightarrow fleft( x ight) e 0.)

Biểu thức (sqrt fleft( x ight) ) khẳng định ( Leftrightarrow fleft( x ight) ge 0.)


Lời giải chi tiết:

Ta có: (M = frac1sqrt x - 1) khẳng định ( Leftrightarrow left{ eginarraylx ge 0\sqrt x - 1 e 0endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylx ge 0\x e 1endarray ight..)

Chọn D.


Câu hỏi 14 : với cái giá trị như thế nào của (x)thì (sqrt x^2 + 5x - 6 ) bao gồm nghĩa?

A (x le 1)B (x ge - 6)C (x ge 1) và (x le - 6)D (x ge 1) hoặc (x le - 6)

Lời giải bỏ ra tiết:

Ta có: (sqrt x^2 + 5x - 6 = sqrt left( x - 1 ight)left( x + 6 ight) )

Để (sqrt x^2 + 5x - 6 )có nghĩa thì (left( x - 1 ight)left( x + 6 ight) ge 0)

 ( Leftrightarrow left< eginarraylleft{ eginarraylx - 1 ge 0\x + 6 ge 0endarray ight.\left{ eginarraylx - 1 le 0\x + 6 le 0endarray ight.endarray ight. Leftrightarrow left< eginarraylleft{ eginarraylx ge 1\x ge - 6endarray ight.\left{ eginarraylx le 1\x le - 6endarray ight.endarray ight. Leftrightarrow left< eginarraylx ge 1\x le - 6endarray ight.)

Chọn D.


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 15 : tìm điều kiện khẳng định của biểu thức (P = dfrac1sqrt x^2 - 6x + 9 .) 

A (x > 3)B (x le 3)C (x ge 3)D (x e 3)

Đáp án: D


Phương pháp giải:

Biểu thức (dfrac1sqrt fleft( x ight) ) xác định ( Leftrightarrow fleft( x ight) > 0.)


Lời giải bỏ ra tiết:

Biểu thức (P = dfrac1sqrt x^2 - 6x + 9 ) khẳng định ( Leftrightarrow x^2 - 6x + 9 > 0) ( Leftrightarrow left( x - 3 ight)^2 > 0 Leftrightarrow x - 3 e 0 Leftrightarrow x e 3.)

Vậy cùng với (x e 3) thì biểu thức (P = dfrac1sqrt x^2 - 6x + 9 ) xác định.

Chọn D.


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 16 : Điều kiện khẳng định của biểu thức (sqrt 6 - 3x ) là:

A (x le 2)B (x ge 2) C (x ge 0)D (x

Đáp án: A


Phương pháp giải:

Hàm số (sqrt fleft( x ight) ) xác định ( Leftrightarrow fleft( x ight) ge 0.)


Lời giải chi tiết:

(sqrt 6 - 3x ) xác minh ( Leftrightarrow 6 - 3x ge 0 Leftrightarrow 3x le 6 Leftrightarrow x le 2.)

Chọn A.


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 17 : tất cả các cực hiếm của (x) để biểu thức (P = sqrt<3>fracx - 3x^2 - 3x + 2) xác minh là

A (x e 1) cùng (x e 2) B (x e 2) C (x e 1) cùng (x e 3)D (x ge 3)

Đáp án: A


Phương pháp giải:

Phân thức khẳng định khi còn chỉ khi chủng loại thức khác 0.


Lời giải bỏ ra tiết:

Biểu thức (P = sqrt<3>fracx - 3x^2 - 3x + 2) khẳng định ( Leftrightarrow x^2 - 3x + 2 e 0 Leftrightarrow left{ eginarraylx e 1\x e 2endarray ight.).

Chọn A.

Xem thêm: Công Thức Cấp Số Cộng Cấp Số Nhân, Ví Dụ Minh Họa, Công Thức Cấp Số Cộng Và Cấp Số Nhân Tổng Hợp


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 18 : Điều kiện để biểu thức(A = frac2017sqrt x - 1) xác định là:

A (x > 0)B (x > 1)C (x > 0,x e 1)D (x ge 0,x e 1)

Đáp án: D


Phương pháp giải:

Cách tra cứu điều kiện xác minh của 1 phân thức : biểu thức dưới mẫu mã khác 0, biểu thức trong căn to hơn hoặc bởi 0


Lời giải chi tiết:

Biểu thức (A = frac2017sqrt x - 1) khẳng định ( Leftrightarrow left{ eginarraylsqrt x - 1 e 0\x ge 0endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylsqrt x e 1\x ge 0endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylx e 1\x ge 0endarray ight.)

Chọn giải đáp D


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 19 :

*

A
*
B
*
1;c)xgeq 0" align="absmiddle" />C
*
1;c)forall x" align="absmiddle" />D
*
1;c)xgeq 0" align="absmiddle" />

Đáp án: D


Lời giải chi tiết:

*


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 20 : Tìm điều kiện của x nhằm biểu thức sau có nghĩa:

a) (sqrt 2 - 5x ) b) (frac1sqrt 1 - x ) c) (sqrt x^2 - 4x + 4 ) d) (frac1sqrt x^2 - 4x + 4 )

A (eginarrayla),,x le frac25 và & b),,x c),,forall x và & & d),,x ge 2endarray)B (eginarrayla),,x le frac25 và & b),,x c),,forall x & & và d),,x le 2endarray)C (eginarrayla),,x ge frac25 và & b),,x c),,forall x & & và d),,x e 2endarray)D (eginarrayla),,x le frac25 & & b),,x c),,forall x và & & d),,x e 2endarray)

Đáp án: D


Lời giải chi tiết:

a) (sqrt 2 - 5x ) bao gồm nghĩa ( Leftrightarrow 2 - 5x ge 0 Leftrightarrow - 5x ge - 2 Leftrightarrow x le frac25.)

b) (frac1sqrt 1 - x ) xác định ( Leftrightarrow left{ eginarraylsqrt 1 - x e 0\1 - x ge 0endarray ight. Leftrightarrow 1 - x > 0 Leftrightarrow x 0 Leftrightarrow left( x - 2 ight)^2 > 0 Leftrightarrow x - 2 e 0 Leftrightarrow x e 2.)


Đáp án - giải thuật

40 bài bác tập tổng vừa lòng về Căn thức bậc hai

40 bài tập tổng hòa hợp về Căn thức bậc hai gồm đáp án và lời giải chi tiết đủ các mức độ


Xem cụ thể
*
*
*
*
*
*
*
*


× Báo lỗi góp ý
vấn đề em gặp gỡ phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải cạnh tranh hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp girbakalim.net


giữ hộ góp ý Hủy bỏ
Liên hệ cơ chế
*

*
*

*
*

*

*

Đăng cam kết để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép girbakalim.net gởi các thông tin đến các bạn để nhận thấy các lời giải hay cũng giống như tài liệu miễn phí.