Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 sách bắt đầu năm học tập 2021-2022 được soạn theo ngay cạnh với ngôn từ chương trình trong sách giáo khoa 3 cuốn sách mới: Cánh Diều, liên kết tri thức, Chân trời trí tuệ sáng tạo giúp những em ôn tập, luyện giải đề để chuẩn bị thật xuất sắc cho kì thi học kì 2 đạt kết quả cao nhất. Mời những thầy cô download file về để xem tương đối đầy đủ nội dung, giao hàng cho công tác làm việc biên soạn đề kiểm tra cuối học kì 2 mang lại lớp và học sinh của mình.

Bạn đang xem: Đề thi toán học kì 2


Đề thi học tập kì 2 môn Toán 2

I. Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 sách Cánh DiềuII. Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 sách Kết nối học thức với cuộc sốngIII. Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 sách Chân trời sáng tạo

I. Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 sách Cánh Diều

1. Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 sách Cánh Diều

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II (ĐỀ 6)

Môn: Toán LỚP 2

Năm học: 2021-2022

Năng lực, phẩm chất

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

SỐ HỌC-ĐẠI LƯỢNG-GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN

Số câu

4

1

1

2

5

3

Câu số

1a,c,d

2

4

1b

3,5

Số điểm

2

2

0,5

2

2,5

4

YẾU TỐ HÌNH HỌC

Số câu

1

2

1

2

Câu số

7b

7a,c

Số điểm

0,5

1

0,5

1

YẾU TỐ THỐNG KÊ, XÁC SUẤT

Số câu

1

1

2

1

3

Câu số

6a

6b

6c

8

Số điểm

0,5

0,5

1

0,5

1,5

Tổng

Số câu

6

1

1

3

4

7

8

Số điểm

3

2

0,5

2,5

2

3,5

6,5


2. Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 sách Cánh Diều

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC2

Môn: TOÁN 2

Thời gian có tác dụng bài: 35 phút

Họ và tên: ………………………………..Lớp: .……..….

Câu 1: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

1. Những số 652; 562; 625; viết theo trang bị tự từ bé bỏng đến phệ là:(M1 - 0,5 điểm)

A. 562; 652; 625

B. 652; 562; 625

C. 562; 625; 652

D. 625; 562; 652

b) Chiều dài của bộ bàn khoảng 15……. Tên đơn vị cần điền vào chỗ chấm là:

(M2 - 0,5 điểm)

A. Centimet B. Km C. Dm D. M

c) Số ngay tức khắc trước số 342 là:( M1 - 0,5 điểm)

A. 343 B. 341 C. 340 D. 344

d) giá trị của chữ số 8 trong 287 là:(M1 - 0,5 điểm)

A. 800 B. 8 C.80 D. 873. Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 sách Cánh Diều

Câu 1:

a. C

b. C

c.

d. C

Câu 2:

Tám trăm bảy mươi lăm: 875

Năm trăm bảy mươi tám: 578

Bốn trăm linh bốn: 404

Bốn trăm: 400


II. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 sách Kết nối trí thức với cuộc sống

1. Ma trận đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 sách kết nối tri thức

Mạch loài kiến thức

Số câu

Câu số

Số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1. Số cùng phép tính

Số câu

3

1

1

1

1

4

3

Số điểm

3

1

1

1

1

4

3

2. Hình học với đo lường:

Số câu

1

1

1

2

1

Số điểm

1

1

1

2

1

3. Một số trong những yếu tố thống kê và xác suất

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Tổng số câu

5

3

2

6

4

Tổng số điểm

5

3

2

6

4

Tỉ lệ %

50%

30%

20%

60%

40%

2. Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 sách Kết nối học thức với cuộc sống

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM

Năm học 2021 - 2022

Môn: Toán - Lớp 2

Thời gian làm bài: 40 phút

I. Phần trắc nghiệm: Khoanh vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. (M1- 1đ) (Bài 1 tr 24 Toán 2 – T2)

Thương của phép chia tất cả số bị chia bằng 40 với số chia bằng 5 là:

A.6 B. 7 C. 8 D. 9

Câu 2. (M1- 1đ) (Bài 4 tr 53 Toán 2 – T2)

Số tức thời trước của số lớn số 1 có tía chữ số là:

A. 998 B. 997 C. 999 D. 1000

Câu 3. (M1- 1đ) (Bài 2 Tr 74 Toán 2- tập 2)

Quãng đường từ nhà Mai đến trường lâu năm khoảng:

A. 2km B. 2m m C. 2cm D. 2dm

Câu 4. (M1- 1đ) (Bài 1 Tr 48 Toán 2- tập 2)

Phép so sánh nào dưới đó là đúng?

A. 237 > 273 B. 690 = 609 C. 310

457+ 452

657+143

543 - 403

619 - 207


Câu 8. (M2- 1đ) Điền số phù hợp vào vị trí trống? (Bài 1 Tr 76 Toán 2- tập 2)

1 000 m = ……km 8 m =……… dm 9 m = ……. Cm 600 centimet =……. M

Câu 9 .(M2- 1đ) Tại khu bảo tồn động vật, sư tử con khối lượng 107 kg hổ con trọng lượng hơn sư tử bé là 32 kg. Hỏi hổ con trọng lượng bao nhiêu ki - lô- gam? (Bài 3 Tr 81 Toán 2- tập 2)

Câu 10. (M3- 1đ) Ghép tía thẻ số sau đây được những số có ba chữ số nào? Em hãy lập những số đó (Bài 5 Tr 23 vở BT Toán 2- tập 2)

3 5 0

3. Đáp án đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 sách Kết nối trí thức với cuộc sống

HƯỚNG DẪN CHẤM TOÁN LỚP 2 CUỐI NĂM

Năm học: 2021 - 2022

Câu 1. Khoanh vào C( 1 điểm).

Câu 2. Khoanh vào A( 1 điểm).

Câu 3. (1 điểm) A

Câu 4. (1 điểm) D

Câu 5. (1 điểm) B

Câu 6. (1 điểm) A

Cấu 7. Mỗi phép tính đặt tính cùng tính đúng được 0,25 điểm.

Câu 8. Mỗi ý đúng được 0,25 điểm.

Câu 9. (1 điểm)

Bài giải

Hổ con khối lượng số ki - lô- gam là: (0,25 điểm)

107 + 32 = 139 (kg) (0,5 điểm)

Đáp số: 139 kilogam (0,25 điểm)

Câu 10. (1 điểm) Mỗi số đúng được 0,25 điểm.

350, 305, 530, 503.

III. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 sách Chân trời sáng sủa tạo

1. Ma trận đề thi học tập kì 2 môn Toán 2 sách Chân trời sáng sủa tạo

Năng lực, phẩm chất

Số câu với số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

SỐ HỌC-ĐẠI LƯỢNG-GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN

Số câu

3

3

2

1

1

5

5

Câu số

1( a; b; d)

2; 5

1(c),3

6

9

Số điểm

1,5đ

2,5đ

1,5đ

0,5đ

YẾU TỐ HÌNH HỌC

Số câu

1

2

3

Câu số

4(b)

4(a);7

Số điểm

0,5đ

1,5

YẾU TỐ THỐNG KÊ, XÁC SUẤT

Số câu

1

1

Câu số

8

Số điểm

0,5đ

0,5đ

Tổng

Số câu

3

4

2

2

3

5

9

Số điểm

1,5

1.5đ

2,5đ

1,5đ

2. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 sách Chân trời sáng tạo

Trường:.........................

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 NĂM 2021 - 2022MÔN: TOÁN - LỚP 2(Thời gian làm bài 40 phút)

A. TRẮC NGHIỆM: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: a. Đáp án nào dưới đấy là đúng? (M1 - 0,5 điểm)

A. 17 giờ tức là 7 tiếng chiềuB. 15 giờ có nghĩa là 5 giờ đồng hồ chiềuC. 19 giờ tức là 9 giờ đồng hồ tốiD. đôi mươi giờ tức là 8 giờ tối

b. Tích của phép nhân có hai quá số là 2 và 7 là:: (M1 - 0,5 điểm)

A. 17B. 14C. 9D. 5

c. Nếu thứ hai tuần này là ngày 22. Thì thiết bị 2 tuần trước đó là ngày: (M2 - 0,5 điểm)

A. 15B. 29C. 10

D. 21

d. Số ngay lập tức sau của số lớn số 1 có nhị chữ số là: (M1 - 0,5 điểm)

A. 98B. 99C. 100D. 101

Câu 2: Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống : Số có 3 trăm, 7 chục viết là: (M1 – 0,5 điểm)

A. 307B. 370

Câu 3: cho những số 427; 242; 369; 898 (M1 - 1 điểm)

a. Số lớn số 1 là: ...............

b. Số lớn số 1 hơn số nhỏ xíu nhất là: .................................................

Câu 4:


a. Vào hình bên có: (M3 - 0,5 điểm)

....... Hình tam giác

......... đoạn thẳng.


b. Mỗi đồ vật sau ở trong hình khối gì? (M1 - 0,5 điểm)

B. Bài bác tập bắt buộc

Câu 5: Đặt tính rồi tính: (M1 - 2 điểm)

a. 67 - 38

b. 34 + 66

c. 616 + 164

d. 315 - 192

Câu 6: con voi trọng lượng 434kg, bé gấu nhẹ nhàng hơn con voi 127kg. Hỏi bé gấu trọng lượng bao nhiêu ki – lô – gam? (M2 - 1 điểm)

Câu 7:

Độ dài đường gấp khúc MNPQKH là: (M3 - 0,5 điểm)

......... ×......... = .....................

Câu 8: chọn từ: Có thể, chắc chắn là hay không thể điền vào địa điểm chấm? ( M2. 0,5đ)

a) Thẻ được lựa chọn …… …………………có số tròn chục.

b) Thẻ được chọn …… …………………có số 70.

c) Thẻ được chọn …… …………………có số 50.

Xem thêm: Cách Gõ Tiếng Việt Trong Mathtype 6, Hướng Dẫn Gõ Tiếng Việt Trong Mathtype

Câu 9: Điền lốt (>, (0,5đ)

18 : 2 9 × 2

Mời các bạn đọc thêm các tin tức hữu ích không giống trên thể loại Học tập thuộc mục Tài liệu.