Top 6 Đề thi học kì 2 Toán lớp 3 năm học 2021-2022, bao gồm 6 đề thi, có kèm theo cả câu trả lời để học viên ôn tập, rèn luyện con kiến thức nhằm đạt kết quả tốt nhất đến kì thi cuối kì II. Mời những em tham khảo.

Bạn đang xem: Đề thi toán 3 học kì 2

Đề thi cuối học tập kì II lớp 3 môn Toán bao gồm đề thi tất cả kèm theo cả ma trận và đáp án tham khảo để học viên ôn tập, rèn luyện kiến thức nhằm đạt tác dụng tốt nhất xong xuôi HK2. Đề được thiết kế phù hợp với công tác môn toán cho học viên lớp 3, tương xứng với năng lực của học sinh tiểu học. Mời các em tìm hiểu thêm nhầm ôn luyện đạt kết quả cao nhất trong bài xích kiểm tra sắp tới tới.


Đề thi học kì II Toán lớp 3

3. Đề thi học kì 2 Toán lớp 3 số 24. Đề thi học kì 2 Toán lớp 3 số 35. Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 3 số 46. Đề thi học kì 2 Toán lớp 3 số 57. Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 3 số 6

1. Ma trận Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu với số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số học: phép cộng, phép trừ bao gồm nhớ không liên tục và không thật hai lần vào phạm vi 10 000 cùng 100 000; Nhân, phân tách số tất cả đến năm chữ số cùng với 9 cho) số có một chữ số. Làm cho quen với số La Mã cùng bảng thống kê lại số liệu đơn giản.

Số câu

4

1

1

1

6

1

Số điểm

2

1

1

1

4

1

Đại lượng và đo đại lượng: Đổi, so sánh các đơn vị đo độ dài; khối lượng; biết đơn vị chức năng đo diện tích (cm2); ngày, tháng, năm, coi lịch, xem đồng hồ; nhhận biết một trong những loại chi phí Việt Nam.

Số câu

2

2

Số điểm

1

1

Yếu tố hình học: góc vuông; góc ko vuồng; hình chữ nhật, hình vuông, chu vi, diện tích; hình tròn, tâm, bán kính, con đường kính.

Số câu

2

1

3

Số điểm

1

1

2

Giải câu hỏi bằng nhị phép tính

Số câu

1

1

Số điểm

2

2

Tổng

Số câu

6

4

1

1

1

11

2

Số điểm

3

3

1

2

1

7

3


2. Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 3 số 1

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tác .....

Đề thi học kì 2 - môn: Toán lớp 3

Năm học 2021 - 2022

Thời gian: 40 phút

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1: Số khủng nhất trong số số 9788; 9887; 7889; 7988 là:

A. 9788

B. 9887

C. 7889

D. 7988

Câu 2: Số ngay tức khắc sau của số 9999:

A. 1000

B. 10000

C. 100000

D. 9998

Câu 3: Ngày 27 mon 5 năm năm nhâm thìn là lắp thêm sáu thì ngày 3 tháng 6 thuộc năm sẽ là thứ mấy?

A. Máy tư

B. Sản phẩm năm

C. Thiết bị sáu

D. Thiết bị bảy

Câu 4: Một hình tròn trụ có chổ chính giữa I có nửa đường kính là 6 cm. Đường kính của hình trụ là:

A. 10 cm

B. 12 cm

C. 20cm

D. 25 cm

Câu 5: Một hình vuông ABCD gồm chu vi là 40 cm. Search cạnh hình vuông vắn đó.

A. Trăng tròn cm

B. 15 cm

C. 144 cm

D. 10 cm

Phần 2. Tự luận

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a) 18229+35754

b) 7982-3083

c) 24043 × 4

d) 3575: 5

Bài 2: Tính:

a) 99637 – 12403 × 8

b) X × 3 =18726

Bài 3: Các phòng học hồ hết được đính số quạt trần trên nhà như nhau. Biết 10 phòng học đính thêm 40 chiếc quạt trần. Hỏi gồm 32 cái quạt trần trên nhà thì thêm được mấy chống học?

Bài 4: Một tấm bìa hình chữ nhật bao gồm chiều dài 50 cm, chiều rộng lớn 40 cm. Tín đồ ta cắt lấy ra một hình vuông vắn có cạnh bởi chiều rộng tấm bìa. Tính diện tích s tấm bìa còn lại?


3. Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 3 số 2

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo thành .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 3

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

(cơ bản - Đề 1)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Số ngay tức khắc trước của số 9999 là:

A. 10000. B. 10001.

C. 9998. D. 9997.

Câu 2: 23dm = ... Cm. Số tương thích điền vào nơi trống là:

A. 23 cm. B. 220 cm.

C. 203 cm. D. 230 cm.

Câu 3: Chọn giải đáp sai

A. 5 phút = 180 giây

B. B. 2dm = 20cm

C. Tháng 5 có 31 ngày

D. Đường kính dài gấp đôi bán kính

Câu 4: hình vuông vắn có cạnh 5cm. Diện tích hình vuông vắn là:

A. 20cm2 B. 20cm

C. 25cm2 D. 25cm

Câu 5: kết quả của phép phân tách 3669: 3 là


A. 1221 B. 1222

C. 1223 D. 1224

Câu 6: Một hình vuông có chu vi 12cm. Cạnh hình vuông vắn là:

A. 3cm B. 4cm

C. 5cm D. 6cm

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a. 31742 + 16092 b. 14670 – 2451

c. 45132 x 4 d. 32670: 5

Câu 2: cho các số 76832, 78632, 73286, 73268, 72386. Hãy sắp xếp các số:

a. Theo vật dụng tự từ bé nhỏ đến lớn.

b. Theo đồ vật tự từ béo đến bé.

Câu 3: có 30 học sinh được xếp thành 5 hàng những nhau. Hỏi 126 học viên thì xếp được bao nhiêu hàng như thế?

Câu 4: Tính cực hiếm biểu thức: 13056 + 2472: 2

3.1. Đáp án đề thi học kì 2 Toán lớp 3 số 2

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu123456Đáp ánCDACCA

Phần II. Tự luận (7 điểm)


Câu 2 (2 điểm):

a) (1điểm) 72386; 73268; 73286; 76832; 78632.

b) (1điểm) 78632; 76832; 73286; 73268; 72386

Câu 3 (2 điểm):

Mỗi hàng tất cả số học viên là:

30: 5 = 6 (học sinh)

126 học viên xếp được số hàng là:

126: 6 = 21 (hàng)

Đáp số: 21 hàng

Câu 4 (1 điểm):

13056 + 2472: 2 = 13056 + 1236 = 14292

4. Đề thi học kì 2 Toán lớp 3 số 3

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sản xuất .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 3

Thời gian làm bài: 45 phút

(cơ bản - Đề 2)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng nhất:

Câu 1: Tổng của 47 856 và 35 687 là:

A. 83433 B. 82443

C. 83543 D. 82543

Câu 2: Số nhỏ dại nhất gồm 4 chữ số là:

A. 1011 B. 1001

C. 1000 D. 1111

Câu 3: từ bây giờ là thiết bị năm. Hỏi 100 hôm sau là sản phẩm công nghệ mấy trong tuần?

A. Sản phẩm công nghệ tư. B. Sản phẩm công nghệ sáu.

C. Sản phẩm công nghệ năm. D. Máy bẩy.

Câu 4: diện tích một hình vuông là 9 cm2. Hỏi chu vi hình vuông đó là bao nhiêu?

A. 3 cm B. 12 cm

C. 4 cm D. 36 cm

Câu 5: Số 12 được viết bằng chữ số La Mã là:

A. XI B. XII

C. VVII D. IIX

Câu 6: Biết 356a7 > 35679, quý hiếm của a là:

A. 0 B. 10

C. 7 D. 9

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a. 40843 + 32 629 b. 39011 – 37 246

c. 3608 x 4 d. 19995: 5

Câu 2: bao gồm 56 mẫu bánh được xếp vào 8 hộp. Hỏi tất cả 40068 mẫu bánh cùng nhiều loại thì xếp được vào bao nhiêu hộp như thế

Câu 3: Một hình chữ nhật gồm chiều dài 3dm2 cm, chiều rộng lớn 9 cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó

Câu 4: tìm x: x × 2 = 3998

4.1. Đáp án đề thi học kì 2 Toán lớp 3 số 3

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu123456Đáp ánCCDBBD

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1: mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm:

a. 40843 + 32 629 b. 39011 – 37 246

c. 3608 x 4 d. 19995: 5


Câu 2 (2 điểm):

Mỗi hộp xếp được số bánh là

56: 8 = 7 (cái bánh)

40068 cái bánh cùng loại thì xếp được vào số hộp là

40068: 7 = 5724 (hộp)

Đáp số: 5724 hộp

Câu 3 (2 điểm):

Đồi 3dm2 cm = 32 cm

Diện tích hình chữ nhật đã cho là

32 x 9 = 288 (cm2)

Đáp số: 288 cm2

Câu 4 (1 điểm):

x × 2 = 3998

x = 3998: 2

x = 1999

5. Đề thi học kì 2 Toán lớp 3 số 4

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu 1: Số ngay thức thì sau số 12075 là: (0,5đ)

A.12074

B. 12076

C. 12077

Câu 2. Số 17934 đọc là: (0,5đ)

A. Mười bảy nghìn chín trăm bố tư

B. Mười bảy nghìn ba trăm chín mươi tư

C. Mười bảy nghìn chín ba tư

D. Mười bảy ngàn chín trăm ba mươi tư

Câu 3. quý giá của biểu thức 1320 + 2112: 3 là: (1 đ)

A. 2024

B. 2042

C. 2204

D. 2124

Câu 4. (1 đ)

Chu vi hình chữ nhật ABCD là:

A. 48 cm

B. 28 cm

C. 64 cm

D. 14 cm

Câu 5. Kết quả của phép tính 45621 + 30789 là: (1 đ)

A. 76410

B. 76400

C. 75410

D. 76310

Câu 6. Từ 6 giờ nhát 5 phút mang đến 6 giờ 5 phút là từng nào phút:

A. 5 phút

B. 8 phút

C. 10 phút

D. 15 phút

PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 7. tra cứu x (1 đ)

a. 1999 + x = 2005

b. X x 3 = 12485

Câu 8. Đặt tính rồi tính: (1 đ)

A. 10712: 4

B. 14273 x 3

Câu 9. Một hình vuông vắn có chu vi 2dm 4cm. Hỏi hình vuông vắn đó có diện tích bằng bao nhiêu? (2 đ)

Câu 10. Tìm một trong những biết rằng khi cấp số kia lên 4 lần rồi sút 7 lần thì được 12. (1 đ)

5.1. Đáp án đề thi học tập kì 2 Toán lớp 3 số 4

PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1: B

Câu 2: D

Câu 3: A

Câu 4: B

Câu 5: A

Câu 6: C

Phần II: từ bỏ luận (5 điểm)

Câu 7. Search x(1 đ)

1999 + x= 2005

x = 2005 - 1999

x = 6

b. Xx 3 = 12485

x= 12486: 3

x= 4162

Câu 8:

1. 10712: 4 = 2678

2. 14273 x 3 = 42819

Câu 9: (2đ) bài giải

Đổi: 2dm 4cm = 24cm (0,25 đ)

Cạnh của hình vuông là: (0,25 đ)

24: 4 = 6 (cm) (0,5 đ)

Diện tích của hình vuông là: (0,25đ)

6 x 6 = 36 (cm²) (0,5 đ)

Đáp số: 24 nhỏ thỏ (0.25đ)

Câu 10: (1 đ)

Ta có: x x 4: 7 = 12

x= 12 x 7: 4

x = 21

Vậy số kia là: 21

6. Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 3 số 5

Câu 1: Khoanh vào trước câu vấn đáp đúng:

a) Số lập tức sau của 39 999 là:

A. 40 000

B. 40 998

C. 39 998

D. 40 100

b) Số bự nhất trong số số: 8 576; 8 756; 8 765; 8 675 là:

A. 8 576

B. 8 756

C. 8 765

D. 8 675

Câu 2: hình vuông có cạnh 9cm. Diện tích hình vuông là:

A. 36cm²

B. 81cm

C. 81cm²

D. 36cm

Câu 3: Hình chữ nhật ABCD bao gồm chiều dài 6 cm, chiều rộng lớn 4 cm. Chu vi của hình chữ nhật là:

A. 10 cm

B. 20 cm

C. 24 cm²

D. 24 cm

Câu 4: Đặt tính rồi tính:

a) 3250 - 324

b) 84 695 – 2 367

c) 1041 x 7

d) 24 672: 6

Câu 5: Khoanh vào công dụng đúng:


Số thích hợp cần điền vào chỗ chấm nhằm 6m 7cm = ...... Centimet là:

A. 67

B. 607

C. 670

D. 607

Câu 6. tra cứu x:

a) x– 357 = 4 236

b) x: 7 = 4214

Câu 7: Viết các số: 6 022; 6 202; 6 220; 6 002 theo thứ tự từ béo đến nhỏ bé là:

......................................................................

Câu 8: một đội công nhân buộc phải sửa quãng mặt đường dài 4 215 m, đội đó đã sửa được quãng đường. Hỏi đội công nhân đó còn phải sửa từng nào mét đường nữa?

Câu 9: Một hình chữ nhật bao gồm chiều rộng 8m, Chiều dài ra hơn chiều rộng 13m. Chu vi hình chữ nhật đó là bao nhiêu mét?

Trả lời: Chu vi hình chữ nhật kia là: .....................

Câu 10: Túi thứ nhất đựng được 18 kg gạo, túi trang bị hai đựng được vội vàng 3 lần túi sản phẩm nhất. Hỏi cả hai túi đựng được tất cả bao nhiêu kilogam gạo?

6.1. Đáp án đề thi học tập kì 2 Toán lớp 3 số 5

Câu 1: 1 đ

a) A; b) C

Câu 2: 1 đ Đáp án C

Câu 3: 1 đ Đáp án D

Câu 4: 1 đ

a) 3250 - 324 = 2926

b) 84 695 – 2 367 = 82328

c) 1041 x 7 = 7287

d) 24 672: 6 = 4112

Câu 5: 1 đ Đáp án D

Câu 6: 1 đ

a) x– 357 = 4 236

=> x= 4 236 + 357 = 4593

b) x: 7 = 4214

=> x= 4214 x 7 = 29498

Câu 7: 1 đ thứ tự đúng là: 6 220; 6 202; 6 022; 6 002

Câu 8: 1 đ

Quãng đường là: 4 215: 3 = 1 405 ( m) 0.5 đ

Quãng đường còn yêu cầu sửa là: 4 215 - 1 405 = 2 810 ( m) 0.25 đ

Đáp số: 2 810 m

Câu 9: 1 đ

Chu vi hình chữ nhật là: 58 m

Câu 10: 1 đ

Giải:

Cách 1:

Túi trang bị hai đựng được số gạo là: 18 x 3 = 54 (kg) 0.5 đ

Cả nhì túi đựng được số gạo là: 18 + 54 = 72 (kg) 0.25 đ

Đáp số: 0.25 đ

Cách 2:

Vì túi vật dụng hai đựng được cấp 3 lần túi trang bị nhất, đề nghị cả nhì túi đựng được số gạo gấp 3 + 1 = 4 (lần) túi lắp thêm nhất.

Vậy cả hai túi đựng được số gạo là: 18 x 4 = 72 (kg) 0.25 đ

Đáp số: 0.25 đ

7. Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 3 số 6

Câu 1: (1,0 điểm). Khoanh vào trước câu vấn đáp đúng: (Mức 1)

a) Số tức thời sau của 42 099 là:

A. 42 100

B. 42 098

C. 43 099

D. 43 100

b) Số to nhất trong những số: 8 576 ; 8 756 ; 8 765 ; 8 675 là:

A. 8 576

B. 8 756

C. 8 765

D. 8 675

c) 1 giờ đồng hồ 15 phút = … phút

A. 115 phút

B. 615 phút

C. 65 phút

D. 75 phút

d) Ngày 28 tháng 4 là thứ sáu. Ngày 4 mon 5 là sản phẩm mấy?

A. Vật dụng tư

B. Vật dụng năm

C. đồ vật bảy

D. Công ty nhật

Câu 2: (1,0 điểm). Điền dấu: (Mức 1)

a) 76 635 … 76 653

b) 18 536 … 17 698

c) 47 526 … 47 520 + 6

d) 92 569 … 92 500 + 70

Câu 3: (1,0 điểm). Hình chữ nhật ABCD bao gồm chiều nhiều năm 6 cm, chiều rộng lớn 4 cm. (Mức 2)

a) diện tích của hình chữ nhật là:

A. 24 cm² B. 24cm C. đôi mươi cm² D. đôi mươi cm

b) Chu vi của hình chữ nhật là:

A. 10 cm B. 20cm C. 24 cm² D. 24 cm

Câu 4: (1,0 điểm). 12m7dm = … dm. Số tương thích điền vào nơi chấm là: (Mức 1)

A. 1 207 dm B. 127 dm C. 1 270 dm D. 1 027 dm

Câu 5: (2,0 điểm). Đặt tính rồi tính: (Mức 2)

a) 27 684 + 11 023

b) 84 695 – 2 367

c) 1 041 x 7

d) 24 672: 6

Câu 6: (1,0 điểm).Tính giá trị của biểu thức: (Mức 2)

a) 229 + 126 x 3 = …………………

b). (9 759 – 7 428) x 2 = …………………….

Xem thêm: Dns Là Gì? Dịch Vụ Dns Server Có Chức Năng Chính Là Gì ? Chức Năng Của Dns

Câu 7: (1,0 điểm). Kiếm tìm x: (Mức 2)

a) xx 6 = 2 412

b) x: 3 = 1 824

Câu 8: (2,0 điểm) (Mức 3)

Một tín đồ đi xe hơi trong 2 tiếng đồng hồ đi được 82 km. Hỏi vào 5 giờ tín đồ đó đi xe hơi đi được bao nhiêu kí- lô- mét?

7.1. Đáp án đề thi học tập kì 2 Toán lớp 3 số 6

Câu 1: (1,0 điểm). Khoanh đúng từng câu được 0,25 điểm.