Bộ đề thi học kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 5 năm 2020 - 2021 có 3 đề thi, có câu trả lời kèm theo giúp các em học sinh lớp 5 luyện giải đề, rồi đối chiếu đáp án thuận lợi hơn khôn xiết nhiều. Đồng thời, cũng góp rèn luyện và cải thiện kỹ năng học tiếng Anh của bản thân mình lên nhằm đạt hiệu quả cao vào kỳ thi sắp đến tới.

Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh lớp 5 cuối kì 2

Đồng thời, cũng góp thầy cô tìm hiểu thêm để ra đề thi học tập kì 2 cho học sinh của mình. ở kề bên môn tiếng Anh, bao gồm thể xem thêm đề thi môn giờ Việt, Toán, lịch sử vẻ vang - Địa lý, công nghệ lớp 5. Vậy mời thầy cô cùng các em học sinh tham khảo nội dung chi tiết trong nội dung bài viết dưới đây:


Đề thi học kì 2 lớp 5 môn giờ đồng hồ Anh lớp 5 năm 2020 - 2021


Đề thi học kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 5 (Family and Friends 5)

PHÒNG GD&ĐT…………

TRƯỜNG TH và THCS ……..

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ IINăm học: 2020-2021Môn: tiếng Anh Lớp 5

Thời gian: 35 phút (Không kể thời gian giao đề)

Part 1. Listening (10 phút – 4 điểm) ……

Question 1. Nghe với viết số. (1 điểm)

Question 2. Nghe và nối. (1 điểm)


Question 3. Nghe và khắc ghi ✓ (1 điểm)

Question 4. Nghe với điền từ bỏ vào nơi trống. (1 điểm)

People all over the world are (1) ………….. Some people are friendly, some people are (2)………….. Some people are (3)…………….., và others are old. Some things we cannot change, for example if we are tall or short. Some things we can change, for example if our (4) ……………. Is short or long. But the most important thing is to lớn be happy with the person we are. Being different makes us (5)……………….


Part 2. Speaking ( 2 điểm) ………

Part 3. Reading và writing (30 phút – 4 điểm) ……..

Question 5. Nhờ vào tranh để điền từ phù hợp vào chỗ trống (2 tranh không dùng) (1 điểm)

1. People sit in here và watch movies. …………………….

2. You can buy clothes, books & toys here. ………………………

3. You can play outside on swings và on slides. …………………..

4. You can see paintings và objects from many years in the past here. …………………..

5. You can read books here. You must be quiet. ………………….

Question 6 Đọc cùng hoàn tất các câu sau với “was, wasn’t, were or weren’t”. (1 điểm)

My name is Nga. Last Saturday my family went to the park. It was windy and hot. My sister played next lớn the flowers. She picked the flowers. My dad wasn’t happy because my sister picked the flowers. My mum wasn’t hungry. She talked with dad. After long time she was very thirsty so she had a drink. My brother & I played on the swings. We had a good time at the park together.

1. Nga & her family weren’t at the beach.

2. The weather ………windy.

3. Dad ………. Happy

4. The children ..……….sad.

5. Nga & her brother……….on the swing.

Question 7. Sắp xếp chữ thành từ bỏ đúng trong số câu sau. (1 điểm)


1. Today it’s (inwdy) ……………

2. They sometimes go lớn the (cfea) ….………with friends on weekends.

3. My brothers played in the (ftnnaoui) ….……………and they got wet.

4. Their town has a long và nice (htrsoyi) ……………..

5. Our city didn’t have any (hieecproslt) ……………two hundred years ago.

Question 8. thu xếp từ tạo ra thành câu đúng. (1 điểm)

1. I / a / have/ apple. / red/ -> ……………………

2. / never / at / night. / computer games/ plays/ He/

…………………………………………………………

3. My/ grandma / pretty, / but / isn’t / tall. / is/ she/

…………………………………………………………

4. Were/ any / fifty / years / ago? / buses/ there/

…………………………………………………………

5. Must/ litter / garbage/ put / You / the/ can./

……………………………………………………………..

Part 2. Speaking

Part 1. Listen và repeat. T reads or plays the CD – Sts repeat.

Part 2. Point , ask and answer. Teacher points & asks, student answers

Part 3. Listen & comment. ( Yes or No – True or False )

Part 4. Interview. T asks the questions; St answers.

Question 1. Listen & number. There is one example.

1. You must be quiet.(c)

2. You mustn’t run.(e)

3. You must eat in the library.(a)

4. You mustn’t walk your dog in the library.(b)

5. You must put the books on the shelf (d)

Question 2. Listen và draw lines. There is one example.


1. Hello, is this your school? Yes, it it. Tell me about your classmates? Ok, that’s Tam, she’s very relaxed. Oh, I see her, she’s listening lớn music. That’s right.

2. Who’s the girl sharing her sweets? Oh, that’s Mai, She’s very generous. Yes Mai looks a good friend.

3. Son isn’t generous. He’s mean. Oh, I see Son. He isn’t sharing his sweets. No, he’s not.

4. Who’s the boy who looks worried? That’s Minh. He’s worried about his homework. Poor Minh, I hope he stops worrying.

5. Can you see my best friend? He’s called Khang. Is he talking to lớn some children? Yes, Khang is very cheerful. He smiles all the time.

Question 3. Listen & check. There is one example.

6. You must wash your hands.

7. You mustn’t ride your bike.(b)

8. You must put litter in the garbage can.(a)

9. You mustn’t walk your dog.(b)

10. You mustn’t walk on the grass.(c)

Question 4. Listen và complete the passage. There is one example.

People all over the world are different. Some people are friendly, some people are shy. Some people are young, và others are old. Some things we cannot change, for example if we are tall or short. Some things we can change, for example if our hair is short or long. But the most important thing is khổng lồ be happy with the person we are. Being different makes us special.

Đáp án đề thi giờ Anh học tập kì 2 lớp 5 năm 2020 - 2021

Part 1. Listening (10 phút – 4 điểm)

Q1. Nghe với viết số. (1 điểm)

4 câu từng câu đúng ghi 0,25đ

Đáp án: a.3, b.4, c.1, d.5, e.2

Q2. Nghe với nối. (1 điểm)

4 câu từng câu đúng ghi 0,25đ

Đáp án: Mai: generous, Son: mean, Minh: worried, Khang: worried, Tam: relaxed

Q3. Nghe và lưu lại ü (1 điểm)

4 câu từng câu đúng ghi 0,25đ

Đáp án: 2.b; 3.a; 4.b; 5.c

Q4. Nghe và chấm dứt câu. (1 điểm)

4 câu mỗi câu đúng ghi 0,25đ

Đáp án: 2.shy; 3.young; 4. Hair; 5.special

Part 2 Speaking (2 điểm) mỗi HS vấn đáp miệng trong tầm 1,5 mang đến 2 phút.

Xem thêm: Khảo Sát Sự Biến Thiên Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số : Lý Thuyết & Bài Tập

Q1. Nghe và lặp lại (0,5 điểm): GV gọi 2 câu, HS lặp lại đúng ghi 0,5 điểm.

Q2. Chỉ tranh, hỏi và trả lời (0,5 điểm): GV chỉ vào 1 tranh (các tranh về ngữ pháp tuyệt từ vựng) hỏi về nội dung tranh, hs vấn đáp đúng đúng ghi 0,5 điểm (hỏi 2 tranh)

Q3. Nghe và nhận xét đúng hay sai (0,5 điểm):

GV đưa tranh và nói 1 câu về tranh, HS nghe với nhận xét coi đúng xuất xắc sai (Đúng nói Yes hoặc True); giả dụ sai nói No hoặc False (mỗi HS dìm xét 2 câu)

Q4. Vấn đáp về bản thân (0,5 điểm): GV đặt câu hỏi về bản thân nhằm HS trả lời, tùy vào bạn dạng thân mỗi HS, chỉ yêu thương cầu vấn đáp đúng ngữ pháp thắc mắc (mỗi hs trả lời 2 thắc mắc ngẫu nhiên của GV chuyển ra)