Bộ đề luyện thi giờ đồng hồ Anh lớp 4 qua mạng giúp các em học sinh lớp 4 làm cho quen với những dạng bài xích tập từ cơ bạn dạng tới nâng cao. Vày vậy, những cỗ đề ôn luyện tiếng Anh này để giúp đỡ tiếp cận dần dần, từ cạnh tranh đến dễ dàng để trẻ học tập tiếng Anh tác dụng hơn.

Mời thầy cô, cha mẹ cùng các concùng xem thêm 5 cỗ đề được girbakalim.net soạn theo chuẩn chương trình Bộ giáo dục đào tạo dưới đây!

Tổng quan liêu về đề thi

Trong cỗ đề luyện thi giờ đồng hồ Anh lớp 4 qua mạngcó những dạng bài xích tập như: Khoanh một từ không giống với từ còn lại, nối câu, xong bài hội thoại, thực hiện tranh nhắc nhở để dứt câu, tìm đôi bạn thích hợp, đánh số tương ứng vào hình vẽ, sắp xếp lại câu, lựa chọn từ đúng....

Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh lớp 4 chương trình mới

Với những dạng bài xích tập, các bé sẽ được rèn luyện phần lớn kiến thức khác nhau từ trường đoản cú vựng cho ngữ pháp, trường đoản cú từ đối kháng đến câu trả chỉnh. Mời thầy cô và các em cùng xem thêm 5 cỗ đề thi giờ Anh.

*

Luyện đề thi liên tiếp giúp trẻ em tiếp cận dần dần dần, từ cực nhọc đến dễ dàng để học tập tiếng Anh kết quả hơn

Bộ đề thi số 1

Phần 1: Pick the right answer (Chọn đáp án đúng cho mỗi thắc mắc dưới đây)

1. Where _____ you from? I am from Vietnam.

A. Is B. Be C. Am D. Are

2. There _____ twenty students in my class.

A. Is B. Am C. Are D. Don't

3. A: Hi! My name is Tuan

B: I am Minh. Nice to lớn meet _____.

A. You B. His C. Her D. She

4. Choose the odd one out.

A. Mèo B. Dog C. House D. Cow

5. My brother _____ 5 years old.

A. Am B. Is C. Are D. Be

6. Choose the odd one out.

A. Soccer B. Physics C. Music D. Maths

7. Tuan is my _____ too.

A. He B. She C. Friend D. Be

8. We bởi many exercises ______ Math lessons.

A. To B. So C. During D. But

9. Is ______ house big?

A. You B. Your C. Yours D. Yous

10. Tuan is _____ neighbour.

A. He B. Him C. They D. His

Phần 2: Fill the blank (Điền từ/ chữ cái không đủ vào địa điểm trống)

11. Vì chưng you want a cup of coffee? _ _, I am not.

12. A ch_ _ken

13. Stand _ _, please.

14. _ _ose are my notebooks.

15. A. Where is Tuan from?

B: _ _ is from Thailand.

16. Home w_ _k

17. This is my h_use.

18. Suns_ _ne

19. There are twenty chairs _ _ my classroom.

20. I _ _ _ swim but I can't dive.

Phần 3: Cool pair matching (Nối từ giờ Anh với quan niệm Tiếng Việt tương ứng)

21. Pencil

A. Quả táo

22. Apple

B. Chiếc giường

23. Bed

C. Mẫu bàn

24. Table

D. Ngôi nhà

25. Cat

E. Bé Mèo

26. House

F. Cây viết chì

Đáp án

1

D

5

B

9

B

13

up

17

o

21

F

25

E

2

C

6

A

10

D

14

Th

18

hi

22

A

26

D

3

A

7

C

11

No

15

He

19

in

23

B

4

C

8

C

12

ic

16

or

20

can

24

C

*

Với các dạng bài xích tập, các nhỏ bé sẽ được rèn luyện đa phần kiến thức không giống nhau

Bộ đề thi số 2

Phần 1: Complete the conversation below (Hoàn thành đoạn hội thoại sau)

Conversation 1:

A: Hi, Tuan. How (1)……………. You, today?

B: I’m fine, (2)………………

A: vì you (3)………………. English today?

B: No, I don’t

A: (4)………… subjects vày you have today?

B: (5) M_ _ _ and Physics.

Conversation 2:

A: bởi vì you lượt thích English?

B: Yes, I do. I (6) ……………very much.

A: When bởi you have (7) A_ _?

B: I have it on (8) Tu_ _ _ _ _ và on Thursday.

A: (9) ………………….do you bởi vì during Art lesson?

B: I learn to (10) d _ _ _a people and objects.

Phần 2: Fill in the paragraph (Hoàn thành đoạn văn sau)

A. Animals B. Bad smell C. Zoo D. Roar E. Blow bubble F. Fly

Minh & his friends are at the (11) ___________ now. They like the (12) ___________ very much. Tuan likes elephants because they can (13) ___________. But Minh does not lượt thích elephants because they have (14) ____________. Lan likes tigers because they can (15) ___________. Hue likes eagles because they can (16) ____________.

Phần 3: Complete the sentences with suggested pictures (Hoàn thành câu cùng với tranh gợi ý)

17

He is a ……………………………

*

18

There is an ……………………………

*

19

There are …………………… children.

*

20

The boy is holding a ……………………………

*

21

The ………… is sitting on the girl’s shoulder.

*

22

The boy is wearing a ……………………………

*

23

This is my ……………………………

*

24

There are …………………………… eggs.

*

25

They are ……………………………

*

Đáp án

1

are

6

like

11

C

16

F

21

monkey

2

And you?

7

rt

12

A

17

doctor

22

shirt

3

learn/study

8

esday

13

E

18

elephant

23

school

4

What

9

What

14

B

19

five

24

three

5

ath

10

aw

15

D

20

pencil

25

singing

*

Bố chị em nên lựa chọn cỗ đề tương xứng với năng lực của bé

Bộ đề thi số 3

Phần 1: Leave me out (Loại vứt 1 cam kết tự để sở hữu từ trả chỉnh)

1. COSLD

2. STUADENT

3. ENJGINEER

4. STPOON

5. CHIACKEN

6. COMQPUTER

7. FOGUR

8. FALRMER

9. BOASRD

10. CZLOUD

11.STWING

12.BAXNANA

13. COGME

14. THUERSDAY

15. CONMB

16. DTOG

Phần 2: Find the right letters (Điền vào ký tự đúng)

17. Ho_ many eggs are there?

18. Th_ _ e are four people in my family.

19. C_ _ you sing a song?

20. Vị you _ _ke Math?

21. They _ _e doctors.

Đáp án

1

S

4

T

7

G

10

Z

13

G

16

T

19

an

2

A

5

A

8

L

11

T

14

E

17

w

20

li

3

J

6

Q

9

S

12

X

15

N

18

er

21

ar

*

Bên cạnh việc rèn luyện thường xuyên, phụ huynh nên khuyến khích và sắp xếp thời hạn nghỉ ngơi phù hợp cho bé

Bộ đề thi số 4

Phần 1: Complete the sentences (Viết câu hoàn chỉnh)

1. My mother / nurse

………………………………………………………………………………..

2. When / learn / English?

………………………………………………………………………………..

3. I / to school / 6.30 a.m

………………………………………………………………………………..

4. Nice to / you

………………………………………………………………………………..

5. There / four / eggs / the table

………………………………………………………………………………..

Phần 2: Odd one out (Chọn tự khác nhiều loại với các từ còn lại)

6. A. Read B. Learn C. Letter

7. A. Doctor B. Nurse C. House

8. A. Working B. Sit C. Stand

9. A. Learning B. Walking C. Badminton

10. A. Always B. Never C. Usually

Phần 3: Choose the right answer (Khoanh tròn vào câu trả lời đúng)

11. Those are my________

A. Pencil B. Pencils C. A pencil

12. ______ do you have English?

A. When B. Why C. What

13. I have Art ____ Tuesday.

A. On B. In C. During

14. I sing a tuy nhiên during ______ lesson.

A. Art B. Music C. Maths

Phần 4: Match column A with column B (Nối cột A cùng với cột B)

AB

15. What time bởi you go khổng lồ sleep?

16. What subjects bởi you like?

17. What’s your favourite fruit?

18. What colour is your shirt?

19. Would you like an orange?

20. Why bởi you want to go to the zoo?

A. My favourite fruit is apple.

B. Because I want lớn see animals.

C. No, thank you.

D. I lượt thích English and Art.

E. They’re black.

F. At 9 p.m.

Đáp án

1

My mother is a nurse.

6

C

11

B

16

D

2

When bởi you learn English?

7

C

12

A

17

A

3

I go to school at 6.30 a.m.

8

A

13

A

18

E

4

Nice khổng lồ meet you.

9

C

14

B

19

C

5

There are four eggs on the table.

10

B

15

F

20

B

*

Sự khích lệ của bố mẹ là động lực để bé học tập và cố gắng gắng

Bộ đề thi số 5

Phần 1: Choose the right answer (Khoanh tròn vào câu trả lời đúng)

1. What time does .............. Wake up?

A. He B. They C. You

2. What ............. Are your shoes? They are brown.

A. Colour B. Time C. Would

3. Do you have Math today? No,…………

A. I am B. I vày C. I don’t

4. I am hungry. Let’s go to lớn the.....................

A. Restaurant B. Post office C. Zoo

5. ........... Tuan works from 9.00a.m to 6.00 p.m?--> Yes, he does.

A. Vị B. Does C. Did

Phần 2: Complete the dialogue with appropriate words (Hoàn thành đoạn đối thoại với từ gợi ý)

A. Too B. Singer C. Swing D. Why E. From F. Doctor G. About H. Singing I. Very

Nam: vày you like (6) ……….........., Tuan?

Alan: Yes. I love it (7) ............ Much.

Xem thêm: Học Tốt, Giải Vbt Lịch Sử 5 Bài 5: Phan Bội Châu Và Phong Trào Đông Du

Nam: (8) .................... Vì you lượt thích it?

Alan: Because I want lớn become a (9) …............. And how (10) ............. You?

Nam : I want to lớn become a (11) ..............

Phần 3: Odd one out (Chọn một từ khác một số loại với số đông từ còn lại)

12. A. Monday B. Tuesday C. Friday D. Tomorrow

13. A. Headache B. Toothache C. Problem D. Fever

14. A. Cool B. Weather C. Cold D. Hot

15. A. When B. Why C. What D. The

16. A. Subject B. English C. Math D. Art

17. A. American B. England C. Vietnam D. Singapore

18. A. Xanh B. Green C. White D. Dog

19. A. Elephant B. Circus C. Tiger D. Monkey

20. A. Shorts B. T-shirt C. Zoo D. Jean

21. A. Engineer B. Cinema C. School D. Bookshop

Đáp án

1

A

4

A

7

I

10

G

13

C

16

A

19

B

2

A

5

B

8

D

11

F

14

B

17

A

20

C

3

C

6

H

9

B

12

D

15

D

18

D

21

A

Bên cạnh cho bé nhỏ luyện tập thi giờ đồng hồ Anh lớp 4 qua mạng với những bộ đề trên, nhiều cha mẹ chọn girbakalim.net - phần mềm học tiếng Anh online quality cao nhằm hỗ trợ nhỏ xíu học cùng thi xuất sắc hơn. Phụ huynh cùng trẻ thuộc trải nghiệm ngay ứng dụng girbakalim.net tại phía trên với thông tin tài khoản học thử: