Bộ đề thi học kì 2 môn giờ Anh lớp 3 theo Thông bốn 22 có bảng ma trận với file nghe kèm theo. Giúp các em làm cho quen với những dạng câu hỏi, kết cấu đề thi môn giờ đồng hồ Anh học kì 2.

Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh kì 2 lớp 3

Đồng thời, cũng góp thầy cô tham khảo, có thêm bốn liệu ra đề thi học kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 3 cho học viên của mình. Vậy mời thầy cô và những em học viên cùng xem thêm nội dung cụ thể dưới đây:


Ma trận đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 3

Kỹ năngNhiệm vụ tiến công giá/kiến thức cần đánh giá Mức/Điểm Tổng số câu, số điểm, xác suất %
M1M2M3M4
NgheListen và number.13115 câu3.75 đ37.5%
0.250,750,25
Listen & tick the picture122
0.250,50,5
Listen và chose the best answer311
0,750,250.25
ĐọcLook and read then put a tick (v) or (x) in the box217 câu1.75đ17.5%
0,50,25
Read and match22
0,250,25
Viếtfill in the gaps1318 câu2đ20%
0,250,750.25
Reorder the words21
0,50.25
NóiGetting khổng lồ know each other What’s your name ?; How bởi vì you spell your name ?; How are you today ?;2110 câu2.5đ25%
0,50,25
Talking about familiar object What’s this ? What colour/shape is it ?; Tell about school things31
0,750,25
Describing picture What are the people in the picture doing? Are there any animals? What does your family often vì in the evening111
0,250,250,25
Tổng91314440 câu 10đ
23%32%35%10%

Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 3 theo Thông tứ 22

PART 1. LISTENING

Question 1: Listen and number. (Nghe và đánh số)

Question 2: Listen and tick the picture. (Nghe với chọn bức ảnh đúng)


Question 3: Listen và chose the best answer. (Nghe cùng chọn giải đáp đúng)

1. How many maps are there in the living room?

A. There are two B. There are three

2. Are there any sofas in the room.

A. Yes, there are B. No, there aren’t

3. bởi you have a robot?

A. No, I don’t B. Yes, I do

4. Her father is ………………….

A. Young B. Handsome

5. What does your mother look like?

B. She is nice B. She is young.

PART 2. READING và WRITING

Question 4. Look and read. Put a tick ( V ) or cross (X) in the box. (1pt).

Question 5: Read & match

ABKey
1. Who"s that?a. Yes, I do.
2. Do you have any toys?b. Yes, there is.
3. How old is your father?c. He"s thirty-seven.
4. Is there a balcony in your classroom?d. It"s my sister.

Xem thêm: Kết Hợp Kinh Tế Với Quốc Phòng An Ninh Trong Thời Kỳ Hội Nhập Quốc Tế

Question 6: Fill in the gaps (điền vào khu vực trống)


near playing watching reading dog living room

My family is in the (1) living room. My father is (2)……………….. A book. My mother và I are (3) ……………….. TV. My sister is (4) ……………….. With her mèo (5) the TV. My (6) ……………….. Is under the table.