Giới thiệu 2 cỗ đề thi học tập kì 2 lớp 6 môn tiếng Anh năm 2021 - Phần 1 gồm đáp án và lời giải chi tiết, bởi đội ngũ chuyên gia giàu tay nghề biên soạn và tổng hợp. Gồm file tải về Word, PDF miễn phí.

Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh cuối học kì 2 lớp 6


Kì thi cuối học kì 2 sắp tới, nhu yếu tìm tìm nguồn tư liệu ôn thi chính thống tất cả lời giải chi tiết của những em học sinh là khôn cùng lớn. Hiểu rõ sâu xa điều đó, chúng tôi xin reviews đến những em đọc 2 cỗ Đề soát sổ Tiếng Anh lớp 6 học kì 2 năm 2021 phần 1 có lời giải chi tiết. Nội dung bám quá sát theo công tác học trong công ty trường. Giúp các em học tập sinh ôn tập và rèn luyện làm quen với tương đối nhiều dạng đề, đôi khi cũng chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới đây của mình. Mời những em tham khảo bài viết dưới đây.

Đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 6 năm 2021 - Đề số 1

I. Choose the word which is pronounced differently from the others. (1m)

1. A. Clothes B. Watches C. Benches D. Classes

2. A. Read B. Teacher C. eat D. Ahead

3. A. Pens B. Books C. Rulers D. Erasers

4. A. Kite B. Twice C. Swim D. Pastimes

II. Choose the best answer: (3ms)

1. I'd like................. Bananas, please!

A. Any B. Some C. Many D. Much

2. Lemonade, táo juice and................. Are cold drinks.

A. Vegetables B. Noodles C. Iced tea D. Beans

3. She isn't heavy. She is..................

A. Thin B. Fat C. Strong D. Light

4. Lan................. Aerobic everyday.

A. Does B. Plays C. Goes D. Dances

5.................. Sports vì chưng you play?

A. What's B. Who C. Which D. How

6. We need a tent to lớn go.................

A. Fishing B. Swimming C. Camping D. Jogging

7. They are going to stay................. Their uncle and aunt this summer vacation.

A. In B. At C. By D. With

8. What is your nationality? I am.................

A. Vietnamese B. Vietnam C. England

9. There are only two................. In my country.

A. Weather B. Seasons C. Citadel D. Cities

10.................. Bởi vì you go lớn school? Every afternoon.

A. How much B. How often C. How many D. How

11. What vày you often do................. It is hot?

A. What B. Which C. How D. When

12. What about.................. Tennis this afternoon?

A. Play B. Playing C. Lớn play D. Plays

III. Supply the correct size of the verbs: (1m)

1. Mai................. Orange juice at the moment. (drink)

2. I................. Thirsty now. (be)

3. My father is going................. Ha Long Bay. (visit)

4. They................. In the kitchen now. (be)

IV. Read

1. Complete the dialogue with the words from the box: (2ms)

have - want - why - camping - by - travel - vị - going

Thanh: What are we going lớn (1)................. In the vacation?

Mai: Let's go (2)..................

Thanh: We don't (3)................. A tent. What about (4)................. Lớn Hue?

Mai: I don't(5)................. To lớn go to Hue.

(6)................. Don't we go to lớn Huong pagoda?

Thanh: That's a good idea.

How are we going lớn (7).................?

Mai: Let's go (8)................. Minibus.

Thanh: Yes, Good idea.

2. Answer the questions: (1m)

a. What are Mai và Thanh going to vị in the vacation?

........................................................................................

b. How are they going khổng lồ travel?

...................................................................................................

V. Arrange the words into the sentences (2ms)

1. Want/ Tom/ Mary/ and/ glasses/ two/ of/ water.

....................................................................

2. Sister/ my/ going/ is/ to/ live/ country/ the/ in.

.................................................................

3. Going/ dinner/ tonight/ is/ have/ to/ where/ Lan?

....................................................................

4. The/ spring/ in/ what/ weather/ is/ like/ the?

.........................................................................

5. Building/ tallest/ the/ is/ this/ city/ the/ in/ world.

...........................................................................

6. Lan's house/ smaller/ is/ house/ my/ than.

....................................................................

7. She/ never/ with/ camping/ goes/ her/ friends.

.....................................................................

8. Often/ she/ go/ does/ how/ cinema/ to/ the?

....................................................................

Đáp án đề thi học tập kì 2 môn giờ Anh lớp 6 (Đề số 1)

I. Choose the word which is pronounced differently from the others

1. A 2. D 3. B 4. C

II. Choose the correct answer: 

1. B 2. C 3. D 4. A 5. C 6. C

7. D 8. A 9. B 10. B 11. D 12. B

III. Supply the correct khung of verbs: 

1. Is drinking 2. Am

3. Lớn visit 4. Are

IV. Read

1. Complete the dialouge:

1. Vị 2. Camping 3. Have 4. Going

5. Want 6. Why 7. Travel 8. By

2. Answer

a They are going to Huong pagoda.

b. They are going to lớn travel by minibus

V. Arrange the words into the sentences 

1. Tom and Mary want two glasses of water.

2. My sister is going khổng lồ live in the country.

3. Where is Lan going to have dinner tonight?

4. What is the weather lượt thích in the spring?

5. This thành phố is the tallest building in the world.

6. My house is smaller than Lan's house.

7. She never goes camping with her friends.

8. How often does she go to lớn the cinema?

Đề thi học tập kì 2 tiếng đồng hồ Anh lớp 6 năm 2021 - Đề số 2

I. Listen và fill one word in the blanket.

Minh likes walking. On …(1)….weekend, he often …(2)….….walking in the mountains. He …(3)….……goes with two friends. Minh & his friends always ……(4)….……strong boot và warm clothes. They always take……(5)….…and water & a camping stove. Sometimes, they (6)…. Overnight.

II. Choose the word whose underlined part has different pronunciation from those of the others. Write the answer (A, B, C, or D) in the box.

1. A. Times B. Games C. Watches D. Goes

2. A. Year B. Wear C. Near D. Hear

3. A. With B. Fifth C. Math D. Thank

4. A. Fishing B. Skip C. Picnic D. Twice

5. A. Apartment B. Pastime C. Camping D. Badminton

III. Write the best option (A, B, C, or D) in the answer box lớn complete each of the sentences.

1. We usually go swimming …………………weekends.

A. Khổng lồ B. With C. On D. For

2. Ho bỏ ra Minh thành phố has a ………….of 3.5 million

A. Population B. Capital C. City D. Town

3. She never goes………………on Saturday sundays.

A. School B. Swimming C. Movie theater D. đoạn phim games

4. We are going khổng lồ visit our grandparents ………. A week

A. How B. Which C. That D. For

5. Bruce is from Australia. He speaks…………

A. Austratian B. English C. French D. Chinese

6. Nam giới ………………soccer with his friends at the moment.

A. Doing B. Playing C. Is doing D. Is playing

7. He always gets up late and……………………………………………

A. Never he does morning exercises B. He never does morning exercises

C. He does morning exercises never D. He never vì chưng morning exercises

8. Mr. Tuan is loading the truck ………………vegetables

A. To lớn B. For C. With D. Of

Đáp án đề giờ đồng hồ Anh lớp 6 học tập kì 2 (Đề số 2)

I. Listening (1,5 điểm với 0,3 điểm cho từng câu đúng)

GV mở phần C6 unit 12 sgk lớp 6 trang 132 - 133 đến hs nghe 3 lần

1. The 2. Goes 3. Often 4. Wear 5. Food 6. Camp

II. 1,5 điểm (0,3 điểm cho từng câu đúng)

1. C 2. B 3. A 4. D 5. A

III. 2 điểm (0,25 điểm cho mỗi câu đúng)

1. C 2. A 3. A 4. D

5. B 6. D 7. B 8. C

IV. 1,5 điểm (0,3 điểm cho từng câu đúng)

1. ís playing 2. Cut

3. Playing 4. Stop 5. Goes

V. 1,5 điểm (0,3 điểm cho từng câu đúng)

1. D 2. A 3. B 4. A 5. A

VI. Một điểm (0,25 điểm cho mỗi câu đúng)

1. No, She doesn’t

2. It’s black

3. She goes shopping with her friends

4. She likes listening to lớn music most

VII. Một điểm (0,25 điểm cho từng câu đúng)

1. How many people are there in your family?

2. .… lượt thích two kilos of carrots

3. I lượt thích chicken and beef

4…goes to school on foot….

Tham khảo thêm một số trong những đề thi học tập kì 2 lớp 6 khác:

Ngoài ra các em học sinh và thầy cô bao gồm thể xem thêm nhiều tư liệu hữu ích cung cấp ôn luyện thi môn ngữ văn khác được update liên tục tại chăm trang của bọn chúng tôi.

Xem thêm: 8 Mẫu Lời Mở Đầu Bài Báo Cáo Chuyến Đi Thực Tế Đà Nẵng, 5 Mẫu Lời Mở Đầu Báo Cáo Thực Tập Hay Nhất

►►► CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ bên dưới để cài về 2 cỗ đề thi giờ anh lớp 6 kì hai năm 2021 phần 1, tệp tin word, pdf trọn vẹn miễn phí, hỗ trợ những em ôn luyện giải đề đạt hiệu quả nhất.