... Letter A, B, C or D : ( 30 phường )1-B 2- D 3-C 4-C 5-B 6-A 7-C 8-C 9-B 10-D11-B 12- B 13-A 14-C 15-C 16-B 17-A 18-C 19-C đôi mươi -B 21 -B 22 -B 23 -D 24 -A 25 -C 26 -C 27 -A 28 -D 29 -D 30-BNote: 1 point for each ... Techniques also express human thoughts and feelings.Page: 3 phần tư Híng dÉn chÊm Thi chän häc sinh giái líp 9 cấp thị xã Môn : giờ đồng hồ Anh___________________________I Choose the word that has the ... Couldn’t 12. I lượt thích books on literature A. More than b. Most of all C. Much more D. Not at all13. She is not doing in the garden, just walking about the place.A. Anything B. Nothing C. Something...

Bạn đang xem: Đề thi học sinh giỏi toán lớp 2 cấp huyện


*

*

*

*

*

... 72 tuổi .Em hãy tính xem lúc tuổi của ông nội Hà bởi tuổi bố Hà hiện nay thì hồi đó ba Hà từng nào tuổi?Câu4 : (2 điểm) tìm kiếm x. A. X + X x 5 = 24 b. X + 5 - 17 = 35 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP ... = 24 b. X + 5 - 17 = 35 X x 6 = 24 X + 5 = 35 + 17 X = 24 : 6 X + 5 = 52 X = 4 X = 52 - 5 X = 47 Lan cầm bảng tính nhẩm được tác dụng là trăng tròn . Huệ nuốm bảng tính nhẩm lại được tác dụng là 26 .Hỏi ... 15 cm B . 20 cm C. 25 centimet D. 30 cmCâu 9: 81 – x = 28 . X có giá trị bởi bao nhiêu? A. 53 B. 89 C. 98 D . 43 Câu 10: 17 + 15 – 10 = Số điền vào nơi chấm là: A. 32 B. 22 C. 30 D. 12 II. Phần...
... Huấn luyện và đào tạo thanh hoá Đề chÝnh thøcKú thi chän häc sinh giái LíP 12 THPT, BTTHPT, LớP 9 THCSNăm học đôi mươi 07 -20 08 Môn thi: giờ Anh lớp 12 thpt Ngày thi: 28 tháng 3 năm 20 08 Thời gian: 180 ... Và huấn luyện và đào tạo thanh hoáKỳ thi chọn học sinh tốt LớP 12 THPT, BTTHPT, LớP 9 THCSNăm học trăng tròn 07 -20 084 giải đáp - Hớng dẫn chấm ( Đề thiết yếu thức)Môn thi: tiếng Anh lớp 12 thpt A- đáp ánQuestion ... Gian giao đề thi) Đề thi có 04 trang.Question 1: a- Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others: 1. A. Health B. Bread C. Appear D. Heavy 2.

Xem thêm: Cấu Tạo Ngoài Giun Đất Thích Nghi Với Đời Sống Trong Đất Như Thế Nào ?

A. Sugar...