Bài tất cả đáp án. Đề chất vấn Toán 11 học kì 2 dạng trắc nghiệm (Đề 2). Học sinh luyện tập bằng phương pháp chọn đáp án của bản thân trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài bác trắc nghiệm, tất cả phần xem công dụng để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


 Câu 1: giới hạn $undersetx ightarrow +infty lim(sqrt<3>x^3 + ax^2 + 5 - x) = -1$. Khi ấy a là cực hiếm nào sau đây?

A. 2B. -1C. -3D. 1

Câu 2: $undersetx ightarrow 1limfrac2x^2 + x - 3x - 1$ là:

A. 5B. $frac-12$C. 1D. 2

Câu 3: tìm đạo hàm của hàm số y = 3cosx + 1.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 2 lớp 11 môn toán trắc nghiệm

A. $y" = 3sinx$B. $y" = -3sinx + 1$C. $y" = -3sinx$D. $y" = -sinx$

Câu 4: tra cứu đạo hàm của hàm sô y = $x^3$ - 2x

A. $y" = 3x - 2$B. $y" = 3x^2 - 2$C. $y" = x^3 - 2$D. $y" = 3x^2 - 2x$

Câu 5: Đạo hàm của hàm số y = $fracx + 6x + 9$ là?

A. $frac15(x+9)^2$B. $frac3(x+9)^2$C. $-frac15(x+9)^2$D. $frac-3(x+9)^2$

Câu 6: mang lại hàm số y = f(x) = $left{eginmatrixfracsqrt<3>ax + 1 - sqrt1 - bxx ; khi x eq 0\ 3a - 5b - 1 ; khi x = 0endmatrix ight.$

Tìm điều kiện của thông số a và b để hàm số trên liên tục tại điểm x = 0

A. 2a - 6b = 1B. 2a - 4b = 1C. 16a - 33b = 6D. A - 8b = 1

Câu 7: đến hàm số y = $sin^2$x. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $4y.cos^2x - (y")^2 = -2sin^22x$B. $4y.cos^2x - (y")^2 = 0$C. 2sinx - $y"$ = 0D. $sin^2x - y"$ = 1

Câu 8: Một hóa học điểm chuyển động theo phương trình S = $t^3 + 5t^2 - 5$, trong những số ấy t > 0, t được tính bằng giây (s) và S được xem bằng mét (m). Tính gia tốc của chất điểm tại thời khắc t = 2(s).

A. 32 m/sB. 22 m/sC. 27 m/sD. 28 m/s

Câu 9: Tính $undersetx ightarrow 4limfracx+5x-1$

A. 3B. 1C. -5D. $+infty $

Câu 10: cho hình chóp tứ giác hầu hết S.ABCD bao gồm AB = a cùng SB = $fracasqrt32$. Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC)

A. D(A, (SBC)) = $fracasqrt24$B. D(A, (SBC)) = $fraca2$C. D(A, (SBC)) = aD. D(A, (SBC)) = $fracasqrt22$

Câu 11: search đạo hàm cấp 2 của hàm số y = $frac1x+2$

A. $y"" = frac2(x+2)^3$B. $y"" = frac-2(x+2)^3$C. $y"" = frac-1(x+2)^2$D. $y"" = frac1(x+2)^3$

Câu 12: cho hình lập phương $ABCD.A"B"C"D"$. Hotline $alpha $ là góc giữa hai tuyến phố thẳng $A"B$ với $CB"$. Tính $alpha $

A. $30^circ$B. $45^circ$C. $60^circ$D. $90^circ$

Câu 13: Đạo hàm của hàm số y = $(m + fracnx^2)^3$ cùng với m, n là những hằng số?

A. $y" = 3left ( m+fracnx^2 ight )^2$B. $y" = 3(m+n)left ( m+fracnx^2 ight )^2$C. $y" = frac2x^3left ( m+fracnx^2 ight )^2$D. $y" = frac-6nx^3left ( m+fracnx^2 ight )^2$

Câu 14: đến hình chóp S.ABC gồm đáy ABC là tam giác vuông cân tại B, cạnh bên SA vuông góc cùng với đáy. Biết rằng $SA = asqrt3; AC = asqrt2$. Góc giữa con đường thẳng SB với mặt phẳng (ABC) bằng?

*

A. $90^circ$B. $51^circ$C. $60^circ$D. $30^circ$

Câu 15: trong những mệnh đề sau, mệnh đề làm sao sai?

A. Trường hợp a//b và $(alpha ) perp a$ thì $(alpha ) perp b$B. Giả dụ $(alpha ) // (eta )$ và $(alpha ) perp a$ thì $(eta ) perp a$C. Ví như a và b là hai tuyến đường thẳng sáng tỏ và $a perp (alpha ), b perp (alpha )$ thì a // bD. Nếu như a // ($alpha $) cùng $b perp a$ thì $b perp (alpha )$

Câu 16: Phương trình $x^3 - 3x^2 + 5x + 1 = 0$ có tối thiểu một nghiệm thuộc khoảng chừng nào sau đây:

A. (0; 1)B. (2; 3)C. (-2; 0)D. (-1; 0)

Câu 17: Trong không gian,khẳng định nào sau đó là đúng?

A. Vectơ chỉ phương của mặt đường thẳng là vectơ gồm giá tuy vậy song mặt đường thẳng đóB. Góc giữa hai tuyến đường thẳng a với b là góc giữa hai đường thẳng a’ với b’ đi qua một điểmC. Hai đường thẳng vuông góc thì cắt nhauD. Hai đường thẳng vuông góc với nhau nếu góc giữa chúng bằng $90^circ$

Câu 18: Tính $undersetx ightarrow -infty lim(3x^3 + 2x^2 + 4x - 1)$

A. $-infty $B. $+infty $C. 3D. 0

Câu 19: Tính $undersetx ightarrow 1^-limfracx^2 + 3x - 4x-1$

A. 5B. 0C. $+infty $D. -5

Câu 20: mang đến tứ diện ABCD, call G là trọng tâm tam giác BCD. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $vecGA + vecGC + vecGD = vec0$B. $vecGA + vecGB + vecGC = vec0$C. $vecGA + vecGB + vecGD = vec0$D. $vecGB + vecGC + vecGD = vec0$

Câu 21: Tính lim$frac5n+13n+7$

A. $frac57$B. $frac53$C. $frac17$D. 0

Câu 22: trong những công thức sau, phương pháp nào sai?

A. $(sqrtu") = fracu"2sqrtu$B. $(sinu") = -u"cosu$C. $left ( frac1x ight )" = frac-1x^2$D. $(cosu)" = -u"sinu$

Câu 23: Đạo hàm của hàm số f(x) = xsin2x là:

A. $f"(x)$ = -sin2x + xcos2xB. $f"(x)$ = sin2x + 2xcos2xC. $f"(x)$ = -2xcos2xD. $f"(x)$ = sin2x - xcos2x

Câu 24: Viết phương trình tiếp đường của vật thị (C) của hàm số y = x^3 - 3x^2 + 10 trên điểm tất cả tung độ bằng 10?

A. Y = 9x - 7B. Y = 9x - 17C. Y = 9x - 8D. Y = 9x - 1

Câu 25: mang lại hàm số f(x) = $left{eginmatrixfracx^2 - 3x + 2x - 2, lúc x > 2\ 2x - a, khi x leq 2endmatrix ight.$. Với cái giá trị nào của a thì hàm số đang cho thường xuyên tại điểm x = 2?

A. 3B. 1C. 2D. 0

Câu 26: Đạo hàm của hàm số y = $x^3 + 5x^2 + 3x - 5$ là:

A. $3x^2 - 10x$B. $x^2 - 10x + 3$C. $3x^2 - 10x + 3$D. $x^2 - 5x + 3$ 

Câu 27: Phương trình tiếp đường của vật thị hàm số y = $fracx^33 - 2x^2 + 3x + 1$, biết tiếp tuyến tuy nhiên song với mặt đường thẳng d: y = 8x + 2, là:

A. $y = -frac18x + 3; y = frac-18x - frac73$B. $y = 8x + frac13; y = 8x - frac73$C. $y = 8x + frac113; y = 8x - frac973$D. $y = 8x + frac23; y = 8x$

Câu 28: Đạo hàm của hàm số y = $tan(ax^2 + bsqrtx + 1)$ là $y" = frac2xsqrtx + 1sqrtx.cos^2(ax^2 + bsqrtx + 1)$ cùng với $a, b in Z$. Lúc ấy a + b bằng:

A. 5B. 3C. -7D. 2

Câu 29: cho hình chóp S.ABCD tất cả đáy ABCD là hình thoi trọng điểm O, và SA $perp $ (ABCD). Trong các xác minh sau, xác minh nào sai?

*

A. $SO perp BD$B. $AD perp SC$C. $SA perp BD$D. $SC perp BD$

Câu 30: lim$frac-n^2+3n-4n^2$ là:

A. 0B. $-infty $C. -1D. 1

Câu 31: mang lại hình chóp S.ABCD bao gồm SA $perp $ (ABCD) với đáy ABCD là hình vuông. Mệnh đề như thế nào dưới đó là đúng?

A. (SAC) $perp $ (SBD)B. (SAD) $perp $ (SBC)C. AC $perp $ (SAB)D. BD $perp $ (SAD)

Câu 32: tìm kiếm vi phân của hàm số y = $3x^2 - 2x + 1$. 

A. Dy = 6x - 2B. Dy = (6x - 2)dxC. Dx = (6x - 2)dyD. Dy = 6x - 2dx

Câu 33: Tiếp tuyến đường của đồ dùng thị hàm số y = $x^2 - 3x$ tại điểm M(1; -2) có hệ số góc k là:

A. K = -2B. K = 1C. K = -1D. K = -7

Câu 34: Tìm giá chỉ trị bé dại nhất, giá trị lớn số 1 của hàm số $y"$ là đạo hàm của hàm số y = $frac12sin6x - frac23cos6x$.

A. $miny" = -3, maxy" = 5$B. $miny" = -6, maxy" = 6$C. $miny" = -4, maxy" = 4$D. $miny" = -5, maxy" = 5$

Câu 35: trong những mệnh đề sau, mệnh đề làm sao sai?

A. $left (fracuv ight )" = fracu"v - uv"v^2$B. $(u+v)" = u" + v"$C. $(uv)" = u"v"$D. $(u-v)" = u" - v"$

Câu 36: cực hiếm của m nhằm hàm số f(x) = $left{eginmatrixmx^2; x leq 2\ 3; x > 2endmatrix ight.$ thường xuyên tại điểm x = 2 là:

A. 3B. $frac34$C. $frac43$D. 2

Câu 37: cho đường cong y = cos$(fracpi 3+fracx2)$ cùng điểm M thuộc con đường cong. Điểm M nào dưới đây có tiếp tuyến đường tại điểm đó tuy nhiên song với đường thẳng $y = frac12x + 5$

A. M($fracpi 3$; 0)B. M($frac5pi 3; fracsqrt32$)C. M($frac-pi 3; fracsqrt32$)D. M($frac-5pi 3$; 0)

Câu 38: đến hàm số y = f(x) = $fracmx^33 - (m+1)x^2 + (6-2m)x - 15$. Kiếm tìm m để phương trình $f"(x) = 0$ tất cả nghiệm kép.

A. M = 1 hoặc $m = frac13$B. M = 1 hoặc $m = frac13$ hoặc m = 1C. M = -1 hoặc m = 3D. M = -1 hoặc $m = -frac13$

Câu 39: tra cứu phương trình tiếp con đường của vật dụng thị hàm số y = $fracx+1x-1$ tại điểm bao gồm hoành độ bằng 2?

A. Y = x + 4B. Y = 2x - 1C. Y = -2x + 1D. Y = -2x + 7

Câu 40: mang lại hình chóp S.ABC bao gồm đáy ABC là tam giác vuông tại B, AB = 2a, BC = 2a$sqrt3$. Cạnh SA vuông góc với dưới mặt đáy (ABC). Đường trực tiếp SB tạo thành với khía cạnh phẳng (ABC) một góc $60^circ$. Cùng với N là trung điểm AC, tính cosin góc giữa hai đường thẳng SN cùng BC.

Xem thêm: Một Con Lắc Đơn Có Chu Kỳ T=2S Khi Đặt Trong Chân Không

*

A. 1B. $fracsqrt34$C. $fracsqrt32$D. $fracsqrt38$

Câu 41: Đạo hàm của hàm số y = 3sinx + 5cosx là:

A. $y" = -3cosx + 5sinx$B. $y" = 3cosx - 5sinx$C. $y" = -3cosx - 5sinx$D. $y" = 3cosx + 5sinx$

Câu 42: cho hàm số y = f(x) = $fracx^2 + x + 2x - 1$. Kiếm tìm x để $f"(x) A. $x in (-1; 3)$B. $x in (-infty ; 1) cup (1; +infty )$C. $x in (1; 3)$D. $x in (-1; 1) cup (1; 3)$

Câu 43: giả sử $undersetx ightarrow x_0limf(x)$ = M. Lúc đó $undersetx ightarrow x_0limsqrt<3>f(x) = sqrt<3>M$ với

A. M B. M > 0C. $forall $ MD. M $ eq $ 0

Câu 44: Trong ko gian, mệnh đề nào tiếp sau đây sai?

A. Hai tuyến đường thẳng biệt lập cùng vuông góc cùng với một đường thẳng thứ tía thì tuy nhiên song với nhauB. Một đường thẳng cùng một phương diện phẳng (không chứa đường thẳng sẽ cho) cùng vuông góc cùng với một con đường thẳng thì tuy nhiên song với nhauC. Hai đường thẳng riêng biệt cùng vuông góc với một khía cạnh phẳng thì song song cùng với nhauD. Hai mặt phẳng rõ ràng cùng vuông góc cùng với một đường thẳng thì tuy nhiên song với nhau.

Câu 45: $undersetx ightarrow +infty lim(sqrtx^2 - 3x + 1 + x) là:

A. $+infty $B. $-infty $C. 0D. 2

Câu 46: đến hàm số f(x) = $left{eginmatrix3x - 5; lúc x leq -2\ ax + 3; lúc x > -2endmatrix ight.$. Quý hiếm nào của a để hàm số đã cho thường xuyên tại x=-2?

A. 7B. -7C. 5D. 1

Câu 47: Tổng của cấp cho số nhân vô hạn 5, $sqrt5$, 1, $frac1sqrt5$, ... Là:

A. $frac1-sqrt55sqrt5$B. $frac5sqrt5sqrt5+1$C. $frac5sqrt51 - sqrt5$D. $frac5sqrt5sqrt5-1$

Câu 48: lim$frac3n^3 + nn^2$ là:

A. $+infty $B. $-infty $C. 0D. 1

Câu 49: Đạo hàm của hàm số y = $(x^3 - 2x^2)^2$ bằng:

A. $6x^5 + 16x^3$B. $6x^5 - 20x^4 - 16x^3$C. $6x^5 - 20x^4 + 4x^3$D. $6x^5 - 20x^4 + 16x^3$

Câu 50: $undersetx ightarrow 1^+limfrac4x-3x-1$ là: