Bạn vẫn xem bạn dạng rút gọn gàng của tài liệu. Coi và cài đặt ngay bản đầy đầy đủ của tư liệu tại đây (134.58 KB, 5 trang )
Bạn đang xem: Đề thi học kì 1 lớp 11 môn toán trắc nghiệm file word

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ NỘITRƯỜNG trung học phổ thông NGƠ QUYỀN

Mã đề thi132

ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018 - 2019

Mơn: Tốn lớp 11

Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm)

Câu 1: Đường trực tiếp

12

y 

cắt đồ thị của hàm số ycosx tại số đông điểm có hồnh độ nào?

A.

ππ2 ,6

x k k 

B.


ππ2 2 ,

3

x k k 

C.

ππ2 ,3

x k k 

D.

ππ2

,3

x k k 

Câu 2: tra cứu m nhằm phương trình msin2x 3cos2x m 1 vơ nghiệm?


A. m 1 B. m 1 C. m 1 D. m 1

Câu 3: cho hình chóp S ABCD. , lòng ABCD là hình bình hành. Khi ấy giao con đường của hai mặt phẳng

(SAB) và (SCD) là:

A. Đường thẳng qua S và tuy nhiên song với BD B. Đường trực tiếp qua S và tuy vậy song với AD

C. Đường trực tiếp qua S và tuy vậy song cùng với AC D. Đường trực tiếp qua S và song song với AB

Câu 4: trường đoản cú tập A 

0;1;2;3;4

lập được từng nào số tự nhiên lẻ có bốn chữ số song một không giống nhau?

A. 24 B. 36 C. 48 D. 60

Câu 5: Qua tía điểm ko thẳng hàng khẳng định bao nhiêu phương diện phẳng?

A. 1 B. 2 C. 4 D. 3

Câu 6: trong những dãy số sau, hàng số nào là 1 trong những cấp số nhân?

A. 1, 10, -100, 1000 B. 10, 8, 6, 3 C. 2, 5, 8, 12, 15 D. 2, 6, 10, 14

Câu 7: Gieo một con súc sắc bằng vận và đồng chất một lần. Xác suất để số chấm xuất hiện nhỏ tuổi hơn tía là:

A.

1

2 B.


1

6 C.

1

3 D.

23

Câu 8: cho phép tịnh tiến theo véc tơ v

trở thành đường thẳng d: 2019x 2018y 1 0 thành chủ yếu nó.Tọa độ của véc tơ v

 là

A. v

2019; 2018

B. v

2019;2018

C. v 

2018;2019


D. v

2018;2019

Câu 9: Một người gọi điện thoại cảm ứng thông minh nhưng quên nhì chữ số cuối mà chỉ nhớ nhị chữ số đó phân biệt. Ngườiđó bấm tự dưng hai số cuối. Xác suất để người đó gọi đúng số là:

A.

1

90 B.

13

90 C.

53

90 D.

8390

Câu 10: Tập nghiệm của phương trình

2 3 4


x x

C C  x

A.

 

5 B.

 

0 C.

5;5

D.

5;0;5

Câu 11: thông số của x y10 19 trong triển khai

29

2

x y

làA.

19 1029

2 C

B. 2 C19 2910 C.

1029

C


D. C2910

Câu 12: Phép phát triển thành hình nào dưới đây khơng bắt buộc là phép dời hình?A. Phép chiếu vng góc lên một đường thẳng B. Phép tịnh tiến

C. Phép đồng bộ D. Phép quay

Câu 13: Phương trình cos2xcosx0 có bao nhiêu nghiệm thuộc khoảng tầm

π π;


(2)

Câu 14: Phương trình 4sin2x6 3sin cosx x 2cos2x4 tất cả tập nghiệm nào?

A.

π π

π; 2 ,π2 k 6 k k

 

  

 

 


B.

π π

π; π,2 k 6 k k

 

  

 

 

C.

π π

π; π,2 k 3 k k

 

  

 


 

D.

π π

π π

2 ; ,2 k 3 k k

 

  

 

 

Câu 15: Lớp 11A bao gồm 20 học viên nam và 25 học viên nữ. Tất cả bao nhiêu cách lựa chọn ra một học viên làmlớp trưởng?

A. 20 B. 45 C. 25 D. 500

Câu 16: đến đường trực tiếp d trải qua hai điểm A B, ( ), (α A B) . Xác định nào đúng?


A. d ( )α B. ( )α d C. d ( )α D. d ( )α

Câu 17: Số các số nguyên dương tất cả năm chữ số khác không cùng đôi một không giống nhau?

A. A105 B.

510

C C. 5

9

A D. 5

9

C

Câu 18: hàng số nào trong các dãy số sau là dãy số giảm?

A. 8, 6, 4, 2 B. 1, 2, 7, 8 C. 3, 8, 9, 10 D.

*

2 ( )n

u  n   n


Câu 19: Một dãy số ( )un được tính theo quy công cụ

3 4 5

1 2 , 2 2.3 , 3 3.4 ,...

u  u  u 

Số hạng tổng quátcủa dãy số theo quy qui định trên là:

A. un n n( 1)n 1

  B. un n n( 2)n3 C. un n n( 1)n2 D.

2

( 1) nn

u n n  

Câu 20: trong những hàm số sau, hàm số nào là hàm số lẻ?

A. ycos .sinx 2x B. y 1 sinx C. ysin5x D. y x tanx

Câu 21: vào các khẳng định sau, xác định nào sai?


A. Hai mặt đường thẳng giảm nhau thì gồm duy độc nhất vô nhị một điểm chung

B. Hai mặt đường thẳng khơng đồng phẳng thì chéo nhau

C. Trong ko gian, hai tuyến phố thẳng tuy nhiên song trường hợp chúng không có điểm chung

D. Ba đường thẳng khơng đồng phẳng và đơi một cắt nhau thì đồng quy

Câu 22: Tập xác định của hàm số

1sin2

y

x

là tập nào?

A. D 

k2 ,π k

B.

π ,

2

D  k k 


 

 

C.

ππ

,

2

D   k k 

 

 

D. D 

k kπ, 

Câu 23: kiếm tìm số nghiệm trong đoạn 0;3π của phương trình

3sin2

2

x 


A. 8 B. 6 C. 2 D. 5

Câu 24: Nghiệm của phương trình

0 3

cot(2 30 )

3

x  

A. x300k90 ,0 k  B. x750k90 ,0k 

C. x450k90 ,0 k  D. x750k90 ,0k 

Câu 25: đến hình chóp S ABCD. , lòng ABCD có các cặp cạnh đối không tuy nhiên song. Call E là giaođiểm của AC với BD , F là giao điểm của AB cùng CD . Xác minh nào đúng?

A. (SAB) ( SCD)SF B. (SAD) ( SCB)SF


(3)

Câu 26: mang đến hình chóp S ABCD. , lòng ABCD là hình bình hành trung khu O , hotline I là trung điểm của SO .Mặt phẳng (IAB) cắt hình chóp S ABCD. Theo tiết diện là hình gi?

A. Hình thang B. Hình bình hành C. Tam giác D. Ngũ giác

Câu 27: Phép tịnh tiến theo véc tơ v 

2;1


biến điểm M

 

1;2 thành điểmM" bao gồm tọa độ là

A. M  " 3; 1

B. M " 2;2

C. M" 3;1

 

D. M " 1;3

Câu 28: dãy số nào trong số dãy số sau là hàng số tăng?

A. 1, 2, 5, 9 B. 2, 3, 4, 5 C. 7, 8, 10, 9 D. 50, 40, 30, 20

Câu 29: Số bí quyết xếp bốn người ngồi vào một trong những hàng ngang bao gồm bốn ghế là:

A. 16 B. 4 C. 8 D. 24

Câu 30: mang lại ΔABC có trọng tâm G . Call A B C", ", " theo thứ tự là trung điểm BC CA AB, , . Phép vị tựtâm G phát triển thành ΔABC thành ΔA B C" " " gồm tỉ số k bằng bao nhiêu?

A. k 0,5 B. k 0,5 C. k 2 D. k 2

Câu 31: Mệnh đề như thế nào sai trong số mệnh đề sau?

A. Phép vị tự trở nên tam giác thành tam giác đồng dạng

B. Phép vị tự tỉ số k 2 biến đổi tam giác có diện tích bằng 2 thành tam giác có diện tích bằng 4

C. Phép vị từ bỏ tỉ số k 1 là một trong những phép dời hình

D. Phép vị tự biến đổi tỉ số k biến đổi đường trịn bán kính R thành con đường trịn nửa đường kính k RCâu 32: Cho cấp cho số cùng 1, 8, 15, 22, 29,.... Công sai của cung cấp số cộng này là:


A. 9 B. 8 C. 7 D. 10

Câu 33: Cho cung cấp số nhân 1, -3, 9, -27, 81,.... Công bội của cấp cho số nhân này là:

A. 2 B. 3 C. 3 D. 1

Câu 34: trong các xác định sau, khẳng định nào sai?

A. Tất cả những mặt của hình hộp số đông là hình bình hành

B. Tất cả các cạnh bên kéo nhiều năm của một hình chóp cụt đồng quy

C. Một khía cạnh phẳng giảm hai khía cạnh phẳng tuy vậy song thì nhị giao tuyến đó tuy vậy song

D. Hai mặt phẳng gồm hai điểm chung A B A, ( B) thì chúng tất cả một đường thẳng tầm thường AB duy nhấtCâu 35: trong số dãy số sau, dãy số nào là một trong những cấp số cộng?

A. 2, 6, 10, 14 B. 10, 8, 6, 3 C. 2, 5, 8, 12, 15 D. 1, 10, -100, 1000

Câu 36: mang lại tứ diện ABCD bao gồm AB AC AD 24 , BC CD DB 15 . Bên trên cạnh AB lấy

điểm P sao cho PA xPB . Với cái giá trị nào của x thì khía cạnh phẳng ( ) qua p tuy vậy song cùng với AC và

BD giảm tứ diện ABCD theo thiết diện là 1 trong hình thoi?

A. 1,6 B. 1,5 C. 1 D.

58


Câu 37: Trong phương diện phẳng Oxy cho đường tròn ( ) :C x2y2 2x4y 4 0 và con đường thẳng

: 2 0

d x y   . Xét phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép quay trung khu O, góc 300

và phép vị tự trung tâm I(3;4) , tỉ số k  2 vươn lên là đường tròn ( )C thành mặt đường tròn ( ")C , đường thẳng dthành con đường thẳng d" . Khẳng định nào đúng?

A. Đường thẳng d" và con đường tròn ( ")C khơng có điểm chung

B. Đường trực tiếp d" cắt ( ")C tại hai điểm có khoảng cách bằng 3 2C. Đường thẳng d" cắt ( ")C tại nhì điểm có khoảng cách bằng 6

D. Đường trực tiếp d" và đường trịn ( ")C tất cả duy tốt nhất một điểm chung


(4)

A.

2 6

2

a

B. a2 6 C.

2 3

2


a

D.

2 2

2

a

Câu 39: Phương trình

2

sinx 1 cos x cosx m 0

tất cả đúng 5 nghiệm nằm trong 0;2π khi cùng chỉ

khi m

a b;

. Lúc đó tổng a b là số nào?

A.

14

B.

12

C.

1

4 D.

12

Câu 40: search số hạng đầu với công không đúng d của cung cấp số cộng ( )un biết

2 5 3

4 6

1026

u u u

u u

   

 

A. u1 1,d3 B. u1 1,d2 C. u12,d 3 D. u12,d 2

Câu 41: Cho cấp số cộng ( )un tất cả hai số hạng đầu u1 2, u2 7 . Số hạng vật dụng 2018 là số nào?

A. 10092 B. 10087 C. 10089 D. 10085

Câu 42: Tổng những nghiệm thuộc khoảng tầm

0;2

của phương trình 3cosx  1 0 là

A. 0 B. C. D.

Câu 43: Một máy bay có tía động cơ I, II, III hoạt động chủ quyền với nhau. Phần trăm để động cơ I, II, IIIchạy giỏi tương ứng là 0,9; 0,8; 0,7.Máy bay vận động được nếu ít nhất một trong những ba bộ động cơ trên chạytốt. Xác suất để lắp thêm bay vận động được là:

A. 0,006 B. 0,504 C. 0,994 D. 0,496

Câu 44: Hàm số y11 4cos 3x có bao nhiêu quý hiếm nguyên dương?

A. 16 B. 15 C. 23 D. 14

Câu 45: tất cả 40 tín đồ đăng kí chơi ít nhất một trong hai mơn bóng đá và cầu lơng. Trong số đó có 30 ngườiđăng kí nhẵn đá, 25 người đăng kí ước lơng. Số tín đồ đăng kí cả hai môn là:

A. 25 B. 5 C. 10 D. 15

Câu 46: trong một hộp bao gồm hai viên bi trắng cùng tám viên bi đen, lấy tự dưng hai viên bi chi ra ngoài, rồi
lấy tiếp một viên bi. Tỷ lệ để viên bi thứ cha được viên bi trắng là:

A. 0,012 B. 0,0146 C. 0,002 D. 0,2

Câu 47: search số hạng đầu với công bội q của cấp cho số nhân ( )un biết

6

7

192384

uu

 



A. u 1 6,q 2 B. u 1 5,q 2 C. u 1 6,q 3 D. u 1 5,q 3

Câu 48: mang lại dãy số ( )un với

*


1 1 1 ... 1 ( )

1.3 3.5 5.7 (2 1)(2 1)n

u n

n n

      

   . Số hạng thứ

100 của dãy số nhận quý giá nào?

A.

100

201 B.

100

203 C.

100

99 D.

10000
99.201Câu 49:
mang đến đa giác số đông 100 đỉnh. Số tam giác tội nhân có tía đỉnh là tía đỉnh của đa giác là:

A.

249

100C

B.

250

50C

C.

249

50C

D.

250

100C

Câu 50: Phép tịnh tiến theo v 

3;2

phát triển thành đường thẳng x 5y3 0 thành con đường thẳng nào?

A. x 5y 10 0 B. x 5y16 0 C. x5y16 0 D. x 5y10 0


(5)

---ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 132

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

B D D B A A C D A A A A D B B C C A C C C B B D A

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


Tài liệu liên quan


*
Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Địa Lý năm năm trước THPT Lê Quý Đôn (Đề 2) 2 520 0
*
Đề thi học tập kì 1 lớp 11 môn chất hóa học năm năm trước Trường THPT nguyễn trãi 2 565 0
*
Đề thi học kì 1 lớp 11 môn lịch sử vẻ vang năm 2014 Trường thpt Minh Thuận (Đề 1) 2 603 0
*
Đề thi học tập kì 1 lớp 11 môn lịch sử năm năm trước Trường trung học phổ thông Minh Thuận (Đề 2) 3 624 0
*
Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Ngữ Văn năm năm trước Trường thpt Minh Thuận 1 841 1
*
Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Sinh học năm trước đó - 2014 Trường thpt Tiểu buộc phải (Đề 1) 1 468 0
*
Đề thi học tập kì 1 lớp 11 môn Sinh học tập năm năm trước Trường trung học phổ thông Long Mỹ 2 540 1
*
Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán năm 2010 - 2011 Trường thpt Chuyên Lê Hồng Phong 2 868 0
*
Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán năm 2013 - 2014 Trường THPT phố minh khai 1 761 1
*
Đề thi học tập kì 1 lớp 11 môn Toán năm năm trước THPT Đầm Dơi 2 774 1
*


Tài liệu bạn tìm kiếm đã chuẩn bị sẵn sàng tải về


(1.61 MB - 5 trang) - Đề thi học tập kì 1 lớp 11 môn toán trắc nghiệm file word bao gồm đáp án
Tải phiên bản đầy đầy đủ ngay


Xem thêm: Đường Kính Lưỡng Đỉnh - Chỉ Số Bpd Thai Nhi () Có Ý Nghĩ Như Thế Nào

×