Đề minh họa trung học phổ thông QG môn hóa năm 2017 lần 3 của bộ giáo dục

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THAM KHẢO

(Đề có 04 trang)

KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017

Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Môn thi thành phần: HÓA HỌC

Thời gian làm cho bài: 50 phút, không kể thời hạn phát đề

Họ, tên thí sinh: ……………………………………………………………

Số báo danh: ………………………………………………………………..

Bạn đang xem: Đáp án đề minh họa lần 3

Cho biết nguyên tử khối của những nguyên tố:

H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; mãng cầu = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39;

Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Rb = 85,5; Ag = 108.

TK2017: Khí sinh ra trong trường hòa hợp nào sau đây không gây độc hại không khí ?

A. quá trình đun nấu, đốt lò sưởi trong sinh hoạt. B. quá trình quang đúng theo của cây xanh.

C. quy trình đốt xăng trong bộ động cơ ô tô. D. quy trình đốt nguyên liệu trong lò cao.

TK2017: chất nào tiếp sau đây vừa phản bội ứng với hỗn hợp NaOH vừa phản ứng với hỗn hợp HCl?

A. AlCl3. B. Al2(SO4)3. C. NaAlgirbakalim.net. D. Al2O3.

TK2017: Oxit như thế nào sau đây tính năng với dung dịch HCl sinh ra tất cả hổn hợp muối?

A. Al2O3. B. Fe3O4. C. CaO. D. Na2O.

TK2017: Polime nào dưới đây được tổng hợp bởi phản ứng trùng hợp?

A. Polisaccarit. B. Poli(vinyl clorua).

C. Poli(etylen terephatalat). D. Nilon-6,6.

TK2017: mang đến dung dịch FeCl3 tác dụng với dung dịch NaOH chế tác thành kết tủa tất cả màu

A. nâu đỏ. B. trắng. C. xanh thẫm. D. white xanh.

TK2017: sản phẩm của bội nghịch ứng este hóa thân ancol metylic và axit propionic là

A. propyl propionat. B. metyl propionat. C. propyl fomat. D. metyl axetat.

TK2017: Dung dịch hóa học nào sau đây không làm quỳ tím chuyển màu?

A. Etylamin. B. Anilin. C. Metylamin. D. Trimetylamin.

TK2017: trong những kim loại: Al, Mg, Fe với Cu, kim loại có tính khử vượt trội nhất là

A. Cu. B. Mg. C. Fe. D. Al.

TK2017: hóa học nào dưới đây không phản nghịch ứng cùng với NaOH trong dung dịch?

A. Gly-Ala. B. Glyxin. C. Metylamin. D. Metyl fomat.

TK2017: Đá vôi là vật liệu có sẵn vào tự nhiên, được sử dụng làm vật liệu xây dựng, phân phối vôi,…Nung 100 kg đá vôi (chứa 80% CaCO3 về khối lượng, còn sót lại là tạp hóa học trơ) đến cân nặng không đổi, chiếm được m kg chất rắn. Quý giá của m là

A. 80,0. B. 44,8. C. 64,8. D. 56,0.

TK2017: kim loại crom tan được trong dung dịch

A. HNO3 (đặc, nguội). B. H2SO4 (đặc, nguội). C. HCl (nóng). D. NaOH (loãng).

TK2017: đến 5 gam tất cả hổn hợp X tất cả Ag cùng Al vào dung dịch HCl dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, nhận được 3,36 lít khí H2 (đktc). Phần trăm trọng lượng của Al trong X là

A. 54,0%. B. 49,6%. C. 27,0%. D. 48,6%.

TK2017: Khử trọn vẹn 32 gam CuO thành kim loại cần trọn vẹn V lít khí teo (đktc). Giá trị của V là

A. 13,44. B. 8,96. C. 4,48. D. 6,72.

TK2017: cho hỗn hợp có CH3COOC2H5 cùng CH3COONH4 chức năng vừa đầy đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch chứa m gam muối. Cực hiếm của m là

A. 19,6. B. 9,8. C. 16,4. D. 8,2.

TK2017: Cho hỗn hợp Zn cùng Fe vào dung dịch hỗn hợp Cu(NO3)2 với AgNO3, sau thời điểm các bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, thu được các thành phần hỗn hợp hai kim loại. Hai kim loại đó là

A. Fe, Cu. B. Cu, Ag. C. Zn, Ag. D. Fe, Ag.

TK2017: Hòa tan hoàn toàn 9,4 gam K2O vào 70,6 gam nước, thu được hỗn hợp KOH bao gồm nồng độ x%. Giá trị của x là

A. 14. B. 18. C. 22. D. 16.

TK2017: cho axit acrylic tính năng với ancol 1-1 chức X, nhận được este Y. Trong Y, oxi chiếm 32% về khối lượng. Cách làm của Y là

A. C2H3COOCH3. B. CH3COOC2H5.

C. C2H5COOC2H3. D. C2H3COOC2H5.

TK2017: đến dãy các chất sau: tripanmitin, axit aminoaxetic, Ala-Gly-Glu, etyl propionat. Số chất trong dãy gồm phản ứng với hỗn hợp NaOH (đun nóng) là

A. 2. B. 4. C. 1. D. 3.

TK2017: tuyên bố nào sau đây sai ?

A. Protein là cơ sở làm cho sự sống.

B. Protein dễ dàng và đơn giản là đông đảo chất tất cả tối đa 10 links peptit.

C. Protein bị thủy phân dựa vào xúc tác axit, bazơ hoặc enzim.

D. Protein có phản ứng color biure.

TK2017: Xà phòng hóa hoàn toàn este X mạch hở trong dung dịch NaOH, thu được lếu hợp những chất cơ học gồm: (COONa)2, CH3CHO cùng C2H5OH. Phương pháp phân tử của X là

A. C6H10O4. B. C6H10girbakalim.net. C. C6H8girbakalim.net. D. C6H8O4.

TK2017: thực hiện thí nghiệm điều chế khí X, khí X được thu vào trong bình tam giác theo như hình vẽ sau:

*

Thí nghiệm kia là:

A. mang lại dung dịch HCl vào trong bình đựng bột CaCO3.

B. mang lại dung dịch H2SO4 đặc vào trong bình đựng lá kim loại Cu.

C. mang lại dung dịch H2SO4 loãng vào bình đựng hạt sắt kẽm kim loại Zn.

D. cho dung dịch HCl đặc vào trong bình đựng tinh thể K2Cr2O7.

TK2017: đến m gam bột sắt vào hỗn hợp HNO3, sau thời điểm phản ứng hoàn toàn, chiếm được 2,24 lít khí NO

(sản phẩm khử tuyệt nhất của N+5, làm việc đktc) và 2,4 gam chất rắn. Quý giá của m là

A. 8,0. B. 10,8. C. 8,4. D. 5,6.

TK2017: tất cả hổn hợp E gồm ba amin no, 1-1 chứC. Đốt cháy hoàn toàn m gam E bởi girbakalim.net, thu được Cgirbakalim.net, H2O và 0,672 lít khí N2 (đktc). Mặt khác, để tính năng với m gam E đề nghị vừa đầy đủ V ml dung dịch HCl 1M. Quý hiếm của V là

A. 45. B. 60. C. 15. D. 30.

TK2017: Điện phân (với điện rất trơ, cường độ cái điện không đổi) dung dịch muối nitrat của một sắt kẽm kim loại M (có hóa trị không đổi). Sau thời gian t giây, cân nặng dung dịch sút 6,96 gam cùng tại catot chỉ nhận được a gam sắt kẽm kim loại M. Sau thời hạn 2t giây, trọng lượng dung dịch bớt 11,78 gam cùng tại catot thoát ra 0,224 lít khí (đktc). Quý giá của a là

A. 8,64. B. 6,40. C. 6,48. D. 5,60.

TK2017: cho những phát biểu sau:

(a) Thủy phân vinyl axetat bởi NaOH đun nóng, chiếm được natri axetat với fomanđehit.

(b) Polietilen được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng.

(c) Ở đk thường, anilin là chất khí.

(d) Xenlulozơ thuộc loại polisaccarit.

(e) Thủy phân trọn vẹn anbumin thu được tất cả hổn hợp α-amino axit.

(g) Ở đk thích hợp, triolein thâm nhập phản ứng cùng H2.

Số phân phát biểu đúng là

A. 3. B. 2. C. 4. D. 5.

TK2017: Cho sơ đồ chuyển hóa:

*

Biết những chất Y, Z, T là những hợp hóa học của crom. Các chất X, Y, Z, T thứu tự là

A. Fe2(SO4)3, Cr2(SO4)3, Cr(OH)3, KCrgirbakalim.net. B. FeSO4, CrSO4, KCrgirbakalim.net, K2CrO4.

C. FeSO4, Cr2(SO4)3, KCrgirbakalim.net, K2CrO4. D. FeSO4, Cr2(SO4)3, Cr(OH)3, K2Cr2O7.

TK2017: cho một mol triglixerit X chức năng với dung dịch NaOH dư, thu được 1 mol glixerol, 1 mol natri panmitat cùng 2 mol natri oleat. Tuyên bố nào sau đây sai?

A. Phân tử X bao gồm 5 links π.

B. bao gồm 2 đồng phân cấu trúc thỏa mãn tính chất của X.

C. phương pháp phân tử hóa học X là C52H96O6.

D. 1 mol X làm mất màu tối đa 2 mol Br2 vào dung dịch.

TK2017: triển khai các thử nghiệm sau:

(a) Điện phân NaCl lạnh chảy.

(b) Điện phân hỗn hợp CuSO4 (điện cực trơ).

(c) đến mẩu K vào dung dịch AlCl3.

(d) cho Fe vào dung dịch CuSO4.

(e) mang đến Ag vào dung dịch HCl.

(g) mang đến Cu vào dung dịch hỗn hợp Cu(NO3)2 và NaHSO4.

Số thí sát hoạch được hóa học khí là

A. 4. B. 5. C. 2. D. 3.

TK2017: cho 1 mol chất X (C9H8O4, cất vòng benzen) tính năng hết với NaOH dư, thu được 2 mol chất Y,

1 mol hóa học Z với 1 mol H2O. Chất Z tác dụng với hỗn hợp H2SO4 loãng thu được chất hữu cơ T. Phát biểu nào sau đây sai?

A. chất T công dụng với NaOH theo tỉ lệ thành phần mol 1 : 2.

B. chất Y có phản ứng tráng bạc.

C. Phân tử hóa học Z có 2 nguyên tử oxi.

D. hóa học X công dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 3.

TK2017: cho những phát biểu sau:

(a) toàn bộ các peptit đều phải có phản ứng color biure.

(b) muối phenylamoni clorua ko tan trong nước.

(c) Ở điều kiện thường, metylamin và đimetylamin là hầu hết chất khí.

(d) trong phân tử peptit mạch hở Gly-Ala-Gly có 4 nguyên tử oxi.

(e) Ở đk thường, amino axit là số đông chất lỏng.

Số phân phát biểu chính xác là

A. 2. B. 4. C. 5. D. 3.

TK2017: Ancol etylic được điều chế bằng phương pháp lên men tinh bột theo sơ đồ:

Để điều chế 10 lít ancol etylic 46o đề xuất m kilogam gạo (chứa 75% tinh bột, sót lại là tạp chất trơ). Biết hiệu suất

của cả quá trình là 80% và cân nặng riêng của ancol etylic nguyên hóa học là 0,8 g/ml. Quý giá của m là

A. 3,600. B. 6,912. C. 10,800. D. 8,100.

TK2017: Sục thanh nhàn khí Cgirbakalim.net mang đến dư vào dung dịch có a mol NaOH và b mol Ca(OH)2. Sự nhờ vào của số mol kết tủa CaCO3 vào số mol Cgirbakalim.net được trình diễn theo đồ thị sau:

*

Tỉ lệ a : b tương ứng là

A. 4 : 5. B. 2 : 3. C. 5 : 4. D. 4 : 3.

TK2017: tất cả hổn hợp E có chất X (C3H10N2O4) và chất Y (C3H12N2O3). Hóa học X là muối của axit hữu cơ đa chức, hóa học Y là muối bột của một axit vô cơ. Cho 2,62 gam E tính năng với hỗn hợp NaOH dư, đun nóng, chiếm được 0,04 mol các thành phần hỗn hợp hai khí (có tỉ trọng mol 1 : 3) cùng dung dịch đựng m gam muối. Cực hiếm của m là

A. 2,40. B. 2,54. C. 3,46. D. 2,26.

TK2017: Điện phân dung dịch NaCl (điện cực trơ, màng phòng xốp), thu được dung dịch X. Dung nạp Cgirbakalim.net dư vào X, nhận được dung dịch chất Y. Mang đến Y công dụng với Ca(OH)2 theo tỉ lệ thành phần mol 1 : 1, tạo thành chất Z chảy trong nướC. hóa học Z là

A. Ca(HCO3)2. B. Na2CO3. C. NaOH. D. NaHCO3.

TK2017: cho 5 chất: NaOH, HCl, AgNO3, HNO3, Cl2. Số chất tác dụng được với dung dịch Fe(NO3)2 là

A. 5. B. 2. C. 3. D. 4.

TK2017: tất cả hổn hợp T gồm 2 este đơn chức X, Y (MX Y). Đun rét 15 gam T với cùng một lượng dung dịch NaOH vừa đủ, chiếm được m gam tất cả hổn hợp Z gồm 2 ancol (có phân tử khối hơn hèn nhau 14u) và tất cả hổn hợp hai muối. Đốt cháy m gam Z, chiếm được 9,408 lít Cgirbakalim.net (đktc) và 10,8 gam H2O. Phần trăm trọng lượng của X trong T là

A. 59,2%. B. 40,8%. C. 70,4%. D. 29,6%.

TK2017: kêt nạp hết 4,48 lít khí Cgirbakalim.net (đktc) vào dung dịch cất x mol KOH với y mol K2CO3, chiếm được 200 ml dung dịch X. Mang đến từ từ đến khi hết 100 ml dung dịch X vào 300 ml hỗn hợp HCl 0,5M, thu được 2,688 lít khí (đktc). Khía cạnh khác, mang lại 100 ml hỗn hợp X chức năng với hỗn hợp Ba(OH)2 dư, nhận được 39,4 gam kết tủA. giá trị của x là

A. 0,10. B. 0,20. C. 0,05. D. 0,30.

TK2017: các thành phần hỗn hợp E bao gồm 3 chất: X (là este của amino axit); Y cùng Z là nhị peptit mạch hở, hơn kém nhau một nguyên tử nitơ (đều chứa tối thiểu hai một số loại gốc amino axit, MY Z). Mang lại 36 gam E tính năng vừa đủ với 0,44 mol NaOH, thu được 7,36 gam ancol no, 1-1 chức, mạch hở cùng 45,34 gam tía muối của glyxin, alanin, valin (trong đó gồm 0,1 mol muối hạt của alanin). Phương diện khác, đốt cháy hoàn toàn 36 gam E trong girbakalim.net dư, nhận được Cgirbakalim.net, N2 với 1,38 mol H2O. Phần trăm cân nặng của Y trong E là

A. 18,39%. B. 20,72%. C. 27,58%. D.

Xem thêm: Hướng Dẫn Trả Lời Câu Hỏi Và Bài Tập Lịch Sử 9 Hay Nhất, Ngắn Gọn

43,33%.

TK2017: kết hợp hết các thành phần hỗn hợp X tất cả 5,6 gam Fe; 27 gam Fe(NO3)2 với m gam Al vào dung dịch cất 0,61 mol HCl. Sau thời điểm các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y chỉ chứa 47,455 gam muối th-nc và 2,352 lít (đktc) hỗn hợp khí Z bao gồm NO với N2O. Tỉ khối của Z so với H2 là 16. Quý hiếm của m là