Đề thi giờ Anh lớp 8 học kì 1 năm 2021 - 2022 là tài liệu rất là hữu ích cơ mà girbakalim.net muốn trình làng đến quý thầy cô cùng các bạn lớp 8 tham khảo.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra tiếng anh lớp 8

Đề thi học tập kì 1 lớp 8 môn giờ đồng hồ Anh có 5 đề đánh giá cuối kì 1, được biên soạn bám sát chương trình học theo yêu cầu của bộ GD&ĐT khí cụ tại Công văn 5512/BGDĐT-GDTrH. Mỗi đề thi kì 1 tiếng Anh 8 đều phải sở hữu bảng ma trận kèm theo phía dẫn giải chi tiết giúp chúng ta dễ dàng rộng trong việc ôn tập cũng như rèn luyện khả năng giải đề. Ngoài ra các bạn đọc thêm một số đề thi như: đề thi học kì 1 Toán 8, đề thi học tập kì 1 của môn Hóa học, Ngữ văn, lịch sử, GDCD, đề thi học tập kì 1 môn Địa lý 8. Vậy sau đây là nội dung bỏ ra tiết, mời chúng ta cùng theo dõi và quan sát và girbakalim.net tại đây.


Bộ đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 8 năm 2021

Đề thi học tập kì 1 lớp 8 môn giờ đồng hồ Anh - Đề 1Đề thi học tập kì 1 lớp 8 môn tiếng Anh - Đề 2

Đề thi học kì 1 lớp 8 môn tiếng Anh - Đề 1

Ma trận đề thi học kì 1 giờ Anh 8

TRƯỜNG THCS…….

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2021-2022

Môn: tiếng Anh Lớp 8 cung cấp THCS

Ngày kiểm tra: …/12/2021

Thời gian: ,… phút (không kể thời hạn phát đề)

Cấp độ

Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1. Kỹ năng ngôn ngữ

-Giới từ

-Used to+V

-Verb forms

-Câu tường thuật

-Đại từ làm phản thân

-Adj + enough + to –V

-So sánh

Từ hỏi

Số câu: 12

Số điểm: 3

Tỉ lệ: 30%

- Thì vượt khứ đơn

-thì hiện tại hoàn thành

-Thì lúc này đơn

Số câu:4

Số điểm: 1

Tỉ lệ: 10 %

Ghép câu hỏi và câu trả lời về:

Thói quen học tập tập và và đề nghị

Số câu: 8

Số điểm: 2

Tỉ lệ: 20%

Sc:24

Sđ:6

Tl : 60%

2. Đọc

Đọc hiểu cùng trả lời thắc mắc về mẩu chuyện dân gian “ The Lost Shoe”

Số câu: 4

Số điểm :2

Tỉ lệ : 20%

Sc: 4

Sđ:2

Tl 20%

3. Viết

Viết câu tường thuật lời khuyên cùng yêu câu

- Viết câu phụ thuộc từ gơi ý

Số câu: 4

Số điểm :2.0

Tl 20%

Sc: 4

Sđ:2.0

Tl: 20%

Tổng

Số câu:12

Số điểm :3

Tỉ lệ : 30%

Số câu:4

Số điểm: 1

Tỉ lệ: 10 %

Số câu: 12

Số điểm :4

Tỉ lệ : 40%

Số câu: 4

Số điểm :2.0

Tỉ lệ : 20%

Sc: 32

Sđ:10

Tl:100%


Đề thi học tập kì 1 giờ Anh 8

I. Chọn A, B, C hoặc D thích hợp để điền vào chỗ trống .(3đ)

1- The children are old enough lớn look after ______

A . Themselves

B. Ourselves

C. Herself

D. Himself

2-He isn’t_________get married.

A .enough old to

B. Old enough for

C .enough old for

D. Old enough to

3. I’ll see you……….. Sunday , April 1st .

A. In

B. On

C. At

D. Between

4. Tuan hates ……….. Computer games all day

A. Play

B. Lớn play

C. Playing

D. Plays

5. My father used……….. Us to the zoo when he was alive.

A .take

B. To lớn take

C. Took

D. Taking

6. Tam told his friend………..him a book.

A. Give

B. To give

C. Giving

D. Gives

7. We cannot vì chưng it together because your opinion is ........................... Mine.

A. Different from

B. The same as

C. The same

D. Different with

8. Ho chi Minh city is larger & ______ beautiful than Hanoi.

A. The most

B. As

C. Most

D. More

9. My Dad told me _________ hard.

A. Khổng lồ learn

B learn

C learnt

D learning

10. _________ have you lived here? About 10 years.

A. How far

B. How long

D. How often

D.How

11. She has bought a computer __________ a week.

A.for

B. Since

C. At

D. In

12. The garden is the same __________ the one I saw last week.

A. Than

B. From

C. As

D. To

II : cho dạng đúng của đụng từ trong ngoặc. (1.0đ)


1/ The Sun (rise) in the east & (set) in the west.

……………………………………………………………………………..

2/ My grandma (use)to tell me the folktales.

……………………………………………………………………………..

3/ They (work) in this company for ten years.

…………………………………………………………………………….

III/ Ghép câu hỏi ở cột A cùng với câu vấn đáp ở cột B .(2đ)

Questions

Answers

1. Vì you want to send it by airmail or surface mail?

a. No. Thank you

2. Are you a newcomer here?

b. Because she was sick.

3. Is there a post office near here?

c. Delicious

4. Could you vày me a favor?

d. Airmail

5. Why didn’t she go khổng lồ school yesterday?

e. Yes, I am

6. Vì chưng you need any help?

f. For ten years

7. What is the food like?

g. Yes, there is.

8. How long have you studied English?

h. What can I vì for you?

IV/ Đọc đoạn văn sau

Once a poor farmer had a daughter named Little Pea. After his wife died, the farmer married again. His new wife had a daughter, Stout Nut. Unfortunately, the new wife was very cruel lớn Little Pea. Little Pea had to vày chores all day. This made Little Pea’s father very upset. He soon died of a broken heart.

Summer came và went. In the fall, the village held its harvest festival. That year, averyone was excited as the prince wanted lớn choose his wife from the village. Stout Nut mother made new clothes for her, but poor Little pea had none.

However, before the festival started, a fairy appeared and magically changed Little Pea’s rags into beautiful clothes.


As Little Pea ran to the festival, she dropped one of her shoes & lost it. When the prince found the shoe, he decided khổng lồ marry the girl who owned it. Of course the shoe fitted Little Pea, & the Prince immediately fell in love with her.

Trả lời câu hỏi(2đ)

1. Who was Little Pea?

……………………………………………………………………………………

2. What did Stout Nut’s mother make Little Pea to vì all day?

…………………………………………………………………………………..

1. How did Little Pea get her new clothes?

………………………………………………………………………………

2. Did the prince decide lớn marry Little Pea?

………………………………………………………………………………

V .Viết lại các câu sau bên dưới dạng câu tường thuật (1đ)

1.” Can you carry the chairs into the house?”

Mrs Lan asked me…………………………………………………………

2. You shouldn’t make noise in class.”

The teacher said……………………………………………………

VI . Nhờ vào từ gợi nhắc viết thành câu hoàn chỉnh(1.0đ)

1. His father / generous / friendly

…………………………………………………………………………

2. They/ going to/ have a meeting/ the weekend

…………………………………………………………………………

Đáp án đề bình chọn học kì 1 Anh 8

Câu

Nội dung đáp án

Điểm nuốm thể

1 Multiple choice

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

A

D

B

C

B

B

A

D

A

B

A

C

I. Multiple choice: 3ms

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

II Tenses:

1.

2.

3.

ries/sets

used

have worked

II Tenses :1,0ms

0.5

0,25

0,25

III. Matching

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

d

e

g

h

b

a

c

f

III. Matching : 2ms

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

Đề thi học kì 1 lớp 8 môn giờ Anh - Đề 2

Ma trận đề thi học kì 1 giờ đồng hồ Anh 8

Cấp độTên c.đề (nội dung)Nhận biếtThông hiểuVận dụngCộng
Cấp độ thấpCấp độ cao
TNKQTLTNKQTLTNKQTLTNKQTL

Question 1:

Listening

Listen & choose the best answer

/

/

/

/

/

Số câu

Số điểm tỉ lệ thành phần %

Số câu 4

Số điểm 1

Số câu: 4

Số điểm:

1=10%

Question 2:

Listening

Listen và fill in the blanks

/

/

/

/

/

/

Số câu

Số điểm tỉ lệ thành phần %

Số câu 4

Số điểm 1

Số câu: 4

Số điểm: 1 = 10%

Question 3:

Vocabulary,

grammar

Choose A,B,C...

about Grammar,

Vocabulary

/

/

/

/

/

/

Số câu

Số điểm tỉ lệ thành phần %

Số câu 8

Số điểm 2

Số câu: 8

Số điểm: 2= 20%

Question 4:

Reading

/

Fill in the blanks

/

/

/

/

/

Số câu

Số điểm tỉ lệ thành phần %

Số câu:4

Số điểm: 1

Số câu: 4

Số điểm: 1= 10%

Question 5:

Writing

/

/

/

/

/

Rewrite the sent.s

Số câu

Số điểm tỉ trọng %

Số câu:3

Số điểm: 1.5

Số câu: 3

Số điểm: 1.5= 15%

Question 6:

Writing

/

/

/

/

/

Complete

the sent.s

/

Số câu

Số điểm tỉ trọng %

Số câu:3

Số điểm: 1.5

Số câu: 3

Số điểm: 1.5= 15%

Tổng số câu:

Tổng số điểm:

Tỉ lệ %

Số câu: 12

Số điểm: 3.0

30%

Số câu: 8

Số điểm: 2.0

20%

Số câu: 6

Số điểm: 3.0

30%

Số câu:26

Số điểm:

8


Đề thi giờ Anh lớp 8 học tập kì 1

PHÒNG GD&ĐT…………….

ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề có 02 trang)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2021 - 2022

Môn: Tiếng Anh - lớp 8

Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)

Question 1: Listen khổng lồ the recorder two times, then choose the best option ( A, B, C, or D) lớn complete each sentence: ( 1.0 pt )

1. Lan helps her mom cook------------

A. Breakfast

B. Lunch

C. Dinner

D. Snack

2.Lan và her mom will use----- to cook

A. The small pan

B. The small bowl

C. The big plate

D. The big pan

3. Lan will -----------the garlic và the green peppers.

A. Boil

B. Fry

C.eat

D. Clean

4. Lan ---------the “Special Chinese Fried Rice” .

A. Dislikes

B. Likes

C. Feels

D. Hates

Question 2: Listen khổng lồ the recorder two times, then fill in the blanks with the missing words: ( 1.0 pt )

Once a farmer lived a comfortable life with his (1). His chickens laid many eggs which the farmer used to lớn sell lớn buy food and clothing for his family.One day, he went to lớn (2) the eggs and discovered one of the chickens laid a gold egg. He shouted excitedly khổng lồ his wife, “We’re rich! We’re rich!” His wife ran lớn him and they both looked at the egg in amazement. The (3) wanted more, so her husband decided khổng lồ cut open all the chickens và find more gold eggs. Unfortunately, he couldn’t find any eggs. When he finished all, the chickens were dead. There were no more eggs of any kind for the (4) farmer and his greedy wife.

Question 3: Choose the best option khổng lồ complete each sentence: (2 pts)

1. Who ____________ the telephone? ( invention / inventor/ inventing /invented)

2.Nam enjoys____ soccer after school.( play /to play /plays/ playing)

3._____ is a big metal box for keeping food & drink cold và fresh.( Counter / Sink /Jar /Refrigerator)

4. It was generous _______ you to chia sẻ your food with me. ( of / to lớn / for / about)

5.Jenny’s not here now. Can I take a(n) ________? ( message / advice /news/ information)

6._______ is a thing that you use in a kitchen for cooking food.( Cooker /Cook /Refrigerator /Counter)

7-He invented the telephone. He is a __________ ( teacher / inventor / worker/ organizer)

8- she ------stamps since 2011 ( collected / have collected / has collected / collecting )

Question 4:Read the passage then pick out ONE best option ( A, B, C, or D ) khổng lồ answer each question: ( 1.0 pt )

Ho bỏ ra Minh Communist Youth Union is an organization for Vietnamese youth from 16 to lớn 30 years of age . The Union builds good character, love for the nation, và encourages good citizenship, soft skills & personal fitness. The Union was founded on March 26,1931 by the beloved President Ho bỏ ra Minh . It had different names over the years . One of its first names was “Vietnam Communist Youth Union”. In December 1976, it was officially named as it is called today : Ho bỏ ra Minh Communist Youth Union . The Youth Union, together with other youth organizations such as the Young Pioneers Organization, the Vietnam Youth Federation, the Vietnam Students Union, often hold social activities such as Helping the Handicapped, Cleaning the Environment, Green Summer Volunteers Campaign, and other similar movements. These activities aim to lớn help the young develop their public awareness and form their personality.


1-Which of the following is true?

A- The Union was founded on March 26,1931

B- Vietnamese youth from 13- lớn 30 years of age can join Youth Union

C- The Union was officially named in May 1976

D-- The Youth Union is the Young Pioneers Organization

2-The Union was founded ------------------------ by the beloved President Ho chi Minh

A- on March 26,1931

B- on March 26,1931

C- - on March 16,1931

D- on March 26,1930

3-Which of the following is not true?

A- The Union was founded on March 26,1931

B- The Union was founded by the beloved President Ho bỏ ra Minh

C- The Union was officially named in May 1976

D-- The Youth Union often hold social activities

4- . One of The Union ‘s first names was ---------------

A- “Vietnam Communist Youth Union”.

Xem thêm: Lets Or Let'S Vs - Cách Dùng Let, Lets Và Let'S Trong Tiếng Anh

B- “Ho bỏ ra Minh Communist Youth Union”

C- “the Young Pioneers Organization”

D- “the Vietnam Youth Federation”

Question 5: Complete each of the sentences so that it has exactly the same meaning as the original one. Begin with the words given. (1,5 pts)

1- Mai said to me ,” I help you now”

→ Mai ----------------------------------------------------

2- she is a good singer è cổ she sings

---------------------------------------------------------

3-Na is very tired . She will stay in bed

→ mãng cầu is tired enough ----------------------------------------

Question 6: Make complete sentences from the cues ( 1,5 pts)

1- The weather/ fine / enough / for them / have/ a picnic .

→--------------------------------------------

2-They / going /see / movies / tonight

→---------------------------------------------

3-Alexander Graham Bell / introduce / the telephone / 1876

→---------------------------------------------

-----------------------------------------------THE END------------------------------