Bộ đề thi học tập kì 1 môn giờ Anh lớp 4 năm 2021 - 2022 tất cả 2 đề thi, tất cả đáp án kèm theo. Qua đó, giúp thầy cô tìm hiểu thêm để ra đề thi học kì 1 cho học sinh của mình.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra tiếng anh lớp 4 có đáp án

Đồng thời, cũng giúp các em học sinh ôn luyện, củng ráng lại vốn tự vựng với ngữ pháp tiếng Anh nhằm sẵn sàng cho kỳ thi học kì 1 lớp 4. Ngoài môn tiếng Anh, còn tồn tại thể bài viết liên quan đề thi học kì 1 môn tiếng Việt, Khoa học, lịch sử dân tộc - Địa lý để sẵn sàng thật xuất sắc cho bài thi học kì 1 sắp tới:


1. A. MorningB. VietnameseC. AfternoonD. Evening
2. A. CookB. ListenC. PlayD. Were
3. A. TomorrowB. SundayC. YesterdayD. Today
4. A. MondayB. TuesdayC. BirthdayD. Friday
5. A. PaintedB. WentC. WasD. Did

II. Choose the correct answer.

1. What do you lượt thích doing?

A. I want to lớn drink milk.

B. I don"t like running.

C. I like playing chess.

2. What subjects does Lien have on Thursday?

A. She has Maths và English on Monday.

B. She has English & Art.

C. She likes English.

3. Where was Minh yesterday?

A. He went to his grandparent"s.

B. He will go the cinema.

C. He is in the library.

4. What nationality are Linda & Mina?

A. They are Vietnam.

B. They are English.

C. They are England.

5. When vì you have English?

A. I don"t have English on Monday.

B. I like English very much.

C. I have English on Tuesday and Friday.

III. Read and match.

AB
1. Are they reading comic books?A. He is in class 4A.
2. Where are you from?B. No, they aren"t.
3. What class is Tom in?C. It is the eighth of November.
4. What is the date today?D. He can draw the picture.
5. What can he do?E. I am from Vietnam.

IV. Put the words in order.

1. Is/ your/ When/ birthday?

_________________________

2. They/ beach/ and/ danced/ sang/ the/ on/ .

_________________________

3. Linda/ Maths/ Monday/ Wednesday/ has/ on/ and/ ./

_________________________

4. Linh/ the/ homework/ does/ in/ his/ evening/ ./

_________________________

5. Can/ Phong/ guitar/ the/ play/ ./

_________________________

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 4 môn giờ Anh năm 2021 - 2022

I. Choose the odd one out.

1 - B; 2 - D; 3 - B; 4 - C; 5 - A;

II. Choose the correct answer.

1 - C; 2 - B; 3 - A; 4 - B; 5 - C;

III. Read and match.

1 - B; 2 - E; 3 - A; 4 - C; 5 - D;

IV. Put the words in order.

1 - When is your birthday?

2 - They sang & danced on the beach.

3 - Linda has Maths on Monday & Wednesday.

4 - Linh does his homework in the evening.

5 - Phong can play the guitar.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 4 Luyện Tập Chung Trang 177 Luyện Tập Chung, Bài 1, 2, 3, 4, 5 Trang 177 Sgk Toán 4

....