Câu 2: hóa học X có CTPT C4H8O2. Khi đến X tác dụng với ddKOH (to) thì thu được hóa học Y bao gồm công thức C3H5O2K. Công thức kết cấu của chất X là

A. HCOOC3H5.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết hóa

B. C2H5COOCH3.

C. CH3COOC2H5.

D. HCOOC3H7.

Câu 3: cho m gam hỗn hợp A có hai hóa học hữu cơ X , Y (MX y) tính năng vừa đủ với 150 ml NaOH 1M làm cho nóng thu được dung dịch chứa các thành phần hỗn hợp muối (R1COONa với R2COONa) với ancol R’OH (trong đó R1, R2, R’ là những gốc hidrocacbon, tổng cộng cacbon vào R1 và R’ bằng số cacbon vào R2). Cho ancol thu được tác dụng với K dư nhận được 1,68 lit H2 (đktc).

Đốt cháy hoàn toàn 5,42 gam A trong oxi đầy đủ rồi dẫn sản phẩm cháy theo thứ tự qua: bình 1 đựng P2O5, bình 2 đựng dung dịch Ca(OH)2, thấy trọng lượng bình 1 tăng 4,14 gam; bình 2 gồm 16 gam kết tủa đồng thời khối lượng dung dịch giảm xuống 3,68 gam. Phương diện khác, đến 10,84 gam A chức năng với lượng KOH toàn vẹn thu được 10,64 gam hỗn hợp muối. Số chất Y thỏa mãn nhu cầu là

A. 2.

B. 1.

C. 4.

D. 3.

Câu 4: phát biểu nào sau đây sai?

A. Este cùng axit là đồng phân nhóm chức của nhau.

B. Vào công nghiệp có thể chuyển hoá chất lớn lỏng thành chất bự rắn.

C. Thành phầm của phản nghịch ứng xà phòng hoá chất phệ là axit to và glixerol.

D. ánh nắng mặt trời sôi của este thấp hơn hẳn so với ancol có cùng phân tử khối.

Câu 5: Triolein có công thức là

A. (C15H31COO)3C3H5.

B. (C17H35COO)3C3H5.

C. (C17H33COO)3C3H5.

D. (C17H33OOC)3C3H5.

Câu 6: các thành phần hỗn hợp Y có etyl axetat, metyl fomat, đimetyl oxalat. M gam Y phản bội ứng vừa đủ với 200 KOH 3M. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam Y bắt buộc dùng 30,24 lit khí oxi (đktc), nhận được x mol CO2 và 21,6 gam H2O. Giá trị của x là ____:

A. 1,35

B. 0,5

C. 0,6

D. 0,9

Câu 7: Thủy phân hoàn toàn 17,6 gam este X (tạo ra trường đoản cú axit và ancol đều solo chức, mạch hở) cần100 ml ddKOH 2M chiếm được 9,2 gam một ancol Y. Tên gọi của X là

A. Etyl propionat.

B. Etyl axetat.

C. Propyl axetat.

D. Etyl fomat.

Câu 8: đến 10,4 gam một các thành phần hỗn hợp X có axit axetic và etyl axetat tính năng vừa đầy đủ với 168 gam ddKOH 5%. %m của etyl axetat trong X là

A. 88%.

B. 57,7%.

C. 42,3%.

D. 22%.

Câu 9: Chất có phản ứng tráng gương (tráng bạc) là

A. Glucozơ.

B. CH3COOH.

C. Tinh bột.

D. Sobitol.

Câu 10: chất nào sau đây không gồm trong lipit?

A. Chất béo.

B. Steroit.

C. Dầu hỏa.

D. Sáp.

Câu 11: Lượng glucozơ cần dùng để làm tạo ra 3,64 gam sobitol với hiệu suất 100% là

A. 2,88 gam.

B. 3,64gam.

C. 4,5 gam.

D. 3,60 gam.

Câu 12: Để chứng minh trong phân tử của fructozơ có rất nhiều nhóm hiđroxyl, bạn ta mang lại dung dịch glucozơ phản nghịch ứng với

A. AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3, đun nóng.

B. H2 (Ni, to).

C. Sắt kẽm kim loại Na.

D. Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường.

Câu 13: bố trí theo chiều tăng vọt về ánh sáng sôi của những chất (1) C3H7COOH, (2) CH3COOC2H5 cùng (3) C3H7CH2OH, ta có thứ từ bỏ :

A. (2), (3), (1).

B. (3), (2), (1).

C. (1), (3), (2).

D. (1), (2), (3).

Câu 14: phát biểu nào tiếp sau đây không đúng?

A. Chât khủng không chảy trong nước.

B. Chất mập là trieste của glixerol và axit cacboxylic 1-1 chức có mạch cacbon dài, ko phân nhánh.

C. Dầu nạp năng lượng và mỡ bôi trơn tất cả cùng yếu tố nguyên tố.

D. Chất bự không chảy trong nước, nhẹ hơn nước mà lại tan nhiều trong dung môi hữu cơ.

Câu 15: vạc biểu nào sau đấy là đúng?

A. Thủy phân hoàn toàn tinh bột thu được fructozơ cùng glucozơ.

B. Xenlulozơ và tinh bột là đồng phân của nhau

C. Fructozơ gồm phản ứng tráng bạc, chứng minh phân tử fuctozơ có nhóm chức -CHO.

D. Thủy phân hoàn toàn xenlulozơ nhận được glucozơ.

Câu 16: Đun lạnh 3,42 gam saccarozơ trong dd axit sunfuric loãng, đun nóng, th-nc axit sau bội phản ứng rồi cho hỗn hợp tác dụng hoàn toàn cùng với AgNO3 dư trong dd NH3, nấu nóng thu được 3,78 gam Ag. Vậy năng suất phản ứng thủy phân là:

A. 62,5%.

B. 87,5%.

C. 81,0%.

D. 75,0%.

Câu 17: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C4H8O2 là

A. 4.

B. 2.

C. 5.

D. 3.

Câu 18: Este no, solo chức, mạch hở bao gồm công thức bình thường là

A. C2nHnO2 , n ≥2.

B. CnH2nO , n ≥ 2.

C. CnH2nO2 , n ≥ 1 .

D. CnH2nO2 , n ≥ 2.

Câu 19: Một este X tất cả tỷ khối tương đối so cùng với khí CO2 bởi 2. Khi làm cho nóng este này với dung dịch NaOH tạo thành muối có cân nặng bằng 

*
trọng lượng este vẫn phản ứng. Công thức cấu tạo X là

A. C2H5COO-CH3

B. CH3COO-CH3

C. CH3COO-C2H5 

D. H-COO-C3H7

Câu 20: X là este 2 chức, tạo nên từ CH3COOH với C2H4(OH)2. Bí quyết của X là:

A. C2H4(COOCH3)2

B. CH3(COO)2C2H4

C. CH3COOC2H4

D. (CH3COO)2C2H4

Câu 21: những chất Glucozơ (C6H12O6), fomandehit (HCHO), axetandehit(CH3CHO), metyl fomat (H-COOCH3), phân tử đều sở hữu nhóm – mang đến nhưng trong thực tiễn để tráng gương hoặc ruột phíc người ta chỉ dùng

A. CH3CHO

B. HCOOCH3

C. C6H12O6

D. HCHO

Câu 22: Amilopectin có kết cấu là

A. Mạng ko gian.

B. Mạch thẳng.

C. Mạch vòng.

D. Mạch phân nhánh.

Câu 23: mang lại 0,1 mol tripanmitin công dụng hoàn toàn với hỗn hợp NaOH dư, đun nóng, chiếm được m gam glixerol. Quý hiếm của m là

A. 4,6.

B. 27,6.

C. 9,2.

D. 14,4.

Câu 24: Đốt cháy hoàn toàn một hợp hóa học hữu cơ X, nhận được số mol CO2 lớn hơn số mol mol H2O. X là

A. Glucozơ.

B. Axit axetic.

C. Fructozơ.

D. Saccarozơ.

Câu 25: Đốt cháy trọn vẹn 7,4 gam một este đối kháng chức X thu được 6,72lít CO2 (đkc) và 5,4 gam nước. Phương pháp phân tử của X là

A. C2H4O2.

B. C3H6O2.

C. C5H10O2.

D. C4H8O2.

Câu 26: cho sơ đồ chuyển hóa sau (mỗi mũi tên là một phương trình phản bội ứng):

Xenlulozơ → X → Y → Z → metyl axetat. Chất Y vào sơ đồ gia dụng trên là

A. CH3COOH.

B. C6H12O6.

C. C2H5OH.

D. CH3OH.

Câu 27: khẳng định nào sau đó là đúng?

A. Làm phản ứng thủy phân este trong môi trường xung quanh kiềm là làm phản ứng một chiều.

B. Phản ứng thủy phân este trong môi trường thiên nhiên kiềm gọi là phản nghịch ứng este hóa.

C. Bội phản ứng thủy phân este trong môi trường xung quanh axit là phản ứng một chiều.

D. Este chỉ bị thủy phân trong một môi trường thiên nhiên là axit.

Câu 28: Để phân biệt các dung dịch glucozơ, saccarozơ với anđehit propionic hoàn toàn có thể dùng dãy hóa học nào sau đây làm thuốc thử?

A. Nước brom cùng NaOH.

B. Cu(OH)2 cùng AgNO3/NH3.

C. AgNO3/NH3 cùng NaOH.

D. HNO3 cùng AgNO3/NH3.

Câu 29: những chất: etyl fomat, sacarozơ, xenlulozơ, tinh bột có tính chất hóa học thông thường nào sau đây?

A. Đun nóng với AgNO3 trong dung dịch NH­3 cho kết tủa Ag.

B. Thủy phân trong dung dịch axit..

C. Hoà rã CuO cho dung dịch blue color lam.

Xem thêm: Đề Thi Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán Có Đáp Án Trắc Nghiệm, Bộ Đề Thi Học Kì 2 Môn Toán Lớp 12 Có Đáp Án

D. Hoà tung Cu(OH)2 cho dung dịch màu xanh lá cây lam.

Câu 30: mang lại 18 gam fructozơ tính năng với lượng dư AgNO3/NH3, đun nóng. Lượng muối cơ học thu được sau bội nghịch ứng trọn vẹn là